Desene și modele

ÎNTREBĂRI GENERALE

1. Care este legislația care reglementează protecția desenelor și modelelor pe cale națională la OSIM?

Drepturile asupra desenelor şi modelelor sunt recunoscute şi protejate pe teritoriul României prin înregistrarea lor în condiţiile următoarelor acte normative:
Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, cu modificările publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 242/04.IV.2014;
H.G. nr. 211/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.129/1992;
OG nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, cu modificările şi completările ulterioare, cu valori actualizate la 01.01.2021.

2. Ce este un desen sau model?

Desenul sau modelul (conform art. 2, lit. d din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014) reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii, contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale ale produsului în sine şi/sau ornamentaţia acestuia.

3. Ce este un produs?

Un produs (conform art.2 lit. i din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014) reprezintă orice articol obţinut printr-un proces industrial sau artizanal, conţinând, printre altele, şi elemente concepute spre a fi asamblate într-un produs complex, ambalaje, forme de prezentare, aranjamente, simboluri grafice, caractere tipografice. Programele de calculator nu sunt considerate produse.

4. Ce este un produs complex?

Un produs complex (conform art.2 lit. j din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014) este un produs compus din elemente multiple ce pot fi înlocuite de o manieră care să permită dezasamblarea şi reasamblarea produsului.

5. Care este diferenţa dintre un desen sau model şi o marcă ?

Un desen sau model protejează un aspect estetic nou, pe când o marcă reprezintă un semn distinctiv asociat unor produse şi/sau servicii în scopul diferenţierii acestora de altele identice sau similare, existente pe piaţă.

6. Care este diferenţa dintre un desen sau model şi un model de utilitate/o invenţie ?

Un desen sau model protejează un aspect estetic nou al unul produs deci chiar produsul în sine, în timp ce un model de utilitate/o invenţie se referă la caracteristicile tehnice ale produsului.

7. De ce să înregistrez un desen sau un model ?

Depunerea cererii de înregistrare a unui desen sau model (constituirea depozitului reglementar) la OSIM îi asigură solicitantului un drept de prioritate (art.15 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014), cu începere de la data constituirii acestuia, faţă de orice alt depozit ulterior privind acelaşi desen sau model.

Începând cu data publicării desenului sau modelului în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială – BOPI, secţiunea Desene şi Modele, solicitantul beneficiază de o protecţie provizorie, conform art. 34 din legea menţionată anterior, până la eliberarea certificatului de înregistrare.

Pe întreaga perioadă de valabilitate a înregistrării desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza şi de a împiedica utilizarea lor de o terţă parte care nu dispune de consimţământul său (art.30 din aceeaşi lege).

8. Ce drepturi îmi confera înregistrarea desenului/modelului?

Pe întreaga durată de valabilitate a înregistrării, conform art.30 din Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014, titularul are un drept exclusiv de a îl utiliza şi de a împiedica utilizarea lui de către o terţă persoană care nu dispune de consimţământul său. Titularul are dreptul de a interzice terţilor să efectueze următoarele acte:

• reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare;

• punerea pe piaţă, importul, exportul sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplică;

• stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri.

Întinderea protecţiei este determinată de reprezentările grafice ale desenelor sau modelelor înregistrate. Protecţia unui desen sau model se extinde la orice desen sau model care nu produce o impresie vizuală globală diferită asupra unui utilizator avizat.

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare, drepturile care decurg din cererea de înregistrare, precum şi drepturile născute din înregistrare sunt transmisibile în tot sau în parte, pe cale succesorală, prin cesiune sau licenţă.

9. Care este perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului?

În conformitate cu art.35 alin.(1) din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014, titlul de protecţie pentru un desen sau model este valabil pe o perioadă de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar şi poate fi reînnoit pe 3 perioade succesive de câte 5 ani, cu condiţia achitării taxelor în cuantumul şi la termenele legal stabilite.

