Concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de examinator în cadrul Serviciului Desene şi Modele din OSIM

Condiţii de participare, desfăşurare şi bibliografia
pentru concursul organizat în vederea ocupării a două posturi vacante
de examinator în cadrul Serviciului Desene şi Modele din OSIM

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci organizează în zilele de 12.09.2014, 22.09.2014 şi 02.10.2014 concurs pentru ocuparea a două posturi vacante de examinator în Serviciul Desene şi Modele.

ORGANIZAREA CONCURSULUI

1. Concursul se va desfăşura după următorul calendar: 12.09.2014 - selecţia dosarelor, 22.09.2014 - proba scrisă şi 02.10.2014 - interviul la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti.
2. Înscrierea la concurs se va face în perioada 26.08 - 09.09.2014, la sediul Oficiului de Stat pentru Inventii si Marci, str. Ion Ghica nr. 5, Sector 3, Bucureşti, Biroul Resurse Umane (mezanin).

CERINŢE DE OCUPARE PRIN CONCURS A POSTULUI

Condiţii generale de participare:
În vederea înscrierii la concurs, candidaţii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
- să aibă cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
- să cunoască limba română, scris şi vorbit;
- să aibă vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
- să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
- să aibă o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
- să îndeplinească condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs,
- nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţii specifice pentru ocuparea a două posturi vacante de examinator:

▪ studii superioare, absolvite cu diplomă de licenţă;
▪ vechime în muncă (studii superioare): minim 3 ani;
▪ cunoaşterea unei limbi de circulaţie internaţională – engleză – nivel mediu/avansat;
▪ cunoştinţe de operare pe calculator – WindowsXP, MS Office (Word, Excel, Power Point).

I. DOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURS

a) cerere de înscriere la concurs adresată Directorului General al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci;
b) copie a actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor – diplomă, în original şi copie (originalul se va restitui la data depunerii, după confruntarea cu copia);
d) copia carnetului de muncă, conformă cu originalul, sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.
În cazul documentului prevăzut la lit.e) – cazier judiciar, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

II. CONCURSUL CONSTĂ ÎN 3 ETAPE SUCCESIVE:

a) selecţia dosarelor de înscriere;
b) proba scrisă;
c) interviul.

III. BIBLIOGRAFIE:
- Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor republicată în 2014;
- Hotărârea Guvernului nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor;

- Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 (republicata) privind taxele in domeniul protectiei proprietatii industriale si regimul de utilizare a acestora, publicata in Monitorul Oficial nr. 959 din 29.11.2006;
- Aranjamentul de la Haga privind depozitul internaţional de desene şi modele, din 06.11 1925, cu modificările şi completările ulterioare, la care România a aderat prin Legea nr. 44/1992 - M.Of. nr .95/15.05.1992;
- Actul de la Geneva al Aranjamentului de la Haga privind înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor, adoptată la 2 iulie 1999, ratificat prin Legea nr.15/2001- M.Of. nr. 103/2001;
- Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită de la Stockholm la 14.07.1967, ratificată de Romania prin Decretul nr. 1777 din 28.12.1968 - B.Of. nr. 1/06.01.1969;
- Aranjamentul de la Locarno privind clasificarea desenelor şi modelelor industriale, semnat la 8 octombrie 1968 si revizuit la 28 septembrie 1979, la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of. nr. 10/14.01.1998;
- Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale semnată la Stockholm, 14.07.1967, ratificată de România prin Decretul nr. 1175 din 28.12.1968 - B.Of. nr. 1/06.01.1969;
- Directiva CE 98/71 privind protecţia juridică a desenelor şi modelelor (31998L0071);
- Regulamentul CE 6/2002 privind desenele şi modelele comunitare (3200R0006).

Bibliografia poate fi accesată de pe pagina de internet a Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci: www.osim.ro iar pentru documentele comunitare pe site-ul OHIM, la adresa: www.oami.europa.eu.

Relaţii suplimentare se vor obţine la telefon 021/3149970.
Dosarele se vor depune la Biroul Resurse Umane din OSIM – mezanin.

 

Director General,

Ionel Muscalu


Preşedinte Comisia de examinare a candidaţilor
pentru ocuparea posturilor de examinator din cadrul
Serviciului Desene şi Modele

Dr.Jur. Alice Postăvaru