Informații de bază - Inventii

1. FORMULARUL - TIP

Trebuie să depuneţi direct la sediul instituţiei, sau să transmiteţi la OSIM prin poştă (recomandat sau priori-post), 3 exemplare ale formularului tip „Cerere de brevet de inventie” (c.b.i.) completate în conformitate cu ghidul de pe ultima lui filă şi respectând art.13 din Legea nr.64/1991 privind invenţiile, republicată în 2007 şi 2014, precum şi art. 13 din Regulamentul de aplicare a acesteia. Completarea formularului se va face în limba română, prin dactilografiere sau printare pe calculator (în cazuri deosebite poate fi completat şi de mână). Pentru formularul-tip al „Cererii de brevet de invenţie” trebuie să accesaţi link-ul „Formulare pentru brevete de invenție”.
Solicitantul cererii poate fi o persoană juridică sau una fizică, în primul caz fiind necesar să adăugaţi la funcţie şi numele în clar al conducătorului unităţii, semnătura acestuia şi ştampila unităţii. Dacă conducătorul unităţii este unul dintre inventatori el nu poate semna pentru respectiva unitate, fiind necesar să semneze pentru unitate un adjunct, un asociat sau contabilul şef.
Solicitanţii străini pot depune cereri numai prin mandatarea unui consilier în proprietate industrială printr-o procura, conform art. 37 (2) din Legea 64/1991 cu modificările ulterioare.
Pentru cazurile în care inventatorii sunt salariaţi ai unei persoane juridice de drept privat sau de drept public, dreptul asupra brevetului se va acorda în conformitate prevederile Legii 83/2014 privind invenţiile de serviciu.

2. PRESCRIPȚII DE FORMĂ PRIVIND DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PROPRIU-ZISĂ

(a se vedea art.14 din Lege și art. 16, 17, 18, 19, 20, 21 din Regulament)

Un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială. (Art.6 din Legea 64/91 amendată).
Cele trei formulare-tip ale c.b.i. trebuie însoţite la depunere, obligatoriu, de documentaţia tehnică, de asemenea în 3 exemplare, dactilografiată sau printată pe calculator, pe format A4, hârtie albă, scrisă pe o singură faţă a filei şi cuprinzând următoarele materiale distincte: descrierea invenţiei (conform art. 16 şi art. 17 din regulament), revendicările (art.18), desenele explicative (daca este cazul, art. 19) şi rezumatul invenţiei (art. 21).
Fiecare din cele 4 părţi va fi începută pe o filă nouă, ca material separat, dar toate aceste 4 documente (sau 3 daca nu există desene) se vor numerota cursiv, de la prima pagină a descrierii până la fila rezumatului, jos în mijloc. Părţile scrise trebuie să aibă spaţii libere de 2,5 cm pe toate laturile, circa 30 de rânduri pe pagina şi mărimea caracterului literei 12 (sau aşa cum ies de, de regula, de la maşina de scris). Titlurile (invenţiei, revendicărilor şi rezumatului) se scriu cu litere mari (majuscule), trebuie să fie boldate (îngroşate) şi centrate pe mijlocul paginii. În cadrul textelor nu se admit rânduri libere şi nici numerotarea paragrafelor, ci numai marcarea lor prin tabulare.
Desenele – acolo unde este cazul – se fac pe hârtie albă sau pe calc, numai pe format A4, numai cu cerneală sau tuş negru, cu vederi, secţiuni, lupe sau scheme (cinematice, hidraulice, electrice sau bloc, după cum este cazul) conform standardelor de desen tehnic în vigoare din domeniul respectiv şi într-un număr suficient de reprezentări pentru o cât mai bună înţelegere a soluţiei. Paginile cu desene nu trebuie să aibă chenar, nici indicator standard şi nici lista de poziţii. De asemenea, pe desene nu se trec dimensiuni şi nu trebuie să existe alte notaţii verbale, cu excepţia numerelor figurilor (plasate dedesubtul fiecăreia dintre proiecţii şi la mijlocul lor) şi a poziţiilor care trebuie să coincidă cu numerele reperelor din documentaţia scrisă.
Fiecare dintre cele trei seturi (care conţin: descrierea invenţiei, revendicările, desenele explicative şi rezumatul, exact în aceasta ordine) se va capsa sus în stânga filelor. Unul dintre cele trei seturi ale documentaţiei tehnice de mai sus trebuie semnat de dvs. (în cazul unităţilor de una din persoanele din conducere şi apoi ştampilat, iar în cazul când autorii sunt, în acelaşi timp, şi solicitanţi, de întregul colectiv) pe fiecare filă, jos în dreapta. Acesta va fi exemplarul original. În măsura în care stadiul tehnicii vă este cunoscut puteţi depune şi o fişa bibliografică cu trimitere la un brevet de invenţie sau la o lucrare tehnică în temă.
Vă sugerăm să citiţi art. 44 din Regulamentul de aplicare a Legii 64/91, modificată, articol care se refera la excepţiile de la brevetabilitate.
Programele de calculator, în sine, nu sunt considerate invenţii în sensul prevederilor art. 7 lit. c) din Legea 64/91 menţionată mai sus. Dacă doriţi, totuşi, să înregistraţi un program de calculator vă rugăm să parcurgeţi cu atenţie art. 17 din regulament deoarece în invenţiile din acest domeniu va trebui să urmăriţi evidenţierea clară a unui efect tehnic.