CONDIȚII PENTRU ÎNREGISTRAREA UNUI DESEN SAU MODEL

1. Ce poate fi depus spre înregistrare ca desen sau model ?

Pot fi depuse spre înregistrare ca model sau desen practic toate produsele existente pe piaţă: produse alimentare, articole de îmbrăcăminte şi mercerie, articole de voiaj, cutii, umbrele şi obiecte de uz personal, perii, articole textile neconfecţionate, materiale din fibre sintetice sau naturale, mobilier, articole de uz casnic, articole şi utilaje casnice din metal, ambalaje şi recipiente pentru transportul sau păstrarea şi/sau manevrarea mărfurilor, ceasornicărie şi alte instrumente de măsură, control şi de semnalizare, obiecte ornamentale, mijloace de transport şi de ridicat, aparate de producere, distribuire şi transformare a energiei electrice, aparate de înregistrare, de telecomunicaţii şi prelucrare a informaţiilor, articole fotografice, cinematografice sau optice, instrumente muzicale, maşini pentru tipărit şi de birou, papetărie şi articole pentru birou, materiale pentru activităţi artistice şi didactice, echipamente pentru vânzare şi publicitate, semne luminoase, indicatoare, jocuri, jucării, corturi şi articole de sport, arme, articole pirotehnice, articole pentru vânătoare, pescuit sau distrugerea animalelor dăunătoare, instalaţii pentru distribuţia fluidelor, instalaţii sanitare, de căldură, de ventilare şi de condiţionare a aerului, combustibili solizi, echipamente medicale şi de laborator, construcţii şi elemente de construcţii, dispozitive de iluminat, tutun şi articole pentru fumători, produse farmaceutice sau cosmetice, articole şi instrumente pentru toaletă, dispozitive şi echipamente contra incendiilor, pentru prevenirea accidentelor şi pentru salvare, articole pentru îngrijirea şi întreţinerea animalelor, maşini şi aparate pentru prepararea hranei şi a băuturilor.

2. Ce desene sau modele sunt excluse de la protecţie ?

Desenele sau modelele ale căror aspect este determinat exclusiv de o funcţie tehnică, conform art. 8 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014 şi cele contrare ordinii publice sau bunelor moravuri, conform art. 9 din aceeaşi lege, sunt excluse de la protecţie.
De asemenea, nu poate fi înregistrat un desen sau un model care trebuie reprodus în forma şi la dimensiunile exacte ca urmare a destinaţiei sale.

3. Ce condiţii trebuie să îndeplinească un desen sau model pentru a fi înregistrat ?

În conformitate cu art.6 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014, obiectul cererii poate fi înregistrat în măsura în care constituie un desen sau un model, în sensul art.2 din aceeaşi lege, este nou şi are un caracter individual.

Un desen sau model este considerat nou dacă nici un desen sau model identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate.

Se consideră că desenele sau modelele sunt identice dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.

Se consideră că un desen sau model are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată o prioritate, înainte de data de prioritate.

Dacă un desen sau model aplicat la un produs sau încorporat într-un produs constituie o parte componentă a unui produs complex, acesta va fi considerat nou si având caracter individual numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) partea componentă, încorporată în produsul complex, rămâne vizibila pe durata utilizării normale a acestuia;

b) caracteristicile vizibile ale părţii componente îndeplinesc ele însele condiţiile privind noutatea şi caracterul individual.

4. Câte desene pot fi înregistrate printr-o singura cerere?

Pe o cerere poate fi solicitată protecţia mai multor desene sau modele prin constituirea unui depozit multiplu (art.14 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014), dacă acestea sunt destinate a fi încorporate în aceeaşi categorie de produse, dacă satisfac o regulă de unitate de concepţie, de unitate de producţie sau de unitate de utilizare, ori aparţin aceluiaşi ansamblu sau aceleiaşi compoziţii de articole.
Depozitul multiplu cuprinde două până la 100 desene sau modele, conform art.15 alin.1 din Regulamentul de aplicare al legii menţionate anterior.

5. Cine poate solicita înregistrarea unui desen sau model la OSIM ?

Solicitarea înregistrării unui desen sau model poate fi făcută de orice persoană fizică sau juridică îndreptăţită la eliberarea certificatului de înregistrare (autor, comerciant, asociaţie, fundaţie), numit solicitant.

O persoană fizică sau juridică română poate înregistra un desen sau model direct sau prin mandatar (consilier în proprietate industrială autorizat).

Solicitanţii străini trebuie să apeleze, obligatoriu, la serviciile unor astfel de mandatari autorizaţi, cu excepţia depunerii cererii, conform art.13 alin. 2 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014.

6. Cine poate reprezenta solicitantul în procedura de înregistrare ?

În cazul în care consideraţi că aveţi nevoie de sprijin specializat pentru îndeplinirea procedurilor, vă recomandăm să apelaţi la asistenţa unui consilier în proprietate industrială. Lista acestor consilieri se găseşte pe site-ul OSIM, la rubrica „Consilieri în proprietate industrială”, în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială sau pe site-ul Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate industrială: www.patent-chamber.ro.

7. Cine are dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a unui desen sau model ?

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine autorului sau succesorului său în drepturi, pentru desenele şi modelele create în mod independent, în conformitate cu art. 3 din Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014.

Dacă mai multe persoane au creat acelaşi desen sau model, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine aceleia care a depus cea dintâi cererea de înregistrare la OSIM sau, dacă o prioritate a fost recunoscută, aceleia a cărei cerere are cea mai veche dată de prioritate.

În cazul în care desenul sau modelul este rezultatul unui contract cu misiune creativă sau de către salariaţi, în cadrul atribuţiilor de serviciu, dreptul aparţine persoanei care l-a comandat.

