Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
Legislaţia în vigoare pentru domeniul PI - Brevete de invenţie

 
 
 

Brevetul  de  invenţie  protejează  aspectele  tehnice  şi  funcţionale  ale  produselor  şi  proceselor


nou   LEGE
      pentru suspendarea aplicării dispoziţiilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998
      privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
      MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 169/11.III.2015 (în format pdf)


Legea nr. 64 din 11 octombrie 1991*) privind brevetele de invenţie, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 613 din 19 august 2014 - în format pdf


*) Republicată în temeiul ar.18 din Legea nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.471 din 26 iunie 2014, dându-se taxelor o nouă numerotare.
Legea nr. 64/1991 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.541 din 8 august 2007, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.638 din 18 septembrie 2007 şi ulterior a fost modificată prin:
- Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.365 din 30 mai 2012, cu modificările ulterioare,
- Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.117 din 1 martie 2013, cu modificările ulterioare.Legea nr.83/2014 privind invenţiile de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 471/2014 - în format pdf


HG nr. 547 pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii 64/1991 privind brevetele de invenţie publicată în  M.Of. nr 456/18 iunie 2008 - în format pdf


Ordonanţa guvernului nr. 41/1998*) (*republicată*) privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial nr. 959 din 29 noiembrie 2006 - în format pdf
Ordinul nr. 66/31.07.2014 - în format pdf


Instrucţiunea nr.122/30.12.2013 privind taxele în domeniul proprietăţii industriale începând cu 01.01.2014 - în format pdfRectificare anexa 1, la Ordonanta 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietatii industriale şi regimul de utilizare a acestora
  citeşte aici rectificarea !  
Art. III. - La data intrării în vigoare a prezentei legi, numerele curente 4 teza I şi 37 ale anexei nr. 1 "Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie" la Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietătii industriale şi regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, vor avea urmatorul cuprins:

Nr.
crt.

Obiectul plăţii Termenul de plată Cuantumul
(lei)
Cuantumul
(euro)
4. Publicarea şi tipărirea brevetului de invenţie (descriere, revendicări
şi desene care nu depăşesc 20 de pagini), precum şi eliberarea acestuia
4 luni de la data comunicării hotărârii de acordare a brevetului 360 100
37. Eliberarea unui certificat de recunoaştere a efectelor brevetului european în România

 

3 luni sau, după caz, 6 luni de la data publicării de către Organizaţia Europeana a Brevetelor a menţiunii eliberării brevetului european 36 10
  închide rectificarea !  Rectificare la forma republicată a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, tipărită în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, nr. 638 din 18 septembrie 2007 - în format pdf


LEGEA nr. 611 din 13 noiembrie 2002 privind aderarea României la Convenţia privind eliberarea brevetelor europene, adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 844 din 22 noiembrie 2002

___________________________________ ________________ __________ _______ _____ ___ __ _
Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Romania adera la Conventia privind eliberarea brevetelor europene, denumita Conventia brevetului european, adoptata la Munchen la 5 octombrie 1973, astfel cum a fost amendata prin Actul de revizuire a art. 63 din Conventia din 17 decembrie 1991 si prin deciziile Consiliului de administratie al Organizatiei Europene a Brevetelor din 21 decembrie 1978, 13 decembrie 1994, 20 octombrie 1995, 5 decembrie 1996 si 10 decembrie 1998, precum si la Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000.

ART. 2
In sensul prezentei legi:
a) Conventie inseamna Conventia privind eliberarea brevetelor europene, adoptata la Munchen la 5 octombrie 1973, cu amendamentele ulterioare, precum si Actul de revizuire a acesteia, adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000;
b) brevet european inseamna un brevet de inventie eliberat de Oficiul European de Brevete in conformitate cu Conventia;
c) cerere de brevet european inseamna o cerere pentru un brevet european, depusa in conformitate cu Conventia;
d) oficiu inseamna Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci.

ART. 3
(1) Brevetele europene si cererile de brevet european care desemneaza Romania sunt guvernate de prezenta lege si de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, cu modificarile si completarile ulterioare, daca nu se stipuleaza altfel in Conventie.
(2) In cazul conflictului intre prevederile Conventiei si cele ale prezentei legi sau ale Legii nr. 64/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, prevederile Conventiei prevaleaza.

ART. 4
(1) Cererile de brevet european, cu exceptia cererilor divizionare, pot fi depuse la oficiu in orice limba admisibila, conform art. 14 paragrafele (1) si (2) din Conventie.
(2) Orice cerere de brevet european cu privire la o inventie, care se incadreaza in prevederile art. 44 alin. 2 din Legea nr. 64/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, se depune la oficiu.

ART. 5
(1) O cerere de brevet european care desemneaza Romania, careia i s-a acordat o data de depozit, este echivalenta cu o cerere avand depozit national reglementar, beneficiind, daca este cazul, de prioritatea revendicata pentru cererea de brevet european, oricare ar fi rezultatul acesteia.
(2) O cerere de brevet european publicata, care desemneaza Romania, confera protectia prevazuta de art. 34 din Legea nr. 64/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, de la data la care o traducere in limba romana a revendicarilor acelei cereri a fost publicata de oficiu.

ART. 6
(1) Un brevet european care desemneaza Romania, sub rezerva alin. (2)-(5), confera de la data publicarii mentiunii eliberarii sale de catre Oficiul European de Brevete aceleasi drepturi ca si un brevet acordat de oficiu.
(2) In termen de 3 luni de la data la care a fost publicata in Buletinul european de brevete mentiunea eliberarii brevetului european titularul brevetului va transmite la oficiu o traducere an limba romana a fasciculului acestuia si va plati taxa de publicare, conform legii.
(3) In cazul an care, ca rezultat al unei proceduri de opozitie in fata Oficiului European de Brevete, brevetul european este mentinut asa cum a fost modificat, se aplica prevederile alin. (2).
(4) Daca traducerea descrierii brevetului european in limba romana nu este depusa in termenul prevazut la alin. (2) sau, dupa caz, la alin. (3), titularul brevetului european poate sa o depuna la oficiu intr-un termen de inca 3 luni, cu conditia platii unei taxe suplimentare.
(5) In cazul in care nu sunt indeplinite cerintele prevazute la alin. (2)-(4), brevetul european este considerat nul ab initio.
(6) Prevederile Legii nr. 64/1991, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la repunerea in situatia anterioara se aplica mutatis mutandis.

ART. 7
(1) In cazul in care o traducere conforma cu art. 5 si 6 confera o protectie mai restransa decat cea conferita de cererea de brevet european sau de brevetul european in limba de procedura, respectiva traducere este considerata text autentic, cu exceptia procedurii de anulare.
(2) Solicitantul sau titularul brevetului european poate depune oricand o traducere corectata. Traducerea corectata produce efecte numai dupa ce a fost facuta publica de catre oficiu.
(3) Orice persoana care, cu buna-credinta, foloseste inventia sau a facut pregatiri efective si serioase pentru folosirea inventiei, fara ca aceasta folosire sa constituie o incalcare a cererii sau a brevetului in traducerea initiala, poate, dupa ce traducerea corectata produce efecte, sa continue folosirea inventiei in antreprinderea sa sau pentru necesitatile acesteia, fara plata.

ART. 8
(1) Taxele anuale pentru brevetele europene sunt platite la oficiu pentru fiecare an care urmeaza anului in care s-a publicat mentiunea eliberarii brevetului european de Oficiul European de Brevete.
(2) Taxele de mentinere in vigoare vor fi platite la oficiu inainte de data aniversara a depozitului cererii.
(3) Dupa expirarea termenului de 3 luni taxa poate fi platita pana la amplinirea termenului de 6 luni de la data aniversara a depozitului cererii, cu o majorare de 50%.
(4) Oficiul va vira in contul Oficiului Euoropean de Brevete cota-parte din taxele anuale de mentinere an vigoare ancasate, in procentul stabilit conform art. 39 din Conventia brevetului european.

ART. 9
(1) O cerere de brevet european care desemneaza Romania poate fi transformata, la cererea solicitantului, intr-o cerere de brevet national, in cazurile in care cererea de brevet european este considerata retrasa in temeiul art. 77 paragraful (5) din Conventie sau din cauza faptului ca traducerea cererii, conform art. 14 paragraful (2) din Conventie nu a fost depusa in termen, in temeiul art. 90 paragraful (3) din Conventie.
(2) Daca cererea de transformare a fost transmisa oficiului, conform art. 136 paragraful (1) din Conventie, oficiul va invita solicitantul sa depuna, intr-o perioada de doua luni de la data inregistrarii la oficiu a cererii de transformare, traducerea in limba romana a cererii de brevet european si, acolo unde este cazul, a textului, astfel cum a fost modificat in urma procedurilor in fata Oficiului European de Brevete, si sa plateasca taxele de proceduri, conform legii.
(3) Daca cererea de transformare, insotita de o copie a cererii de brevet european considerate retrasa, conform art. 77 paragraful (5) din Conventie, nu a fost transmisa la oficiu in conformitate cu art. 136 paragraful (2) din Conventie sau, daca o astfel de cerere de brevet european a fost depusa la oficiu, prevederile alin. (2) se aplica mutatis mutandis.
(4) Transmiterea de drepturi anscrisa an Registrul European de Brevete produce efecte in Romania numai dupa publicarea traducerii fasciculului de brevet european si in conditiile prevazute de normele de aplicare a prezentei legi.

ART. 10
In cazul in care un brevet european care desemneaza Romania si un brevet national care are aceeasi data de depozit sau aceeasi data de prioritate au fost acordate aceleiasi persoane sau succesorului in drepturi, brevetul national nu produce efecte in masura in care el acopera aceeasi inventie ca si brevetul european, de la data la care termenul pentru depunerea unei opozitii la brevetul european a expirat, fara sa se fi depus o opozitie, sau de la data la care procedura de opozitie s-a finalizat printr-o hotarare definitiva de mentinere a brevetului european.

ART. 11
(1) Se imputerniceste oficiul sa aduca la indeplinire toate procedurile decurgand din aplicarea prezentei legi.
(2) Oficiul va emite norme de aplicare a prezentei legi, care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

ART. 12
(1) La data intrarii in vigoare a prezentei legi art. 4, 5 si 6 si anexa la Acordul dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Europeana de Brevete privind cooperarea in domeniul brevetelor, semnat la Bucuresti la 9 septembrie 1994, ratificat prin Ordonanta Guvernului nr. 32/1996, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 195 din 21 august 1996, aprobata prin Legea nr. 32/1997, precum si orice alte dispozitii contrare se abroga.
(2) Cu toate cele prevazute la alin. (1), prevederile Legii nr. 32/1997 continua sa se aplice cererilor de brevet european in care se solicita extinderea la Romania, depuse inainte de data intrarii in vigoare a Conventiei in Romania, si brevetelor europene acordate in baza unei astfel de cereri.

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTASILOR
VALER DORNEANU

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 24 octombrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PRESEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TARACILA

Bucuresti, 13 noiembrie 2002.
Nr. 611.Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 la care România a aderat prin Legea nr. 75/1999 publicată în M.Of. nr.115/16.03.2000
LEGEA nr. 75 din 3 mai 1999
pentru aderarea Romaniei la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 13 mai 1999


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Romania adera la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980.

ART. 2
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este amputernicit sa prezinte directorului general al Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala declaratii an aplicarea prezentului tratat, an functie de interesele Romaniei, dupa aprobarea acestora de catre Guvernul Romaniei.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat an sedinta din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PREŞEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor an sedinta din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR
PAULA IVANESCU

