Informații de bază - Inventii

Cum înregistrați la OSIM o cerere de model de utilitate

Înregistrarea unui model de utilitate în România se face în baza Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 2014 şi a Regulamentului de aplicare al acesteia.

Modelul de utilitate protejează, în conformitate cu art. 1 alin. (1) din Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 2014, orice invenţie tehnică, cu condiţia să fie nouă, să depăşească nivelul simplei îndemânări profesionale şi să fie susceptibilă de aplicare industrială.

În conformitate cu art. 4 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 350/2007, prin model de utilitate se pot proteja produse, cum ar fi: dispozitive, instalaţii, echipamente, maşini-unelte, aparate sau subansambluri ale acestora, circuite electrice, pneumatice sau hidraulice, amestecuri fizice care sunt aplicabile pentru rezolvarea unei probleme tehnice.

FORMULARUL - TIP

Pentru înregistrarea unui model de utilitate trebuie completat şi depus la OSIM, în trei exemplare, formularul tip – Cerere de model de utilitate, care se găseşte pe site-ul instituţiei, pe link-ul https://osim.ro…formulare-pentru-model-de-utilitate/Formulare - Inventii.

O dată cu formularul menţionat trebuie depusă, tot în trei exemplare, o documentaţie care va conţine o descriere a modelului de utilitate, una sau mai multe revendicări (după caz), desene (dacă sunt necesare pentru buna înţelegere a soluţiei tehnice) şi un rezumat. Cele trei exemplare ale formularului şi un set complet din documentaţie vor fi semnate de solicitant (dacă acesta este persoană fizică), respectiv semnate de reprezentantul legal şi ştampilate pentru cazurile când solicitantul este persoană juridică. Acest set din documentaţie se va constitui în exemplarul original.

Formularul va fi semnat în rubricile dedicate, iar exemplarul original al documentaţiei va fi semnat (şi ştampilat, dacă solicitantul este persoană juridică) în colţul din dreapta jos.

De asemenea, pe formular trebuie bifat în baza cărei legi este îndreptăţit solicitantul la depunerea cererii de model de utilitate, respectiv Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 2014, Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu sau un contract de cercetare. În funcţie de varianta în baza căreia se solicită înregistrarea, va trebui depus actul (sau contractul, după caz) din care să reiasă că solicitantul este îndreptăţit să depună cererea de înregistrare a modelului de utilitate.

PRESCRIPȚII DE FORMĂ PRIVIND DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ PROPRIU-ZISĂ

Documentaţia se întocmeşte în conformitate cu prevederile Regulamentului de aplicare a Legii nr.64/1991 privind invenţiile, republicată în 2014, respectiv descrierea se pregăteşte conform cu art. 16 şi art. 17revendicarea (revendicările) se redactează conform art. 18desenele se fac conform cu art. 19, iar rezumatul se redactează în conformitate cu art. 21.

Art. 20 cuprinde condiţiile materiale concrete de prezentare a documentelor (se redactează pe hârtie A4, se scrie pe o singura faţă a filei, dimensiunea fontului, marginile paginilor, mod de numerotare, câte rânduri pe pagină, etc.).

Toate documentele (formular şi documentaţia tehnică) se depun la sediul OSIM în trei exemplare.

O cerere de model de utilitate poate rezulta şi dintr-o cerere de brevet având ca obiect aceeaşi invenţie, dacă solicitantul depune o cerere de transformare:

  1. pe parcursul procedurii de examinare a cererii de brevet până la încheierea pregătirilor tehnice pentru publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a acesteia;
  2. într-o perioadă de 3 luni de la data la care OSIM publică menţiunea unei hotărâri de anulare a brevetului de invenţie rămasă definitivă şi irevocabilă pe motivul lipsei activităţii inventive.

TAXE

Taxele pentru procedurile legale pentru înregistrarea modelelor de utilitate sunt prevăzute în O.G. nr.41/98 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare – anexa 2. Anexa poate fi accesată pe link-ul https://osim.ro/…Taxe-proprietate-industriala-valabile-incepand-cu-01-ianuarie-2024-Anexa-2.pdf.

Principalele taxe pe care trebuie să le achitaţi sunt următoarele:

– taxa pentru depunerea cererii – se poate achita odată cu depunerea cererii şi până în maxim două luni de la depunere – 149 lei;

– taxa pentru întocmirea şi publicarea unui raport de documentare – se achită în două luni de la data de depozit sau odată cu depunerea solicitării de către terţ – 497 lei;

– taxa pentru publicarea modelului de utilitate, eliberarea certificatului şi menţinerea în vigoare a modelului respectiv pentru primii 6 ani de protecţie – se achită în două luni de la data transmiterii către solicitant a raportului de documentare – 1990 lei;

– taxa pentru reînnoirea protecţiei pentru anii 7 – 8 – 995 lei;

– taxa pentru reînnoirea protecţiei pentru anii 9 – 10 – 1492 lei.

În afara taxelor menţionate, mai pot fi plătite şi alte taxe, în funcţie de diferite proceduri speciale care pot interveni în procesul de înregistrare a modelului de utilitate.

ATENȚIE! Valoarea taxelor se modifică la începutul fiecărui an în funcție de paritatea leu – euro.

CERCETAREA DOCUMENTARĂ

Înainte de a depune o cerere de model de utilitate puteţi să faceţi o cercetare documentară în literatura de specialitate pentru a verifica stadiul cunoscut al tehnicii din domeniul respectiv. În acest fel vă puteţi folosi de ultimele realizări din domeniu şi, în acelaşi timp, reduceţi riscul respingerii cererii dvs. datorită lipsei de noutate sau activităţii inventive. Cercetarea documentară se poate face:
– apelând la serviciile unui consilier în proprietate industriala;
– contactând un Centru Regional;
– pe cont propriu, prin internet, accesând baza de date a OSIM, pe link-ul  http://online.osim.ro/…RoPatentSearch  sau alte baze de date externe cum ar fi Esp@cenet (baza de date a Oficiului European de Brevete – OEB) sau „PATENTSCOPE” (baza de date a Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală – OMPI). Pe toate aceste baze de date, cercetarea documentară se poate face  utilizând cuvinte cheie din domeniul respectiv, să identificaţi soluţiile tehnice deja protejate;
– la Sala de lectura a OSIM;
– prin depunerea unei cereri-tip de cercetare documentara la OSIM şi prin achitarea unei taxe corespunzătoare procedurilor legale.

ÎNTINDEREA PROTECŢIEI

Certificatul de model de utilitate obţinut la OSIM oferă protecţie numai pe teritoriul României şi poate avea valabilitate de maxim 10 ani

În cazul în care se doreşte extinderea internaţională a protecţiei, trebuie verificat dacă ţara sau ţările în care se doreşte extinderea au legislaţie în acest sens. Lista ţărilor care permit înregistrarea modelelor de utilitate se găseşte pe site-ul Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuală, respectiv pe linkul   https://www.wipo.int/…utility_models.html.

De altfel pe acest link se găsesc toate informaţiile privind extinderea internaţională a modelelor de utilitate.

INFORMAȚII GENERALE OSIM

Adresa OSIM este str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, cod 030044.

Pentru orice alte informaţii legate de O.S.I.M. si de domeniul proprietăţii industriale, puteţi veni la sediul nostru la Biroul Relaţii cu Publicul, parter – camera 2, ne puteţi scrie pe e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., sau puteţi suna la telefonul direct 0372 825 985 sau prin centrala  021/306.08.00 .    

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.