RsF&H – pentru 2020

F. Procedurile privind examinarea unui brevet de invenţie

1. Publicarea cererii de brevet de invenţie în BOPI este obligatorie?

În conformitate cu art.22 alin.1 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 2007 şi 2014, cererile de brevet de invenţie depuse pe cale naţională sunt publicate imediat după expirarea termenului de 18 luni de la data de depozit sau, dacă a fost recunoscută o prioritate, de la data acestei priorităţi. Cererile internaţionale de brevet depuse conform PCT se publică imediat după expirarea unui termen de 6 luni de la deschiderea fazei naţionale (art.22 alin.2 din aceeaşi lege).

2. Care sunt condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească o cerere de brevet de invenţie pentru acordarea brevetului de invenţie?

În conformitate cu art.6 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 2007 şi 2014, un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie cu condiţia ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă şi să fie susceptibilă de aplicare industrială. Pentru o cât mai bună înţelegere a acestor condiţii de brevetabilitate vă rugăm să parcurgeţi, din legea amintită, art. 9 (care se referă la noutate), art.11 (activitatea inventivă) şi art.12 (susceptibilitatea de aplicare industrială).

3. Cum pot afla stadiul cererii mele de brevet de invenţie depuse la OSIM?

Dacă aţi primit o notificare de la OSIM puteţi vedea numele examinatorului cererii dvs. urmărind cine o semnează. Dacă încă nu aţi primit o notificare sunaţi la centrala OSIM 021/3060800÷29, interioare 236 sau 232 şi vi se comunică examinatorul dosarului dvs. Reveniţi prin acelaşi număr de centrală pentru a cere legătura cu examinatorul respectiv.

4. Există o procedură de urgenţă, adică un termen mai scurt decât cel obişnuit, pentru examinarea de fond unei cereri de brevet de invenţie?

În urma achitării taxei prevăzute la pct.7 din Anexa 1 a Ordonanţei de Guvern nr.41 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în 2006, cu valori actualizate la 01.01.2020 (vezi şi răspunsul la întrebarea 3) examinarea de fond a cererii de brevet de invenţie poate fi efectuată în 18 luni de la data depozitului naţional reglementar.

5. Ce este „Raportul de documentare”?

Raportul de documentare (art.23 din Legea 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 2014) este întocmit de OSIM la cererea solicitantului şi în urma achitării unei taxe (vezi pct.6 din Anexa 1 a Ordonanţei de Guvern nr.41 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în 2006, cu valori actualizate la 01.01.2020). El cuprinde brevetele pertinente şi, după caz, o opinie scrisă privind brevetabilitatea soluţiei revendicate în cererea de brevet de invenţie. Raportul se publică în BOPI odată cu cererea de brevet de invenţie sau ulterior acesteia.

6. Ce înseamnă „examinare de fond” şi când are loc ea?

Examinarea de fond a unei cereri de brevet de invenţie este o procedură complexă care se desfăşoară după publicarea cererii de brevet in BOPI şi este întreprinsă de un examinator de specialitate din domeniul tehnologic al obiectului cererii. Perioada în care se face examinarea de fond este condiţionată de valoarea taxelor achitate. În cadrul examinării de fond, în raport de conţinutul revendicărilor, se face cercetarea documentară internă şi internaţională şi compararea soluţiei din cerere cu stadiul cunoscut al tehnicii relevat de cercetarea documentară pentru a se constata dacă sunt îndeplinite condiţiile de noutate şi activitate inventivă ale cererii. Concluzia examinării de fond este transmisă solicitantului care poate răspunde în termenul acordat de examinator dacă are ceva de obiectat. Alte informaţii privind examinarea de fond le puteţi citi în Regulamentul de aplicare a Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 2007, la Capitolul II, Secţiunea a 3 – a în site-ul OSIM, la capitolul „Brevete de invenţie”.

G. Cercetarea documentară

1. Este necesară o cercetare documentară înainte de depunerea unei cereri de brevet de invenţie? De ce?

E indicat să se facă o cercetare documentară deoarece ea are mai multe avantaje:
1. evidenţiază soluţii noi ce pot fi utilizate pentru îmbunătăţirea invenţiei dvs.;
2. defineşte în acest fel stadiul cunoscut al tehnicii;
3. se obţine o siguranţă mai mare privind acordarea brevetului dacă se evită, în revendicări, soluţiile evidenţiate în urma cercetării.

