Atribuții specifice

HOTĂRÂRE nr. 63 din 23 februarie 2017 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi functionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
EMITENT GUVERNUL ROMÂNIEI
Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, nr. 150 din 28 februarie 2017


Atribuţii specifice ale O.S.I.M. conform obiectului său de activitate:

 • înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberând titluri de protecţie care conferă titularilor drepturi exclusive pe teritoriul României;
 • este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi ale registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice, desene şi modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate şi certificate suplimentare de protecţie;
 • editează şi publică Buletinul Oficial al Proprietăţii Industriale al României;
 • editează şi publică fasciculele brevetelor de invenţie;
 • administrează, conservă şi dezvoltă, întreţinând o bază de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internaţionale;
 • efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale;
 • desfăşoară cursuri de pregătire a specialiştilor în domeniul proprietăţii industriale;
 • editează şi publică Revista Română de Proprietate Industrială şi alte publicaţii destinate promovării obiectului sau de activitate;
 • atestă și autorizează consilierii în domeniul proprietăţii industriale şi tine evidența acestora în registrul naţional al cărui depozitar este;
 • acordă, la cerere, consultanţă de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi organizează cursuri de instruire, seminarii şi simpozioane în domeniu;
 • asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările internaţionale şi europene în domeniul protecţiei proprietăţii industriale;
 • iniţiază, negociază şi participă, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri, protocoale şi alte înţelegeri interne şi internaţionale în domeniul protecţiei proprietăţii industriale;
 • participă şi implementează prin specialiştii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci proiecte europene şi regionale în domeniul proprietăţii industriale, finanţate parţial sau integral de către organisme cu care oficiul dezvoltă relaţii de cooperare;
 • îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul proprietăţii industriale, care decurg din dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile internaţionale la care România este parte.