Oferte de invenție la modele de utilitate înregistrate pentru licenţă sau cesiune

Baza de date „OFERTE DE INVENŢIE LA MODELE DE UTILITATE ÎNREGISTRATE PENTRU LICENȚĂ SAU CESIUNE” oferă persoanelor interesate posibilitatea culegerii de informații despre soluțiile tehnice care sunt oferite pentru a fi exploatate pe baza unor contracte de licență sau cesiune. Aceste soluții tehnice pot fi conținute de modele de utillitate înregistrate.

Informațiile publicate ca urmare a solicitării conform Ofertei de invenții vor cuprinde:

  • numărul cererii de brevet/numărul de publicare al cererii/data de depozit;
  • numărul brevetului de invenţie (când cerere a fost examinată și brevetul a fost înregistrat);
  • titlul așa cum a fost publicat, cu posibilitatea accesării cererii așa cum a fost depusă de solicitant sau a brevetului deja obținut, dacă procedura a fost finalizată);
  • numele solicitantului/titularului cu datele de identificare ale acestuia;
  • datele de contact ale solicitantului/titularului sau a persoanei stabilită de acesta pentru a oferi mai multe informații despre invenția respective;
  • data când documentul respectiv a fost introdus în baza de date, urmând să fie găzduit aici timp de 6 luni sau 1 an, în funcție de tariful plătit de solicitant.

Detalii: "Oferta de invenții" :

 


 

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.