TRATATUL DE LA BUDAPESTA
privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare*)
-------------
*) Traducere.
Dispozitii introductive
ART. 1
Constituirea unei uniuni
Statele-parti la prezentul tratat, denumite an cele ce urmeaza state contractante, sunt constituite an Uniunea pentru recunoasterea internationala a depozitului microorganismelor an scopul procedurii de brevetare.
ART. 2
Definitii
In sensul prezentului tratat si al regulamentului de aplicare:
(i) orice referire la brevet se antelege ca fiind o referire la brevetele de inventie, la certificatele de autor de inventie, la certificatele de utilitate, la modelele de utilitate, la brevetele sau certificatele aditionale, la certificatele de autor de inventie aditionale si la certificatele de utilitate aditionale;
(ii) prin depozit de microorganisme, potrivit contextului an care figureaza aceste cuvinte, se antelege urmatoarele acte, efectuate an conformitate cu prezentul tratat si cu regulamentul de aplicare: transmiterea unui microorganism la o autoritate de depozit internationala, care al primeste si al accepta, sau conservarea unui astfel de microorganism de catre autoritatea de depozit internationala sau, an acelasi timp, respectiva transmitere si conservare;
(iii) prin procedura de brevetare se antelege orice procedura administrativa sau judecatoreasca cu privire la o cerere de brevet sau la un brevet;
(iv) prin publicarea an scopul procedurii de brevetare se antelege publicarea oficiala sau punerea oficiala la dispozitie publicului pentru verificarea unei cereri de brevet sau a unui brevet;
(v) prin organizatie interguvernamentala de proprietate industriala se antelege o organizatie care a prezentat o declaratie an baza art. 9 alin. (1);
(vi) prin oficiul de proprietate industriala se antelege o autoritate a unui stat contractant sau a unei organizatii interguvernamentale de proprietate industriala, care este competenta sa elibereze brevete;
(vii) prin institutie de depozit se antelege o institutie care asigura primirea, acceptarea si conservarea microorganismelor si remiterea de esantioane ale acestora;
(viii) prin autoritate de depozit internationala se antelege o institutie de depozit care a dobandit statutul de autoritate de depozit internationala conform art. 7;
(ix) prin depunator se antelege persoana fizica sau juridica ce transmite un microorganism la o autoritate de depozit internationala, care al primeste si al accepta, precum si orice succesor an drepturi al persoanei mentionate;
(x) prin Uniune se antelege uniunea mentionata la art. 1;
(xi) prin Adunare se antelege adunarea mentionata la art. 1;
(xii) prin Organizatie se antelege Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale;
(xiii) prin Birou international se antelege Biroul international al Organizatiei si, atata timp cat vor exista, birourile internationale reunite pentru protectia proprietatii intelectuale (BIRPI);
(xiv) prin director general se antelege directorul general al Organizatiei;
(xv) prin regulament de aplicare se antelege regulamentul de aplicare mentionat la art. 12.
CAP. 1
Dispozitii de fond
ART. 3
Recunoasterea si efectele depozitului de microorganisme
(1) a) Statele contractante care permit sau cer sa se constituie depozitul de microorganisme an scopul procedurii de brevetare recunosc, an acest sens, depozitul de microorganisme, efectuat la o autoritate de depozit internationala. Aceasta recunoastere cuprinde recunoasterea depozitului si a datei acestuia, astfel cum le indica autoritatea de depozit internationala, precum si recunoasterea faptului ca ceea ce s-a remis ca esantion este un esantion al microorganismului depus.
b) Orice stat contractant poate cere o copie de pe adeverinta depozitului mentionat la lit. a), eliberata de autoritatea de depozit internationala.
(2) In privinta problemelor reglementate prin prezentul tratat si prin regulamentul de aplicare, nici un stat contractant nu poate cere andeplinirea altor cerinte, diferite de cele prevazute an prezentul tratat si an regulamentul de aplicare, sau cerinte suplimentare.
ART. 4
Noul depozit
(1) a) In cazul an care, pentru orice motiv existent, autoritatea de depozit internationala nu poate remite esantioane ale microorganismului depus, an special:
(i) an cazul an care microorganismul nu mai este viabil; sau
(ii) an cazul an care remiterea de esantioane ar necesita trimiterea lor an strainatate si cand restrictii la export sau la import impiedica trimiterea sau primirea de esantioane an strainatate, aceasta autoritate notifica depunatorului ca este an imposibilitate de a remite esantioane la scurt timp dupa ce a constatat aceasta imposibilitate si ai indica motivul; sub rezerva prevederilor alin. (2) si an conformitate cu dispozitiile prezentului alineat, depunatorul are dreptul sa efectueze un nou depozit al microorganismului care face obiectul depozitului initial.
b) Noul depozit se efectueaza la autoritatea de depozit internationala la care a fost efectuat depozitul initial; cu toate acestea:
(i) depozitul se efectueaza la o alta autoritate de depozit internationala, daca institutia la care a fost efectuat depozitul initial a ancetat sa aiba statutul de autoritate de depozit internationala, fie an totalitate, fie an privinta tipului de microorganism caruia ai apartine microorganismul depus, sau daca autoritatea de depozit internationala la care s-a efectuat depozitul initial anceteaza, temporar sau definitiv, sa asi exercite functiile cu privire la microorganismele depuse;
(ii) depozitul se poate efectua la o alta autoritate de depozit internationala an cazul mentionat la lit. a) pct. (ii).
c) Orice depozit nou este ansotit de o declaratie semnata de depunator, prin care acesta afirma ca microorganismul care face obiectul noului depozit este acelasi cu cel care facea obiectul depozitului initial. Daca afirmatia depunatorului este contestata, sarcina dovezii incumba conform dreptului aplicabil.
d) Sub rezerva prevederilor lit. a)-c) si e), noul depozit este considerat ca si cum ar fi fost efectuat la data efectuarii depozitului initial, daca toate declaratiile anterioare cu privire la viabilitatea microorganismului care facea obiectul depozitului initial au indicat ca microorganismul este viabil si daca noul depozit a fost efectuat antr-un termen de 3 luni de la data la care depunatorul a primit notificarea mentionata la lit. a).
e) In cazul an care se aplica prevederile lit. b) pct. (i) si cand depunatorul nu primeste notificarea mentionata la lit. a) antr-un termen de 6 luni de la data la care ancetarea, limitarea sau oprirea exercitarii functiilor mentionate la lit. b) pct. (i) a fost publicata de Biroul international, termenul de 3 luni mentionat la lit. d) se calculeaza ancepand de la data acestei publicari.
(2) Dreptul mentionat la alin. (1) lit. a) nu este valabil an cazul an care microorganismul depus a fost transferat la o alta autoritate de depozit internationala, atata timp cat aceasta autoritate este an masura sa remita esantioane ale acestui microorganism.
ART. 5
Restrictii la export si la import
Fiecare stat contractant recunoaste ca este de dorit, la un nivel analt, ca, an cazul an care si an masura an care exportul de pe teritoriul sau sau importul pe teritoriul sau al unor tipuri de microorganisme este restrans, o astfel de restrictie sa nu se aplice microorganismelor care sunt depuse sau sunt destinate a fi depuse an conformitate cu prezentul tratat, decat an cazul an care restrictia este necesara cu privire la securitatea nationala sau la riscurile pentru sanatate ori pentru mediul anconjurator.
ART. 6
Statutul de autoritate de depozit internationala
(1) Pentru a avea dreptul la statutul de autoritate de depozit internationala, o institutie de depozit trebuie sa fie situata pe teritoriul unui stat contractant si trebuie sa beneficieze de asigurari date de catre acest stat an conformitate cu care aceasta institutie andeplineste si va continua sa andeplineasca conditiile enumerate la alin. (2). Aceste asigurari pot fi, de asemenea, date de o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala; an acest caz institutia de depozit trebuie sa fie situata pe teritoriul unui stat membru al acestei organizatii.
(2) Institutia de depozit, an calitate de autoritate de depozit internationala, trebuie:
(i) sa existe an mod permanent;
(ii) sa posede, an conformitate cu regulamentul de aplicare, personalul si instalatiile necesare andeplinirii sarcinilor stiintifice si administrative ce ai revin conform prezentului tratat;
(iii) sa fie impartiala si obiectiva;
(iv) sa fie, an scopul efectuarii depozitului, la dispozitia tuturor depunatorilor an aceleasi conditii;
(v) sa accepte an depozit microorganisme de toate tipurile sau de anumite tipuri, sa examineze viabilitatea lor si sa le conserve, an conformitate cu regulamentul de aplicare;
(vi) sa elibereze depunatorului o adeverinta si orice declaratie ceruta cu privire la viabilitate, an conformitate cu regulamentul de aplicare;
(vii) sa pastreze secretul cu privire la microorganismele depuse, an conformitate cu regulamentul de aplicare;
(viii) sa remita, an conditiile si conform procedurii stabilite an regulamentul de aplicare, esantioane ale oricarui microorganism depus.
(3) Regulamentul de aplicare prevede masurile ce trebuie luate:
(i) an cazul an care o autoritate de depozit internationala anceteaza, temporar sau definitiv, sa asi exercite functiile cu privire la microorganismele depuse sau refuza sa accepte tipuri de microorganisme pe care ar trebui sa le accepte an baza asigurarilor date;
(ii) an caz de ancetare sau de limitare a statutului de autoritate de depozit internationala al unei autoritati de depozit internationale.
ART. 7
Dobandirea statutului de autoritate de depozit internationala
(1) a) O institutie de depozit dobandeste statutul de autoritate de depozit internationala an baza unei comunicari scrise, care este adresata directorului general de catre statul contractant pe al carui teritoriu este situata institutia de depozit si care cuprinde o declaratie care contine asigurari potrivit carora institutia respectiva andeplineste si va continua sa andeplineasca conditiile enumerate la art. 6 alin. (2). Acest statut poate fi dobandit, de asemenea, an baza unei comunicari scrise care este adresata directorului general de catre o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala si care cuprinde declaratia mentionata.
b) Comunicarea contine, de asemenea, informatii cu privire la institutia de depozit, an conformitate cu regulamentul de aplicare, si poate indica data la care ar trebui sa produca efecte statutul de autoritate de depozit internationala.
(2) a) Daca directorul general constata ca respectiva comunicare contine declaratia ceruta si ca toate informatiile cerute au fost primite, comunicarea se publica an scurt timp de catre Biroul international.
b) Statutul de autoritate de depozit internationala se dobandeste de la data publicarii comunicarii sau, an cazul an care o data a fost indicata an baza prevederilor alin. (1) lit. b) si daca aceasta data este posterioara datei de publicare a comunicarii, cu ancepere de la aceasta data.
(3) Regulamentul de aplicare prevede detaliile procedurii mentionate la alin. (1) si (2).
ART. 8
Incetarea si limitarea statutului de autoritate de depozit internationala
(1) a) Orice stat contractant sau orice organizatie interguvernamentala de proprietate industriala poate cere Adunarii sa decida ancetarea statutului de autoritate de depozit internationala cu privire la o autoritate sau limitarea acestuia la anumite tipuri de microorganisme, pentru motivul ca cerintele enumerate la art. 6 nu au fost andeplinite sau nu mai sunt andeplinite. Cu toate acestea, o astfel de cerere nu poate fi prezentata de un stat contractant sau de o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala cu privire la o autoritate de depozit internationala pentru care respectivul stat sau respectiva organizatie a facut declaratia mentionata la art. 7 alin. (1) lit. a).
b) Inaintea prezentarii cererii an baza prevederilor lit. a), statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala notifica, prin intermediul directorului general, statului contractant sau organizatiei interguvernamentale de proprietate industriala care a facut comunicarea mentionata la art. 7 alin. (1) motivele cererii respective, an scopul ca respectivul stat sau respectiva organizatie sa poata lua, antr-un termen de 6 luni de la data notificarii, masurile corespunzatoare pentru ca prezentarea cererii sa nu mai fie necesara.
c) Adunarea, daca constata ca cererea este intemeiata, decide ancetarea statutului de autoritate de depozit internationala al autoritatii mentionate la lit. a) sau limitarea acestuia la anumite tipuri de microorganisme. Decizia Adunarii necesita o majoritate de doua treimi din numarul voturilor exprimate an favoarea cererii.
(2) a) Statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala care a facut declaratia mentionata la art. 7 alin. 1) lit. a) poate, printr-o comunicare adresata directorului general, sa retraga aceasta declaratie complet sau numai pentru anumite tipuri de microorganisme si, an orice caz, trebuie sa o faca an situatia si an masura an care asigurarile sale nu mai sunt aplicabile.
b) Cu ancepere de la data prevazuta an regulamentul de aplicare o astfel de comunicare conduce, daca se refera la declaratie an antregime, la ancetarea statutului de autoritate de depozit internationala sau, daca se refera numai la anumite tipuri de microorganisme, la o limitare corespunzatoare a respectivului statut.
(3) Regulamentul de aplicare prevede detaliile procedurii mentionate la alin. (1) si (2).
ART. 9
Organizatii interguvernamentale de proprietate industriala
(1) a) Orice organizatie interguvernamentala careia mai multe state i-au ancredintat sarcina de a elibera brevete cu caracter regional si ale carei state membre sunt membre ale Uniunii Internationale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris) poate prezenta directorului general o declaratie potrivit careia accepta obligatia de recunoastere prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a), obligatie privind cerintele mentionate la art. 3 alin. (2), si toate efectele dispozitiilor prezentului tratat si ale regulamentului de aplicare, care sunt aplicabile organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala. Daca declaratia este prezentata anaintea intrarii an vigoare a prezentului tratat an conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), declaratia mentionata an fraza precedenta produce efecte la data intrarii an vigoare a tratatului. Daca declaratia este prezentata dupa intrarea an vigoare a tratatului, declaratia respectiva produce efecte la 3 luni de la prezentarea ei, cu conditia ca an aceasta declaratie sa nu fie indicata o data ulterioara. In acest din urma caz, declaratia produce efecte la data astfel indicata.
b) Organizatia are dreptul prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b).
