Înrebări frecvente – Brevete de invenție

A. Ce poate fi brevetat ca invenție

1. O idee poate fi protejată?

O idee, netranspusă în cel puţin un exemplu concret de realizare, nu poate fi protejată. În conformitate cu art.7 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 2014, „activităţile mentale” nu sunt considerate invenţii. Pentru o mai bună înţelegere a acestei afirmaţii vă rugăm să parcurgeţi articolul sus-menţionat în site-ul OSIM, în cadrul capitolului „Brevete de invenţie”. Cu toate acestea puteţi beneficia de serviciul de depozitare la OSIM în regim nepublic, prin „Plicul cu idei”, conf. art.66 (f) din legea menţionată, cu ajutorul căruia se poate obţine un mijloc de probă privind data şi paternitatea unui material scris sau desenat în caz de litigiu.

B. Documente necesare pentru înregistrarea la OSIM a unei cereri de brevet de invenţie

1. Ce documente sunt necesare pentru înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie?

Pentru înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie trebuie să se depună la OSIM, formularul „Cerere de brevet de invenţie”, completat în 3 ex. (îl puteţi accesa la link-ul „Formulare”) şi o documentaţie (tot în trei exemplare) care cuprinde: descrierea invenţiei, una sau mai multe revendicări, desenele la care se face referire în descriere sau revendicări (dacă acestea sunt necesare pentru înţelegerea soluţiei tehnice propuse) şi un rezumat. Pentru mai multe informaţii vă rugăm să citiţi şi răspunsul la întrebarea B2.

C. Termene privind procedurile de înregistrare a unui brevet de invenţie

1. Cât durează până pot obţine un brevet de invenţie?

Un brevet de invenţie poate fi obţinut într-un termen cuprins între 2 ani şi până la 4 – 5 ani. Perioada de eliberare a unui brevet de invenţie este în funcţie de procedura solicitată, de momentul plăţii şi de cuantumul taxelor pe care le achită solicitantul. De asemenea, de modul în care este dezvăluită invenţia în documentaţia tehnică şi de calitatea elaborării părţilor scrise şi a celor desenate.

D. Consultanţă în domeniul proprietăţii industriale

1. Am o invenţie. Cum o pot proteja?

În conformitate cu art.1 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 2014 “drepturile asupra unei invenţii sunt recunoscute şi apărate pe teritoriul României prin acordarea unui brevet de invenţie de către OSIM, în condiţiile prevăzute de lege”. Din cele de mai sus trebuie să înţelegeţi că vă puteţi proteja invenţia numai prin depunerea unei cereri de brevet la OSIM.

E. Taxele legale pentru obţinerea unui brevet de invenţie

1. Care sunt taxele pentru înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie la OSIM?

Taxele pentru înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie pot fi accesate în site-ul OSIM, în Anexa 1 a Ordonanţei de Guvern nr.41 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în 2006, cu valorile actualizate la data de 01.01.2024. De asemenea, veţi găsi informaţii în paragraful „Taxe” din ghidul „Cum înregistraţi la OSIM o cerere de brevet de invenţie”. Taxele pot varia de la 477,4 lei, în cazul reducerii maxime a cuantumurilor taxelor şi până la 3.630 lei, în cazul opţiunii pentru taxele de urgenţă. În legătură cu reducerile de taxe vă rugăm să citiţi art.2 şi art.10 din ordonanţa menţionată privind taxele pentru a vedea care sunt reducerile de care puteţi beneficia şi care sunt taxele ce pot fi reduse.

F. Procedurile privind examinarea unui brevet de invenţie

1. Publicarea cererii de brevet de invenţie în BOPI este obligatorie?

În conformitate cu art.22 alin.1 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 2007 şi 2014, cererile de brevet de invenţie depuse pe cale naţională sunt publicate imediat după expirarea termenului de 18 luni de la data de depozit sau, dacă a fost recunoscută o prioritate, de la data acestei priorităţi. Cererile internaţionale de brevet depuse conform PCT se publică imediat după expirarea unui termen de 6 luni de la deschiderea fazei naţionale (art.22 alin.2 din aceeaşi lege).

G. Cercetarea documentară

1. Este necesară o cercetare documentară înainte de depunerea unei cereri de brevet de invenţie? De ce?

Este indicat să se facă o cercetare documentară deoarece ea are mai multe avantaje:
1. evidenţiază soluţii noi ce pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea invenţiei dvs.;
2. defineşte în acest fel stadiul cunoscut al tehnicii;
3. se obţine o siguranţă mai mare privind acordarea brevetului dacă se evită, în revendicări, soluţiile evidenţiate în urma cercetării.

H. Aplicarea invenţiei

1. OSIM poate contacta o persoană interesată sau un sponsor în vederea aplicării unei invenţii?

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea OSIM,  instituția noastră nu are atribuţii privind aplicarea invenţiilor, contactarea unor terţi interesaţi de soluţia tehnică brevetată, a unor sponsori, sau a unor posibili doritori să preia brevetul obţinut.

I. Protecţia asigurată de brevetul de invenţie

1. Dacă depun la OSIM o cerere de brevet de invenţie, brevetul obţinut va fi valabil în întreaga Comunitate Europeană?

Nu, deoarece brevetul de invenţie este un titlu de protecţie limitat la teritoriul statului, sau statelor care au împuternicit oficiul de proprietate industrială naţional sau regional respectiv, în cazul OSIM: teritoriul României. În conformitate cu art.1 din Legea nr.64/91 privind brevetele de invenţie, republicată în 2007 şi 2014 (vezi şi răspunsul la întrebarea D.1.) “drepturile asupra unei invenţii sunt recunoscute şi apărate (numai) pe teritoriul României”. Ca urmare, după depunerea cererii de brevet la OSIM, dacă sunteţi interesat de obţinerea protecţiei invenţiei dvs. şi în alte ţări, va trebui să urmaţi sugestiile de la răspunsul întrebării J.4.

J. Brevetarea în străinătate

1. Invenţia poate fi înregistrată direct în străinătate?

Nu! În art.39 din Legea nr.64/91 privind brevetele de invenţie, republicată în 2014 se stipulează că “brevetarea în străinătate a invenţiilor create de persoane fizice române pe teritoriul României se face numai după înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM”.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.