ETAPELE ÎNREGISTRĂRII UNUI DESEN SAU MODEL

1. Ce trebuie să fac pentru a solicita înregistrarea unui desen sau model ?

Pentru constituirea unui depozit reglementar, respectând art. 10 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014, este necesar să se depună direct la sediul OSIM (Biroul Înregistrări cereri, Camera 3, parter) urmatoarele documente:

Formularul tip – Cerere de înregistrare a desenului/modelului – D 01 – însoţit de reproducerile grafice ale desenelor/modelelor pentru care se solicită înregistrarea;

Dovada platii taxei de înregistrare.

Pentru completarea formularului aveţi două posibilităţi:

A) on-line, accesând „Depunere online cereri”: Cerere desene şi modele. Pentru această situaţie, înainte de a începe completarea formularului trebuie să achitaţi taxa de depunere a cererii şi de publicare a acesteia, având în vedere că pentru a se închide aplicaţia şi a primi număr de depozit (număr de cerere) este necesar să precizaţi numărul ordinului de plată cu care s-au achitat taxele menţionate, să-l scanaţi şi să-l adăugaţi în fişier. Taxele se pot achita în contul OSIM (lei): RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Sectorului 3, Bucureşti, cod fiscal: 4266081. Reproducerea grafică a desenului/modelului (desenelor/modelelor, dacă sunt mai multe) trebuie să fie obligatoriu în format gif.

B) accesând formularul în format pdf, fie din rubrica „Formulare”, fie din cadrul cap. „Desene şi Modele” de pe pagina de internet a OSIM; acesta trebuie să fie completat obligatoriu prin imprimare sau dactilografiere (nu se primeşte completat de mână), în limba română, în conformitate cu ghidul de pe ultima pagina a acestuia, în 3 exemplare, astfel încât un exemplar să rămână solicitantului, cu numărul de ordine atribuit la Biroul Înregistrări cereri. Acest formular se poate depune la OSIM direct la sediul instituţiei sau se trimite prin poştă cu confirmare de primire. În formular trebuie să găsim precizate:

– solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului;
– datele de identificare ale solicitantului;
– numărul de desene sau modele pentru care se solicită protecţia;
– indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul, dacă este cazul;
– descrierea elementelor noi, caracteristice desenului sau modelului pentru care se solicită protecţia, aşa cum apar în reprezentările grafice depuse;
– numele autorilor sau o declaraţie pe răspunderea solicitantului că autorii au renunţat la dreptul de a fi menţionaţi în cererea şi/sau în publicaţiile desenului sau modelului;
– semnătura solicitantului şi, după caz, ştampila unităţii.

La formularul completat în format pdf trebuie anexate reprezentările grafice ale desenului/modelului, în 3 exemplare, şi dovada de plată a taxelor de depunere şi publicare (copia facturii fiscale obţinută de la casieria OSIM sau copia ordinului de plată) conform pct. 1 din Anexa nr. 5 a O.G. nr. 41/1998 republicată în 2006, privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale, cu modificările ulterioare, actualizată la data de 01.01.2021.

Cererea de înregistrare mai poate conţine, după caz, şi alte elemente care nu condiţionează data depozitului reglementar:

– datele de identificare a mandatarului autorizat, în cazul în care acesta a fost desemnat în cererea de înregistrare;
– procura de reprezentare în faţa OSIM;
– actele de prioritate, în cazul în care se invocă o prioritate de înregistrare sau de expoziţie;
– solicitarea amânării publicării, însoţită de taxa aferentă acestei proceduri;
– declaraţia indicând informaţiile care, după cunoştinţa solicitantului, permit să se dovedească îndeplinirea condiţiilor de acordare a protecţiei desenului sau modelului pentru care se solicită înregistrarea.

2. Cum trebuie să arate reprezentările grafice ?

Reprezentările grafice, realizate cu instrumente de desen, pe hârtie de calitate superioară sau chiar fotografii, trebuie să fie de o calitate suficientă, pentru ca toate detaliile desenului sau modelului să fie evidenţiate şi publicarea să fie posibilă.
Reprezentările grafice trebuie să redea complet desenul sau modelul care face obiectul cererii de înregistrare, astfel încât caracteristicile sale estetice să fie evidenţiate. La elaborarea reprezentărilor grafice vă recomandăm să ţineţi seama de taxa aferentă procedurii de publicare în Buletinul Oficial de Proprietate Industriala (BOPI) secţiunea Desene şi Modele (menţionată la pct. 2 din Anexa nr. 5 a O.G. nr. 41/1998 cu modificările ulterioare şi actualizată la 01.01.2021), publicare în conformitate cu art. 20 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014; taxa de publicare se calculează în funcţie de alegerea variantei alb-negru sau color şi de dimensiunile reproducerilor grafice ale desenului sau modelului. Suprafaţa unitate – minimă admisă la taxarea procedurii de publicare este un pătrat cu latura de 6 cm, iar suprafaţa maximă admisă la publicare nu trebuie să depăşească 18 x 24 cm.