(2) In caz de revizuire sau de modificare a oricarei dispozitii a prezentului tratat sau a regulamentului de aplicare, care afecteaza organizatiile interguvernamentale de proprietate industriala, orice organizatie interguvernamentala de proprietate industriala asi poate retrage declaratia mentionata la alin. (1) printr-o notificare adresata directorului general. Retragerea produce efecte:
(i) la data intrarii an vigoare a revizuirii sau a modificarii, daca notificarea a fost primita anainte de aceasta data;
(ii) la data indicata an notificare, daca notificarea a fost primita dupa data mentionata la pct. (i) sau, an lipsa unei astfel de indicatii, la 3 luni de la data la care a fost primita notificarea.
(3) In afara de cazul mentionat la alin. (2), orice organizatie de proprietate industriala asi poate retrage declaratia mentionata la alin. (1) lit. a) printr-o notificare adresata directorului general. Retragerea produce efecte la 2 ani de la data la care directorul general a primit notificarea. Nici o notificare de retragere conform prevederilor prezentului alineat nu se poate primi an timpul unei perioade de 5 ani ancepand de la data la care declaratia a anceput sa produca efecte.
(4) Retragerea mentionata la alin. (2) sau (3) de catre o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala, a carei comunicare conform art. 7 alin. (1) a condus la dobandirea de catre o institutie de depozit a statutului de autoritate de depozit internationala, are ca efect ancetarea acestui statut la un an de la data la care directorul general a primit notificarea de retragere.
(5) Orice declaratie mentionata la alin. (1) lit. a), orice notificare de retragere mentionata la alin. (2) sau (3), orice asigurari date an baza art. 6 alin. (1) fraza a doua, cuprinse antr-o declaratie prezentata conform art. 7 alin. (1) lit. a), orice cerere facuta an baza art. 8 alin. (1) si orice comunicare de retragere mentionata la art. 8 alin. (2) necesita aprobarea prealabila expresa a organului suveran al organizatiei interguvernamentale de proprietate industriala ai carui membri sunt toate statele membre ale respectivei organizatii si an cadrul caruia deciziile sunt luate de reprezentantii oficiali ai guvernelor acestor state.
CAP. 2
Dispozitii administrative
ART. 10
Adunarea
(1) a) Adunarea este compusa din state contractante.
b) Fiecare stat contractant este reprezentat printr-un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
c) Fiecare organizatie interguvernamentala de proprietate industriala este reprezentata prin observatori speciali la reuniunile Adunarii si de orice comitet si grup de lucru create de Adunare.
d) Orice stat care nu este membru al Uniunii, dar este membru al Organizatiei sau al Uniunii Internationale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris) si orice organizatie interguvernamentala specializata an domeniul brevetelor, care nu este o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala an sensul art. 2 pct. (v), pot fi reprezentate prin observatori la reuniunile Adunarii si, daca Adunarea decide astfel, la reuniunile oricarui comitet sau grup de lucru creat de Adunare.
(2) a) Adunarea:
(i) trateaza toate problemele privind mentinerea si dezvoltarea Uniunii si aplicarea prezentului tratat;
(ii) exercita drepturile care ai sunt conferite an mod special si andeplineste sarcinile care ai sunt atribuite an mod special prin prezentul tratat;
(iii) da directorului general directive cu privire la pregatirea conferintelor de revizuire;
(iv) examineaza si aproba rapoartele si activitatile directorului general cu privire la Uniune si ai da toate directivele utile cu privire la problemele ce sunt de competenta Uniunii;
(v) creeaza comitetele si grupele de lucru pe care le considera utile pentru a facilita activitatile Uniunii;
(vi) decide, sub rezerva prevederilor alin. (1) lit. d), care sunt statele, altele decat statele contractante, care sunt organizatiile interguvernamentale, altele decat organizatiile interguvernamentale de proprietate industriala an sensul art. 2 pct. (v) si care sunt organizatiile internationale neguvernamentale care sunt admise la reuniunile sale an calitate de observatori si decide masura an care autoritatile de depozit internationale sunt admise la reuniunile sale an calitate de observatori;
(vii) antreprinde orice alta actiune adecvata an vederea realizarii obiectivelor Uniunii;
(viii) andeplineste orice alte functii utile an cadrul prezentului tratat.
b) In problemele care intereseaza, de asemenea, si alte uniuni administrate de Organizatie, Adunarea hotaraste dupa ce a luat cunostinta de avizul Comitetului de coordonare al Organizatiei.
(3) Un delegat nu poate reprezenta decat un singur stat contractant si nu poate vota decat an numele acestuia.
(4) Fiecare stat contractant dispune de un vot.
(5) a) Jumatate din numarul statelor contractante constituie cvorumul.
b) Daca acest cvorum nu se realizeaza, Adunarea poate lua hotarari; totusi aceste decizii, cu exceptia celor care privesc procedura Adunarii, nu devin executorii decat an masura an care cvorumul si majoritatea cerute sunt andeplinite pe calea votului prin corespondenta, prevazut prin regulamentul de aplicare.
(6) a) Sub rezerva prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c), ale art. 12 alin. (4) si ale art. 14 alin. (2) lit. b), deciziile Adunarii sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate.
b) Abtinerea nu este considerata vot.
(7) a) Adunarea se reuneste o data la 2 ani an sesiune ordinara, la convocarea directorului general si, pe cat posibil, an aceeasi perioada si an acelasi loc cu Adunarea generala a Organizatiei.
b) Adunarea se reuneste an sesiune extraordinara la convocarea adresata de directorul general, fie la initiativa acestuia, fie la cererea unei patrimi din numarul statelor contractante.
c) Adunarea adopta regulamentul sau interior.
ART. 11
Biroul international
(1) Biroul international:
(i) andeplineste sarcinile administrative ce revin Uniunii, andeosebi cele care ai sunt conferite an mod special prin prezentul tratat si prin regulamentul de aplicare sau de catre Adunare;
(ii) asigura secretariatul conferintelor de revizuire, al Adunarii, al comitetelor si al grupelor de lucru create de Adunare si al oricarei alte reuniuni convocate de catre directorul general, care se refera la probleme privind Uniunea.
(2) Directorul general este cel mai analt functionar al Uniunii si o reprezinta.
(3) Directorul general convoaca toate reuniunile care trateaza probleme ce intereseaza Uniunea.
(4) a) Directorul general si orice membru al personalului desemnat de acesta participa, fara drept de vot, la toate reuniunile Adunarii, ale comitetelor si ale grupelor de lucru create de Adunare si la orice alta reuniune convocata de directorul general, care trateaza probleme ce intereseaza Uniunea.
b) Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretarul Adunarii si al comitetelor, al grupelor de lucru si al altor reuniuni mentionate la lit. a).
(5) a) Directorul general pregateste conferintele de revizuire potrivit directivelor Adunarii.
b) Directorul general poate consulta organizatiile interguvernamentale si organizatiile internationale neguvernamentale cu privire la pregatirea conferintelor de revizuire.
c) Directorul general si persoanele desemnate de acesta participa, fara drept de vot, la discutiile din timpul conferintelor de revizuire.
d) Directorul general sau orice membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretarul oricarei conferinte de revizuire.
ART. 12
Regulamentul de aplicare
(1) Regulamentul de aplicare contine reguli cu privire la:
(i) problemele la care prezentul tratat trimite, an mod expres, la regulamentul de aplicare sau prevede, an mod expres, ca ele sunt sau vor fi obiect de dispozitii;
(ii) orice conditii, probleme sau proceduri cu caracter administrativ;
(iii) orice detalii utile an vederea aplicarii dispozitiilor prezentului tratat.
(2) Regulamentul de aplicare a prezentului tratat este adoptat o data cu tratatul si este anexat la acesta.
(3) Adunarea poate modifica regulamentul de aplicare.
(4) a) Sub rezerva lit. b), adoptarea oricarei modificari a regulamentului de aplicare necesita doua treimi din numarul voturilor exprimate.
b) Pentru adoptarea oricarei modificari referitoare la remiterea, de catre autoritatile de depozit internationale, de esantioane ale microorganismelor depuse, se cere ca nici un stat contractant sa nu voteze impotriva modificarii propuse.
(5) In caz de neconcordante antre textul prezentului tratat si cel al regulamentului de aplicare, se aplica textul tratatului.
CAP. 3
Revizuire si modificare
ART. 13
Revizuirea tratatului
(1) Prezentul tratat poate fi revizuit periodic prin conferinte ale statelor contractante.
(2) Convocarea conferintelor de revizuire se hotaraste de catre Adunare.
(3) Art. 10 si 11 pot fi modificate fie de catre o conferinta de revizuire, fie an conformitate cu prevederile art. 14.
ART. 14
Modificarea anumitor dispozitii ale tratatului
(1) a) Propuneri de modificare a art. 10 si 11, facute an baza prezentului articol, pot fi prezentate de catre orice stat contractant sau de directorul general.
b) Aceste propuneri se comunica de catre directorul general statelor contractante cu cel putin 6 luni anainte de a fi supuse examinarii Adunarii.
(2) a) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) se adopta de catre Adunare.
b) Adoptarea oricarei modificari a art. 10 necesita patru cincimi din numarul voturilor exprimate; adoptarea oricarei modificari a art. 11 necesita trei patrimi din numarul voturilor exprimate.
(3) a) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) intra an vigoare la o luna de la primirea de catre directorul general a notificarilor scrise de acceptare, efectuata an conformitate cu regulile lor constitutionale respective, din partea a trei patrimi din numarul statelor contractante care erau membre ale Adunarii la data cand aceasta a adoptat modificarea.
b) Orice modificare a acestor articole astfel acceptata leaga toate statele contractante care erau state contractante la data la care Adunarea a adoptat modificarea, intelegandu-se ca orice modificare ce creeaza obligatii financiare pentru respectivele state contractante sau care mareste aceste obligatii nu leaga decat pe acelea dintre ele care au notificat acceptarea lor pentru aceasta modificare.
c) Orice modificare acceptata si intrata an vigoare an conformitate cu lit. a) leaga toate statele care devin state contractante dupa data la care modificarea a fost adoptata de catre Adunare.
CAP. 4
Clauze finale
ART. 15
Modalitati pentru a deveni parte la tratat
(1) Orice stat membru al Uniunii Internationale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris) poate deveni parte la prezentul tratat prin:
(i) semnare, urmata de depunerea unui instrument de ratificare; sau
(ii) depunerea unui instrument de aderare.
(2) Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la directorul general.
ART. 16
Intrarea an vigoare a tratatului
(1) Prezentul tratat intra an vigoare, an ceea ce priveste primele cinci state care si-au depus instrumentele lor de ratificare sau de aderare, la 3 luni de la data la care a fost depus al cincilea instrument de ratificare sau de aderare.
(2) Prezentul tratat intra an vigoare, an privinta oricarui alt stat, la 3 luni de la data la care acest stat si-a depus instrumentul de ratificare sau de aderare, cu conditia cu o data posterioara sa nu fie indicata an instrumentul de ratificare sau de aderare. In acest din urma caz, prezentul tratat intra an vigoare, an privinta acestui stat, la data astfel indicata.
ART. 17
Denuntarea tratatului
(1) Orice stat contractant poate denunta prezentul tratat printr-o notificare adresata directorului general.
(2) Denuntarea produce efecte la 2 ani de la data la care directorul general a primit notificarea.
(3) Posibilitatea de a denunta prezentul tratat, prevazuta la alin. (1), nu poate fi exercitata de catre un stat contractant anaintea expirarii unui termen de 5 ani de la data la care acesta a devenit parte la prezentul tratat.
(4) Denuntarea prezentului tratat de catre un stat contractant care a facut o declaratie mentionata la art. 7 alin. (1) lit. a) cu privire la o institutie de depozit care a dobandit astfel statutul de autoritate de depozit internationala are ca efect ancetarea acestui statut la un an de la data la care directorul general a primit notificarea mentionata la alin. (1).
ART. 18
Semnarea si limbile tratatului
(1) a) Prezentul tratat este semnat antr-un singur exemplar original, an limbile franceza si engleza, cele doua texte avand valoare egala.
b) Texte oficiale ale prezentului tratat se stabilesc de catre directorul general, dupa consultarea guvernelor interesate si, an doua luni dupa semnarea prezentului tratat, an alte limbi an care a fost semnata Conventia instituind Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale.
c) Texte oficiale ale prezentului tratat se stabilesc de catre directorul general, dupa consultarea guvernelor interesate, an limbile germana, araba, italiana, japoneza si portugheza si an alte limbi pe care le poate indica Adunarea.
(2) Prezentul tratat ramane deschis spre semnare la Budapesta pana la data de 31 decembrie 1977.
ART. 19
Depozitul tratatului; transmiterea de copii; anregistrarea tratatului
(1) Exemplarul original al prezentului tratat, an situatia an care nu mai este deschis spre semnare, se depune la directorul general.
(2) Directorul general certifica si transmite doua copii de pe prezentul tratat si de pe regulamentul de aplicare guvernelor tuturor statelor mentionate la art. 15 alin. (1) si organizatiilor interguvernamentale care pot prezenta o declaratie an conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a), precum si, la cerere, guvernului oricarui alt stat.
(3) Directorul general ia masuri pentru anregistrarea prezentului tratat la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite.
(4) Directorul general certifica si transmite doua copii de pe orice modificare a prezentului tratat si a regulamentului de aplicare tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala, precum si, la cerere, guvernului oricarui alt stat si oricarei alte organizatii interguvernamentale care poate prezenta o declaratie an conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a).
ART. 20
Notificari
Directorul general notifica statelor contractante, organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala si statelor care nu sunt membre ale Uniunii, dar sunt membre ale Uniunii Internationale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris):
(i) semnaturile depuse conform art. 18;
(ii) depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare conform art. 15 alin. (2);
(iii) declaratiile prezentate conform art. 9 alin. (1) lit. a) si notificarile de retragere conform art. 9 alin. (2) sau (3);
(iv) data intrarii an vigoare a prezentului tratat conform art. 16 alin. (1);
(v) comunicarile conform art. 7 si 8 si deciziile conform art. 8;
(vi) acceptarile de modificare a prezentului tratat conform art. 14 alin. (3);
(vii) modificarile regulamentului de aplicare;
(viii) datele de intrare an vigoare a modificarilor tratatului sau ale regulamentului de aplicare;
(ix) orice denuntare notificata conform art. 17.

