Informații de bază - Inventii

Topografia produselor semiconductoare este protejată prin Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci – OSIM, în baza Legii nr. 16/1995 privind protecția topografiilor produselor semiconductoare, republicată în 2006 și a ORDINULUI nr. 6/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a legii menționate.

 1. Ce este o topografie a unui produs semiconductor ?

  Prin topografie a unui produs semiconductor (TPS), denumită în continuare topografie, în sensul legii, se întelege o serie de imagini legate între ele, indiferent de modalitatea în care acestea sunt fixate sau codate, reprezentând configuraţia tridimensională a straturilor care compun un produs semiconductor şi în care fiecare imagine reproduce desenul sau o parte din desenul unei suprafeţe a produsului semiconductor, în orice stadiu al fabricaţiei sale.

 1. De ce este necesară protecţia topografiilor ?

  Deoarece complexitatea produselor semiconductoare depinde în principal de conceperea topografiilor de produse semiconductoare pentru care se investesc resurse umane, tehnice şi financiare considerabile, iar copierea produsului realizat se face într-un timp mai scurt şi cu cheltuieli incomparabil mai mici.
  Pe plan mondial, acest tip de protecţie este o practică curentă în concordanţă cu prevederile Acordului de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

 1. Ce se protejează ?

  Se protejează topografiile originale, părţi originale din topografii, sau combinaţii de elemente şi interconexiuni uzuale, dar care, luate în ansamblul lor, sunt originale.
  O topografie este originală daca este rezultatul efortului intelectual al creatorilor ei şi dacă, la data când a fost creată, nu era uzuală pentru creatorii de topografii şi fabricanţii de produse semiconductoare.

 1. Ce nu se protejează prin înregistrarea topografiilor ?

  Nu se protejează conceptele, procedeele şi mijloacele tehnologice utilizate pentru realizarea topografiei sau produsului semiconductor, informaţiile stocate în produsul semiconductor, părţile uzuale din topografii ample, care cuprind şi părţi originale, produsul semiconductor care se realizează pe baza topografiei, orice fel de marcă aplicată pe produsul semiconductor, elemente de design industrial ale produsului semiconductor.
  Acestea pot fi protejate în cadrul altor legi de protecţie a proprietăţii industriale/intelectuale.

 1. Ce topografii pierd dreptul la protecţie ?

  Cele pentru care cererea de înregistrare a fost depusă la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci într-un termen mai mare de 2 ani de la data primei exploatări comerciale.
  Cele care nu au fost exploatate comercial timp de 15 ani de la data la care au fost create sau codate pentru prima oară. Cele care nu au fost exploatate comercial şi după o perioadă sunt înregistrate, pierd dreptul la protecţie la împlinirea a 15 ani de la data creării sau codării.

 1. Pe ce durată se acordă protecţia ?

  Pe teritoriul României, o topografie înregistrată este protejată pe o durată de 10 ani. Termenul începe la data de înregistrare a topografiei sau la data primei exploatări comerciale (dacă aceasta nu depăşeşte 2 ani de la înregistrare) şi se încheie în ultima zi a celui de-al zecelea an civil de la înregistrare.

 1. Cine poate înregistra o topografie ?

  Pot beneficia de protecţia unei topografii persoane fizice care sunt resortisante ale unui stat membru al Uniunii Europene, ori care are reşedinţă obişnuită pe teritoriul unui astfel de stat şi societăţile sau alte persoane juridice care desfăşoară o activitate industrială ori comercială, reală şi efectivă, pe teritoriul României sau al unui stat membru al Uniunii Europene ori al Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

 1. Care sunt cerinţele pentru înregistrarea unei topografii ?

  Pentru înregistrarea unei topografii este necesar să se constituie depozitul reglementar al cererii de înregistrare, care să cuprindă (dactilografiate în limba romană):
  – o cerere tip prin care se solicită înregistrarea topografiei;
  – o documentaţie tehnică, constituită din materiale grafice şi un text care să conţină informaţii suficiente pentru a permite identificarea topografiei şi evidenţierea funcţionarii electronice a produsului semiconductor care o încorporează;
  – două exemplare ale produsului semiconductor, dacă acesta a fost realizat şi exploatat comercial;
  – împuternicirea de reprezentare a mandatarului (dacă este cazul);
  – dovada de plată a taxelor.

