Comunicat de presă – 17 octombrie 2016

COMUNICAT DE PRESĂ
17 octombrie 2016

Vizita Directorului General al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI), dl. Francis Gurry, în România 18-19 octombrie 2016, Bucureşti

La invitația domnului Costin BORC, Viceprim-ministru, Ministrul Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri, domnul Francis Gurry, Directorul General al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI), va efectua o vizită oficială în România, în perioada 18-19 octombrie 2016. Programul vizitei include întrevederi cu înalți reprezentanți ai guvernului României, precum și vizite la instituții de cultură și învățământ superior care desfășoară activități și programe în domeniul proprietății intelectuale.

Pe agenda vizitei sunt incluse tematici legate de consolidarea relației României cu Organizația, cum ar fi identificarea unor noi arii de cooperare și ratificarea tratatelor adoptate recent de OMPI, urmărindu-se recalibrarea politicilor de dezvoltare economică și socio-culturală, prin stimularea creativității și inovației. Accentuarea rolului educației și sensibilizării societății, în special a tinerei generații, cu privire la importanța respectării drepturilor de proprietate intelectuală vor constitui subiecte distincte.

Cu prilejul vizitei, în data de 18 octombrie, dlui. Francis Gurry îi va fi conferit titlul de Doctor Honoris Causa al Universității „Nicolae Titulescu” din București. De asemenea, în data de 19 octombrie, dl. Francis Gurry va vizita Biblioteca Națională a României și Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti.

Informații suplimentare

Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (OMPI)
OMPI este una dintre agenţiile specializate ale Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU) şi are ca atribuţii principale dezvoltarea, la nivel internațional, a sistemului proprietății intelectuale care recompensa creativitatea, stimulează inovarea şi contribuie la dezvoltarea economică. În prezent, Organizația cuprinde un număr de 189 de state membre, România fiind membru din anul 1969.
OMPI a fost fondată prin convenţia de la Stockholm din 14 iunie 1967 fiind mandată de către cele 189 de State Membre să promoveze protecţia proprietăţii intelectuale la nivel mondial prin cooperarea între state şi colaborarea cu alte organizaţii internaţionale.
Organizația administrează 26 de tratate internaționale (inclusiv Convenția de creare a OMPI), iar Director general este Francis Gurry (cetățean australian), reales, în 2014, pentru al doilea mandat.
În raport cu celelalte organizații ONU, OMPI prezintă o particularitate, dat fiind faptul că se autofinanțează în proporție de 95%, prin taxele încasate din înregistrările internaționale. Bugetul OMPI pentru perioada 2016-2017 este de 738 milioane CHF, veniturile Organizației crescând constant în ultimii ani.
Precizăm faptul că România și-a exprimat interesul de a găzdui un Birou Extern al OMPI, participând activ la negocierile cu celelalte statele membre, în vederea obținerii unei decizii favorabile. Deschiderea unui astfel de Birou în țara noastră ar reprezenta o oportunitate deosebită de revigorare a politicii naționale de proprietate intelectuală, precum și de reconfigurare a rolului României în cadrul OMPI și în plan regional.

Instituții specializate în proprietate intelectuală în România
Proprietatea intelectuală se compune din două mari ramuri: proprietatea industrială (brevete, mărci, desene și modele industriale, indicații geografice), domeniu aflat în competența Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și dreptul de autor, domeniu aflat in competența Oficiului Român pentru Drepturile de Autor (ORDA).

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) este organ de specialitate al administrației publice centrale, fiind autoritate unică pe teritoriul României în acordarea protecției proprietății industriale (IPP), în conformitate cu legislația națională în domeniu și cu prevederile convențiilor și tratatelor internaționale la care România este parte. Oficiul dezvoltă relații cu instituțiile similare din alte state și cu organizațiile internaționale și regionale din domeniu. OSIM reprezintă România în cadrul organizațiilor internaționale și regionale la care este membru, în conformitate cu mandatul încredințat.

În acest sens, OSIM este abilitat, în conformitate cu legile organice, să elibereze titluri de protecție în domeniul proprietății industriale (brevete de invenții, certificate de model de utilitate, certificate de înregistrare pentru mărci comerciale, indicații geografice, desene) valabile pe teritoriul românesc, și să valideze brevetele europene și mărcile internaționale pentru care a fost solicitată protecție în România în conformitate cu convențiile și tratatele internaționale.
Misiunea Oficiului este, în esență, garantarea unei protecții eficiente a drepturilor de proprietate industrială, capabilă să susţină inovarea şi competitivitatea în economie.
OSIM examinează și autorizează consilierii în proprietate industrială, acordă asistență în domeniu și organizează cursuri de formare, seminarii și simpozioane pe teme de proprietate industrială.
Pentru o diseminare mai eficientă a informațiilor referitoare la proprietatea industrială, OSIM a înființat un număr de 17 centre regionale răspândite pe teritoriul întregii țări. Scopul principal al acestor centre este de a promova domeniul proprietății industriale în rândul părților interesate.
Această rețea de centre regionale de proprietate industrială a fost instituită încă din 1999 și funcționează în șase universități, opt camere de comerț, două asociații ale patronilor de IMM-uri și o asociație a inventatorilor. Rolul lor este de a acționa ca o punte de legătură între OSIM și comunitățile locale, mediul academic, mediul de afaceri, licee, inventatori, instituții locale.
Ca urmare a preocupării constante pentru satisfacerea nevoilor solicitanților prin oferirea unor servicii specializate de înaltă calitate, în anul 2016 OSIM a obținut certificarea ISO, în conformitate cu standardul ISO 9001/2008, standardul internațional pentru managementul calității în serviciile administrației publice.

Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) funcționează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului. Este autoritate unică de reglementare, evidenţă prin registre naţionale, supraveghere, autorizare, arbitraj şi constatare tehnico-ştiinţifică în domeniul drepturilor de autor şi al drepturilor conexe. Activitatea ORDA este coordonată metodologic de către ministrul Culturii. Oficiul este condus de un director general, asistat de un director general adjunct, numiți prin decizie a primului-ministru.
Pentru un mai bun control si o mai bună supraveghere a circulației produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, ORDA administrează un număr de 6 registre naționale, respectiv Registrul Național al Fonogramelor, Registrul National al Programelor pentru Calculator, Registrul National al Videogramelor, Registrul național al multiplicatorilor de discuri optice, casete audio şi casete video, precum și Registrul Național de Opere.
În plus, ORDA este singura entitate din România autorizată să stabilească caracterul original al produselor purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, prin efectuarea de constatări tehnico-științifice. Acestea pot fi efectuate la cererea organelor de cercetare penală sau la cererea părților interesate. În perioada 2010-2015 ORDA a efectuat 11.971 constatări tehnico-științifice  asupra a 773.239 de produse purtătoare de drepturi de autor sau de drepturi conexe, acestea fiind efectuate fie la sediul central din București fie în țară, prin intermediul laboratoarelor sale mobile.
De asemenea, ORDA este singura instituție abilitată să elibereze marcaje holografice care, potrivit legii, este obligatoriu să fie aplicate pe toate fonogramele și videogramele comercializate în România.

Universitatea ”Nicolae Titulescu” din București
Universitatea ”Nicolae Titulescu” din București este prima Universitate particulară din țară. Prin Legea nr. 241/2002 Universitatea „Nicolae Titulescu” se înfiinţează ca instituţie de învăţământ superior acreditată, persoană juridică de drept privat, parte a sistemului naţional de învăţământ. De asemenea, Universitatea ”Nicolae Titulescu” din București este prima Universitate privată cu Școala Doctorală acreditată, având calificativul de „grad de încredere ridicat” și cea de-a treia Universitate din țară în ceea ce privește gradul de promovabilitate a absolvenților în examenele de intrare în profesie.
În cadrul universităţii „Nicolae Titulescu” din București funcţionează trei facultăţi: Facultatea de Drept, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Facultatea de Ştiinţe Sociale şi Administrative.
Universitatea ”Nicolae Titulescu” din București este un reper important al lumii academice din România, grație corpului său profesoral valoros, grație prestigiului Școlii sale Doctorale și a Centrului său de Cercetări Științifice în care o secțiune importantă este dedicată cercetărilor în domeniul dreptului proprietății intelectuale. Această  activitate se realizează în parteneriat cu Oficiul Român pentru Drepturile de Autor și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și cu Asociația Științifică de Dreptul Proprietății Intelectuale, rezultatele activității de cercetare în acest domeniu fiind publicate în principal în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale, publicație trimestrială a Universității și a Asociației Științifice de Dreptul Proprietății Intelectuale, cu apariție neîntreruptă începând din anul 2004.
Profesorii Universității ”Nicolae Titulescu” din București au o bogată activitate de cercetare și în celelalte domenii ale dreptului, realizează lucrări de cercetare și publică lucrări importante în domeniile lor de cercetare și în revistele științifice care apar în domeniile lor de specializare, de exemplu Revista Lex ET Scientia.
Misiunea Universităţii “Nicolae Titulescu” din Bucureşti, reflectată în acțiunile și demersurile realizate, prin promovarea unui învăţământ de performanţă, este de a crea şi dezvolta un mediu de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică pentru studenţi, cadre didactice şi cercetători la standarde de excelenţă naţionale şi internaţionale.

Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
Fondată în anul 1852 sub denumirea de Şcoala de la Pantelimon, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București (USAMV) este o universitate modernă, care pregătește anual peste 12 000 de studenți români și străini.

USAMV București și-a propus ca prin educaţie şi cercetare ştiinţifică să formeze specialişti cu un înalt grad de calificare şi cu competenţe corespunzătoare exigenţelor pieţei forţei de muncă în domeniile fundamentale: „ştiinţe inginereşti” și „ştiinţe biologice și biomedicale” prin intermediul celor șapte facultăți:
•        Facultatea de Agricultură
•        Facultatea de Horticultură
•        Facultatea de Zootehnie
•        Facultatea de Medicină Veterinară
•        Facultatea de Îmbunătățiri Funciare și Ingineria Mediului
•        Facultatea de Biotehnologii
•        Facultatea de Management, Ingineria Mediului în Agricultură și Dezvoltare Rurală.
Universitatea oferă studenților atât infrastructura necesară desfășurării activităților didactice și de cercetare, prin intermediul laboratoarelor și stațiunilor de cercetare, precum și o atmosferă plăcută și recreativă în cele două campusuri: Agronomie – Herăstrău și Medicină Veterinară – Cotroceni, unde au loc frecvent evenimente culturale și sportive.

Biblioteca Națională a României
Biblioteca Națională a României este o instituție publică de cultură, aflată în subordinea Ministerului Culturii. Instituţie patrimonială esenţială, Biblioteca Naţională a României conservă, gestionează şi valorifică tezaurul cultural naţional scris şi participă la construirea unei societăţi moderne, dinamice şi bine informate, prin integrarea la nivel naţional a resurselor documentare şi informaţionale, deschizând o cale către cunoaştere, în general, şi către cunoaşterea culturii şi spiritualităţii româneşti, în special.
Adevărat centru naţional de informare, Biblioteca Naţională a României se află în slujba educaţiei şi a cercetării ştiinţifice, în scopul dezvoltării sociale, culturale şi economice a ţării.