REGULAMENT
de aplicare a Tratatului de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare
REGULA 1
Expresii prescurtate si interpretarea cuvantului semnatura
1.1. Tratat
In sensul prezentului regulament de aplicare, prin tratat se antelege Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare.
1.2. Articol
In sensul prezentului regulament de aplicare, prin articol se antelege articolul indicat an tratat.
1.3. Semnatura
In sensul prezentului regulament de aplicare, an cazul an care legea statului pe al carui teritoriu este situata o autoritate de depozit internationala cere utilizarea unui sigiliu an locul unei semnaturi, se antelege ca termenul semnatura anseamna sigiliul acestei autoritati.
REGULA 2
Autoritati de depozit internationale
2.1. Statut juridic
Autoritatea de depozit internationala poate fi un organism public, precum si orice institutie publica, atasata unei administratii publice, alta decat guvernul central sau o antreprindere particulara.
2.2. Personal si instalatii
Conditiile mentionate la art. 6 alin. (2) pct. (ii) sunt, an special, urmatoarele:
(i) personalul si instalatiile autoritatii de depozit internationale trebuie sa ai permita conservarea microorganismelor depuse antr-un mod care sa garanteze viabilitatea lor si lipsa contaminarii;
(ii) autoritatea de depozit internationala trebuie sa prevada pentru conservarea microorganismelor masuri suficiente de securitate pentru a reduce la minimum riscul pierderii microorganismelor depuse la aceasta.
2.3. Remiterea de esantioane
Conditiile mentionate la art. 6 alin. (2) pct. (viii) cuprind, an special, conditia conform careia autoritatea de depozit internationala trebuie sa remita rapid si antr-un mod convenabil esantioane ale microorganismelor depuse.
REGULA 3
Dobandirea statutului de autoritate de depozit internationala
3.1. Comunicare
a) Comunicarea mentionata la art. 7 alin. (1) este adresata, an cazul unui stat contractant, directorului general, pe cale diplomatica, sau, an cazul unei organizatii interguvernamentale de proprietate industriala, prin cel mai analt functionar al sau.
b) Comunicarea:
(i) indica denumirea si adresa institutiei de depozit la care se refera;
(ii) contine informatii detaliate cu privire la capacitatea institutiei respective de a andeplini conditiile enumerate la art. 6 alin. (2), precum si informatii cu privire la statutul sau juridic, la nivelul stiintific, la personalul si la instalatiile sale;
(iii) an cazul an care institutia respectiva are intentia sa nu accepte an depozit decat anumite tipuri de microorganisme, precizeaza aceste tipuri;
(iv) indica cuantumul taxelor pe care institutia respectiva le va percepe, an cazul an care aceasta va dobandi statutul de autoritate de depozit internationala, pentru conservarea, declaratiile cu privire la viabilitate si pentru remiterea de esantioane de microorganisme;
(v) indica limba oficiala sau limbile oficiale ale institutiei respective;
(vi) daca este cazul, indica data mentionata la art. 7 alin. (1) lit. b).
3.2. Tratamentul comunicarii
Daca comunicarea este conforma cu prevederile art. 7 alin. (1) si ale regulii 3.1, directorul general o notifica, an termen scurt, tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala, iar Biroul international o publica an termen scurt.
3.3. Extinderea listei cuprinzand tipurile de microorganisme acceptate
Statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala, care a facut comunicarea mentionata la art. 7 alin. (1), poate ulterior, an orice moment, sa notifice directorului general ca asigurarile sale se antind la tipuri specifice de microorganisme asupra carora asigurarile nu se intindeau pana an acel moment. Intr-un asemenea caz, an ceea ce priveste tipurile suplimentare de microorganisme, prevederile art. 7 si ale regulilor 3.1 si 3.2 se aplica prin analogie.
REGULA 4
Incetarea sau limitarea statutului de autoritate de depozit internationala
4.1. Cererea; tratamentul cererii
a) Cererea mentionata la art. 8 alin. (1) lit. a) este adresata directorului general an conformitate cu dispozitiile regulii 3.1 alin. a).
b) Cererea:
(i) indica denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale la care se refera;
(ii) an cazul an care aceasta nu se refera decat la anumite tipuri de microorganisme, precizeaza aceste tipuri;
(iii) indica an detaliu faptele pe care se bazeaza.
c) Daca cererea este conforma prevederilor alin. a) si b), directorul general o notifica, an termen scurt, tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala.
d) Sub rezerva prevederilor alin. e), Adunarea examineaza propunerea cel mai devreme la 6 luni si cel mai tarziu la 8 luni de la data notificarii cererii.
e) In cazul an care, potrivit avizului directorului general, respectarea termenului prevazut la alin. d) ar putea pune an pericol interesele solicitantilor efectivi sau potentiali, directorul general poate convoca Adunarea la o data anterioara datei expirarii termenului de 6 luni prevazut la alin. d).
f) Daca Adunarea decide sa anceteze statutul de autoritate de depozit internationala sau sa al limiteze la anumite tipuri de microorganisme, decizia produce efecte la 3 luni de la data la care a fost luata.
4.2. Comunicarea; data efectiva; tratamentul comunicarii
a) Comunicarea mentionata la art. 8 alin. (2) lit. a) este adresata directorului general an conformitate cu dispozitiile regulii 3.1 alin. a).
b) Comunicarea:
(i) indica denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale la care se refera;
(ii) an cazul an care aceasta nu se refera decat la anumite tipuri de microorganisme, precizeaza aceste tipuri;
(iii) an cazul an care statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala care face comunicarea doreste ca efectele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) sa se produca la o data posterioara expirarii unui termen de 3 luni de la data comunicarii, indica aceasta data posterioara.
c) In cazul aplicarii prevederilor alin. b) pct. (iii), efectele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) se produc la data indicata an baza respectivului alineat din comunicare; an caz contrar, ele se produc la expirarea unui termen de 3 luni de la data comunicarii.
d) Directorul general notifica, an termen scurt, tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala orice comunicare primita an baza art. 8 alin. (2), precum si data sa efectiva an baza alin. c). Un aviz corespunzator este publicat, an termen scurt, de Biroul international.
4.3. Consecinte pentru depozite
In caz de ancetare sau de limitare a statutului de autoritate de depozit internationala an baza art. 8 alin. (1) si (2), art. 9 alin. (4) sau art. 17 alin. (4), regula 5.1. se aplica prin analogie.
REGULA 5
Carenta autoritatii de depozit internationale
5.1. Incetarea exercitarii functiilor privind microorganismele depuse
a) Daca o autoritate de depozit internationala anceteaza, temporar sau definitiv, sa andeplineasca sarcinile care ai revin an baza tratatului si a prezentului regulament de aplicare cu privire la microorganismele depuse de ea, statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala, care i-a oferit acestei autoritati asigurari an baza art. 6 alin. (1):
(i) asigura, an masura posibilului, transferul de esantioane ale tuturor acestor microorganisme, an termen scurt si fara deteriorare sau contaminare, de la autoritatea respectiva (autoritatea falimentara) la o alta autoritate de depozit internationala (autoritatea inlocuitoare);
(ii) asigura, an masura posibilului, transmiterea la autoritatea inlocuitoare, an termen scurt, a oricarei corespondente sau a oricarei alte comunicari adresate autoritatii falimentare, precum si a tuturor dosarelor si a celorlalte informatii pertinente pe care le poseda aceasta autoritate cu privire la microorganismele respective;
(iii) asigura, an masura posibilului, notificarea an termen scurt, de catre autoritatea falimentara, a ancetarii exercitarii functiilor si a transferurilor efectuate, tuturor solicitantilor interesati;
(iv) notifica, an termen scurt, directorului general ancetarea exercitarii functiilor si antinderea sa, precum si masurile luate de respectivul stat contractant sau de respectiva organizatie interguvernamentala de proprietate industriala, an baza pct. (i)-(iii).
b) Directorul general transmite, an termen scurt, statelor contractante si organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala, precum si oficiilor de proprietate industriala notificarea primita an baza prevederilor alin. a) pct. (iv); notificarea facuta de directorul general si notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, an termen scurt, de Biroul international.
c) In baza procedurii de brevetare care este aplicabila, se poate cere ca solicitantul, an cazul an care primeste adeverinta prevazuta la regula 7.5, sa notifice, an termen scurt, oricarui oficiu de proprietate industriala la care a fost prezentata o cerere de brevet si luand an considerare depozitul initial, noul numar de ordine atribuit depozitului de catre autoritatea inlocuitoare.
d) Autoritatea inlocuitoare mentine, antr-o forma adecvata, pe langa noul numar de ordine, numarul de ordine atribuit de autoritatea falimentara.
e) Pe langa orice transfer efectuat an baza prevederilor alin. a) pct. (i), autoritatea falimentara transfera, an masura posibilului, la cererea solicitantului, un esantion al oricarui microorganism depus la aceasta, precum si copii de pe orice corespondenta sau comunicare si de pe toate dosarele si celelalte informatii pertinente, mentionate la alin. a) pct. (ii), oricarei autoritati de depozit internationale, alta decat autoritatea inlocuitoare, pe care o indica solicitantul, cu conditia ca solicitantul sa plateasca autoritatii falimentare toate cheltuielile ce decurg din acest transfer. Solicitantul plateste taxa pentru conservarea respectivului esantion autoritatii de depozit internationale pe care a indicat-o.
f) La cererea solicitantului interesat, autoritatea falimentara pastreaza, an masura posibilului, esantioane ale microorganismelor depuse la aceasta.
5.2. Refuzul de acceptare a anumitor tipuri de microorganisme
a) Daca o autoritate de depozit internationala refuza sa accepte an depozit unul dintre tipurile de microorganisme pe care ar trebui sa le accepte an baza asigurarilor oferite, statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala care a facut, cu privire la aceasta autoritate, declaratia mentionata la art. 7 alin. (1) lit. a) notifica, an termen scurt, directorului general faptele respective si masurile care au fost luate.
b) Directorul general transmite, an termen scurt, celorlalte state contractante si organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala notificarea primita an baza prevederilor alin. a); notificarea facuta de directorul general si notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, an termen scurt, de Biroul international.
REGULA 6
Modalitatile de efectuare a depozitului initial si a noului depozit
6.1. Depozitul initial
a) Microorganismul transmis de solicitant autoritatii de depozit internationale este ansotit, an afara cazului an care se aplica prevederile regulii 6.2, de o declaratie scrisa care poarta semnatura solicitantului si care contine:
(i) indicatia ca depozitul este efectuat an baza tratatului si angajarea de a nu al retrage an timpul perioadei precizate la regula 9.1;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) descrierea detaliata a conditiilor care trebuie sa fie antrunite pentru a cultiva microorganismul, pentru a-l conserva si pentru a-i controla viabilitatea si, an afara de aceasta, an cazul an care depozitul se refera la un amestec de microorganisme, descrierea componentelor amestecului si cel putin a uneia dintre metodele care permit verificarea prezentei lor;
(iv) referinta de identificare (de exemplu, numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) indicarea proprietatilor microorganismului, care prezinta sau pot prezenta pericole pentru sanatate sau pentru mediul anconjurator, ori indicarea ca solicitantul nu are cunostinta de astfel de proprietati.
b) Se recomanda cu insistenta ca declaratia scrisa, mentionata la alin. a), sa contina descrierea stiintifica si/sau taxonomica propusa a microorganismului depus.
6.2. Noul depozit
a) Sub rezerva prevederilor alin. b), an cazul noului depozit, efectuat an baza art. 4, microorganismul transmis de solicitant autoritatii de depozit internationale este ansotit de o copie de pe adeverinta referitoare la depozitul anterior, de o copie de pe cea mai recenta declaratie privind viabilitatea microorganismului care facea obiectul depozitului anterior, indicand ca microorganismul este viabil, precum si de o declaratie scrisa care poarta semnatura solicitantului si care contine:
(i) indicatiile mentionate la regula 6.1 alin. a) pct. (i)-(v);
(ii) o declaratie care mentioneaza motivul aplicabil an baza art. 4 alin. (1) lit. a) pentru care noul depozit este efectuat, o declaratie care afirma ca microorganismul care face obiectul noului depozit este acelasi cu cel care facea obiectul depozitului anterior si indicarea datei la care solicitantul a primit notificarea mentionata la art. 4 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, a datei publicarii mentionate la art. 4 alin. (1) lit. e);
(iii) an cazul an care o descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa a fost indicata an legatura cu depozitul anterior, cea mai recenta descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa, asa cum a fost comunicata autoritatii de depozit internationale la care a fost efectuat depozitul anterior.
b) In cazul an care noul depozit este efectuat la autoritatea de depozit internationala la care depozitul anterior a fost efectuat, prevederile alin. a) pct. (i) nu se aplica.
c) In sensul prevederilor alin. a) si b) si ale regulii 7.4, prin depozit anterior se antelege:
(i) an cazul an care noul depozit a fost precedat de unul sau de mai multe alte depozite noi: cel mai recent dintre aceste depozite noi;
(ii) an cazul an care noul depozit nu a fost precedat de unul sau de mai multe alte depozite noi: depozitul initial.
6.3. Cerintele autoritatii de depozit internationale
a) Orice autoritate de depozit internationala poate solicita:
(i) ca microorganismul sa fie depus sub forma si an cantitatea care sunt necesare an sensul tratatului si al prezentului regulament de aplicare;
(ii) sa fie oferit un formular stabilit de aceasta autoritate si care sa fie completat an conformitate de solicitant, an sensul procedurilor administrative ale acestei autoritati;
(iii) ca declaratia scrisa, mentionata la regula 6.1 alin. a) sau la regula 6.2 alin. a), sa fie redactata an limba sau antr-una dintre limbile desemnate de aceasta autoritate, tinand seama ca aceasta desemnare trebuie sa includa, an orice caz, limba/limbile oficiala/oficiale indicata/indicate la regula 3.1 alin. b) pct. (v);
(iv) sa fie platita taxa de conservare mentionata la regula 12.1 alin. a) pct. (i); si
(v) an masura an care legea aplicabila o permite, solicitantul sa ancheie cu aceasta autoritate un contract care sa defineasca responsabilitatile solicitantului si ale respectivei autoritati.
b) Orice autoritate de depozit internationala comunica, daca este cazul, aceste cerinte si orice modificari ale acestora Biroului international.
6.4. Procedura de acceptare
a) Autoritatea de depozit internationala refuza acceptarea microorganismului si notifica solicitantului imediat, an scris, refuzul, indicand motivele:
(i) daca microorganismul nu apartine unui tip de microorganism la care se antind asigurarile oferite an baza regulii 3.1. alin. b) pct. (iii) sau 3.3;
(ii) daca microorganismul are proprietati exceptionale, astfel ancat autoritatea de depozit internationala nu este an masura, din punct de vedere tehnic, sa asi andeplineasca sarcinile care ai revin an baza tratatului si a prezentului regulament de aplicare; sau
(iii) daca depozitul este primit antr-o stare care indica clar ca microorganismul lipseste sau care exclude, din motive stiintifice, acceptarea microorganismului.
b) Sub rezerva prevederilor alin. a), autoritatea de depozit internationala accepta microorganismul, an cazul an care au fost andeplinite toate cerintele mentionate la regula 6.1 alin. a) sau 6.2 alin. a) si la regula 6.3 alin. a). Daca nu au fost andeplinite aceste cerinte, autoritatea de depozit internationala notifica acest fapt imediat, an scris, solicitantului, invitandu-l sa le andeplineasca.
c) In cazul an care microorganismul a fost acceptat ca depozit initial sau ca nou depozit, data depozitului initial sau a noului depozit, dupa caz, este data la care microorganismul a fost primit de autoritatea de depozit internationala.
d) Autoritatea de depozit internationala, la cererea solicitantului si cu conditia ca toate cerintele mentionate la alin. b) sa fi fost andeplinite, considera un microorganism, depus anaintea dobandirii de aceasta autoritate a statutului de autoritate de depozit internationala, ca fiind primit, an sensul tratatului, la data la care ea a dobandit acest statut.
REGULA 7
Adeverinta
7.1. Eliberarea adeverintei
In ceea ce priveste fiecare depozit de microorganism, care este efectuat la autoritatea de depozit internationala sau care este transferat la aceasta, autoritatea de depozit internationala elibereaza o adeverinta solicitantului, care atesta primirea si acceptarea microorganismului.
7.2. Forma; limba; semnatura
a) Adeverinta mentionata la regula 7.1 are forma stabilita pe un formular, denumit formular international, al carui model este stabilit de directorul general, an limbile indicate de Adunare.
b) Orice cuvant sau orice litera anscrisa an adeverinta cu alte caractere decat latine trebuie sa figureze, de asemenea, prin transliterare, an caractere latine.
c) Adeverinta poarta semnatura persoanei competente sau a persoanelor competente sa reprezinte autoritatea de depozit internationala sau a oricarui functionar al acestei autoritati, autorizat an conformitate de respectiva persoana sau de respectivele persoane.
7.3. Continutul, an cazul unui depozit initial
Adeverinta mentionata la regula 7.1 si eliberata an caz de depozit initial indica ca aceasta este eliberata de institutia de depozit an calitate de autoritate de depozit internationala, an baza tratatului, si contine, cel putin, indicatiile urmatoare:
(i) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) data depozitului initial, astfel cum este definita la regula 6.4 alin. c);
(iv) referinta de identificare (de exemplu: numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) numarul de ordine atribuit depozitului de autoritatea de depozit internationala;
(vi) an cazul an care declaratia scrisa, mentionata la regula 6.1 alin. a), cuprinde descrierea stiintifica si/sau taxonomica propusa a microorganismului, o mentiune a acestui fapt.
7.4. Continutul, an cazul unui nou depozit
Adeverinta mentionata la regula 7.1 si eliberata an cazul unui nou depozit efectuat an baza art. 4 este ansotita de o copie de pe adeverinta referitoare la depozitul anterior [an sensul regulii 6.2 alin. c)] si de o copie de pe cea mai recenta declaratie privind viabilitatea microorganismului care facea obiectul depozitului anterior [an sensul regulii 6.2 alin. c)], indicand ca microorganismul este viabil, si contine cel putin:
(i) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) data noului depozit, astfel cum este definita la regula 6.4 alin. c);
(iv) referinta de identificare (de exemplu: numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) numarul de ordine atribuit noului depozit de autoritatea de depozit internationala;
(vi) indicarea motivului aplicabil si a datei aplicabile, mentionate de solicitant, an baza regulii 6.2 alin. a) pct. (ii);
(vii) an cazul aplicarii regulii 6.2 alin. a) pct. (iii), o mentiune a faptului ca solicitantul a indicat o descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa;
(viii) numarul de ordine atribuit depozitului anterior [an sensul regulii 6.2 alin. c)].
7.5. Continutul, an cazul transferului
Autoritatea de depozit internationala la care sunt transferate esantioanele de microorganisme an baza regulii 5.1 alin. a) pct. (i) elibereaza solicitantului, pentru fiecare depozit an legatura cu care este transferat un esantion, o adeverinta an care se precizeaza ca este eliberata de institutia de depozit an calitate de autoritate de depozit internationala, an baza tratatului, si care contine cel putin:
(i) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) data la care esantionul transferat a fost primit de autoritatea de depozit internationala (data transferului);