3. ÎNTOCMIREA DOCUMENTAȚIEI TEHNICE

Dacă nu aveţi încă experienţa necesară pentru elaborarea unei documentaţii în conformitate cu cerinţele OSIM vă sugerăm să apelaţi la serviciile unui consilier în proprietate industrială pe care îl puteţi alege din lista consilierilor ce poate fi consultată la Biroul de Relaţii cu Publicul, la Sala de Lectura a OSIM (dintr-un Buletin Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Invenţii) sau în site-ul nostru la rubrica Consilieri în Proprietate Industrială. De asemenea, puteţi contacta unul din Centrele noastre Regionale, accesând indicaţia Centre Regionale, de pe aceeaşi pagina de internet. Pe de altă parte, de la sala noastră de lectură, sau de pe baza de date pentru invenţii din site-ul nostru puteţi obţine un brevet în temă cu soluţia tehnică pe care doriţi să o protejaţi pentru a avea un model la redactarea documentaţiei tehnice. Baza de date pentru invenţii se accesează din bara albastră aflată în partea de sus a paginii noastre de internet de la indicaţia e-OSIM.

4. CERCETAREA DOCUMENTARĂ

Este util ca înainte de a depune o cerere de brevet de invenţie să faceţi o cercetare documentară din brevete pentru a vă forma o imagine cât mai bună privind stadiul cunoscut al tehnicii din domeniul respectiv. În acest fel vă puteţi folosi de ultimele realizări din domeniu şi, în acelaşi timp, reduceţi riscul respingerii cererii dvs. datorită lipsei de noutate sau activităţii inventive. Cercetarea documentară se poate face:
– apelând la serviciile unui consilier în proprietate industriala;
– contactând un Centru Regional;
– pe cont propriu, prin internet, accesând baza de date a OSIM, sau una din bazele Organizaţiei Europene de Brevete (OEB) cum este Esp@cenet, de exemplu, şi utilizând cuvinte cheie din domeniul respectiv completate în rubrica „Titlu” a ferestrei de căutare;
– la Sala de lectura a OSIM, accesul din holul mare al instituţiei;
– prin depunerea unei cereri-tip de cercetare documentara la OSIM şi prin achitarea unei taxe corespunzătoare după ce consultaţi în site-ul nostru din internet rubrica „Servicii” pentru a va informa asupra formularului tip, a termenelor şi a taxelor legale.