Dacă se solicită protecţie pentru mai multe modele, acestea vor fi numerotate astfel încât să poată fi deosebite ca reprezentări grafice şi vor fi coroborate cu numerele descrierilor redactate în caseta 9 de pe pag. 2 a formularului de înregistrare. Astfel, reprezentările de sine stătătoare ale unor desene sau modele vor fi numerotate în ordinea şirului natural al numerelor şi începând cu 1, 2, 3, …, iar vederile din unghiuri diferite ale aceluiaşi model se vor numerota cu 1.1, 1.2, 1.3 dacă, de exemplu, modelul trebuie reprezentat în 3 vederi distincte pentru a fi înţeles aspectul său exterior.

Un exemplar al reproducerilor va fi plasat pe file distincte considerându-se originalul acestora şi va fi semnat, în colţul din dreapta jos, de solicitantul persoană fizică, iar în cazul unei persoane juridice lângă semnătura se va aplica ştampila unităţii.

3. Care este procedura de înregistrare a unui desen sau model ?

După depunerea cererii de înregistrare, cu anexele aferente, şi constituirea depozitului reglementar, urmează etapa examinării preliminare, apoi publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, secţiunea Desene şi Modele, examinarea de fond şi eliberarea certificatului de înregistrare.

4. În ce constă examinarea preliminară ?

În cadrul examinării preliminare se verifică existenţa actelor necesare în vederea procedurii de publicare şi a procedurilor ulterioare, în conformitate cu condiţiile prevăzute în art. 19 din Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014.

5. În ce constă publicarea desenului/modelului ?

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului care îndeplineşte condiţiile minime de depozit, se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al OSIM, secţiunea Desene şi Modele, în format electronic, în termen de 5 zile de la depunerea la Biroul de Înregistrări cereri al OSIM, în alb-negru sau, la cerere, în culori. Această publicare se face în conformitate cu art. 1 din Ordinul Intern OSIM nr.81/2008.

Publicarea poate fi amânată, la cererea solicitantului, pe o perioadă care nu poate depăşi 30 de luni de la data depunerii cererii sau de la data priorităţii invocate, în conformitate cu art. 20 alin.2 din Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014.

6. În ce constă opoziţia cu privire la cererea de înregistrare a unui desen sau model ?

Persoanele interesate pot face opoziţii scrise la OSIM privind cererea de înregistrare a desenului sau modelului, în termen de 2 luni de la data publicării acestuia, în conformitate cu art. 21 din Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014, pentru următoarele motive:

• cererea de înregistrare nu se referă la un desen sau model astfel cum este definit acesta de legea menţionată anterior;
• desenul sau modelul nu are noutate sau nu are un caracter individual;
• desenul sau modelul este determinat exclusiv de o funcţie tehnică;
• desenul sau modelul să nu necesite reproducerea în forma şi la dimensiunile exacte;
• desenul sau modelul contravine ordinii publice sau bunelor moravuri;
• desenul sau modelul încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat sau pentru care există o cerere de obţinere a protecţiei;
• solicitantul nu a făcut dovada că este persoana îndreptăţită la înregistrarea desenului sau modelului, în sensul că este autorul acestuia sau persoana care l-a comandat.

OSIM notifică solicitantului cererii opoziţia formulată, în termen de 2 luni acesta putând să îşi prezinte punctul de vedere.

Opoziţiile se soluţionează de către o comisie din cadrul Serviciului Desene şi Modele în termen de cel mult 30 zile de la depunerea acestora la OSIM, în interiorul termenului maximal prevăzut de art. 21 (4) din Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014, în conformitate cu art.3 din Ordinul Intern OSIM nr.81/2008. Comisia emite un raport de admitere sau de respingere a opoziţiei, care va fi avut în vedere la examinarea de fond.

7. Ce presupune şi în ce termen se realizează examinarea de fond ?

Cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor se examinează de către Comisia de examinare a desenelor şi modelelor. Comisia hotărăşte, după caz, înregistrarea sau respingerea desenului sau modelului, în termen de 6 luni de la data depunerii cererii, în interiorul termenului prevăzut de art. 22 (1) din Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014, în conformitate cu Ordinul Intern OSIM nr. 81/2008. În examinarea cererii, Comisia va avea în vedere următoarele:

• cererea de înregistrare să se refere la un desen sau model astfel cum este definit acesta de Legea nr.129/1992 republicată în 2007;
• desenul sau modelul să aibă noutate şi un caracter individual;
• desenul sau modelul să nu fie determinat exclusiv de o funcţie tehnică;
• desenul sau modelul să nu necesite reproducerea în forma şi la dimensiunile exacte;
• desenul sau modelul să nu contravină ordinii publice sau bunelor moravuri;
• desenul sau modelul să nu încorporeze, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare sau orice alt drept de proprietate industrială protejat sau pentru care există o cerere de obţinere a protecţiei;
• solicitantul să facă dovada că este persoana îndreptăţită la înregistrarea desenului sau modelului, în sensul că este autorul acestuia sau persoana care l-a comandat.

