Modele de utilitate

Întrebări frecvente

1. Ce condiţii trebuie să îndeplinească o soluţie tehnică pentru a se acorda certificat de model de utilitate?

Pentru acordarea unui certificat de model de utilitate, soluţia tehnică trebuie să fie nouă, să depăşească nivelul simplei îndemânări şi să fie susceptibilă de aplicare industrială (art. 1 din Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 2014).

2. Ce poate fi protejat ca model de utilitate?

În conformitate cu art. 4 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 350/2007, prin model de utilitate se pot proteja produse, cum ar fi: dispozitive, instalaţii, echipamente, maşini-unelte, aparate sau subansambluri ale acestora, circuite electrice, pneumatice sau hidraulice, amestecuri fizice care sunt aplicabile pentru rezolvarea unei probleme tehnice.

3. Poate fi protejat un procedeu ca model de utilitate?

Nu. Invenţiile care au ca obiect un procedeu sau o metodă, nu pot fi protejate ca modele de utilitate, în conformitate cu art. 4 (e) din Legea nr. 350/2007 privind modele de utilitate, republicată în 2014.

4. Ce este exclus de la protecţia prin modelul de utilitate?

În conformitate cu art. 1 alin.(2) din Legea nr. 350/2007 privind modele de utilitate republicată în 2014, nu sunt considerate invenţii şi deci nu pot fi protejate prin modele de utilitate: descoperirile, teoriile ştiinţifice, metodele matematice, creaţiile estetice, planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, programele de calculator, prezentările de informaţii.

5. Ce deosebiri sunt între brevetul de invenţie şi modelul de utilitate?

Brevetul de invenţie asigură o protecţie maximă de 20 ani comparativ cu maxim 10 ani în cazul modelului de utilitate.
Cererea de brevet de invenţie este supusă unei proceduri de examinare, în timp ce pentru cererea de model de utilitate este întocmit doar un Raport de documentare, înregistrarea modelului de utilitate fiind făcută pe răspunderea solicitantului.

6. Ce se înţelege prin „depăşirea nivelului simplei îndemânări profesionale”?

O invenţie depăşeşte nivelul simplei îndemânări profesionale dacă, în comparaţie cu stadiul tehnicii, potrivit art. 3 din Legea nr. 350/2007 privind modele de utilitate, republicată în 2014, prezintă in avantaj, tehnic sau practic, ca rezultat al rezolvării problemei tehnice.

7. Ce documente trebuie depuse la OSIM pentru înregistrarea unei invenţii ca model de utilitate?

Pentru înregistrarea unei cereri de model de utilitate trebuie să se depună la OSIM formularul tip „Cerere de model de utilitate” şi o documentaţie care trebuie să cuprindă o descriere a modelului de utilitate, una sau mai multe revendicări (după caz), desene (dacă sunt necesare pentru buna înţelegere a soluţiei tehnice) şi un rezumat.

8. Trebuie semnate toate documentele care se depun la OSIM sau este suficient să fie semnat doar formularul de cerere?

În afară de semnarea celor trei exemplare ale formularului de cerere de model de utilitate, trebuie semnat un set complet din documentaţia anexată (descriere, revendicări, desene, rezumat), în coltul din dreapta jos, pe fiecare pagină.

9. Când solicitantul cererii de model de utilitate este o persoană juridică cine are dreptul să semneze documentele?

În cazul în care solicitantul este o persoană juridică, documentele trebuie semnate de reprezentantul legal al acesteia. Dacă reprezentantul legal face parte din colectivul de autori al invenţiei, va semna documentele următoarea persoană cu drept de semnătură, cu condiţia să nu fie dintre autorii invenţiei.

10. Când solicitantul cererii de model de utilitate este o persoană juridică, trebuie ştampilate documentele?

Când solicitantul este o persoană juridică, toate cele trei exemplare ale formularului de cerere de model de utilitate şi un set complet din documentaţia anexată trebuie să fie ştampilate şi semnate. Pe formulare ştampila se aplică în rubricile corespunzătoare, iar pe documentaţia anexată, ştampila se aplică în colţul din dreapta jos, împreună cu semnătura reprezentantului legal.

11. În ce măsură trebuie descrisă invenţia la depunerea cererii de model de utilitate?

Ca şi în cazul unei cereri de brevet de invenţie, obiectul cererii de model de utilitate trebuie dezvăluit suficient de clar şi complet astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să îl poată realiza (art. 11 din Legea nr. 350/2007 privind modele de utilitate). Cu alte cuvinte, din documentaţia depusă, examinatorul dosarului trebuie să înţeleagă alcătuirea şi funcţionarea invenţiei, fără a mai avea nevoie de alte explicaţii.