 1. Cât durează procedura de înregistrare ?

  După constituirea depozitului reglementar, topografia se înregistrează în Registrul naţional al topografiilor, se publică în BOPI, în termen de două luni de la constituirea depozitului şi se eliberează titularului un Certificat de înregistrare a topografiei, în termen de trei luni de la data publicării.
  Dacă documentele depuse prezintă lipsuri sau deficienţe, ele trebuie completate în decurs de 2 luni, data depozitului fiind aceea la care s-au depus la OSIM completările şi rectificările.

 1. Când devin publice topografiile înregistrate ?

  Topografiile înregistrate se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala editat de OSIM după 2 luni de la data constituirii depozitului reglementar, moment de la care documentaţia din depozitul reglementar poate fi consultată la sediul OSIM.

 1. Ce taxe se plătesc pentru obţinerea protecţiei unei topografii ?

  Obţinerea protecţiei unei topografii se face contra plăţii urmatoarelor taxe:
  – depunerea cererii de înregistrare a unei topografii 149 lei
  – examinarea cererii de înregistrare 497 lei
  – înregistrarea unei topografii 1492 lei
  – publicarea înregistrării unei topografii 75 lei
  – eliberarea unui certificat de înregistrare a topografiei 75 lei.
  Taxele se pot plăti la Casieria OSIM sau prin ordin de plată în contul OSIM: RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX,Trezoreria Sector 3, Bucureşti, Cod fiscal: 4266081.

 1. Există posibilitatea plăţii cu reducere a unor taxe ?

  Pentru solicitanţii de cereri de înregistrare a topografiilor nu se acordă reduceri de taxe.

 1. Ce drepturi conferă titularului înregistrarea unei topografii ?

  Înregistrarea unei topografii conferă titularului dreptul de a o exploata comercial precum şi dreptul de a permite sau interzice altor persoane sa reproducă şi să importe şi exploateze topografia sau produsul semiconductor fabricat pe baza acelei topografii. El poate marca pe produsele semiconductoare care includ topografia litera „T”.

 1. În ce constă exploatarea comercială a unei topografii ?

  Exploatarea comercială a unei topografii înseamnă vânzarea, închirierea, leasingul sau orice altă metodă de distribuire comercială ori ofertă făcută în aceste scopuri. Exploatarea comerciala nu include exploatarea în condiţii de confidenţialitate.
  În vederea exploatării, titularul poate să transmită dreptul său, conferit prin înregistrarea unei topografii, prin cesiune şi prin succesiune legală sau testamentară.

 1. Poate înregistrarea la OSIM să asigure protecţia unei topografii în străinătate ?

  Nu. Pentru protecţia în afara ţării trebuie urmată o procedură de înregistrare internaţională în conformitate cu tratatele la care România este parte.

 1. Cine poate asista tehnic şi juridic pe autorul unei topografii pentru a obţine protecţia acesteia ?

  Persoana care doreşte să obţină protecţia pentru o topografie poate fi reprezentată de un mandatar cu domiciliul sau sediul în România. Pentru o persoană fizică sau juridică străină, reprezentarea prin mandatar este obligatorie.
  Mandatarul autorizat este un consilier în proprietate industrială, atestat de OSIM pentru domeniul protecţiei topografiilor de produse semiconductoare şi înregistrat în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială.

 1. Care este legislaţia în vigoare privind protecţia topografiilor ?

  Legea privind protecţia topografiilor produselor semiconductoare nr.16/1995 republicată prin Legea nr.337 din 2005 în Monitorul Oficial nr.824 din 6 octombrie 2006.
  Norme de aplicare a Legii 16/1995 republicate în Monitorul Oficial nr.90 din 5 februarie 2007.

 1. Unde pot fi obţinute informaţii privind înregistrarea unei topografii a unui produs semiconductor ?

  Orice informaţie sau referinţă privind înregistrarea topografilor poate fi obţinută de la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, str. Ion Ghica 5, sector 3, Bucuresti, telefon (prin centrala OSIM) 021.306.08.00 – int. 208, 284 sau direct: 037.282.59.85.

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.