R1 – ce trebuie să fac pentru a înregistra o marcă la OSIM – pentru 2020

Pentru a înregistra ca marcă o denumire (sau un slogan), însoţită sau nu de un element figurativ (desen), este necesar să completaţi un formular tip – cererea pentru înregistrarea unei Mărci pe cale naţională şi să achitaţi taxele prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 republicată, privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29.11.2006 – anexa 4, cu modificările impuse de Legea 66/2010, actualizat la 01.01.2020. Formularul se găseşte pe site-ul nostru www.osim.ro şi se completează obligatoriu pe calculator (nu se primeşte completat de mână). Completarea lui se poate face prin două modalităţi:
A) on-line, accesând „Depunere online cereri” → Cerere de marcă ; pentru această situaţie, înainte de a începe completarea formularului trebuie să achitaţi taxele de depunere a cererii şi de publicare a acesteia (ambele pe un singur ordin de plată), având în vedere că pentru a se închide aplicaţia şi a primi număr de depozit (număr de cerere) este necesar să precizaţi numărul ordinului de plată cu care s-au achitat taxele menţionate, să-l scanaţi şi să-l adăugaţi în fişier. Reproducerea grafică a mărcii (dacă este cazul) trebuie să fie obligatoriu în format gif.
B) accesând formularul în format .pdf, din rubrica “Formulare”, sau din rubrica “Mărci şi indicaţii geografice” (pentru accesarea acestui formular vă recomandăm să intraţi pe site-ul nostru prin Internet Explorer); dacă optaţi pentru această variantă formularul trebuie depus la OSIM, în două exemplare, direct sau prin poştă cu confirmare de primire. Formularul se poate trimite şi prin fax cu condiţia ca în termen de 30 de zile să fie transmis la sediul OSIM şi formularul original, însoţit de o adresă în care să se precizeze că a fost depus mai întâi prin fax şi să se menţioneze numărul care a fost primit de la „Biroul de Recepţie Înregistrări C.B.I., D.M.I., MĂRCI” al OSIM. Dacă marca are o grafică particulară (respectiv o scriere diferită de cea standard sau are un element figurativ (desen) care însoţeşte denumirea) este necesar să ataşaţi o reproducere grafică suficient de clară a mărcii, de dimensiune maxim 8×8 cm, în spaţiul corespunzător de pe formular şi să anexaţi pe o pagină separată încă 5 reproduceri, de aceeaşi dimensiune şi culoare cu cea de pe formular.
Odată cu depunerea cererii va trebui să achitaţi taxa de depunere a acesteia în valoare de 48 lei si taxa de publicare a ei, care are valoarea de 143 lei pentru mărcile alb-negru şi 475 lei pentru mărcile color; dacă depuneţi cererea direct la sediul OSIM, taxele se achită la casieria instituţiei, dacă o trimiteţi prin poştă va trebui să ataşaţi la cerere o copie a ordinului de plată din care să reiasă achitarea taxelor menţionate.
ATENŢIE! Neplata acestor taxe odată cu depunerea cererii duce la neacordarea datei de depozit!
După acordarea datei de depozit cererile se publică în format electronic, în maxim 7 zile. Data publicării reprezintă data de la care timp de 2 luni pot fi depuse observaţii (pe motive absolute de refuz – art. 5 din lege) şi opoziţii (pe motive relative de refuz – art. 6 din lege).
În maxim trei luni de la depunerea cererii de înregistrare de marcă, trebuie achitată taxa pentru examinarea în fond (în caz contrar dosarul urmând a fi radiat pentru neplată taxe). Valoarea acestei taxe urmează a fi stabilită în funcţie de felul în care arată marca şi de numărul de clase pentru care se solicită înregistrarea. Clasele menţionate se referă la obiectul de activitate pentru care se solicită protecţia prin marcă şi se găsesc în Clasificarea Internaţională a Mărcilor de la Nisa (Nice) ediţia a 11-a (se găseşte pe site în limba română). În cazul în care nu sunteţi sigur de încadrarea claselor, puteţi trece la rubrica corespunzătoare din formular descrierea activităţii dvs., urmând să facă clasificarea examinatorii de la Serviciul Examinare Preliminară Mărci, contra unei taxe de 143 lei.
CONTUL O.S.I.M. (lei): RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Sector 3, str. Cireşului, nr. 6, sector 3, Bucureşti.; cod fiscal: 4266081.
În conformitate cu Ordonanţa menţionată anterior avem următoarele taxe de examinare pentru o clasă:

– pentru mărcile individuale:

marca verbală: 523 lei;
• marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 666 lei;
• marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 1046 lei.

Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 238 lei.

– pentru mărcile colective sau de certificare:

marca verbală: 1853 lei;
• marca combinată/figurativă/tridimensională alb/negru: 2138 lei;
• marca combinată/figurativă/tridimensională cu culori revendicate: 2613 lei.

Pentru fiecare clasă suplimentară se plăteşte suma de 333 lei.

Pe site-ul nostru, la cap. „Mărci şi Indicaţii Geografice” este pus la punct un “Calculator privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice”.

OSIM examinează în fond o cerere de înregistrare marcă în 6 luni de la publicarea acesteia, cu condiţia achitării taxelor corespunzătoare şi decide admiterea sau respingerea înregistrării mărcii respective.
În cazul admiterii înregistrării mărcii, aceasta se va publica în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – Secţiunea Mărci, în format electronic şi se înscrie în Registrul Mărcilor, urmând să se elibereze certificatul de înregistrare cu condiţia achitării taxei prevăzute de lege în valoare de 238 lei.