În examinarea cererii, se vor lua în considerare fondul documentar de desene şi modele existent la OSIM, înregistrările internaţionale de desene şi modele la Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, desenele şi modelele comunitare, precum şi orice alte documente relevante pentru procedurile de examinare depuse de persoanele interesate.

8. Ce pot face dacă nu sunt de acord cu hotarârile luate de OSIM ?

Hotărârile luate de OSIM cu privire la cererile de înregistrare a desenului sau modelului pot fi contestate, în conformitate cu art.24 din Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, republicată în 2014, în scris şi motivat, la OSIM, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Contestaţia va fi examinată, în termen de cel mult 3 luni de la depunere de către Comisia de Contestaţii din Departamentul de contestaţii a OSIM. În faţa Comisiei de contestaţii părţile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate prin avocat, consilier juridic sau consilier în proprietate industrială autorizat.

Hotărârea Comisiei de contestaţii se comunică părţilor în termen de 30 de zile de la pronunţare şi poate fi atacată la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare.

Hotărârile Comisiei de contestaţii rămase definitive şi irevocabile se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al OSIM în termen de 60 de zile de la comunicarea hotărârii.

9. Care este titlul de protecţie acordat de OSIM pentru un desen sau model şi când se eliberează ?

Înregistrarea desenelor şi modelelor se face în Registrul desenelor şi modelelor şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al OSIM, secţiunea Desene şi Modele.
Titlul de protecţie acordat de OSIM pentru un desen sau model este reprezentat de Certificatul de Înregistrare a desenului sau modelului. Eliberarea acestuia se face în temeiul hotărârilor de admitere a cererii de înregistrare, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea de admitere a rămas definitivă şi irevocabilă.

TAXELE ÎN DOMENIU

1. Care sunt taxele legale pentru protejarea unui desen sau model?

Procedurile privind cererile de înregistrare de desene şi modele şi certificatele de înregistrare sunt supuse taxelor, în cuantumul şi la termenele stabilite conform legii.
Taxele percepute de OSIM pentru protecţia desenelor şi modelelor, conform O.G. nr. 41/1998 cu modificările ulterioare şi actualizată la 01.01.2021, privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, şi a ordinelor interne ulterioare, sunt următoarele:

• Taxa pentru depunerea cererii de înregistrare:
– pentru primul desen/model: 146 lei;
– pentru fiecare desen sau model suplimentar: 49 lei.

• Taxa pentru publicarea desenului sau modelului (se achită în 5 zile de la constituirea depozitului reglementar):
– pentru fiecare figură în spaţiu standard de 6/6 cm alb-negru: 97 lei;
– pentru fiecare figură in spaţiu standard de 6/6 cm color: 487 lei;
– pentru elementele caracteristice (fiecare 30 de cuvinte): 49 lei.

• Taxa pentru examinarea cererii de înregistrare (se achită în maxim o lună de la publicarea desenului sau modelului):
– pentru primul desen sau model: 243 lei;
– pentru fiecare desen sau model suplimentar: 49 lei.

• Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare (se achită în maxim o lună de la comunicarea hotărârii de admitere):
– pentru 1 – 20 desene/modele: 97 lei;
– pentru 21 – 50 desene/modele: 146 lei;
– pentru 51 – 100 desene/modele: 243 lei.

• Taxa pentru menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare, pentru fiecare perioadă de protecţie de 5 ani (se achită în maxim o luna de la comunicarea hotărârii de admitere pentru prima perioadă de protecţie de 5 ani, respectiv până la începerea următoarei perioade de 5 ani):
– pentru 1 – 20 desene/modele: 487 lei;
– pentru 21 – 50 desene/modele: 609 lei;
– pentru 51 – 100 desene/modele: 730 lei.

2. Taxele legale pentru înregistrarea desenelor/modelelor pot fi reduse ? Cine poate beneficia de taxe reduse ?

Conform O.G. nr. 41/1998 cu modificările ulterioare şi cu valori actualizate la 01.01.2021, privind taxele în domeniul proprietăţii industriale, se acordă reduceri de taxe în funcţie de venitul realizat, respectiv de cifra de afaceri realizată, după cum urmează:

• 50% din cuantum pentru persoanele juridice cu o cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mica decât echivalentul în lei a 2 milioane de euro;

• 50% din cuantum pentru persoanele fizice care au şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni. Pentru confirmarea acestui plafon este necesar să depuneţi la dosar dovada veniturilor de care beneficiaţi. Astfel veţi depune, după caz, o adeverinţă de la locul de muncă, de la administraţia financiară, de la oficiul forţelor de muncă sau puteţi depune copii ale taloanelor de pensie din ultimele 12 luni. În cazul studenţilor se poate depune o adeverinţă eliberată de facultatea la care sunt înscrişi. Toate aceste acte trebuie să fie însoţite, după caz, de o declaraţie pe proprie răspundere prin care să confirmaţi că veniturile menţionate prin documentele anexate sunt singurele de care beneficiaţi.

