Raport anual 2020

Raport anual 2020

Cuvânt înainte

Stimaţi cititori,

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci este o instituție independentă și dinamică recunoscută pentru cordarea protecției și eliberarea titlurilor de proprietate industrială, care asigură reprezentarea pe plan intern și extern, în domeniul său de activitate, în numele statului român și al Guvernului României.

 Instituția este recunoscută pentru acordarea protecției drepturilor de proprietate industrial pe teritoriul României, prin furnizarea unor servicii adecvate și de calitate, în măsură să ofere clienților noștri un prijin esențial în dezvoltarea afacerilor acestora.
OSIM aduce la cunoștința publicului interest cele mai importante aspecte ale activităţii desfășurate pe parcursul anului 2020, oferind astfel o imagine de ansamblu asupra modului în care și-a îndeplinit obiectivele.
Paginile care urmează reflectă reperele ce definesc activitatea instituției noastre și, totodată, punctează ceea ce a fost esențial în 2020, cifre clare, realizări, evenimente la care specialiştii din cadrul acestei instituții au participat.
Prin urmare, este un bun prilej să ne cunoaștem mai bine.

În anul 2020, an în care au fost întâmpinate dificultăți majore în desfășurarea activităților, din cauza pandemiei de SARS-CoV-2 apărute în România, și care a afectat întreaga societate, OSIM a reușit să străbată această perioadă delicată, și poate să transmită celor interesați faptul că s-au îndeplinit cu succes obiectivele ce au fost planificate.

La o analiză atentă și comparativă a cifrelor ce sunt prezentate în cuprinsul acestui raport, veți constata și tendințe descrescătoare pe anumite domenii ale numărului de cereri depuse, ceea ce nu trebuie să ne îngrijoreze, având în vedere situația dificilă a economiei afectate de pandemie.

Totuși la nivelul depunerilor privind cererile de înregistrare marcă se constată o ușoară creştere față de anul precedent.

Pe plan legislativ, OSIM a finalizat în cursul acestui an procedura de adoptare a proiectului de lege pentru modificarea și completarea legii mărcilor și, pe cale de consecință, intrarea în vigoare a acestei legi a avut loc începând cu luna iulie 2020.

Tot în cursul anului 2020 s-a procedat la transmiterea, pe circuitul de avizare, a proiectului de regulament pentru aplicarea Legii nr. 84/1998, așa cum a fost modificată și completată.

Un alt succes pe plan legislativ, dar și organizatoric, este dat de modificarea H.G. nr. 573/1998, privind organizarea și funcționarea OSIM, modificări ce au fost aduse atât în ceea ce priveşte atribuțiile și activitățile OSIM, cât și la nivel organizatoric (niveluri macro și micro).

Modificările efectuate au avut drept scop eficientizarea anumitor activități ale instituției.

În ceea ce privește cooperarea internațională, pe întreg parcursul anului precedent OSIM, prin specialiștii săi, a participat, în format online, la toate întâlnirile și conferințele organizate de OEB, OMPI, EUIPO, Consiliul Uniunii Europene.
Pe plan intern putem aminti aici încheierea unor protocoale de colaborare cu instituții și autorități publice, parteneri din mediul de afaceri etc., în vederea promovării și creșterii capacității de cercetare şi dezvoltare, încurajării protejării drepturilor de proprietate industrială.

De asemenea, specialiștii OSIM au răspuns tuturor invitațiilor de participare și prezentare de lucrări lansate de partenerii de discuție ai OSIM, întâlniri desfășurate în format online.

Un lucru demn de amintit este și faptul că instituția participă în cadrul unui proiect finanțat integral din fonduri europene, cu implicaţi pozitive majore în dezvoltarea acestei instituţii pe termen lung. Proiectul prevede consolidarea capacității de implementare și evaluare a strategiilor/politicilor publice, obiectivul principal fiind elaborarea unei strategii naționale în domeniul PI.

Câteva puncte forte din cadrul acestui proiect sunt: posibilitatea existenței plății online pentru toate taxele PI; îmbunătățirea comunicării utilizatorilor externi cu OSIM; implementarea unei noi baze de date pentru brevete.

