Concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Expert din cadrul Seviciului Achiziţii-Administrativ din Direcţia Economică

Condiţii de participare, desfăşurare şi bibliografia
pentru concursul organizat în vederea ocupării unui post contractual vacant
de EXPERT din cadrul Seviciului Achiziţii-Administrativ din Direcţia Economică

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează în datele de 13.10.2014 şi 20.10.2014 ora 10, concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de Expert la Direcţia Economica - Serviciul Achizitii-Administrativ cu atribuţii de achizitor public.

ORGANIZAREA CONCURSULUI

1. Concursul va avea loc în data de 13.10.2014 incepand cu ora 10 – proba scrisa şi 20.10.2014 incepand cu ora 10  – interviu, la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti.

2. Înscrierea la concurs se va face în perioada 29.08.2014 – 12.09.2014, la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Biroul Resurse Umane (mezanin), intre orele 9-14.

CERINŢE DE OCUPARE PRIN CONCURS A POSTULUI

Condiţii generale de participare:
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
- să nu  fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea unui post contractual vacant de expert:

 • studii superioare de lungă durată în specialitatea postului sau vechime minimă in domeniul achiziţiilor de 3 ani,
 • cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – engleză/franceza nivel mediu
 • cunoştinţe de operare pe calculator – WindowsXP, MS Office (Word, Excel, Power Point).

 • I. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS
  a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General al OSIM;
  b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
  c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor – diplomă, în original şi copie (originalul se va restitui la data depunerii, după confruntarea cu copia);
  d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
  e) cazier judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
  f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
  g) curriculum vitae;
  h) alte documente pe care candidatul le consideră relevante în desfăşurarea concursului.
  În cazul documentului prevăzut la lit.e) – cazier judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  II. CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

  a) selecţia dosarelor de înscriere;
  b) proba scrisă;
  c) interviul.

   

  III. BIBLIOGRAFIE:

        - HG 573/1998 privind organizarea şi funcţionare OSIM, cu modificările si completările ulterioare;

        - Legea nr.477/2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice cu modificările si completările ulterioare;

        - Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

        - Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

        - Ordinul 314/2010 al Preşedintelui ANRMAP;

        - Ordinul 509/2011 al Preşedintelui ANRMAP;

        - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;

        - Hotararea de Guvern nr. 942/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 30/12.04.2006 privind functia de verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de achizitie publica;

        - Hotararea de Guvern nr. 782/2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

        - Ordonanta de urgenta   nr. 74 din 29 iunie 2005 privind înfiinţarea Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice;

        - Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ;

        - Legea nr. 215/2001, Legea administraţiei publice locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 204/2001, modificată.

        - Legea nr. 500/2002, privind finanţele publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 597/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

        - >Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

        - Hotararea de Guvern nr. 1660 din 22 noiembrie 2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii;

        - Legea nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei cu modificarile si comletariile ulterioare.

  Relaţii suplimentare se pot obţine /a telefon 021/30-60-800 interior 217. Dosarele se vor depune /a Biroul Resurse Umane din OSIM -mezanin.

  DIRECTOR GENERAL
  Ionel MUSCALU