(iv) referinta de identificare (de exemplu: numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) numarul de ordine atribuit de autoritatea de depozit internationala;
(vi) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale de la care a fost efectuat transferul;
(vii) numarul de ordine atribuit de autoritatea de depozit internationala de la care a fost efectuat transferul;
(viii) an cazul an care declaratia scrisa, mentionata la regula 6.1 alin. a) sau 6.2 alin. a), continea descrierea stiintifica si/sau taxonomica propusa a microorganismului sau an cazul an care aceasta descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa a fost indicata sau modificata ulterior, an baza regulii 8.1, o mentiune a acestui fapt.
7.6. Comunicarea descrierii stiintifice si/sau taxonomice propuse
La cererea oricarei parti care are dreptul sa remita un esantion al microorganismului an baza regulii 11.1, 11.2 sau 11.3, autoritatea de depozit internationala comunica acestei parti cea mai recenta descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa, mentionata la regulile 6.1 alin. b), 6.2 alin. a) pct. (iii) sau 8.1 alin. b) pct. (iii).
REGULA 8
Indicatia ulterioara sau modificari ale descrierii stiintifice si/sau taxonomice propuse
8.1. Comunicarea
a) In cazul an care, an legatura cu depozitul unui microorganism, descrierea stiintifica si/sau taxonomica a microorganismului nu a fost indicata, solicitantul o poate indica ulterior sau, daca ea a fost indicata, o poate modifica.
b) O astfel de indicatie ulterioara sau o astfel de modificare ulterioara este facuta printr-o comunicare scrisa, purtand semnatura solicitantului, adresata autoritatii de depozit internationale, care contine:
(i) numele si adresa solicitantului;
(ii) numarul de ordine atribuit de respectiva autoritate;
(iii) descrierea stiintifica si/sau taxonomica a microorganismului, propusa;
(iv) an caz de modificare, descrierea stiintifica precedenta si/sau descrierea taxonomica precedenta, propusa.
8.2. Certificatul
La cererea solicitantului care a facut comunicarea mentionata la regula 8.1, autoritatea de depozit internationala ai elibereaza un certificat care indica datele mentionate la regula 8.1. alin. b) pct. (i)-(iv) si data primirii acestei comunicari.
REGULA 9
Conservarea microorganismelor
9.1. Durata conservarii
Orice microorganism depus la o autoritate de depozit internationala este conservat de aceasta cu toata grija necesara privind viabilitatea sa si fara contaminare, pentru o perioada de cel putin 5 ani de la primirea de catre respectiva autoritate a celei mai recente cereri de remitere a unui esantion al microorganismului depus si, an toate cazurile, pentru o perioada de cel putin 30 de ani de la data depozitului.
9.2. Secretul
Autoritatea de depozit internationala nu ofera nici unei persoane informatii cu privire la faptul daca a fost depus un microorganism la aceasta an baza tratatului. In afara de aceasta, ea nu ofera nici unei persoane nici o informatie cu privire la orice microorganism depus la aceasta an baza tratatului, cu exceptia cazului an care nu este o autoritate sau o persoana fizica sau juridica care are dreptul sa obtina un esantion al respectivului microorganism an baza regulii 11 si sub rezerva acelorasi conditii care sunt prevazute an aceasta regula.
REGULA 10
Controlul viabilitatii si declaratia privind viabilitatea
10.1. Obligatia de control
Autoritatea de depozit internationala controleaza viabilitatea fiecarui microorganism depus la aceasta:
(i) an termen scurt, an urma efectuarii oricarui depozit mentionat la regula 6 sau a oricarui transfer mentionat la regula 5.1;
(ii) la intervale corespunzatoare, conform tipului microorganismului si conditiilor de conservare aplicabile, sau an orice moment, daca este necesar din motive tehnice;
(iii) an orice moment, la cererea solicitantului.
10.2 Declaratia privind viabilitatea
a) Autoritatea de depozit internationala elibereaza o declaratie privind viabilitatea microorganismului depus:
(i) solicitantului, an termen scurt, an urma efectuarii oricarui depozit mentionat la regula 6 sau a oricarui transfer mentionat la regula 5.1;
(ii) solicitantului, la cererea sa, an orice moment dupa efectuarea depozitului sau a transferului;
(iii) oficiului de proprietate industriala al autoritatii, alta decat acest oficiu, persoanei fizice sau juridice, alta decat solicitantul, careia i s-au remis esantioane ale microorganismului depus conform regulii 11, la cererea sa, o data cu remiterea sau an orice moment de la aceasta.
b) Declaratia privind viabilitatea indica daca microorganismul este viabil sau daca nu mai este viabil si contine:
(i) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale care o elibereaza;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) data mentionata la regula 7.3 pct. (iii) sau, daca a fost efectuat un nou depozit sau transfer, cea mai recenta dintre datele mentionate la regulile 7.4 pct. (iii) si 7.5 pct. (iii);
(iv) numarul de ordine atribuit de respectiva autoritate de depozit internationala;
(v) data controlului la care se refera;
(vi) informatii despre conditiile an care a fost efectuat controlul de viabilitate, cu atat mai mult cu cat aceste informatii au fost cerute de destinatarul declaratiei privind viabilitatea si rezultatele controlului au fost negative.
c) In cazul aplicarii prevederilor alin. a) pct. (ii) sau (iii), declaratia privind viabilitatea se refera la controlul cel mai recent al viabilitatii.
d) In ceea ce priveste forma, limbile si semnatura, regula 7.2 se aplica, prin analogie, declaratiei privind viabilitatea.
e) Declaratia privind viabilitatea se elibereaza gratuit an cazul mentionat la alin. a) pct. (i) sau daca aceasta este ceruta de un oficiu de proprietate industriala. Taxa datorata an baza regulii 12.1 alin a) pct. (iii) cu privire la orice alta declaratie privind viabilitatea revine an sarcina partii care solicita declaratia si trebuie sa fie platita anaintea sau an momentul prezentarii cererii.
REGULA 11
Remiterea de esantioane
11.1. Remiterea de esantioane oficiilor de proprietate industriala interesate
Autoritatea de depozit internationala remite un esantion al oricarui microorganism depus la oficiul de proprietate industriala al oricarui stat contractant sau al oricarei organizatii interguvernamentale de proprietate industriala, la cererea acestui oficiu, cu conditia ca cererea sa fie ansotita de o declaratie an termenii careia:
(i) o cerere referitoare la depozitul microorganismului a fost prezentata la acest oficiu an vederea eliberarii unui brevet si obiectul sau se refera la microorganism sau la utilizarea acestuia;
(ii) aceasta cerere este an curs de judecata an fata acestui oficiu sau a condus la eliberarea unui brevet;
(iii) esantionul este necesar an scopul unei proceduri de brevetare care are efect an acest stat contractant sau an aceasta organizatie ori an statele sale membre;
(iv) esantionul si orice informatie care al ansoteste sau care se refera la el vor fi utilizate numai an scopul respectivei proceduri de brevetare.
11.2. Remiterea de esantioane solicitantului sau cu autorizatia sa
Autoritatea de depozit internationala remite un esantion al oricarui microorganism depus:
(i) solicitantului, la cererea sa;
(ii) oricarei autoritati sau oricarei persoane fizice sau juridice, denumita an cele ce urmeaza partea autorizata, la cererea acesteia, cu conditia ca cererea sa fie ansotita de o declaratie a solicitantului care autorizeaza remiterea de esantioane solicitata.
11.3. Remiterea de esantioane partilor care au dreptul la aceasta
a) Autoritatea de depozit internationala remite un esantion al oricarui microorganism depus oricarei autoritati sau oricarei persoane fizice sau juridice, denumita an cele ce urmeaza partea atestata, la cererea acesteia, cu conditia ca cererea sa fie facuta pe un formular al carui continut este stabilit de Adunare si ca un oficiu de proprietate industriala sa ateste an acest formular:
(i) ca o cerere care se refera la depozitul microorganismului a fost prezentata la acest oficiu an vederea eliberarii unui brevet si ca obiectul sau se refera la microorganism sau la utilizarea acestuia;
(ii) ca, an afara de cazul an care se aplica cea de-a doua fraza a pct. (iii), o publicatie a fost realizata de acest oficiu an scopul procedurii de brevetare;
(iii) fie ca partea certificata are dreptul la un esantion al microorganismului an virtutea dreptului care administreaza procedura de brevetare an fata acestui oficiu si ca, daca acest drept face ca dreptul la esantion sa depinda de anumite conditii, acest oficiu s-a asigurat ca aceste conditii au fost andeplinite an mod efectiv, fie ca partea atestata si-a depus semnatura pe un formular an fata acestui oficiu si ca, prin semnarea acestui formular, conditiile de remitere a unui esantion partii atestate sunt considerate andeplinite conform legii care administreaza procedura de brevetare an fata acestui oficiu; daca partea atestata are dreptul la esantion, an baza respectivului drept, anaintea unei publicari de catre respectivul oficiu an scopul procedurii de brevetare si daca o astfel de publicare nu a fost anca efectuata, certificarea indica an mod expres si mentioneaza, citand-o an mod obisnuit, dispozitia aplicabila a respectivului drept, inclusiv orice decizie judiciara.
b) In ceea ce priveste brevetele eliberate si publicate de orice oficiu de proprietate industriala, acesta poate comunica, an mod periodic, oricarei autoritati de depozit internationale liste cuprinzand numerele de ordine atribuite de aceasta autoritate depozitelor de microorganisme la care se face referire an respectivele brevete. La solicitarea oricarei autoritati sau a oricarei persoane fizice sau juridice, denumita an cele ce urmeaza parte solicitanta, autoritatea de depozit internationala remite acesteia un esantion din orice microorganism al carui numar de ordine a fost astfel comunicat. In privinta microorganismelor depuse, ale caror numere de ordine au fost astfel comunicate, acest oficiu nu este obligat sa furnizeze atestarea mentionata la regula 11.3 alin. a).
11.4. Reguli comune
a) Orice cerere, declaratie, certificare sau comunicare mentionata la regulile 11.1, 11.2 si 11.3:
(i) este redactata an limba franceza, engleza, spaniola sau rusa, daca este adresata unei autoritati de depozit internationale a carei limba oficiala este sau ale carei limbi oficiale sunt franceza, engleza, spaniola sau, respectiv, rusa; cu toate acestea, an cazul an care ea trebuie sa fie redactata an limba spaniola sau rusa, poate fi prezentata an limba franceza sau engleza an loc de limba spaniola sau rusa si, daca este astfel prezentata, Biroul international stabileste, an termen scurt, la cererea partii interesate mentionate an respectivele reguli sau la cererea autoritatii de depozit internationale, traducerea gratuita an limba spaniola sau rusa, certificata an conformitate;
(ii) este redactata, an toate celelalte cazuri, an limba franceza sau engleza; cu toate acestea, ea poate fi redactata an limba oficiala sau antr-una dintre limbile oficiale ale autoritatii de depozit internationale an loc de limba franceza sau engleza.
b) In pofida prevederilor alin. a), an cazul an care cererea mentionata la regula 11.1 este antocmita de un oficiu de proprietate industriala a carui limba oficiala este spaniola sau rusa, ea poate fi redactata an limba spaniola sau, respectiv, rusa si Biroul international stabileste, an termen scurt, la cererea acestui oficiu sau a autoritatii de depozit internationale care a primit respectiva cerere, traducerea gratuita an limba franceza sau engleza, certificata an conformitate.
c) Orice cerere, declaratie, certificare sau comunicare mentionata la regulile 11.1, 11.2 si 11.3 este scrisa, semnata si datata.
d) Orice cerere, declaratie, certificare sau comunicare mentionata la regulile 11.1, 11.2 si 11.3 alin. a) contine urmatoarele indicatii:
(i) denumirea si adresa oficiului de proprietate industriala care prezinta cererea, ale partii autorizate sau ale partii atestate, dupa caz;
(ii) numarul de ordine atribuit depozitului;
(iii) an cazul regulii 11.1, data si numarul cererii sau ale brevetului care face referire la depozit;
(iv) an cazul regulii 11.3 alin. a), indicatiile mentionate la pct. (iii), precum si denumirea si adresa oficiului de proprietate industriala care a facut atestarea mentionata la regula respectiva.
e) Orice cerere mentionata la regula 11.3 alin. b) contine urmatoarele indicatii:
(i) numele si adresa partii solicitante;
(ii) numarul de ordine atribuit depozitului.
f) Autoritatea de depozit internationala marcheaza cu numarul de ordine atribuit depozitului recipientul care contine esantionul remis si anexeaza o copie de pe adeverinta mentionata la regula 7, indicarea eventualelor proprietati ale microorganismului, care prezinta sau pot prezenta pericole pentru sanatate sau mediul anconjurator, si, la cerere, indicarea conditiilor utilizate de autoritatea de depozit internationala pentru cultivarea si conservarea microorganismului.
g) Autoritatea de depozit internationala care a remis un esantion oricarei parti interesate, alta decat solicitantul, notifica acestuia, an scris si an termen scurt, acest fapt, data la care esantionul a fost remis, precum si denumirea si adresa oficiului de proprietate industriala, ale partii autorizate, ale partii atestate sau ale partii solicitante careia i-a fost remis esantionul. Aceasta notificare este ansotita de o copie de pe cererea corespunzatoare, de orice declaratie prezentata an baza regulii 11.1 sau 11.2 pct. (ii) referitoare la respectiva cerere si de orice formular sau cerere care poarta semnatura partii solicitante, conform regulii 11.3.
h) Remiterea de esantioane, mentionata la regula 11.1, se face gratuit. In cazul remiterii de esantioane an baza regulii 11.2 sau 11.3, taxa datorata an baza regulii 12.1 alin. a) pct. (iv) este an sarcina solicitantului, a partii autorizate, a partii atestate sau a partii solicitante, dupa caz, si trebuie sa fie platita anaintea sau an momentul prezentarii cererii.
11.5. Modificarea regulilor 11.1 si 11.3 an situatia an care se aplica cererilor internationale
In cazul an care o cerere a fost depusa ca cerere internationala conform Tratatului de cooperare an domeniul brevetelor, referirea, an regulile 11.1 pct. (i) si 11.3 alin. a) pct. (i), la prezentarea cererii la oficiul de proprietate industriala este considerata ca o referire privind desemnarea an cererea internationala a statului contractant pentru care oficiul de proprietate industriala este oficiul desemnat an sensul respectivului tratat, iar certificarea unei publicatii care este ceruta prin regula 11.3. alin. a) pct. (ii) este, la alegerea oficiului de proprietate industriala, fie o certificare a publicatiei internationale facute an baza respectivului tratat, fie certificarea unei publicatii facute de oficiul de proprietate industriala.
REGULA 12
Taxe
12.1. Tipuri de taxe si cuantumuri
a) Autoritatea de depozit internationala poate, an ceea ce priveste procedura prevazuta de tratat si de prezentul regulament de aplicare, sa perceapa o taxa:
(i) pentru conservare;
(ii) pentru eliberarea certificatului mentionat la regula 8.2;
(iii) sub rezerva prevederilor regulii 10.2 alin. e) prima fraza, pentru eliberarea de declaratii privind viabilitatea;
(iv) sub rezerva prevederilor regulii 11.4 alin. h) prima fraza, pentru remiterea de esantioane;
(v) pentru comunicarea de informatii an baza prevederilor regulii 7.6.
b) Taxa de conservare este valabila pentru intreaga perioada an care, conform prevederilor regulii 9.1, microorganismul este conservat.
c) Cuantumul oricarei taxe nu trebuie sa depinda de nationalitatea sau de domiciliul solicitantului, nici de nationalitatea sau de domiciliul autoritatii ori al persoanei fizice sau juridice care solicita eliberarea unei declaratii privind viabilitatea sau remiterea de esantioane.
12.2. Modificarea cuantumurilor
a) Orice modificare a cuantumului taxelor percepute de autoritatea de depozit internationala este notificata directorului general de statul contractant sau de organizatia interguvernamentala de proprietate industriala care a facut declaratia mentionata la regula 7.1 cu privire la aceasta autoritate. Sub rezerva prevederilor alin. c), notificarea poate contine indicarea datei de la care noile taxe sunt aplicabile.
b) Directorul general transmite, an termen scurt, tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala orice notificare primita an baza prevederilor alin. a), precum si data sa efectiva, an baza prevederilor alin. c); notificarea facuta de directorul general si notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, an termen scurt, de Biroul international.
c) Noile taxe sunt aplicabile de la data indicata la alin. a); cu toate acestea, an cazul an care modificarea consta antr-o crestere a cuantumurilor taxelor sau an cazul an care nici o data nu este indicata, noile taxe sunt aplicabile din a 30-a zi de la data publicarii modificarii de catre Biroul international.
REGULA 12 BIS
Calculul termenelor
12 bis. 1. Termene exprimate an ani
In cazul an care un termen este exprimat antr-un anumit numar de ani, el ancepe din ziua urmatoare celei an care evenimentul considerat a avut loc si expira an anul ulterior care urmeaza sa fie luat an considerare, luna avand acelasi nume si ziua avand aceeasi data ca luna si ziua an care respectivul eveniment a avut loc; cu toate acestea, daca luna ulterioara care trebuie luata an considerare nu contine ziua care are aceeasi data, termenul considerat expira an ultima zi a acestei luni.
12 bis. 2. Termene exprimate an luni
In cazul an care un termen este exprimat antr-un anumit numar de luni, el ancepe din ziua urmatoare celei an care evenimentul considerat a avut loc si expira an luna ulterioara care urmeaza sa fie luata an considerare, ziua avand aceeasi data ca ziua an care respectivul eveniment a avut loc; cu toate acestea, daca luna ulterioara care trebuie luata an considerare nu contine ziua care are aceeasi data, termenul considerat expira an ultima zi a acestei luni.
12 bis. 3. Termene exprimate an zile
In cazul an care un termen este exprimat antr-un anumit numar de zile, el ancepe din ziua urmatoare celei an care evenimentul considerat a avut loc si expira an ultima zi a termenului.
REGULA 13
Publicarea de catre Biroul international
13.1. Forma publicarii
Orice publicare de catre Biroul international, prevazuta an tratat sau an prezentul regulament de aplicare, este facuta an revista lunara a Biroului international, care este mentionata an Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale.
13.2. Continut
a) Cel putin an primul numar din fiecare an al respectivei reviste se publica o lista actualizata cuprinzand autoritatile de depozit internationale, an care se indica, pentru fiecare dintre acestea, tipurile de microorganisme care pot fi depuse si cuantumul taxelor percepute.
b) Informatii complete cu privire la faptele urmatoare sunt publicate o singura data, an primul numar al respectivei reviste, dupa andeplinirea lor:
(i) orice dobandire, ancetare sau limitare a statutului de autoritate de depozit internationala si masurile luate an legatura cu aceasta ancetare sau limitare;
(ii) orice extindere mentionata la regula 3.3;
(iii) orice ancetare a functiilor unei autoritati de depozit internationale, orice refuz de acceptare a anumitor tipuri de microorganisme si masurile luate an legatura cu aceasta ancetare sau cu acest refuz;
(iv) orice modificare a taxelor percepute de autoritatea de depozit internationala;
(v) orice solicitare comunicata conform regulii 6.3 alin. b) si orice modificare a acesteia.
REGULA 14
Cheltuielile delegatiilor
14.1. Acoperirea cheltuielilor
Cheltuielile fiecarei delegatii care participa la o reuniune a Adunarii sau a unui comitet, a unui grup de lucru sau la orice alta reuniune care trateaza aspecte ce tin de competenta Uniunii sunt suportate de statul sau de organizatia care a desemnat-o.
REGULA 15
Cvorumul neatins an cadrul Adunarii
15.1. Vot prin corespondenta
a) In cazul prevazut la art. 10 alin. (5) lit. b), directorul general comunica hotararile Adunarii, altele decat cele care privesc procedura Adunarii, statelor contractante care nu erau reprezentate an momentul adoptarii acestora, invitandu-le sa asi exprime an scris, antr-un termen de 3 luni de la data comunicarii, votul sau abtinerea.
b) Daca la expirarea acestui termen numarul statelor contractante care si-au exprimat votul sau abtinerea an acest mod atinge numarul statelor contractante care lipseau pentru ca cvorumul sa fie atins an momentul adoptarii deciziei, aceasta din urma devine executorie cu conditia ca, în acelasi timp, sa fie întrunita majoritatea necesara.


