Informații de bază - Mărci

Începând cu luna aprilie 2018, comunicarea cu Biroul Internaţional al WIPO nu se mai face prin fax, ci doar pe cale electronică, prin accesarea serviciului Contact Madrid.

Acesta a fost conceput pentru a stisface cerinţele tuturor utilizatorilor Sistemului Madrid, respectiv ale solicitanţilor/titularilor de mărci, mandatarilor, oficiilor naţionale de proprietate intelectială.

Contact Madrid este un mijloc eficient de comunicare cu Biroul Internaţioanl al WIPO care poate fi utilizat pentru:

– Transmiterea de formulare care nu necesită certificarea oficiului de origine;
– Informaţii generale privind Sistemul Madrid;
– Solicitare informaţii cu privire la statutul unei cereri de marcă internaţională;
– Răspuns la scrisori de iregularitate sau la diverse notificări emise de WIPO;
– Transmiterea unui ordin de plată sau a unei facturi;
– Informaţii referitoare la serviciile electronice puse la dispoziţie de WIPO;
– efectuarea de copii;
– Transmiterea documentelor certificate (autentificate), etc.
Contact Madrid poate fi accesat de pe pagina web a WIPO/Sistem Madrid la rubrica „Contacts” sau direct prin: https://www3.wipo.int/contact/en/madrid.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.