Un alt proiect finanțat din fonduri europene în curs de aprobare este BIG DATA, ce are ca obiectiv implementarea unei platforme unice care, prin unificarea volumelor mari de date din surse interne diferite, să susțină activitățile de creștere a gradului de conștientizare a importanţei PI pentru mediul de afaceri, cetățeni și celelalte instituții ale statului.

În sprijinul realizării obiectivelor OSIM menționăm, în cadrul cooperării cu EUIPO, implementarea unor proiecte IT care au avut ca scop îmbunătățiri tehnologice și funcționale ale aplicațiilor depunerilor online de mărci și desene și modele, și baza de date internă privind gestionarea dosarelor de mărci și desene și modele, cu ajutor privind depunerea online și facilitarea de semnătură electronică calificată.

În cadrul cooperării cu OEB, în anul 2020 OSIM a participat la 2 proiecte vizând stabilirea unei practici comune la nivelul oficiilor, privind analiza invențiilor, și cooperării IT privind Clasificarea Cooperativă a Brevetelor.

Având în vedere condițiile speciale generate de pandemia de SARS-CoV-2 de pe teritoriul României, precum și reglementările speciale impuse de autoritățile naționale, OSIM a fost obligat să-și erfecționeze metodele și practicile utilizate în activitatea desfășurată, luându-se toate măsurile pentru asigurarea siguranței salariaților și desfășurarea activităților în bune condiții.

Pot să continui cu afirmația că, deși anul 2020 a fost unul mai puțin dedicat evenimentelor la care OSIM a participat fizic prin specialiştii săi, totuși consilierii în proprietate industrială, specialiștii din cadrul Centrelor Regionale PATLIB și partenerii care își desfășoară activitatea în cadrul instituțiilor ce veghează la respectarea drepturilor de proprietate industrial și-au adus contribuția pentru menținerea unui climat de colaborare și interes pentru instituţia OSIM, fapt pentru care le mulțumesc.

Nu în ultimul rând aș vrea să trec în revistă faptul că, fără devotamentul și profesionalismul angajaților instituției, realizările pe care le-am obținut în anul 2020 nu ar fi fost posibile.

În acest context aș dori să le mulțumesc tuturor colegilor care își desfășoară activitatea în cadrul OSIM pentru contribuția lor la eficacitatea instituției noastre.

Vezi documentul

Mitriţa HAHUE
Director General

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal de către OSIM

Toate datele cu caracter personal colectate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul general privind protecţia datelor).

Ca principiu general, OSIM prelucrează numai date cu caracter personal pentru îndeplinirea sarcinilor pe care le desfășoară în interesul public, în vederea asigurării protecţiei proprietăţii industriale, conform art. 1, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 573 din 7 septembrie 1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu modificările si completările ulterioare.

Toate operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal sunt notificate în mod corespunzător Responsabilului cu Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal din OSIM.

Informațiile colectate vor fi, prelucrate și/sau accesate numai de membrii personalului OSIM sau de persoanele autorizate responsabile de operațiunile de prelucrare corespunzătoare.
Publicul va putea accesa aceste date prin intermediul instrumentelor și platformelor online ale OSIM și, de asemenea, prin descărcarea informațiilor, în ambele cazuri, numai în scopul de a oferi terților și autorităților publice informațiile necesare pentru a le permite să își exercite drepturile de proprietate industrială dobândite.

Persoanele fizice ale căror date cu caracter personal au fost prelucrate de către OSIM pot, în orice moment, în cazul în care consideră că nu le-au fost respectate drepturile fundamentale la viaţă privată și la protecţia datelor personale, sa se adreseze responsabilului cu protecția datelor din OSIM (RPDCP@osim.ro) sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și, după caz instanțelor de judecată.

Totodată, aceste persoane au dreptul de a acces (conform art. 15 din Regulamentul general privind protecţia datelor) și de a solicita (conform art. 16 din același regulament) rectificarea datelelor cu caracter personal inexacte care le privesc, prin trimiterea unei cereri scrise la OSIM la adresa de email mai sus menționată.