Informații de bază - Inventii

LEGE pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015
 (în format pdf)


Ordinul nr.84/22.08.2022 pentru punerea în aplicare a prevederilor REGULAMENTUL (UE) 2019/933 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului CET (CE) nr. 469/2009 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente (Regulament) – în format pdf

Formular de Notificare în temeiul articolului 5 alineatul (2) literele (b) şi (c) din REGULAMENTUL (UE) 2019/933 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 20 mai 2019 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 469/2009 privind certificatul suplimentar de protecţie pentru medicamente – în format doc


Ordinul nr.23/19.06.2012 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind extinderea duratei certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente – în format pdf


Instrucţiuni privind extinderea duratei certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente – în format doc | în format pdf


Instrucţiune nr. 111 / 31.03.2010 privind taxele pentru înregistrarea şi examinarea cererii de extindere a certificatului suplimentar de protecţie pentru medicamente – în format pdf


Regulamentul (CE) nr.469/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 6 mai 2009 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente (versiunea codificata) – în format pdf


Instrucţiuni privind certificatul suplimentar pentru medicamente şi certificatul suplimentar de protecţie pentru produse de protecţie a plantelor – în format pdf


Regulamentul (CE) nr.1901/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2006 privind medicamentele de uz pediatric – în format pdf


Regulamentul (CE) nr.1610/1996 din 23 iulie 1996 al Parlamentului European şi al Consiliului privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produse de protecţie a plantelor – în format pdf


Regulamentul (CE) nr.1768/1992 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente – în format pdf

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.