Calculator taxe - Desene și modele

 

Calculator Taxe - Desene şi modele

Număr desene/modele:
 
Număr total spații (6x6cm), alb-negru:
În vederea publicării
Număr total spatii (6x6cm) color:
În vederea publicării
Numărul de module continand elemente caracteristice din descriere, max.100 de cuvinte (1 modul= maxim 30 de cuvinte):
În vederea publicării

 
Nr. crt.
OBIECTUL PLĂȚII
TERMENUL DE PLATĂ
CUANTUMUL
1
Taxe înregistrare:
o dată cu depunerea cererii
RON EURO
2
Taxa publicare figuri alb negru:
o dată cu depunerea cererii
RON EURO
3
Taxa publicare figuri color:
o dată cu depunerea cererii
RON EURO
4
Taxa publicare elemente caracteristice:
o dată cu depunerea cererii
RON EURO
5
Amanarea publicarii:
o lună de la dep. cererii
99 RON, 20 EURO
6
Invocarea prioritatii
3 luni de la depunerea cererii de invocare a prioritatii
99 RON, 20 EURO
7
Examinarea cererii de înregistrare
o lună de la publicarea cererii
RON EURO
8
Eliberarea certificatului de înregistrare
o lună de la comunicarea hotărârii de admitere
RON EURO
9
Mentinerea in vigoare a certificatului de înregistrare, pentru fiecare perioadă de protectie de 5 ani
o lună de la comunicarea hotărârii de admitere pentru prima perioadă de protectie de 5 ani, respectiv pana la inceperea următoarei perioade de protectie pe 5 ani
RON EURO
10
Eliberarea certificatului de reînnoire
o dată cu depunerea cererii
RON EURO
11
Reinnoirea certificatului de înregistrare pentru fiecare perioadă de 5 ani
pana la inceperea următoarei perioade de protectie
RON EURO
12
Eliberarea certificatului de prioritate
 
148 RON, 30 EURO
13
Examinarea unei contestații
 
742 RON, 150 EURO
14
Examinarea unei opozitii la înregistrarea desenului / modelului
 
148 RON, 30 EURO
15
Revalidarea certificatului de înregistrare a desenului / modelului
 
495 RON, 100 EURO
16
Înregistrarea de modificari in situatia juridica a cererii sau a certificatului de înregistrare
a)
a) transmitere de drepturi
 
148 RON, 30 EURO
b)
b) modificari cu privire la numele, denumirea sau adresa solicitantului/ titularului si mandatarului
 
49 RON, 10 EURO
c)
c) rezilierea actelor de la lit. a)
 
49 RON, 10 EURO
17
Eliberarea de acte, adeverinte, duplicate, copii certificate, extras din registru
o dată cu înregistrarea solicitarii
49 RON, 10 EURO
18
Transmiterea cererii internationale de înregistrare/ reinnoire de la O.S.I.M. la O.M.P.I.
o dată cu cererea
RON EURO
19
Prelungirea termenului prevăzut de regulament cu o perioadă de 30 zile
o dată cu cererea
49 RON, 10 EURO

Actualizat în anul 2022

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.