5. TAXE

Taxele pentru procedurile legale pentru înregistrarea brevetelor de invenţie sunt prevăzute în O.G. nr.41/98 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare – anexa 1. Anexa poate fi accesată aici. Principalele taxe pe care trebuie să le achitaţi sunt, în ordine, următoarele:
– taxa de înregistrare (pct. 1a, anexa 1), se va achita în max. 3 luni de la data înregistrării: 149 lei
– taxa de publicare a cererii de brevet după 18 luni de la data depozitului în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) – secţiunea Invenţii al OSIM, (pct. 2, anexa 1), achitată în termen de maxim 6 luni de la data depozitului: 249 lei, sau
– taxa de publicare a cererii de brevet înainte de 18 luni de la data depozitului (pct. 5a, anexa 1), dar nu mai devreme de 4 luni de la înregistrare: 497 lei
– taxa de examinare de fond, procedura care se derulează în termen de 18 luni de la data plăţii taxei achitate din luna a 4-a până în luna a 30-a inclusiv (pct. 3a, anexa 1): 1.492 lei, sau
– taxa de examinare de fond cu luarea hotărârii în termen de 18 luni de la data depozitului, (pct. 7a, anexa 1), achitată în termen de 3 luni de la data depozitului: 2.487 lei
– taxa de tipărire şi eliberare a brevetului (pct. 4, anexa 1) în termen de 4 luni de la data comunicării hotărârii de acordare a brevetului: 497 lei.
    Taxele legale pentru procedurile pe care le efectuăm pot fi achitate treptat, în timp, în urma unor solicitări scrise ale Serviciului de examinare preliminară şi pe măsură ce se derulează procedurile de examinare. Taxele pot fi achitate şi odată cu depunerea cererii de brevet, la casieria OSIM, pentru început fiind recomandabil să achitaţi taxele de înregistrare şi de publicare, dacă documentele de la pct. 2 al ghidului se depun direct la OSIM. Depunerea cererii şi a documentaţiei tehnice la camera 3 de la parter o poate face oricine. Daca transmiteţi taxa printr-un mandat poştal sau printr-un ordin de plata apelaţi la contul nostru notat mai jos şi faceţi trimitere, în documentul respectiv, la numărul de înregistrare al c.b.i şi la procedura pentru care faceţi această plată.
    Când solicitantul este persoană fizică taxele de mai sus (cu excepţia celor de la pct. 5 şi pct. 7 din anexa 1) pot fi diminuate (conf. art. 2 şi art. 10 din legea de mai sus) în funcţie de venitul lunar mediu brut pe economie pe ultimele 12 luni. Acest venit trebuie atestat, după caz, cu o adeverinţă de la locul de muncă, de la Oficiul Forţelor de Muncă, de la administraţia financiară, sau cu taloane de pensie. În cazul studenţilor este necesară o adeverinţă eliberată de decanatul facultăţii cu menţionarea numelui studentului, specialitatea şi anul de studiu. În cazul militarilor în termen se poate depune o adeverinţa de la unitatea unde îşi satisfac stagiul militar, iar în situaţia celor privaţi de libertate se depune o adeverinţă eliberată de penitenciar.
    Astfel, dacă venitul dvs. lunar mediu brut pe ultimele 12 luni este mai mic decât de 3 ori câştigul mediu brut pe economie va trebui să plătiţi doar 20% din taxe, adică: 29,8 lei pentru înregistrare, 49,8 lei pentru publicare, 298,4 lei pentru examinarea de fond a cererii dvs. şi 99.4 lei pentru eliberarea brevetului, adică un total de 477,4 lei. În caz ca aveţi un venit brut mai mic decât de 5 ori câştigul mediu realizat pe economie veţi plăti doar 50% din taxele nominale de mai sus. În cazul mai multor solicitanţi ai aceleiaşi cereri de brevet taxele se plătesc doar o singura dată pentru fiecare cerere, iar impunerea se face după cel mai mare salariu. 
    În cazul unei persoane juridice taxele pot fi reduse la jumătate (50%) dacă printr-un bilanţ pe anul anterior, depus la OSIM, se atestă o cifră de afaceri mai mica decât 2 milioane de euro (echivalentul în lei), la 20 % dacă are o cifră de afaceri sub 1 milion de euro şi, de asemenea, la 20% pentru o invenţie realizată în urma unei activităţi de cercetare - dezvoltare cu finanţare publică, sau este instituţie publică ori unitate nonprofit (conf. art. 2 din Legea nr. 381/2005 care modifica O.G. 41/98 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale).
    Examinarea unei c.b.i. (obţinerea hotărârii de acordare a Comisiei de invenţii) poate dura de la 18 luni, dacă achitaţi taxa de urgenţă, şi până la 4 ani în cazul taxelor reduse. După obţinerea brevetului de invenţie trebuie să achitaţi an de an, timp de 18 ani, taxele de menţinere în vigoare a brevetului dvs. în conformitate cu pct. 23 din anexa 1 a Legii 381/2005 sus-menţionate.