3. Unde pot fi plătite taxele şi tarifele în domeniul desenelor/modelelor ?

Taxele cu privire la înregistrarea desenelor şi modelelor precum şi tarifele aferente efectuării de cercetări documentare pot fi plătite direct la casieria OSIM sau, prin ordin de plată, în contul OSIM – RO05 TREZ 7032 0F33 5000 XXXX, Trezoreria Sector 3, Bucureşti; Cod fiscal: 4266081.

4. Dacă plătesc taxele legale de înregistrare sau tarifele pentru cercetari documentare prin banca, cum pot obţine factura aferentă ?

În acest caz, puteţi obţine factura aferentă ordinului de plată solicitând acest lucru la Serviciul Contabilitate al OSIM.

CERCETĂRI DOCUMENTARE

1. Ce este cercetarea documentară în domeniul desenelor/modelelor ?

Cercetarea documentară în domeniul desenelor şi modelelor este un serviciu oferit de OSIM cu privire la desenele şi modelele anterior înregistrate şi la titularii acestora. Acest serviciu se realizează contra cost şi este efectuat în fondul documentar existent la Serviciul Desene si Modele. Acest demers poate fi efectuat depunând o cerere tip, adresată OSIM, şi achitând tariful corespunzător acestei proceduri. Formularul de cercetare poate fi luat de la Biroul de Relaţii cu Publicul sau prin accesarea rubricii „Servicii OSIM în domeniul desenelor şi modelelor” a site-ului OSIM. Tarifele pentru cercetările documentare sunt menţionate pe formularul respectiv.

2. Este obligatorie cercetarea documentară pentru desene si modele ?

Efectuarea unei cercetări documentare, înainte de a solicita înregistrarea unui desen/model, nu este obligatorie. Înainte de a depune cererea de înregistrare, pentru a afla ce este deja înregistrat sau solicitat spre înregistrare în domeniul respectiv şi a vedea ce şanse aveţi de a obţine certificatul de înregistrare, este recomandabil să faceţi o cercetare documentară privind noutatea, în fondul documentar existent la Serviciul Desene şi Modele. Vă ajută să evitaţi cheltuieli nedorite şi daune care ar trebui plătite în cazul utilizării unui desen sau model deja protejat.

3. Cine poate solicita o cercetare documentară în domeniul desenelor şi modelelor?

Orice persoană fizică sau juridică interesată care depune un formular tip de cerere de cercetare documentară pentru desene şi modele şi achită tariful corespunzător tipului de cercetare solicitat.

4. Care sunt formalităţiile pentru efectuarea cercetării documentare ?

Formalităţile pentru efectuarea unei cercetări documentare sunt foarte simple. Este suficientă completarea formularului special dedicat serviciilor de cercetări documentare desene şi modele (trebuie să aibă în colţul din dreapta sus iniţialele „DM”), achitarea tarifului corespunzător şi trimiterea copiei după documentul de plată, alături de formularul completat, către OSIM.

5. Care sunt tipurile de cercetări documentare pentru desene şi modele ?

Pentru a veni în sprijinul creatorilor şi al producătorilor, OSIM pune la dispoziţia solicitanţilor următoarele tipuri de cercetări documentare, efectuate atât în baza naţională de date, cât şi în baze de date internaţionale:

tip 1 – C.D. de anterioritate privind noutatea pentru un singur desen sau model;
tip 2 – C.D. privind identificarea patrimoniului de desene şi modele ale unui titular sau autor (în România)
tip 3 – Cercetare documentară în vederea evitării contrafacerii pentru un singur desen sau model
tip 4 – Cercetare documentară privind situaţia juridică a unui certificat de înregistrare al unui desen sau model
tip 5a – Supravegherea concurenţei – abonament pe 6 luni;
tip 5b – Supravegherea concurenţei cu cercetare documentară prealabilă – abonament pe 6 luni.

6. Care sunt tarifele corespunzătoare cercetărilor documentare pentru desene şi modele ?

Tarifele pentru cercetările documentare depind de tipul de cercetare care vă interesează şi de termenul în care se doreşte primirea răspunsului. Pe pagina a doua a formularului de cercetare documentară se găseşte un tabel în care sunt precizate tarifele pentru fiecare tip de cercetare, corelate cu termenul de răspuns.

