ÎNTREBĂRI GENERALE

1. Care este legislația care reglementează protecția desenelor și modelelor pe cale națională la OSIM?

Drepturile asupra desenelor şi modelelor sunt recunoscute şi protejate pe teritoriul României prin înregistrarea lor în condiţiile următoarelor acte normative:

Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, cu modificările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 242/04.IV.2014;
H.G. nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.129/1992;
OG nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, cu valori actualizate la 01.01.2024.

CONDIȚII PENTRU ÎNREGISTRAREA UNUI DESEN SAU MODEL

1. Ce poate fi depus spre înregistrare ca desen sau model ?

Pot fi depuse spre înregistrare ca model sau desen practic toate produsele existente pe piaţă: produse alimentare, articole de îmbrăcăminte şi mercerie, articole de voiaj, cutii, umbrele şi obiecte de uz personal, perii, articole textile neconfecţionate, materiale din fibre sintetice sau naturale, mobilier, articole de uz casnic, articole şi utilaje casnice din metal, ambalaje şi recipiente pentru transportul sau păstrarea şi/sau manevrarea mărfurilor, ceasornicărie şi alte instrumente de măsură, control şi de semnalizare, obiecte ornamentale, mijloace de transport şi de ridicat, aparate de producere, distribuire şi transformare a energiei electrice, aparate de înregistrare, de telecomunicaţii şi prelucrare a informaţiilor, articole fotografice, cinematografice sau optice, instrumente muzicale, maşini pentru tipărit şi de birou, papetărie şi articole pentru birou, materiale pentru activităţi artistice şi didactice, echipamente pentru vânzare şi publicitate, semne luminoase, indicatoare, jocuri, jucării, corturi şi articole de sport, arme, articole pirotehnice, articole pentru vânătoare, pescuit sau distrugerea animalelor dăunătoare, instalaţii pentru distribuţia fluidelor, instalaţii sanitare, de căldură, de ventilare şi de condiţionare a aerului, combustibili solizi, echipamente medicale şi de laborator, construcţii şi elemente de construcţii, dispozitive de iluminat, tutun şi articole pentru fumători, produse farmaceutice sau cosmetice, articole şi instrumente pentru toaletă, dispozitive şi echipamente contra incendiilor, pentru prevenirea accidentelor şi pentru salvare, articole pentru îngrijirea şi întreţinerea animalelor, maşini şi aparate pentru prepararea hranei şi a băuturilor.

ETAPELE ÎNREGISTRĂRII UNUI DESEN SAU MODEL

1. Ce trebuie să fac pentru a solicita înregistrarea unui desen sau model ?

Pentru constituirea unui depozit reglementar, respectând art. 10 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014, este necesar să se depună direct la sediul OSIM (Biroul Înregistrări cereri, Camera 3, parter) urmatoarele documente:

Formularul tip – Cerere de înregistrare a desenului/modelului – D 01 – însoţit de reproducerile grafice ale desenelor/modelelor pentru care se solicită înregistrarea;

Dovada platii taxei de înregistrare.

Pentru completarea formularului aveţi două posibilităţi:

A) on-line, accesând „Depunere online cereri”: Cerere desene şi modele. Pentru această situaţie, înainte de a începe completarea formularului trebuie să achitaţi taxa de depunere a cererii şi de publicare a acesteia, având în vedere că pentru a se închide aplicaţia şi a primi număr de depozit (număr de cerere) este necesar să precizaţi numărul ordinului de plată cu care s-au achitat taxele menţionate, să-l scanaţi şi să-l adăugaţi în fişier. Taxele se pot achita în contul OSIM (lei): RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Sectorului 3, Bucureşti, cod fiscal: 4266081. Reproducerea grafică a desenului/modelului (desenelor/modelelor, dacă sunt mai multe) trebuie să fie obligatoriu în format gif.

B) accesând formularul în format pdf, fie din rubrica „Formulare”, fie din cadrul cap. „Desene şi Modele” de pe pagina de internet a OSIM; acesta trebuie să fie completat obligatoriu prin imprimare sau dactilografiere (nu se primeşte completat de mână), în limba română, în conformitate cu ghidul de pe ultima pagina a acestuia, în 3 exemplare, astfel încât un exemplar să rămână solicitantului, cu numărul de ordine atribuit la Biroul Înregistrări cereri. Acest formular se poate depune la OSIM direct la sediul instituţiei, se poate trimite prin poştă cu confirmare de primire sau se poate depune pe adresa de e-mail depunericereriPI@osim.ro. În formular trebuie să găsim precizate:

– solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului;
– datele de identificare ale solicitantului;
– numărul de desene sau modele pentru care se solicită protecţia;
– indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul, dacă este cazul;
– descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului pentru care se solicită protecţia, aşa cum apar în reprezentările grafice depuse;
– numele autorilor sau o declaraţie pe răspunderea solicitantului că autorii au renunţat la dreptul de a fi menţionaţi în cererea şi/sau în publicaţiile desenului sau modelului;
– semnătura solicitantului şi, după caz, ştampila unităţii.