6. PROTECȚIE

La depunerea documentelor de mai sus vi se va returna imediat (personal sau prin poştă) unul dintre formularele-tip cu ştampila instituţiei noastre conţinând data şi numărul de înregistrare. Această înregistrare nu vă asigură protecţie! Abia după publicarea rezumatului invenţiei dvs. în BOPI Secţiunea Invenţii (art. 32 din Legea 64/91 menţionată anterior) – veţi avea o protecţie provizorie, până la data luării unei hotărâri de către Comisia de Examinare Invenţii, şi puteţi face imediat orice demers pentru aplicarea invenţiei dvs. Pe primii 5 ani de aplicare a invenţiei sunteţi scutiţi de taxa pe profit conform prescripţiilor Normativului de scutire şi ale Legii Codului Fiscal.
Brevetul de invenţie vă asigura protecţie numai pe teritoriul României, pe o durată de valabilitate de 20 ani
 cu începere de la data de depozit, conform art. 30 din Legea nr. 64/91, amendată, cu condiţia menţinerii lui în vigoare prin achitarea taxelor legale anuale (pct. 23, Anexa 1 din OG 41/1998 cu completările şi modificările ulterioare) începând cu anul 3 de protecţie.

7. APLICAREA INVENȚIEI

În conformitate cu H.G. nr. 573/07.09.1998, republicată, OSIM nu are atribuţii privind contactarea unor persoane fizice sau juridice interesate de aplicarea respectivelor invenţii. Dar în site-ul nostru, la rubrica “Servicii”, găsiţi „Oferta de invenţii” unde, contra cost, puteţi afişa invenţia dvs. pentru a fi contactat de doritori.

8. BREVETAREA ÎN STRĂINĂTATE

Brevetarea în străinătate a invenţiilor create de persoane fizice române pe teritoriul României se face numai după înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM (art. 39 din lege). Daca sunteţi interesat să protejaţi soluţia tehnică din cererea dvs. de brevet şi în străinătate este necesar ca în termen de 12 luni de la data depozitului, (data de prioritate conform Convenţiei de la Paris) şi în conformitate cu art. 19 si 20 din Legea 64/91, să solicitaţi mai întâi eliberarea unui certificat de prioritate. În baza acestei priorităţi puteţi depune cereri naţionale direct la oficiile ţărilor în care doriţi protecţie, sau o cerere internaţională depusă prin OSIM, ca oficiu receptor, fie la biroul Organizaţiei Europene de Brevet (OEB), fie la cel al Tratatului de Cooperare în domeniul Brevetelor (PCT). Completarea cererii de brevet pentru aceasta fază internaţională (OEB sau PCT) se poate face şi la Serviciul Examinare Preliminară (d-na ing. Adriana Aldescu, tel. int. 288). România fiind membru al Convenţiei Brevetului European puteţi depune cererea dvs. şi direct la OEB. După acest ultim demers vă recomandăm ca procedura de brevetare internaţională, datorită complexităţii ei, să fie continuată printr-un consilier în proprietate industriala pe care îl puteţi alege din site-ul OSIM.
Pentru amănunte mai detaliate privind brevetabilitatea unei soluţii tehnice sau pentru întocmirea documentaţiei corespunzătoare vă putem sugera să contactaţi şi să consultaţi un consilier în proprietate industrială.
Notă: Serviciile Centrelor Regionale şi ale Consilierilor de P.I. sunt taxate.

9. INFORMAȚII GENERALE OSIM

Adresa noastră este: Str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, cod poştal 030044, Bucureşti.

Contul OSIM: RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX,
Trezoreria Sector 3, Bucureşti, str. Cireşului, nr. 6, sector 3, Cod fiscal 4266081
.

Pentru informaţii legate de OSIM şi despre domeniul proprietăţii industriale, puteţi veni la sediul nostru, la Biroul de Relaţii cu Publicul, parter, camera 2, program: 9:00 – 16:30 de luni până joi şi vineri 9:00 – 14:00.

De asemenea, puteţi suna direct la telefonul direct 0372 825 985 sau prin centrală la 021.306.08.00 .

Programul Sălii de lectură: Luni – Joi: 9:00 – 16:30; Vineri: 9:00 – 14:00.

Toate informaţiile referitoare la OSIM pot fi accesate de pe site-ul nostru din Internet: www.osim.ro

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.