12. Exisă reguli privind redactarea documentelor care însoţesc cererea de model de utilitate?

Având în vedere că documentaţia pentru înregistrarea unui model de utilitate este la fel cu cea de la brevete de invenţie, elaborarea descrierii, a revendicărilor, a desenelor (atunci când este cazul) şi a rezumatului se face respectând art. 16, 17, 18, 19, 20 şi 21 din Regulamentul de aplicare a Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în 2014.

13. De unde se poate lua/descărca formularul de cerere de model de utilitate?

Formularul tip „Cerere de model de utilitate” poate fi luat de la Biroul Relaţii cu publicul din cadrul OSIM, poate accesat de pe site-ul OSIM www.osim.ro, sau direct pe link-ul https://osim.ro/…formulare-pentru-model-de-utilitate/.

14. Care sunt costurile (taxele) pentru înregistrarea unui model de utilitate?

Taxele pentru înregistrarea unui model de utilitate sunt stabilite prin OG 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, anexa 2, cu modificările impuse de art. 31 din Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 2014.
Aceste taxe se actualizează anual, în funcţie de evoluţia cursului de schimb valutar şi de rata inflaţiei.

15. Există posibilitatea reducerii taxelor?

Reducerea taxelor pentru înregistrarea modelelor de utilitate se poate face în conformitate cu art. 2 din OG 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora şi art. 31 din Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 2014.

16. Care este întinderea protecţiei asigurate de un certificat de model de utilitate?

Certificatul de înregistrare a unui model de utilitate obţinut în condiţiile Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 2014, conferă titularului drepturi asupra acestuia numai pe teritoriul României.

17. Care este durata protecţiei unui model de utilitate?

Durata protecţiei unui model de utilitate este de 6 ani de la data de depozit. Această durată poate fi prelungită cu încă 2 perioade de câte 2 ani. În consecinţă durata maximă de protecţie a modelului de utilitate este de 10 ani.

18. Ce este raportul de documentare?

Raportul de documentare furnizează solicitantului cererii informaţii privitoare la stadiul tehnicii relevant faţă de revendicările modelului de utilitate. El conţine lista documentelor publice identificate ca urmare a cercetării, menţiuni referitoare la cele pertinente şi opozabile şi este însoţit de copiile acestora.

19. Este obligatorie publicarea raportului de documentare?

Publicarea raportului de documentare este obligatorie şi se face:
– odată cu publicarea menţiunii hotărârii de înregistrare, dacă solicitantul doreşte acest lucru (art.13 alin.6 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 2014);
– în cazul în care nu s-a publicat odată cu publicarea menţiunii hotărârii de înregistrare, se publică ulterior, la cererea titularului sau a terţilor, cu cel mult 4 luni înainte de împlinirea termenului de 6 ani de la data de depozit (art. 13 alin. 7 şi 8 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 2014);
– daca publicarea raportului nu a fost solicitată de către titular sau terţi în termenele anterioare, OSIM publică raportul înainte de împlinirea termenului de 6 ani de la data de depozit (art. 13 alin. 9 Regulamentul de aplicare al Legii nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 2014).

20. Cum stabilesc dacă trebuie să depun cerere de brevet de invenţie sau de model de utilitate?

În funcţie de complexitatea soluţiei tehnice propuse pentru înregistrare pot să aleg una dintre variante. Dacă soluţia tehnică are noutate absolută la nivel mondial, are activitate inventivă şi aplicabilitate industrială, se depune cerere de brevet de invenţie. Dacă soluţia tehnică este cunoscută în principiu şi doar se aduc nişte îmbunătăţiri care duc la un efect tehnic mai performant, atunci se depune cerere de model de utilitate.

21. Se poate transforma o cerere de brevet de invenţie în cerere de model de utilitate?

În conformitate cu art. 14 din Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 2014, o cerere de model de utilitate poate rezulta dintr-o cerere de brevet de invenţie, dacă solicitantul depune o cerere în acest sens şi achită taxele prevăzute de lege.

22. Când se poate solicita transformare unei cereri de brevet de invenţie în cerere de model de utilitate?

Transformarea unei cereri de brevet de invenţie în cerere de model de utilitate se poate solicita astfel:
– pe parcursul procedurii de examinare a cererii de brevet de invenţie până la încheierea pregătirilor tehnice pentru publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a acesteia;
– într-o perioadă de 3 luni de la data de la care OSIM publică menţiunea unei hotărâri de anulare a brevetului de invenţie rămase definitivă şi irevocabilă pe motivul lipsei activităţii inventive.

23. Se poate transforma o cerere de model de utilitate în cerere de brevet de invenţie?

În conformitate cu art. 15 Legea nr. 350/2007 privind modelele de utilitate, republicată în 2014, solicitantul unui model de utilitate poate cere, până la luarea unei hotărâri privind înregistrarea, conversia acestuia într-o cerere de brevet de invenţie, în condiţiile prevăzute de regulamentul de aplicare a legii menţionate, cu achitarea taxelor legale.