Ordine, dispoziţii şi instrucţiuni de serviciu în domeniul brevetelor de invenţie


Instrucţiuni privind efectuarea rapoartelor de cercetare documentară - în format pdf  /  în format doc


Ordin nr. 112 / 21.11.2008 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind depunerea cererilor de brevet de invenţie prin mijloace electronice - în format pdf  /  în format doc - publicat în M.Of. nr. 864 din 22 decembrie 2001


Acorduri şi tratate multilaterale la care România este parte în domeniul brevetelor de invenţie

Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr.1177 din 28.12.1968 - B.Of. nr.1/06.01.1969

CONVENTIA DE LA PARIS
PENTRU PROTECTIA PROPRIETATII INDUSTRIALE
din 20 martie 1883
revizuita la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911, la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, si la Stockholm la 14 iulie 1967 si modificata la 2 octombrie 1979
___________________________________ ________________ __________ _______ _____ ___ __ _
Articolul 1
1) Tarile carora li se aplica prezenta Conventie sint constituite in Uniunea pentru Protectia Proprietatii Industriale.

2) Protectia proprietatii industriale are ca obiect brevetele de inventie, modelele de utilitate, desenele si modelele industriale, marcile de fabrica sau de comert, marcile de serviciu, numele comercial si indicatiile de provenienta sau denumirile de origine, precum si reprimarea concurentei neloiale. 3) Proprietatea industriala se intelege in sensul cel mai larg si se aplica nu numai industriei si comertului propriu-zise, ci si domeniului industriilor agricole si extractive si tuturor produselor fabricate sau naturale, ca de exemplu: vinuri, graunte, foi de tutun, fructe, vite, minereuri, ape minerale, bere, flori, faina. 4) Printre brevetele de inventii se numara diferitele feluri de brevete industriale admise de legislatiile tarilor Uniunii, ca brevete de import, brevete de perfectionare si certificate aditionale etc. Articolul 2
1) Cetatenii fiecarei tari a Uniunii se vor bucura in toate celelalte tari ale Uniunii, in ceea ce priveste protectia proprietatii industriale, de avantajele pe care legile respective le acorda in prezent sau le vor acorda in viitor nationalilor, aceasta fara a se prejudicia drepturile prevazute in mod special de prezenta Conventie. In consecinta, ei se vor bucura de aceeasi protectie ca nationalii si de aceleasi mijloace legale de aparare impotriva oricarei atingeri aduse drepturilor lor, sub rezerva indeplinirii conditiilor si formalitatilor impuse nationalilor. 2) Totusi, nici o conditie cu privire la domiciliu sau la stabilirea in tara in care este ceruta protectia nu poate fi pretinsa de la cetatenii Uniunii pentru folosirea vreunui drept de proprietate industriala. 3) Sint in mod expres rezervate dispozitiile legislative ale fiecarei tari a Uniunii, referitoare la procedura judiciara si administrativa si la competenta, precum si cele cu privire la alegerea domiciliului sau la instituirea unui mandatar, care ar fi impuse de legile privind proprietatea industriala. Articolul 3
Sint asimilati cetatenilor tarilor Uniunii cetatenii tarilor care nu fac parte din Uniune, care sint domiciliati sau care au intreprinderi industriale sau comerciale reale si serioase pe teritoriul uneia din tarile Uniunii. Articolul 4
A. 1) Cel care a depus in conditii reglementare, intr-una din tarile Uniunii, o cerere de brevet de inventie, de model de utilitate, de desen sau model industrial, de marca de fabrica sau de comert, sau succesorul sau in drepturi, va beneficia, pentru a efectua depozitul in celelalte tari, de un drept de prioritate in termenele precizate mai jos.     2) Se recunoaste, ca dind nastere dreptului de prioritate, orice depozit care are valoarea unui depozit national reglementar in virtutea legislatiei nationale a fiecarei tari a Uniunii sau a tratatelor bilaterale sau multilaterale incheiate intre tarile Uniunii.     3) Prin depozit national reglementar se intelege orice depozit care este suficient pentru stabilirea datei la care a fost depusa cererea in tara respectiva, oricare ar fi soarta ulterioara a acestei cereri. B. In consecinta, depozitul efectuat ulterior intr-una din celelalte tari ale Uniunii inainte de expirarea acestor termene nu va putea fi invalidat de fapte savirsite intre timp, cum ar fi, mai ales, un alt depozit, publicarea inventiei sau exploatarea ei, punerea in vinzare a unor exemplare ale desenului sau modelului, folosirea marcii, si aceste fapte nu vor putea da nastere la nici un drept al tertilor si la nici o posesiune personala. Drepturile cistigate de terti inainte de ziua primei cereri, care serveste ca baza dreptului de prioritate, sint rezervate prin efectul legislatiei interne a fiecarei tari a Uniunii. C. 1) Termenele de prioritate mentionate mai sus vor fi de 12 luni, pentru brevetele de inventie si modele de utilitate, si de 6 luni, pentru desenele si modelele industriale si pentru marcile de fabrica sau de comert.     2) Aceste termene incep sa curga de la data depozitului primei cereri; ziua depozitului nu este cuprinsa in termen.     3) Daca ultima zi a termenului este o sarbatoare legala sau o zi in care Biroul nu este deschis pentru primirea depozitelor de cereri in tara in care se cere protectia, termenul va fi prelungit pina la prima zi lucratoare care urmeaza.     4) Va fi considerata ca prima cerere, a carei data de depunere va fi punctul de plecare al termenului de prioritate, o cerere ulterioara avind acelasi obiect ca o prima cerere anterioara, in sensul alineatului 2) de mai sus, depusa in aceeasi tara a Uniunii, cu conditia ca, la data depozitului cererii ulterioare, aceasta cerere anterioara sa fi fost retrasa, abandonata sau refuzata, fara sa fi fost supusa examenului public si fara a lasa sa subziste drepturi, si ca ea sa nu fi servit inca de baza pentru revendicarea dreptului de prioritate. Cererea anterioara nu va mai putea servi, in acest caz, ca baza pentru revendicarea dreptului de prioritate. D. 1) Oricine va voi sa se prevaleze de prioritatea unui depozit anterior va trebui sa faca o declaratie indicind data si tara acestui depozit. Fiecare tara va stabili termenul pina la care va trebui facuta, cel mai tirziu, aceasta declaratie.     2) Aceste indicatii vor fi mentionate in publicatiile emise de Administratia competenta, in special pe brevetele si pe descrierile acestora.     3) Tarile Uniunii vor putea pretinde, de la cel care face o declaratie de prioritate, sa prezinte o copie a cererii (descriere, desene etc) depuse anterior. Copia, certificata pentru conformitate de Administratia care a primit aceasta cerere, va fi scutita de orice forma de legalizare si va putea fi depusa, in orice caz, fara nici o taxa, oricind in cadrul termenului de trei luni de la depozitul cererii ulterioare. Se va putea pretinde ca aceasta copie sa fie insotita de un certificat al datei depozitului, eliberat de aceasta Administratie, si de o traducere.     4) Alte formalitati nu vor putea fi cerute pentru declaratia de prioritate, in momentul depunerii cererii. Fiecare tara a Uniunii va preciza consecintele neindeplinirii formalitatilor prevazute de prezentul articol, fara ca aceste consecinte sa poata depasi pierderea dreptului de prioritate.     5) Ulterior, vor putea fi cerute alte justificari. Cel care se prevaleaza de prioritatea unui depozit anterior va trebui sa indice numarul acestui depozit; aceasta indicatie va fi publicata in conditiile prevazute la alineatul 2) de mai sus. E. 1) Cind un desen sau model industrial va fi depus intr-o tara, in virtutea unui drept de prioritate intemeiat pe depozitul unui model de utilitate, termenul de prioritate nu va fi decit cel stabilit pentru desene sau modele industriale.     2) In afara de aceasta, este ingaduit a se depune intr-o tara un model de utilitate, in virtutea unui drept de prioritate intemeiat pe depozitul unei cereri de brevet, si viceversa. F. Nici o tara a Uniunii nu va putea refuza o prioritate sau o cerere de brevet pentru motivul ca depunatorul revendica prioritati multiple, chiar daca ele provin din tari diferite , sau pentru motivul ca o cerere care revendica una sau mai multe prioritati contine unul sau mai multe elemente care nu erau cuprinse in cererea sau in cererile a caror prioritate este revendicata, cu conditia ca, in ambele cazuri, sa existe o unitate a inventiei in sensul legii tarii respective. In ceea ce priveste elementele care nu sint cuprinse in cererea sau in cererile a caror prioritate este revendicata, depozitul cererii ulterioare da nastere unui drept de prioritate in conditiile obisnuite. G. 1) Daca reiese din examinare ca o cerere de brevet este complexa, solicitantul va putea sa imparta cererea intr-un anumit numar de cereri divizionare, pastrind, ca data a fiecareia dintre ele, data cererii initiale si, daca este cazul, beneficiul dreptului de prioritate.     2) Solicitantul va putea, de asemenea, sa imparta cererea de brevet din propria lui initiativa, pastrind, ca data a fiecarei cereri divizionare, data cererii initiale si, daca este cazul, beneficiul dreptului de prioritate. Fiecare tara a Uniunii va avea facultatea sa precizeze conditiile in care va fi admisa aceasta divizare. H. Prioritatea nu poate fi refuzata pentru motivul ca anumite elemente ale inventiei pentru care se revendica prioritatea nu figureaza printre revendicarile formulate de cererea depusa in tara de origine, cu conditia ca din ansamblul documentatiei depuse odata cu cererea sa reiasa in mod precis elementele respective. I. 1) Cererile de certificate de autor de inventie depuse intr-o tara in care depunatorii au dreptul sa ceara, la alegere, fie un brevet de inventie, fie un certificat de autor de inventie, vor da nastere dreptului de prioritate instituit de prezentul articol, in aceleasi conditii si cu aceleasi efecte ca cererile de brevete de inventie.    2) Intr-o tara in care depunatorii au dreptul sa ceara, la alegere, fie un brevet de inventie, fie un certificat de autor de inventie, cel care cere un certificat de autor de inventie va beneficia, in conformitate cu dispozitiile prezentului articol, aplicabile cererilor de brevete, de dreptul de prioritate intemeiat pe depozitul unei cereri de brevet de inventie, de model de utilitate sau de certificat de autor de inventie. Articolul 4 bis
1) Brevetele cerute in diferitele tari ale Uniunii, de cetateni ai Uniunii, vor fi independente de brevetele obtinute pentru aceeasi inventie in celelalte tari, membre sau nu ale Uniunii. 2) Aceasta dispozitie trebuie inteleasa in mod absolut, in special in sensul ca brevetele cerute in cursul termenului de prioritate sint independente atit din punct de vedere al cauzelor de nulitate si de decadere, cit si din punct de vedere al duratei lor normale. 3) Ea se aplica tuturor brevetelor care exista la data intrarii sale in vigoare. 4) Ea se va aplica, de asemenea, in cazul aderarii unor tari noi, brevetelor care vor exista de o parte si de alta la data aderarii. 5) Brevetele obtinute cu beneficiul prioritatii se vor bucura, in diferitele tari ale Uniunii, de o durata egala aceleia de care ele s-ar bucura, daca ar fi cerute sau eliberate fara beneficiul prioritatii. Articolul 4 ter
Inventatorul are dreptul sa fie mentionat ca atare in brevet. Articolul 4 quater
Eliberarea unui brevet nu va putea fi refuzata si un brevet nu va putea fi invalidat pentru motivul ca vinzarea produsului brevetat sau obtinut printr-un procedeu brevetat este supusa unor restrictii sau ingradiri care rezulta din legislatia nationala. Articolul 5
A. 1) Introducerea de catre titular, in tara in care a fost acordat brevetul, de obiecte fabricate in orice alta tara a Uniunii, nu va avea ca urmare decaderea din drepturile conferite de brevet.     2) Fiecare tara a Uniunii va putea lua masuri legislative care sa prevada concesiunea de licente obligatorii, pentru a preveni abuzurile care ar putea sa rezulte din exercitarea dreptului exclusiv conferit de brevet, ca, de exemplu, in caz de neexploatare.     3) Decaderea din drepturile conferite de brevet nu va putea fi prevazuta decit pentru cazul in care concesiunea de licente obligatorii s-ar fi dovedit insuficienta pentru a preveni aceste abuzuri. Nici o actiune in decadere sau in anulare a unui brevet nu va putea fi introdusa inainte de expirarea a doi ani de la concesiunea primei licente obligatorii.     4) O licenta obligatorie nu va putea fi ceruta din cauza de neexploatare sau de insuficienta exploatare inainte de expirarea unui termen de 4 ani de la depozitul cererii de brevet, sau de 3 ani de la acordarea brevetului,termenul care expira cel mai tirziu fiind cel care se aplica; ea va fi refuzata, daca titularul isi justifica lipsa de actiune cu motive valabile. O astfel de licenta obligatorie va fi neexclusiva si ea nu va putea fi transmisa, nici chiar sub forma de concesiune de sub licenta, decit impreuna cu partea din intreprindere sau din fondul de comert care exploateaza licenta respectiva.     5) Dispozitiile de mai sus vor fi aplicabile modelelor de utilitate sub rezerva modificarilor necesare. B. Protectia desenelor si modelelor industriale nu poate fi atinsa de decadere in nici un fel, nici din cauza lipsei de exploatare, nici pentru introducerea de obiecte la fel cu cele care sint protejate. C. 1) Daca, intr-o tara , folosirea marcii inregistrate este obligatorie, inregistrarea nu va putea fi anulata decit dupa un termen echitabil si numai daca cel interesat nu justifica motivele lipsei sale de actiune.     2) Folosirea unei marci de fabrica sau de comert de catre proprietarul ei, sub forma care difera prin anumite elemente care nu modifica caracterul distinctiv al marcii in forma sub care ea a fost inregistrata intr-una din tarile Uniunii, nu va avea ca urmare invalidarea inregistrarii si nu va restringe protectia acordata marcii. Folosirea simultana a aceleiasi marci pe produse identice sau similare, de catre intreprinderi industriale sau comerciale considerate coproprietare ale marcii, in baza dispozitiilor legii nationale a tarii in care este ceruta protectia, nu va impiedica inregistrarea si nu va reduce nicicum protectia acordata acestei marci in oricare alta tara a Uniunii, cu conditia ca aceasta folosire sa nu aiba ca efect inducerea in eroare a publicului si sa nu fie contrara interesului public. D. Pentru recunoasterea dreptului, nu se va pretinde pe produs nici un fel de semn sau de mentiune a brevetului, a modelului de utilitate, a inregistrarii marcii de fabrica sau de comert, sau a depozitului desenului sau modelului industrial. Articolul 5 bis
1) Un termen de gratie, care va trebui sa fie de cel putin sase luni, va fi acordat pentru plata taxelor prevazute pentru mentinerea drepturilor de proprietate industriala, in schimbul achitarii unei taxe suplimentare, daca aceasta este impusa de legislatia nationala. 2) Tarile Uniunii au dreptul sa prevada revalidarea brevetelor de inventie decazute ca urmare a neplatii taxelor. Articolul 5 ter
In nici una din tarile Uniunii nu se va considera ca se aduce vreo atingere drepturilor titularului prin: - folosirea, la bordul navelor celorlalte tari ale Uniunii, a mijloacelor care formeaza obiectul brevetului, in corpul navei, in masini, aparate de manevra, echipament de navigatie si alte accesorii, atunci cind aceste nave vor patrunde in mod temporar sau accidental in apele tarii, cu conditia ca aceste mijloace sa fie intrebuintate exclusiv pentru trebuintele navei; - folosirea mijloacelor care formeaza obiectul brevetului in constructia sau functionarea vehiculelor aeriene sau terestre apartinind celorlalte tari ale Uniunii, sau a accesoriilor acestor vehicule, atunci cind acestea vor patrunde in mod temporar sau accidental in tara respectiva. Articolul 5 quater
