Concurs pentru ocuparea a douăsprezece posturi de examinatori din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării

Condiţii de participare, desfăşurare şi bibliografia
pentru concursul organizat în vederea ocupării a douăsprezece posturi contractuale vacante
de examinator din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează în datele de 09.09.2014 şi 10.09.2014, ora 10, concurs pentru ocuparea a douăsprezece posturi contractuale vacante de examinator la Direcţia Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării cu specializările:
     Maşini unelte şi sisteme de producţie
     Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
     Autovehicule rutiere
     Electronică aplicată
     Transmisiuni şi prelucrări semnale vocale şi date
     Robotică şi automatizări industriale
     Inginerie fizică
     Inginerie şi protecţie mediului în industrie sau în industria chimică şi petrochimică
     Ştiinţa şi ingineria materialelor
     Ingineria şi informatica proceselor chimice
     Ingineria sistemelor biotehnice
     Genetică, Imunologie

ORGANIZAREA CONCURSULUI

1. Concursul va avea loc în datele de 09.09.2014 - proba scrisă şi 10.09.2014 – interviu, la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti.
2. Înscrierea la concurs se va face în perioada 20.08.2014 – 04.09.2014, la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Biroul Resurse Umane (mezanin).

CERINŢE DE OCUPARE PRIN CONCURS A POSTULUI

Condiţii generale de participare:
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea postului contractual vacant de examinator:

▪ studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă şi master ;
▪ vechime în specialitate: minim 2 ani;
▪ cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – engleză – nivel avansat şi o altă limbă de circulaţie internaţională, de preferat germană sau franaceză;
▪ cunoştinţe de operare pe calculator – WindowsXP, MS Office (Word, Excel, Power Point).

I. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General al OSIM;
b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor – diplomă, în original şi copie (originalul se va restitui la data depunerii, după confruntarea cu copia);
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente pe care candidatul le consideră relevante pentru desfăşurarea concursului.
În cazul documentului prevăzut la lit.e) – cazier judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

II. CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) interviul;
c) proba scrisă.

III. BIBLIOGRAFIE:
- HG 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea OSIM, cu modificările şi completările ulterioare;
- Legea nr.64 din 11 octombrie 1991 (*republicată*) privind brevetele de invenţie*), publicată în MONITORUL OFICIAL nr.541 din 8 august 2007;
- HG nr.547 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenţie publicată în M.Of. nr.456/18 iunie 2008
- Ordonanţa Guvernului nr.41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietatii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată in Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006;
- Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1777 din 28.12.1968 - B.Of. nr.1/06.01.1969.

Bibliografia poate fi accesată de pe pagina de internet a Oficiului de Stat pentru Invenăii ş Mărci: www.osim.ro

Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 021/3149970.
Dosarele se vor depune la Biroul Resurse Umane din OSIM – mezanin.

 

Director General,

Ionel Muscalu