Concurs pentru ocuparea a douăsprezece posturi de examinatori din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie şi Suport al Inovării

Condiţii de participare, desfăşurare şi bibliografia
pentru concursul organizat în vederea ocupării a 12 posturi contractuale vacante de
examinator de stat de specialitate în Proprietate Industrială din cadrul Direcţiei Brevete de Invenţie

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează în datele de 06 octombrie 2014 şi 16 octombrie 2014, concurs pentru ocuparea a 12 posturi contractuale vacante de examinator de stat de specialitate în Proprietate Industrială la Direcţia Brevete de Invenţie cu specializările:

Maşini unelte şi sisteme de producţie
Maşini şi sisteme hidraulice şi pneumatice
Autovehicule rutiere
Electronică aplicată
Transmisiuni şi prelucrări semnale vocale şi date
Robotică şi automatizări industriale
Inginerie fizică
Ingineria şi protecţia mediului în industrie sau în industria chimică şi petrochimică
Ştiinţa şi ingineria materialelor
Ingineria şi informatica proceselor chimice
Ingineria sistemelor biotehnice
Genetică, Imunologie.

Principala atribuţie conform fişei postului constă în examinarea cererilor de brevet de invenţie, în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1991 republicată privind brevetele de invenţie, pe domenii tehnice de specialitate.

 ORGANIZAREA CONCURSULUI
1. Concursul va avea loc în datele de 06. octombrie 2014 - proba scrisă şi 16 octombrie 2014, interviu la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti.
2. Înscrierea la concurs se va face în perioada 20.08.2014- 02.09.2014, la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Biroul Resurse Umane (mezanin). Tel. 021 3060800 int. 219 , int. 237 dna Victoriţa Ţuligă

CERINŢE DE OCUPARE PRIN CONCURS A POSTULUI
Condiţii generale de participare:
În vederea înscrierii la concurs, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
- să să nu fi fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care l-ar face incompatibil cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea unui post contractual vacant de examinator:
▪ studii superioare tehnice de lungă durată, sau studii superioare tehnice absolvite cu diplomă de licenţă şi master
▪ vechime în muncă: minim 2 ani;
▪ cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – engleză – nivel mediu sau avansat şi o altă limbă străină de circulaţie internaţională, de preferat germană sau franceză;
▪cunoştinţe de operare pe calculator – WindowsXP, MS Office (Word, Excel, Power Point).

 I. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS
a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor – diplomă, în original şi copie (originalul se va restitui la data depunerii, după confruntarea cu copia);
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente pe care candidatul le consideră relevante pentru desfăşurarea concursului.
În cazul documentului prevăzut la lit.e) – cazier judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

II. CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

a) selecţia dosarelor de înscriere;

b) proba scrisă- la sediul OSIM, în data de 6 octombrie 2014 ora 10.
Proba scrisă constă în analiza tehnică comparativă a două soluţii tehnice din documente de brevet, unul în limba română şi celălalt în limba engleză, redactarea unui rezumat în limba română a unui document de brevet în limba engleză, traducerea în limba română a unui text tehnic din limba engleză. Durata probei  maximum 3 ore. La proba scrisă, candidatul poate utiliza dicţionare în formă tipărită.

c) interviul- la sediul OSIM la data de 16 octombrie 2014 ora 10.

III. BIBLIOGRAFIE:
         - HG 573 din 1998 modificată, privind organizarea şi funcţionarea OSIM
- Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991 republicata privind brevetele de inventie, publicata in Monitorul Oficial nr. 541 din 8 august 2007;
-HG nr. 547 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii 64/1991 privind brevetele de inventie publicata in Monitorul Oficial nr 456/18 iunie 2008;
Bibliografia poate fi accesata de pe pagina de internet a OSIM: www.osim.ro
-  Bazele de date conţinând documente de brevet:

RoPatentSearch  accesibilă pe www.osim.ro  e-OSIM
Espacenet accesibilă pe http://worldwide.espacenet.com/

DIRECTOR GENERAL
Ionel MUSCALU

Director Directie Brevete de Invenţie
şi Suport al Inovării
Bucura IONESCU