Atunci cind un produs este introdus intr-o tara a Uniunii in care exista un brevet care protejeaza un procedeu de fabricatie a acestui produs, titularul va avea, fata de produsul introdus, toate drepturile pe care legislatia tarii din care se importa produsul le acorda, pe baza brevetului de procedeu, asupra produselor fabricate in tara respectiva. Articolul 5 quinquies
Desenele si modelele industriale vor fi protejate in toate tarile Uniunii. Articolul 6
1) Conditiile de depunere si inregistrare a marcilor de fabrica sau de comert vor fi stabilite de legislatia nationala a fiecarei tari a Uniunii 2) Totusi, o marca depusa de un cetatean al unei tari a Uniunii intr-o tara a Uniunii nu va putea fi refuzata sau invalidata, pentru motivul ca ea nu ar fi fost depusa, inregistrata sau reinnoita in tara de origine. 3) O marca inregistrata reglementar intr-una din tarile Uniunii va fi considerata ca independenta de marcile inregistrate de celelalte tari ale Uniunii, inclusiv in tara de origine. Articolul 6 bis
1) Tarile Uniunii se obliga, fie din oficiu daca legislatia tarii o ingaduie, fie la cererea celui interesat, sa refuze sau sa invalideze inregistrarea si sa interzica folosirea unei marci de fabrica sau de comert care constituie o reproducere, imitatie sau traducere, putind crea confuzie, a unei marci pe care autoritatea competenta a tarii de inregistrare sau de folosire o va considera ca este notoriu cunoscuta ca fiind deja marca unei persoane admise sa beneficieze de prezenta Conventie si ca fiind folosita pentru produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci cind partea esentiala a marcii constituie o reproducere a unei astfel de marci notoriu cunoscute, sau o imitatie putind fi confundata cu aceasta. 2) Un termen de cel putin 5 ani de la data inregistrarii va trebui acordat pentru a se cere radierea unei astfel de marci. Tarile Uniunii vor putea sa prevada un termen in care sa poata fi ceruta interzicerea folosirii. 3) Nici un termen nu va fi stabilit pentru depunerea cererilor de radiere sau de interzicere a folosirii marcilor inregistrate, sau folosite cu rea-credinta. Articolul 6 ter
1) a) Tarile Uniunii convin sa refuze sau sa invalideze inregistrarea, sau sa interzica prin masuri corespunzatoare folosirea, fara autorizatia organelor competente, fie ca marci de fabrica sau de comert, fie ca elemente ale acestor marci, a stemelor, drapelelor si a altor embleme de stat ale tarilor Uniunii, a semnelor si sigiliilor oficiale de control si de garantie adoptate de catre ele, precum siimitarea a oricaror semne heraldice. b) Dispozitiile de la litera a) de mai sus se aplica, de asemenea, stemelor, drapelelor si altor embleme, initialelor sau denumirilor organizatiilor internationale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe tari ale Uniunii, cu exceptia stemelor, drapelelor si altor embleme, initiale sau denumiri care au format deja obiectul unor acorduri internationale in vigoare, menite sa asigure protectia lor. c) Nici o tara a Uniunii nu este obligata sa aplice cu buna stiinta dispozitiile de la litera b) de mai sus in dauna titularilor de drepturi cistigate inainte de intrarea in vigoare, in tara respectiva, a prezentei Conventii. Tarile Uniunii nu sint obligate sa aplice aceste dispozitii, atunci cind folosirea sau inregistrarea prevazuta la litera a) de mai sus nu este in masura sa sugereze publicului existenta unei legaturi intre organizatia in cauza si stemele, drapelele, emblemele, initialele sau denumirile respective, sau daca aceasta folosire sau inregistrare nu este in mod vadit de natura a insela publicul cu privire la existenta unei legaturi intre cel care le foloseste si organizatie. 2) Interzicerea stemelor si a sigiliilor oficiale de control si de garantie se va aplica numai in cazurile cind marcile in care ele vor fi cuprinse vor fi destinate sa fie folosite pentru marfuri de acelasi fel sau de fel asemanator. 3) a) Pentru aplicarea acestor dispozitii, tarile Uniunii convin sa-si comunice reciproc, prin intermediul Biroului international, lista emblemelor de stat, a semnelor sau sigiliilor oficiale de control si de garantie pe care doresc sau vor dori sa le puna, in masura absoluta sau in anumite limite, sub protectia prezentului articol, precum si orice modificari ulterioare ale acestei liste. Fiecare tara a Uniunii va pune, in timp util, la dispozitia publicului, listele care i-au fost notificate. Totusi, in ceea ce priveste drapelele statelor, aceasta notificare nu este obligatorie.     b) Dispozitiile de la litera b) a alineatului 1) al prezentului articol nu se aplica decit in cazul stemelor, drapelelor si altor embleme, initialelor sau denumirilor organizatiilor internationale interguvernamentale pe care acestea le-au comunicat tarilor Uniunii prin intermediul Biroului international. 4) Orice tara a Uniunii va putea, in termen de douasprezece luni de la primirea notificarii, sa transmita tarii, sau organizatiei internationale interguvernamentale interesate, eventualele sale obiectii, prin intermediul Biroului international. 5) Pentru drapelele de stat, masurile prevazute la alineatului 1) de mai sus se vor aplica numai marcilor inregistrate dupa 6 noiembrie 1925. 6) Pentru emblemele de stat altele decit drapelele, pentru semnele si emblemele oficiale ale tarilor Uniunii, si pentru stemele, drapelele si alte embleme, initialele sau denumirile organizatiilor internationale interguvernamentale, aceste dispozitii nu se vor putea aplica decit marcilor inregistrate dupa mai mult de doua luni de la primirea notificarii prevazute la alineatul 3) de mai sus. 7) In caz de rea-credinta, tarile vor putea sa radieze chiar si marcile inregistrate inainte de 6 noiembrie 1925 si care comporta embleme de stat, semne si sigilii. 8) Cetatenii fiecarei tari care vor fi autorizati sa foloseasca emblemele de stat, semnele si sigiliile tarii lor vor putea sa le folosesca chiar atunci cind exista o similitudine cu cele apartinind altei tari. 9) Tarile Uniunii sa obliga sa interzica folosirea neautorizata, in comert, a stemelor de stat ale celorlalte tari ale Uniunii, atunci cind aceasta folosire ar fi de natura sa induca in eroare cu privire la originea produselor. 10) Dispozitiile precedente nu constituie un obstacol pentru exercitarea dreptului pe care il au tarile, de a refuza sau de a invalida, prin aplicarea punctului 3 de la litera B a articolului 6 quinquies, marcile care contin, fara autorizatie, steme, drapele si alte embleme de stat, sau semne si sigilii oficiale adoptate de o tara a Uniunii, precum si semnele distinctive ale organizatiilor internationale interguvernamentale mentionate la alin.1) de mai sus. Articolul 6 quater
1) Atunci cind, in conformitate cu legislatia unei tari a Uniunii, cesiunea unei marci nu este valabila decit daca este efectuata in acelasi timp cu transferul intreprinderii sau al fondului de comert caruia ii apartine marca, va fi suficient, pentru a se admite valabilitatea cesiunii, ca partea din intreprindere sau din fondul de comert situata in acea tara sa fie transmisa cesionarului cu dreptul exclusiv de a fabrica sau de a vinde in tara respectiva produsele insemnate cu marca cedata. 2) Aceasta dispozitie nu impune tarilor Uniunii obligatia de a considera ca valabil transferul unei marci a carei folosire de catre cesionar ar fi, de fapt, de natura sa induca publicul in eroare, mai ales cu privire la provenienta, la natura sau la calitatile esentiale ale produselor pe care se aplica marca. Articolul 6 quinquies
A. 1) Orice marca de fabrica sau de comert inregistrata reglementar in tara de origine va fi admisa la depunere si va fi protejata, asa cum este ea (telle quelle), in celelalte tari ale Uniunii, sub rezerva celor indicate in prezentul articol. Aceste tari vor putea sa ceara, inainte de a proceda la inregistrarea definitiva, sa fie prezentat certificatul de inregistrare a marcii in tara de origine, eliberat de autoritatea competenta. Pentru acest certificat nu se va cere nici o forma de legalizare.      2) Va fi considerata ca tara de origine acea tara a Uniunii in care depunatorul are o intreprindere industriala sau comerciala reala si serioasa si, daca el nu are o astfel de intreprindere in Uniune, acea tara a Uniunii in care se afla domiciliul si, daca el nu are un domiciliu in cadrul Uniunii, tara nationalitatii sale, in cazul cind el este cetatean al unei tari a Uniunii. B. Marcile de fabrica sau de comert la care se refera prezentul articol nu vor putea fi refuzate de la inregistrare sau invalidate decit in urmatoarele cazuri:     1) cind ele sint de natura sa aduca atingere anumitor drepturi cistigate de terti in tara in care se cere protectia;     2) cind ele sint lipsite de orice caracter distinctiv sau cind sint compuse exclusiv din semne sau indicatii putind sa serveasca, in comert, pentru a indica felul, calitatea, cantitatea, destinatia, valoarea, locul de origine a produselor sau data productiei, sau cind ele au devenit uzuale in vorbirea curenta sau in practica comerciala, cinstita si constanta, din tara in care se cere protectia;     3) cind ele sint contrare moralei sau ordinii publice si, mai ales, cind sint de natura sa insele publicul; o marca nu va putea fi considerata ca fiind contrara ordinii publice pentru singurul motiv ca ea nu este conforma cu o oarecare dispozitie a legislatiei cu privire la marci, cu exceptia cazului cind aceasta dispozitie se refera ea insasi la ordinea publica. Aceasta nu modifica totusi aplicarea articolului 10 bis. C. 1) Pentru a se aprecia daca marca este susceptibila de protectie, va trebui sa se tina seama de toate circumstantele de fapt, mai ales de durata folosirii marcii.     2) Nu vor putea fi refuzate in celelalte tari ale Uniunii marcile de fabrica sau de comert, pentru singurul motiv ca ele se deosebesc de marcile protejate in tara de origine numai prin unele elemente, care nu altereaza caracterul distinctiv si nu modifica identitatea marcilor, in forma sub care acestea au fost inregistrate in tara de origine. D. Nimeni nu va putea beneficia de dispozitiile prezentului articol daca, marca pentru care se revendica protectia nu este inregistrata in tara de origine. E. Totusi, in nici un caz, reinnoirea inregistrarii unei marci in tara de origine nu va atrage obligatia de reinnoire a inregistrarii in celelalte tari ale Uniunii in care a fost inregistrata marca. F. Beneficiul prioritatii ramine cistigat pentru depozitele de marci constituite in termenul prevazut la articolul 4), chiar atunci cind inregistrarea in tara de origine nu are loc decit dupa expirarea acestui termen. Articolul 6 sexies
Tarile Uniunii se obliga sa protejeze marcile de serviciu. Ele nu sint obligate sa prevada inregistrarea acestor marci. Articolul 6 septies
1) Daca agentul sau reprezentantul celui care este titularul unei marci intr-una din tarile Uniunii va cere, fara autorizatia acestui titular, inregistrarea pe propriul sau nume a marcii respective in una sau mai multe din aceste tari, titularul va avea dreptul sa se opuna acestei inregistrari cerute sau sa reclame radierea ei sau, daca legea tarii ingaduie aceasta, sa ceara transferul inregistrarii in favoarea sa, afara de cazul in care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale. 2) Titularul marcii va avea dreptul, sub rezerva alineatului 1) de mai sus, sa se opuna folosirii marcii de catre agentul sau reprezentantul sau, daca el nu a autorizat aceasta folosire. 3) Legislatiile nationale pot sa prevada un termen echitabil in care titularul unei marci va trebui sa valorifice drepturile prevazute de prezentul articol. Natura produsului pe care trebuie sa fie aplicata marca de fabrica sau de comert nu poate, in nici un caz, sa constituie un obstacol pentru inregistrarea marcii. Articolul 7 bis
1) Tarile Uniunii se obliga sa admita la depunere si sa protejeze marcile colective apartinind unor grupari colective a caror existenta nu este contrara legii tarii de origine, chiar daca aceste grupari colective nu poseda o intreprindere industriala sau comerciala. 2) Fiecare tara va stabili conditiile speciale in care va fi protejata o marca colectiva si va putea sa refuze protectia, daca aceasta marca este contrara interesului public. 3) Totusi, protectia acestor marci nu va putea fi refuzata unei grupari colective a carei existenta nu este contrara legii tarii de origine, pentru motivul ca aceasta grupare colectiva nu este stabilita in tara in care este ceruta protectia, sau ca nu este constituita in conformitate cu legislatia acestei tari. Articolul 8
Numele comercial va fi protejat in toate tarile Uniunii, fara obligatia de depunere sau de inregistrare, indiferent de faptul daca el face sau nu parte dintr-o marca de fabrica sau de comert. Articolul 9
1) Orice produs care poarta in mod ilicit o marca de fabrica sau de comert sau un nume comercial va fi sechestrat in momentul efectuarii importului, in acele tari ale Uniunii in care marca sau numele comercial au dreptul la protectie legala. 2) Sechestrarea va fi, de asemenea, efectuata in tara in care a avut loc aplicarea ilicita, sau in tarile in care a fost importat produsul. 3) Sechestrarea va fi efectuata la cererea fie a procuraturii, fie a oricarei alte autoritati competente, fie a unei parti interesate, persoana fizica sau juridica, in conformitate cu legislatia interna a fiecarei tari. 4) Autoritatile nu vor fi obligate sa efectueze sechestrarea in caz de tranzit. 5) Daca legislatia unei tari nu admite sechestrarea la import, aceasta va fi inlocuita cu prohibirea importului sau cu sechestrarea in interior. 6) Daca legislatia unei tari nu admite nici sechestrarea la import, nici prohibirea importului, nici sechestrarea in interior, aceste masuri vor fi inlocuite pina la modificarea corespunzatoare a legislatiei, cu actiunile si mijloacele pe care legea tarii respective le-ar asigura, in astfel de cazuri, cetatenilor sai. Articolul 10
1) Dispozitiile articolului precedent vor fi aplicabile in cazul folosirii directe sau indirecte a unei indicatii false cu privire la provenienta produsului sau la identitatea producatorului, a fabricantului sau a comerciantului. 2) Va fi, in orice caz, recunoscut ca parte interesata, fie ca este o persoana fizica sau juridica, oricare producator, fabricant sau comerciant angajat in producerea, fabricarea sau comertul acestui produs, si care este stabilit fie in localitatea fals indicata ca loc de provenienta, fie in regiunea in care este situata aceasta localitate, fie in tara fals indicata, fie in tara in care este folosita falsa indicatie de provenienta. Articolul 10 bis
1) Tarile Uniunii sint obligate sa asigure cetatenilor Uniunii o protectie efectiva impotriva concurentei neloiale. 2) Constituie un act de concurenta neloiala orice act de concurenta contrar practicilor cinstite in materie industriala sau comerciala. 3) Va trebui sa fie interzise mai ales:

1. - orice fapte care sint de natura sa creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu intreprinderea, produsele sau activitatea industriala sau comerciala a unui concurent;
2. - afirmatiile false, in exercitarea comertului, care sint de natura a discredita intreprinderea, produsele sau activitatea industriala sau comerciala a unui concurent;
3. - indicatiile sau afirmatiile a caror folosire, in exercitarea comertului, este susceptibila sa induca publicul in eroare cu privire la natura, modul de fabricatie, caracteristicile, aptitudinea la intrebuintare sau cantitatea marfurilor.