2. Cum poate fi făcută o cercetare documentară?

O cercetare documentară de anterioritate, necesară pentru conturarea stadiului cunoscut al tehnicii poate fi efectuată în următoarele moduri:
– prin depunerea unei cereri – tip şi achitarea unei taxe, în conformitate cu Ordinul Directorului General al OSIM nr. 32/31.03.2011; formularul şi tarifele pot fi accesate pe site-ul OSIM, la rubrica „Servicii „, apoi pct.2 – „Servicii în domeniul invenţiilor”;
– prin intermediul unui Centru Regional, contra unei taxe;
– apelând la serviciile unui consilier în proprietate industrială, de asemenea, contra cost;
– pe cont propriu accesând „e -OSIM” în site-ul OSIM, apoi „Baza de date pentru invenţii” (vezi, în continuare răspunsul la întrebarea G.3).

3. Baza de date a invenţiilor româneşti este accesibilă prin internet? Cum pot vedea un brevet?

În site-ul OSIM, la indicaţia „e – OSIM” puteţi accesa, prin „Baza de date pentru invenţii”, o fereastră de căutare în care, în caseta „Titlu (RO)”, introduceţi cuvinte cheie din domeniu. Veţi obţine liste cu brevetele de invenţie acordate care au în titlu respectivul cuvânt cheie, cu numerele lor de dosar şi de brevet, de asemenea, cu indicele clasificării internaţionale. Continuaţi accesarea, prin numărul de brevet, ajungând întâi la rezumatul cereri şi, din nou, prin numărul de brevet din partea de sus a paginii cu rezumatul, pentru a vedea descrierea brevetului în întregime.

H. Aplicarea invenţiei

1. OSIM poate contacta o persoană interesată sau un sponsor în vederea aplicării unei invenţii?

În conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.573/1998, republicată, OSIM nu are atribuţii privind aplicarea invenţiilor, contactarea unor terţi interesaţi de soluţia tehnică brevetată, a unor sponsori, sau a unor posibili doritori să preia brevetul obţinut.

2. Există vreo modalitate prin care un inventator sau un titular îşi poate face cunoscută invenţia?

În site-ul nostru www.osim.ro, la rubrica „Oferta de invenţii” poate fi afişat rezumatul invenţiei dvs., timp de 6 luni, contra unei taxe de 30 lei, sau pe timp de 1 an contra unei taxe de 60 lei. În această rubrică puteţi accesa un formularul tip, pe care trebuie să îl completaţi şi să îl depuneţi la OSIM, împreună cu taxa corespunzătoare acestei solicitări.

3. Ce modalităţi există pentru a transmite drepturile asupra unei invenţii, sau dreptul la brevet?

Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte. Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenţă, exclusivă sau neexclusivă, sau prin succesiune legală ori testamentară (art.42 din Legea nr.64/91 privind brevetele de invenţie, republicată în 2007 şi 2014). Transmiterea drepturilor trebuie adusă la cunoştinţa OSIM prin depunerea, în original sau copie legalizată, a actului respectiv şi achitarea unei taxe de 475 lei conform pct.14 a) din Anexa 1 a Ordonanţei de Guvern nr.41 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în 2006, cu valori actualizate la 01.01.2020.

4. Cum poate fi apreciată valoarea unei invenţii sau a unui brevet de invenţie în cazul că inventatorul, solicitantul cererii sau titularul brevetului doreşte să transmită drepturile pe care le are asupra invenţiei sau brevetului?

Valoarea unei invenţii se stabileşte în funcţie de cererea pieţei, de domeniul în care ea poate fi aplicată şi, nu în ultimul rând, de efectele tehnice pe care, prin aplicare, le-ar produce. Pentru aprecierea cât mai bună a valorii unei invenţii vă sugerăm să apelaţi la un evaluator atestat (membru ANEVAR – Asociaţia Naţională a Evaluatorilor din Romania) care, contra unui onorariu şi în urma unui studiu complex de marketing şi a calculării costurilor privind aplicarea invenţiei, vă poate recomanda costul cel mai potrivit pe care să-l cereţi pentru invenţia dvs.

5. Sunt titularul unui brevet de invenţie! Cine mă poate consilia în cazul unei discuţii cu persoane interesate în achiziţionarea drepturilor privind cererea sau brevetul de invenţie?

În asemenea situaţii este recomandabil să fiţi asistat de un consilier de proprietate industrială care să elaboreze un contract în care drepturile dvs. să fie apărate şi care să participe la negocieri. Consilierii in proprietate industrială sunt persoane au urmat cursuri de specialitate în cadrul OSIM, au dat examen pentru obţinerea atestării şi sunt membrii ai Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România – CNCPIR, iar lista lor se găseşte pe site-ul nostru www.osim.ro sau pe site-ul CNCPIR: www.patent-chamber.ro.