7. Ce alte modalităţi de consultare a bazelor de date mai există ?

Pentru a putea urmări situaţia cererilor şi înregistrărilor de desene şi modele, solicitanţii/titularii acestora, modificările intervenite în statutul lor juridic, noutăţile în domeniu, vă recomandăm să urmăriţi Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, secţiunea Desene şi Modele. Această publicaţie poate fi achiziţionată, contra cost, de la sediul instituţiei noastre, lunar, sau pe bază de abonament. Toate informaţiile cu privire la BOPI sunt disponibile în site-ul OSIM: www.osim.ro.

Puteţi consulta publicaţiile editate lunar de către Editura OSIM, respectiv Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială secţiunea Desene si Modele, în format electronic, accesând Publicaţii → DESENE şi MODELE.

Aceste Buletine pot fi consultate şi la Sala de Lectură a OSIM, în format electronic sau hârtie. Sala de lectură OSIM este prevăzută cu calculatoare, unde utilizatorii se pot documenta din bazele on-line (româneşti şi străine) şi de pe CD-uri, se pot face copii după înregistrările din BOPI secţiunea Desen şi Modele.

Totodată, utilizatorii pot accesa on-line registrul cererilor depuse şi registrul de desene şi modele în site-ul OSIM: www.osim.ro Secţiunea Desene şi Modele şi secţiunea „e-OSIM”.

PROTECȚIA ÎN STRĂINĂTATE A DESENELOR ȘI MODELELOR

1. Înregistrarea unui desen sau model la OSIM oferă protecţie în toată lumea ?

Nu! Protecţia oferită de înregistrarea unui desen sau model la OSIM se referă doar la teritoriul naţional, respectiv România.

2. Cum se protejează desenele şi modelele în străinatate ?

Protecţia este teritorială. Aceasta înseamnă că protecţia unui desen/model trebuie solicitată în fiecare ţară sau grupuri de ţări, în care aveţi interese comerciale şi doriţi obţinerea protecţiei.

3. Când pot solicită protecţia în străinătate pentru un desen sau model ?

Protecţia în alte ţări se poate solicita oricând, putându-se invoca dreptul de prioritate în termen de 6 luni de la data la care aţi solicitat protecţia în prima ţară.

Una dintre condiţiile înregistrării unui desen sau model este noutatea. Nu este luată în considerare divulgarea, ca act de distrugere a noutăţii, dacă desenul sau modelul pentru care se solicită protecţie a fost făcut public în perioada de 12 luni precedând data de depozit a cererii de înregistrare sau, dacă o prioritate a fost revendicată, data de prioritate (art. 7, alin. 2 lit. b) din Legea nr.129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor, cu modificările şi completările ulterioare). Astfel, aveţi un termen de maxim 12 luni de la data primului depozit într-un stat pentru a depune cereri de înregistrare în statele unde aveţi interese în a obţine protecţia.

4. Ce trebuie făcut pentru a obţine protecţia pentru un desen sau model într-un anumit stat sau anumite state ?

Daca doriţi să înregistraţi un desen sau model într-un alt stat sau în anumite state, puteţi proceda în mai multe moduri, în funcţie de numărul acestora (unul sau mai multe) şi de apartenenţa acestora la diverse convenţii internaţionale cu privire la protecţia desenelor şi modelelor:

Calea naţională: puteţi depune cerere la oficiul naţional de proprietate intelectuală al fiecărei ţări, solicitând protecţia separată în fiecare stat, similar înregistrării la OSIM pentru teritoriul României.

Calea regională: dacă ţările unde doriţi să obţineţi protecţia sunt membre ale unor acorduri regionale care permit înregistrarea desenelor si modelelor în mai multe ţări, atunci puteţi depune o singură cerere la oficiul regional de proprietate industriala (cum ar fi: Oficiul de Desene si Modele din Benelux, Oficiul Regional African de Proprietate Industrială, Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală – EUIPO, Organizaţia Africană de Proprietate Intelectuală).

Calea internaţională: dacă ţările unde doriţi să obţineţi protecţia sunt membre ale Aranjamentului de la Haga cu privire la înregistrarea internaţională a desenelor şi modelelor, convenţie administrată de Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, printr-o singură cerere depusă la OMPI se poate solicita protecţia în acele state membre ale sistemului în care aveţi interes.

5. Ce reprezintă EUIPO ?

EUIPO (Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală) este organismul oficial specializat al Uniunii Europene cu autoritate în domeniul înregistrării mărcilor şi desenelor şi modelelor comunitare, conferind titluri de protecţie cu efect în toate statele membre ale Uniunii Europene, în ansamblul lor.

6. Ce este un desen sau model comunitar ?

Reprezintă desenul sau modelul protejat în condiţiile Regulamentului nr. 6/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 3/05.01.2002, de către Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, cu efect pe întregul teritoriu al Comunităţii Europene.

