Concurs pentru ocuparea a trei posturi de examinator din cadrul Serciciul Mărci şi Indicaţii geografice

Condiţii de participare, desfăşurare şi bibliografia
pentru concursul organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale vacante
de examinator din cadrul Seviciului Mărci şi Indicaţii geografice

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează în datele de 02.10.2014 (proba scrisă) şi 13.10.2014 (interviu), concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de examinator la Serviciul Mărci.

ORGANIZAREA CONCURSULUI

1. Concursul va avea loc în datele de 02.10.2014, ora 10.00 - proba scrisă şi 13.10.2014, ora 10.00 – interviu, la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti.

2. Înscrierea la concurs se va face în termen de 10 zile lucrătoare de la data afişării anunţului, respectiv până la data de 03.09.2014, ora 16.00, la sediul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Biroul Resurse Umane.

CERINŢE DE OCUPARE PRIN CONCURS A POSTULURILOR

Condiţii generale de participare:
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
- să nu fi fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea unui post contractual vacant de examinator din cadrul Biroului post-examinare din cadrul Serviciului Mărci :
▪ studii superioare de lungă durată, în domeniul juridic, cu o vechime minima de  3 ani
▪ cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – engleză, franceză – nivel mediu/ avansat  obligatoriu
▪ cunoştinţe de operare pe calculator – WindowsXP, MS Office (Word, Excel, Power Point).
Condiţii specifice pentru ocuparea a două posturi contractuale vacante de examinatori din cadrul Serviciului Mărci :
▪ studii superioare de lungă durată, în domeniul juridic, economic, relatii internationale, filozofie, studii tehnice, umaniste.
▪ cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – engleză, franceză – nivel mediu/ avansat 
▪ cunoştinţe de operare pe calculator – WindowsXP, MS Office (Word, Excel, Power Point).

I. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor – diplomă, în original şi copie (originalul se va restitui la data depunerii, după confruntarea cu copia);
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae.
În cazul documentului prevăzut la lit.e) – cazier judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

II. CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul. 

III. BIBLIOGRAFIE:

- Legea nr. 84 din 23 aprilie 1998 republicată privind mărcile şi indicaţiile geografice publicată în M.Of. nr.350 din 27 mai 2010;
- Hotărârea Guvernului nr. 1134/10.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii 84/1998 republicată, privind mărcile şi indicaţiile geografice publicată în Monitorul Oficial nr. 809/03 decembrie 2010;
- Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998, republicată privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006.

Bibliografia poate fi accesată de pe pagina de internet a OSIM-ului : www.osim.ro.

Relaţii suplimentare se pot obţine /a telefon 021/3060800 interior 237. Dosarele se vor depune /a Biroul Resurse Umane din OSIM -mezanin.

DIRECTOR GENERAL
Ionel MUSCALU

Şef Serviciu Mărci
Ovidiu DINESCU