Concurs pentru ocuparea a trei posturi de examinator din cadrul Serciciul Mărci şi Indicaţii geografice

Condiţii de participare, desfăşurare şi bibliografia
pentru concursul organizat în vederea ocupării a trei posturi contractuale vacante
de examinator din cadrul Seviciului Mărci şi Indicaţii geografice

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează în datele de 09.09.2014 şi 10.09.2014, concurs pentru ocuparea a trei posturi contractuale vacante de examinator la Serviciul Mărci şi Indicaţii geografice.

ORGANIZAREA CONCURSULUI

1. Concursul va avea loc în datele de 09.09.2014 - proba scrisă şi 10.09.2014 – interviu, la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti.
2. Înscrierea la concurs se va face în perioada 20.08.2014 – 04.09.2014, la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Biroul Resurse Umane (mezanin).

CERINŢE DE OCUPARE PRIN CONCURS A POSTULUI

Condiţii generale de participare:
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
- nu fi fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant de examinator:

▪ studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă în domeniul juridic, economic, relaţii internaţionale, filozofie;
▪ cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – engleză – nivel avansat şi o altă limbă de circulaţie internaţională, de preferat germană sau franaceză;
▪ cunoştinţe de operare pe calculator – WindowsXP, MS Office (Word, Excel, Power Point).

I. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General al OSIM;
b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor – diplomă, în original şi copie (originalul se va restitui la data depunerii, după confruntarea cu copia);
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente pe care candidatul le consideră relevante pentru desfăşurarea concursului.
În cazul documentului prevăzut la lit.e) – cazier judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

II. CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.

III. BIBLIOGRAFIE:
- LEGEA nr. 84 din 23 aprilie 1998 republicată în temeiul art.V din Legea nr.66/2010 pentru modificatea şi completarea Legii 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice publicată în M.Of.nr. 226 din 9 aprilie 2010;
- Hotărârea Guvernului nr. 1134/10.11.2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 republicată privind mărcile şi indicaţiile geografice publicată în Monitorul Oficial nr. 809/03 decembrie 2010;
- Ordonanţa Guvernului nr.41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietatii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată in Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006;
- Conferinţa diplomatică pentru adoptarea unui tratat revizuit privind dreptul mărcilor - Singapore 13-31.03.2006, Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor la care România a aderat prin Legea nr.4/1998, publicat în M.Of. nr.10/14.01.1998;
- Regulamentul de aplicare a Tratatului de la Singapore (TLT) privind dreptul mărcilor încheiat la Geneva în 27 octombrie 1994 tratat revizuit şi adoptat în 13-31 martie 2006;
- Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificat de România prin Decretul nr.1176 din 28.12.1968 publicat în Monitorul Oficial nr.1/06.01.1969;
- Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de România prin Legea 5/1998 publicat în Monitorul Oficial nr.11/15.01.1998;
- Regulamentul de aplicare a Aranjamentului de la Madrid, ratificat de România prin Decretul nr. 1176/1968, şi Protocolullui referitor la aranjament, privind înregstrarea internaţională a mărcilor, adopttat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de România prin Legea nr. 5/1998;
- Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internaţională a produselor şi serviciilor în vederea înregistrarii mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 şi la Geneva la 13 mai 1977 şi modificat la 2 octombrie 1979 şi la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 publicat în Monitorul Oficial nr.10/14.01.1998;
- Aranjamentul de la Viena privind clasificare internaţională a elementelor figurative ale mărcilor, intocmit la Viena, la 12 iunie 1973, şi modificat la 1 octombrie 1985, şi la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 publicat în Monitorul Oficial nr.10/14.01.1998;
- Convenţia pentru instituirea Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnata la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 - B.Of.nr.1/06.01.1969;
- Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificata de România prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 în M.Of. nr.1/06.01.1969;
- Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de alta parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 - M.Of.nr.73/12.04.1993;
- Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizaţiei Mondiale de Comert - Anexa 1C. Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuala legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 - M.Of.nr.360/27.12.1994;

Bibliografia poate fi accesată de pe pagina de internet a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci: www.osim.ro

Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 021/3149970.
Dosarele se vor depune la Biroul Resurse Umane din OSIM – mezanin.

 

Director General,

Ionel Muscalu