7. Cine poate înregistra un desen sau model comunitar ?

Orice persoană fizică sau juridică poate să depună o cerere de înregistrare a unui desen sau model comunitar dacă îndeplineşte următoarele condiţii:

• are naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene, al unui stat membru al Convenţiei de la Paris sau al Organizaţiei Mondiale a Comerţului;
• are domiciliul, sediul sau o întreprindere industrială sau comercială efectivă şi serioasă pe teritoriul Uniunii Europene, pe teritoriul unui stat membru al Convenţiei de la Paris sau al Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

Cererea poate fi depusă direct de către solicitant sau de către un reprezentant autorizat. Avocaţii care au dreptul să profeseze pe teritoriul unuia dintre statele membre sau consilierii în proprietate industrială care sunt pe lista EUIPO pot asigura reprezentarea solicitanţilor români. Consilierii în proprietate industrială trebuie să fie atestaţi de OSIM.

8. Unde se depune cererea pentru înregistrarea unui desen sau model comunitar?

Cererea de înregistrare a unui desen sau model comunitar se poate depune, la alegerea solicitantului:
• direct la EUIPO, prin poştă sau on-line;
• la Oficiile naţionale de proprietate industrială din ţările membre ale Uniunii Europene, în cazul României la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci.
• la sediul Biroului Benelux.

În ultimele două cazuri, cererile depuse trebuie să fie transmise la EUIPO în termen de 2 săptămâni de la data depunerii cererii.

9. Care este perioada protecţiei pentru un desen sau model comunitar ?

Un desen sau model comunitar este protejat pentru o perioadă iniţială de 5 ani de la data de depozit a cererii de înregistrare, cu posibilitatea de prelungire pe perioade de câte 5 ani, până la un termen de maxim 25 de ani.

10. Care sunt principalele avantaje ale desenelor şi modelelor comunitare în raport cu protecţia naţională ?

• Aplicarea unui sistem juridic unic pentru desene şi modele comunitare, oferind o protecţie uniformă şi puternică în toată Uniunea Europeană.

• Formalităţi simplificate, prin:

– o singură cerere;
– o singură limba a depozitului;
– un singur centru administrativ;
– un singur dosar de administrat;
– posibilitatea depunerii cererii pe cale electronică.

• Simplitatea procedurilor, cererile putând fi depuse atât la oficiile naţionale de proprietate industrială, cât şi la EUIPO.

• Exploatarea comunitară a drepturilor conferite, un desen sau model comunitar putând fi transferat unei alte persoane sau licenţiat altei părţi.

• Dreptul exclusiv de utilizare şi de a interzice terţilor utilizarea fără consimţământ pentru titularul unui desen sau model comunitar înregistrat.

• Dreptul de a lua orice măsură legală împotriva celor care contrafac desenul sau modelul, inclusiv de a solicita despăgubiri, constituind pentru deţinător un mijloc de combatere a potenţialelor contrafaceri.

• Protecţie legală extinsă, accesibilă tuturor. Acţiunile cu privire la un desen sau model pot fi intentate în faţa Curţilor design-ului comunitar, care sunt curţi naţionale desemnate de către statele membre ale Uniunii Europene cu jurisdicţie în ceea ce priveşte desenele şi modelele comunitare. Deciziile luate de aceste curţi sunt aplicabile în toată Uniunea Europeană, nemaifiind nevoie de a deschide acţiuni individuale în fiecare stat membru.

• Posibilitatea depunerii unui depozit multiplu, o singură cerere incluzând un număr nelimitat de desene sau modele, dacă acestea fac parte din aceeaşi gamă de produse similare (excepţie făcând cererile depuse electronic, în acest caz numărul fiind limitat la 99).

11. Care sunt implicaţiile aderării României la Uniunea Europeana în privinţa desenelor şi modelelor?

Conform Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană, de la data aderării, un desen sau model comunitar protejat sau solicitat la înregistrare în conformitate cu Regulamentul comunitar înaintea datei de aderare, se extinde pe teritoriul României pentru a avea acelaşi efect în întreaga Comunitate Europeană.

Din punct de vedere juridic, desenele sau modelele comunitare vor coexista cu cele naţionale.

În caz de conflict cu un drept de proprietate intelectuală anterior protejat, se poate solicita anularea unui desen sau model pentru încălcarea drepturilor asupra unui desen sau model anterior înregistrat în Comunitate sau în România.

Solicitarea anulării unui desen sau model pentru neîndeplinirea condiţiilor de acordare a protecţiei se poate face la EUIPO, iar anularea pe calea unei cereri reconvenţionale în cadrul unei acţiuni în contrafacere se poate introduce la instanţa comunitară stabilită de statul membru (în cazul României, Tribunalul Bucureşti va soluţiona în primă instanţă astfel de cererii).