Atribuții specifice

Conform art. 3 din Hotărârea de Guvern nr. 573/1998, republicată, privind organizarea şi functionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, nr. 476 din 4 iunie 2020


Atribuţiile O.S.I.M.

 • înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberând titluri de protecţie care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României;
 • este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi ale registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice, desene şi modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate şi certificate suplimentare de protecţie;
 • editează şi publică Buletinul Oficial al Proprietăţii Industriale al României;
 • editează şi publică fasciculele brevetelor de invenţie;
 • administrează şi conservă Colecţia naţională de proprietate industrială, întreţine şi dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internaţionale;
 • efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale;
 • publică on-line, pe site-ul oficial al instituţiei, la cerere, în mod gratuit şi fără acordarea de drepturi de autor, articole destinate promovării domeniului proprietăţii industriale;
 • atestă consilierii în domeniul proprietăţii industriale şi ţine evidenţa acestora în registrul naţional al cărui depozitar este;
 • acordă, la cerere, consultanţă de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi organizează cursuri de instruire, seminarii şi simpozioane în domeniu;
 • asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările internaţionale şi europene în domeniul protecţiei proprietăţii industriale;
 • iniţiază, negociază şi participă, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri, protocoale şi alte înţelegeri interne şi internaţionale în domeniul protecţiei proprietăţii industriale;
 • participă şi implementează prin specialiştii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci proiecte europene şi regionale în domeniul proprietăţii industriale, finanţate parţial sau integral de către organisme cu care oficiul dezvoltă relaţii de cooperare;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul proprietăţii industriale, care decurg din dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile internaţionale la care România este parte.