La formularul completat în format pdf trebuie anexate reprezentările grafice ale desenului/modelului, în 3 exemplare, şi dovada de plată a taxelor de depunere şi publicare (copia facturii fiscale obţinută de la casieria OSIM sau copia ordinului de plată) conform pct. 1 din Anexa nr. 5 a O.G. nr. 41/1998 republicată în 2006, privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, cu modificările ulterioare, actualizată la data de 01.01.2024.

Cererea de înregistrare mai poate conţine, după caz, şi alte elemente care nu condiţionează data depozitului reglementar:

– datele de identificare a mandatarului autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat în cererea de înregistrare;
– procura de reprezentare în faţa OSIM;
– actele de prioritate, în cazul în care se invocă o prioritate de înregistrare sau de expoziţie;
– solicitarea amânării publicării, însoţită de taxa aferentă acestei proceduri;
– declaraţia indicând informaţiile care, după cunoştinţa solicitantului, permit să se dovedească îndeplinirea condiţiilor de acordare a protecţiei desenului sau modelului pentru care se solicită înregistrarea.

TAXELE ÎN DOMENIU

1. Care sunt taxele legale pentru protejarea unui desen sau model?

Procedurile privind cererile de înregistrare de desene şi modele şi certificatele de înregistrare sunt supuse taxelor, în cuantumul şi la termenele stabilite conform legii.
Taxele percepute de OSIM pentru protecţia desenelor şi modelelor, conform O.G. nr. 41/1998 cu modificările ulterioare şi actualizată la 01.01.2024, privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, şi a ordinelor interne ulterioare, sunt următoarele:

• Taxa pentru depunerea cererii de înregistrare:
– pentru primul desen/model: 149 lei;
– pentru fiecare desen sau model suplimentar: 50 lei.

• Taxa pentru publicarea desenului sau modelului (se achită în 5 zile de la constituirea depozitului reglementar):
– pentru fiecare figură în spaţiu standard de 6/6 cm alb-negru: 99 lei;
– pentru fiecare figură in spaţiu standard de 6/6 cm color: 497 lei;
– pentru elementele caracteristice (fiecare 30 de cuvinte): 50 lei.

• Taxa pentru examinarea cererii de înregistrare (se achită în maxim o lună de la publicarea desenului sau modelului):
– pentru primul desen sau model: 249 lei;
– pentru fiecare desen sau model suplimentar: 50 lei.

• Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare (se achită în maxim o lună de la comunicarea hotărârii de admitere):
– pentru 1 – 20 desene/modele: 99 lei;
– pentru 21 – 50 desene/modele: 149 lei;
– pentru 51 – 100 desene/modele: 249 lei.

• Taxa pentru menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare, pentru fiecare perioadă de protecţie de 5 ani (se achită în maxim o luna de la comunicarea hotărârii de admitere pentru prima perioadă de protecţie de 5 ani, respectiv până la începerea următoarei perioade de 5 ani):
– pentru 1 – 20 desene/modele: 497 lei;
– pentru 21 – 50 desene/modele: 622 lei;
– pentru 51 – 100 desene/modele: 746 lei.

CERCETĂRI DOCUMENTARE

1. Ce este cercetarea documentară în domeniul desenelor/modelelor ?

Cercetarea documentară în domeniul desenelor şi modelelor este un serviciu oferit de OSIM cu privire la desenele şi modelele anterior înregistrate şi la titularii acestora. Acest serviciu se realizează contra cost şi este efectuat în fondul documentar existent la Serviciul Desene si Modele. Acest demers poate fi efectuat depunând o cerere tip, adresată OSIM, şi achitând tariful corespunzător acestei proceduri. Formularul de cercetare poate fi luat de la Biroul de Relaţii cu Publicul sau prin accesarea rubricii „Servicii OSIM în domeniul desenelor şi modelelor” a site-ului OSIM. Tarifele pentru cercetările documentare sunt menţionate pe formularul respectiv.

PROTECȚIA ÎN STRĂINĂTATE A DESENELOR ȘI MODELELOR

1. Înregistrarea unui desen sau model la OSIM oferă protecţie în toată lumea ?

Nu! Protecţia oferită de înregistrarea unui desen sau model la OSIM se referă doar la teritoriul naţional, respectiv România.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.