Comisie contestații - Mărci

 

 

Dispoziție de serviciu nr. 203646/16.06.2022

Privind periodicitatea apariției Buletinului Oficial de Proprietate Industrială - Secțiunea Mărci

 

Comunicat în atenţia utilizatorilor
privind întinderea aplicării dispozițiilor art. 92 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, modificată și completată prin Legea nr. 112/2020.

 

Instrucțiune nr. 212924 / 26.08.2020
privind depunerea și examinarea declarației prevăzută la art. 92 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, modificată și completată prin Legea nr. 112/2020.

 

 

Calculator Taxe - Mărci

  • Cetățenii români sau persoane juridice a căror organizare este guvernată de legislația românească vor plăti taxele in Lei. Ceilalți, vor plăti în Euro
  • Taxele din tabel scrise cu aceasta culoare se refera la taxe corespunzatoare unei cereri de inregistrare.
  • Taxele din tabel scrise cu aceasta culoare se referă la taxe corespunzătoare unei cereri de reînnoire.
  • Taxele din tabel scrise cu aceasta culoare se refera la alte taxe.
  • Cuantumul taxelor de la pozitiile 3, 4, 9 si 11 din tabelul de mai jos depinde de tipul marcii, numarul de clase sau tipul elementului figurativ. Alegeți ceea ce se potriveste marcii dvs si apasati butonul "Calculează".

Tip marcă:
Câte clase?
Element figurativ:

 

Nr. crt.
OBIECTUL PLĂȚII
TERMENUL DE PLATĂ
CUANTUM
RON
CUANTUM
EURO
1
Depunerea cererii de înregistrare a unei mărci individuale/colective şi de certificare:
odată cu depunerea cererii
49
10
2
Publicarea cererii de înregistrare a unei mărci după constituirea depozitului național reglementar
a) - alb-negru
odată cu depunerea cererii
148
30
b) - color
odată cu depunerea cererii
495
100
3
Examinarea cererii de înregistrare a unei marci:
odată cu depunerea cererii sau în cel mult 30 de zile de la depunerea acesteia
Total taxe pentru depunerea si examinarea cererii
4
Taxa de reinnoire + taxa eliberare certificat de reinnoire marca:
odata cu depunerea cererii
Taxa de reînnoire majorată cu 50% (conform Art 24 al 1 din OG 41/1998) + taxa de eliberare a noului certificat
in maxim 6 luni de la expirarea protecției.
5
Depunerea documentelor de invocare a priorităţii de înregistrare a mărcii:
odată cu depunerea cererii
247
50
30 zile de la data depunerii cererii
989
200
6
Eliberarea unui certificat de prioritate
odata cu solicitarea eliberarii certificatului
148
30
7
Eliberarea certificatului de inregistrare a marcii
30 zile de la data notificării titularului privind încheierea procedurii de înregistrare
247
50
8
Eliberarea unui duplicat al certificatului de inregistrare sau de reinnoire a inregistrarii marcii
odata cu depunerea cererii
247
50
9
Transmiterea cererii internationale de inregistrare sau de reinnoire a marcii de la O.S.I.M., la Biroul International al O.M.P.I.
odata cu depunerea cererii pentru o clasa de produs/serviciu
10
Transmiterea la OMPI a modificarii de titular si/sau a schimbarii de adresa
odata cu depunerea cererii pentru o clasa de produs/serviciu
148
30
11
Examinarea unei opozitii la inregistrarea unei marci
odata cu depunerea cererii de opozitie
12
Acordarea unui termen de 30 zile pentru depunerea punctului de vedere, la notificarea O.S.I.M. privind neîndeplinirea condiţiilor pentru înregistrarea mărcii
odata cu cererea de acordare a termenului
49
10
13
Divizarea cererii inițiale de înregistrare a mărcii
30 zile de la data solicitării de divizare a cererii
247
50
14
Reclasificarea listei de produse şi/sau servicii pentru care se solicită înregistrarea mărcii
30 zile de la data depunerii cererii
148
30
15
a) Examinarea unei contestatii a solicitantului impotriva unei decizii de respingere sau admitere partiala
odata cu depunerea contestatiei
742
150
b) Examinarea unei contestatii impotriva unei decizii a comisiei de examinare opozitii sau a unei decizii de transmiteri de drepturi
odata cu depunerea contestatiei
1237
250
16
Inregistrarea unei modificari in situatia juridica a marcii
odata cu depunerea cererii de inscriere a modificarii
a) transmitere de drepturi
495
100
b) cu privire la schimbarea numelui, denumirii sau adresei solicitantului, titularului sau mandatarului
 
124
25
c) rezilierea actelor de la pct. a)
 
198
40
d) introducerea mandatarului in procedura dupa depunerea cererii, pe cale nationala sau pe cale internationala
 
124
25
e) orice alte modificari pentru care legea 84/1998 nu prevede explicit scutiri de taxe
 
124
25
17
Eliberarea de adeverințe, copii sau alte acte legate de situația juridică a unei mărci
odata cu depunerea solicitării
49
10

Actualizat în anul 2022

Servicii de cercetare documentară

Prin efectuarea unei cercetări documentare, beneficiarii acestui serviciu pot lua o decizie corectă, referitoare la înregistrarea denumirilor dorite ca mărci.

  • Ordinul 4/14.01.2021 de modificare a Ordinului Ordinul 137/26.11.2019 privind efectuarea serviciilor de cercetare documentară în domeniul mărcilor
    Formular pentru solicitare cercetări documentare – domeniul mărci

în format ‘.pdf’
în format ‘.doc’

Precizări privind cercetările documentare pentru mărci

Cercetările documentare pentru mărci se execută în baza Ordinului OSIM nr. 137/26.11.2019, modificat prin Ordinul nr. 4 / 14.01.2021.
Efectuarea unei cercetări documentare nu este obligatorie, dar, în cele mai multe cazuri, vă salvează de cheltuieli nedorite, cum ar fi: reclama pentru o marcă aparţinând altcuiva (mai ales în cazul ziarelor, revistelor, detergenţilor, băuturilor, produselor cosmetice) şi daunele care ar trebui plătite în cazul utilizării unei denumiri deja existentă ca marcă.

Serviciile oferite de OSIM în domeniul mărcilor:

tip 1 – Cercetare documentară privind mărci cu parte verbală identică;
tip 2 – Cercetare documentară privind mărci cu aceeași rădăcină trunchiată stânga şi dreapta;
tip 3 – Cercetare documentară privind mărcile cu elemente combinate, verbale și figurative;
tip 4 – Cercetare documentară privind identificarea titularului unei mărci figurative sau combinate inregistrate;
tip 5 – Cercetare documentară privind portofoliul unui titular;
tip 6 – Cercetare documentară privind portofoliul unui mandatar;

Formalităţile pentru efectuarea unei cercetări documentare sunt foarte simple.
Este suficientă completarea formularului special, dedicat serviciilor de cercetări documentare mărci, achitarea tarifului corespunzător şi trimiterea copiei documentului de plată, alături de formularul completat, la OSIM.

„Poate constitui marcă orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiţia ca aceste semne să fie capabile să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi şi să fie reprezentate în Registrul mărcilor într-un mod care să permită autorităţilor competente şi publicului să stabilească cu claritate şi precizie obiectul protecţiei conferite titularului lor.”

PC 9 – Mărci


PC 9 – „CARACTERUL DISTINCTIV AL MĂRCILOR TRIDIMENSIONALE CARE CONȚIN ELEMENTE VERBALE ȘI/SAU FIGURATIVE ATUNCI CÂND FORMA ÎN SINE NU ARE CARACTER DISTINCTIV”

Comunicarea comună

Practica comună

 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.