Articolul 10 ter
1) Tarile Uniunii se obliga sa asigure cetatenilor celorlalte tari ale Uniunii mijloace legale corespunzatoare pentru reprimarea eficace a tuturor faptelor prevazute in articolele 9, 10 si 10 bis. 2) In afara de aceasta, ele se obliga sa prevada masuri care sa permita sindicatelor si asociatiilor care reprezinta pe industriasii, producatorii sau comerciantii interesati, si a caror existenta nu este contrara legilor tarilor lor, sa actioneze in justitie sau pe linga autoritatile administrative, in vederea reprimarii faptelor prevazute la articolele 9, 10 si 10 bis, in masura in care legea tarii in care este ceruta protectia ingaduie aceasta sindicatelor si asociatiilor din tara respectiva. Articolul 11
1) Tarile Uniunii vor acorda, in conformitate cu legislatia lor interna, protectie temporara inventiilor brevetabile, modelelor de utilitate, desenelor sau modelelor industriale, precum si marcilor de fabrica sau de comert, pentru produsele care vor figura la expozitiile internationale oficiale sau oficial recunoscute, organizate pe teritoriul uneia dintre ele. 2) Aceasta protectie temporara nu va prelungi termenele pravazute la articolul 4. Daca, mai tirziu, este invocat dreptul de prioritate, Administratia fiecarei tari va putea stabili ca termenul sa decurga de la data introducerii produsului in expozitie. 3) Fiecare tara va putea sa ceara, ca dovada a identitatii obiectului expus si a datei de introducere, documentele justificative pe care la va considera necesare. Articolul 12
1) Fiecare din tarile Ununii se obliga sa stabileasca un serviciu special al proprietatii industriale si un birou central de primire a depozitelor, pentru comunicarea catre public a brevetelor de inventie, a modelelor de utilitate, a desenelor si modelelor industriale si a marcilor de fabrica sau de comert. 2) Acest serviciu va edita o publicatie periodica oficiala. El va publica in mod regulat:

a) numele titularilor brevetelor acordate, cu o scurta descriere a inventiilor brevetate;
b) reproducerea marcilor inregistrate.


Articolul 13
1) a) Uniunea are o adunare constituita din tarile Uniunii care sint legate de articolele 13 pina la 17.     b) Guvernul fiecarei tari este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si experti.     c) Cheltuielile fiecarei delegatii sint suportate de Guvernul care a desemnat-o. 2) a) Adunarea:

I) se ocupa de toate problemele care se refera la mentinerea, la dezvoltarea Uniunii si la aplicarea prezentei Conventii;
II) da directive Biroului international al proprietatii intelectuale (denumit in cele ce urmeaza "Biroul international"), prevazut de Conventia care instituie Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (denumita in cele ce urmeaza "Organizatia"), cu privire la pregatirea conferintelor de revizuire, acordind cuvenita consideratie observatiilor acelor tari ale Uniunii care nu sint legate de articolele 13 pina la 17.
III) examineaza si aproba rapoartele si activitatea Directorului general al Organizatiei, referitoare la Uniune, si da acestuia toate directivele utile in problemele care sint de competenta Uniunii;
IV) alege membrii Comitetului executiv al Adunarii;
V) examineaza si aproba rapoartele si activitatea Comitetului sau executiv si da directive acestuia;
VI) stabileste programul, adopta bugetul bienal al Uniunii si aproba bilantul ei;
VII) adopta regulamentul financiar al Uniunii;
VIII) creeaza comitetele de experti si grupurile de lucru pe care ea le considera utile pentru realizarea obiectivelor Uniunii;
IX) hotaraste care sint tarile nemembre ale Uniunii si care sint organizatiile interguvernamentale si internationale neguvernamentale care pot fi admise la intrunirile sale in calitate de observatori;
X) adopta modificarile articolelor 13 pina la 17;
XI) intreprinde orice alta actiune potrivita pentru realizarea obiectivelor Uniunii;
XII) indeplineste orice alte sarcini pe care la implica prezenta Conventie;
XIII) exercita drepturile pe care i le confera Conventia care instituie Organizatia, sub rezerva ca ea sa le fi acceptat.
b) Asupra problemelor care intereseaza, de asemenea, si alte Uniuni administrate de Organizatie, Adunarea statueaza avind cunostinta de avizul Comitetului de coordonare al Organizatiei.

3) a) Sub rezerva dispozitiilor subalineatului b), un delegat nu poate sa reprezinte decit o singura tara.     b) Acele tari ale Uniunii, grupate in virtutea unui Aranjament special in cadrul unui oficiu comun avind, pentru fiecare dintre ele,     caracterul serviciului national de proprietate industriala prevazut la articolul 12, pot fi reprezentate in ansamblul lor, in cursul discutiilor, de catre una dintre ele. 4) a) Fiecare tara membra a Adunarii dispune de un vot.     b) Jumatate din tarile membre ale Adunarii constituie cvorumul.     c) Cu toate dispozitiile subalineatului b), daca, in timpul unei sesiuni, numarul tarilor reprezentate este mai mic de jumatate, dar este egal sau mai mare de o treime a tarilor membre ale Adunarii, aceasta poate lua hotariri; totusi, hotaririle Adunarii, cu exceptia celor care se refera la procedura sa, nu devin executorii decit atunci cind sint indeplinite conditiile care urmeaza.
Biroul international comunica aceste hotariri tarilor membre ale Adunarii care nu au fost reprezentate, invitindu-le ca, in termen de trei luni de la data comunicarii, ele sa exprime in scris votul sau abtinerea lor. Daca, la expirarea acestui termen, numarul de tari care si-au exprimat astfel votul sau abtinerea este cel putin egal cu numarul de tari care a lipsit pentru ca cvorumul sa fie intrunit in timpul sesiunii, hotaririle respective devin executorii, cu conditia ca, totodata, sa fie intrunita majoritatea necesara.     d) Sub rezerva dispozitiilor articolului 17. 2), hotaririle Adunarii se iau cu o majoritate de doua treimi a voturilor exprimate.     e) Abtinerea nu este considerata ca vot. 5) a) Sub rezerva subalineatului b), un delegat nu poate sa voteze decit in numele unei singure tari.     b) Tarile Uniunii prevazute la alineatul 3) b) se straduiesc, ca regula generala, sa fie reprezentate la sesiunile Adunarii de propriile lor delegatii. Totusi, daca din motive exceptionale una din aceste tari nu poate sa fie reprezentata de propria sa delegatie, ea poate sa dea, prin delegatie, alteia dintre aceste tari, imputernicirea de a vota in numele sau, convenindu-se ca o delegatie nu poate sa voteze prin mandat decit pentru o singura tara. Orice imputernicire data in acest scop trebuie sa constituie obiectul unui act semnat de conducatorul statului sau de ministrul competent. 6) Tarile Uniunii care nu sint membre ale Adunarii sint admise la intrunirile ei in calitate de observatori. 7) a) Adunarea se intruneste o data la fiecare doi ani in sesiune ordinara, in baza convocarii Directorului general si, in afara cazurilor exceptionale, in cursul aceleiasi perioade si in acelasi loc cu Adunarea generala a Organizatiei. b) Adunarea se intruneste in sesiune extraordinara in baza convocarii facute de Directorul general, la cererea Comitetului executiv sau la aceea a unui sfert din tarile membre ale Adunarii. 8) Adunarea adopta regulamentul sau intern. Articolul 14
1) Adunarea are un Comitet executiv. 2) a) Comitetul executiv este constituit din tarile alese de Adunare dintre tarile membre ale acesteia. In afara de acestea, tara pe al carei teritoriu se afla sediul Organizatiei dispune, din oficiu, de un loc in Comitet, sub rezerva dispozitiilor articolul 16. 7 b.     b) Guvernul fiecarei tari membre a Comitetului executiv este reprezentat de un delegat care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.     c) Cheltuielile fiecarei delegatii sint suportate de guvernul care a desemnat-o. 3) Numarul de tari membre ale Comitetului executiv corespunde cu sfertul numarului de tari membre ale Adunarii. La calcularea numarului de locuri care vor trebui completate, restul care ramine dupa impartirea la patru nu este luat in consideratie. 4) La alegerea membrilor Comitetului executiv, Adunarea tine seama de o repartitie geografica echitabila si de necesitatea tuturor tarilor participante la aranjamentele instituite in legatura cu Uniunea, de a face parte din tarile care alcatuiesc Comitetul executiv. 5) a) Dupa inchiderea sesiunii in cursul careia au fost alesi, membrii Comitetului executiv ramin in functie pina la inchiderea urmatoarei sesiuni ordinare a Adunarii.     b) Adunarea reglementeaza modalitatile de alegere si eventuala realegere a membrilor Comitetului executiv. 6) a) Comitetul executiv:

I) pregateste proiectul de ordine de zi a Adunarii;
II) supune Adunarii propuneri cu privire la proiectele de program si buget bienal ale Uniunii, pregatite de Directorul general;
III) articol suprimat;
IV) supune Adunarii, cu comentarii corespunzatoare, rapoartele periodice ale Directorului general si rapoartele anuale de verificare a gestiunii;
V) ia toate masurile utile, in vederea executarii de catre Directorul general a programului Uniunii, in conformitate cu hotaririle Adunarii si tinind seama de situatiile care survin intre doua sesiuni ordinare ale Adunarii;
VI) indeplineste orce alte sarcini care ii sint atribuite prin prezenta Conventie.
Comitetul executiv statueaza asupra problemelor care intereseaza, de asemenea, si alte Uniuni administrate de Organizatie, avind cunostinta de avizul Comitetului de coordonare al Organizatiei.

7) a) Comitetul executiv se intruneste o data pe an in sesiune ordinara, in baza convocarii Directorului general, pe cit posibil in aceeasi perioada si in acelasi loc cu Comitetul de coordonare al Organizatiei.     b) Comitetul executiv se intruneste in sesiune extraordinara in baza convocarii facute de Directorul general, fie in initiativa lui, fie la cererea presedintelui sau a unui sfert din membrii Comitetului executiv. 8) a) Fiecare membru al Comitetului executiv dispune de un vot.     b) Jumatate din tarile membre ale Comitetului executiv constituie cvorumul.     c) Hotaririle se iau cu majoritatea simpla de voturi exprimate.     d) Abtinerea nu este considerata vot.     e) Un delegat nu poate sa reprezinte decit o singura tara si nu poate sa voteze decit in numele acesteia. 9) Tarile Uniunii care nu sint membre ale Comitetului executiv sint admise la intrunirile acestuia in calitate de observatori. 10) Comitetul executiv adopta regulamentul sau intern. Articolul 15
1) a) Sarcinile administrative care revin Uniunii sint asigurate de Biroul international care succede Biroului Uniunii reunit cu Biroul Uniunii instituit de Conventia internationala pentru protectia operelor literare si artistice.     b) Biroul international asigura, in special, secretariatul diferitelor organe ale Uniunii.     c) Directorul general al Organizatiei este cel mai inalt functionar al Uniunii si el o reprezinta. 2) Biroul international aduna si publica informatiile cu privire la protectia proprietatii industriale. Fiecare tara a Uniunii comunica cit se poate de curind Biroului international textul oricarei legi noi, precum si orice texte oficiale referitoare la protectia proprietatii industriale. In afara de aceasta, fiecare tara pune la dispozitia Biroului international toate publicatiile emise de serviciile sale competente in materie de proprietate industriala si care se refera direct la protectia proprietatii industriale, considerate de Biroul international ca prezentind interes pentru activitata lui. 3) Biroul international publica un periodic lunar. 4) Biroul international procura oricarei tari a Uniunii, la cererea ei, informatii cu privire la problemele care se refera la protectia proprietatii industriale. 5) Biroul international efectueaza studii si asigura servicii menite sa faciliteze protectia proprietatii industriale. 6) Directorul general si oricare dintre membrii personalului desemnat de el participa, fara drept de vot, la toate intrunirile Adunarii, ale Comitetului executiv si ale oricarui alt comitet de experti sau grup de lucru. Directorul general sau un membru al personalului desemnat de el este din oficiu secretarul acestor organe. 7) a) Biroul international pregateste, in baza directivelor Adunarii si in cooperare cu Comitetul executiv, conferintele de revizuire a dispozitiilor Conventiei, altele decit cele prevazute de articolele 13 pina la 17.     b) Biroul international poate sa consulte organizatii interguvernamentale si internationale neguvernamentale pentru pregatirea conferintelor de revizuire.     c) Directorul general si persoanele desemnate de el participa la discutii in aceste conferinte, fara drept de vot.     d) Biroul international executa orice alte sarcini care ii sint atribuite. Articolul 16
1) a) Uniunea are un buget.     b) Bugetul Uniunii cuprinde incasarile si cheltuielile proprii ale Uniunii, contributia acesteia la bugetul cheltuielilor comune Uniunilor, precum si, daca este cazul, suma pusa la dispozitia bugetului Conferintei Organizatiei.     c) Sint considerate, ca fiind cheltuieli comune ale Uniunilor, cheltuielile care nu sint atribuite exclusiv Uniunii, ci, de asemenea, unei alte sau unor alte Uniuni administrate de Organizatie. Partea Uniunii la aceste cheltuieli comune este proportionala cu interesul pe care il prezinta pentru ea aceste cheltuieli. 2) Bugetul Uniunii este stabilit tinind seama de cerintele de coordonare cu bugetele celorlalte Uniuni administrate de Organizatie. 3) Mijloacele de finantare ale bugetului Uniunii sint urmatoarele:

I) contributiile tarilor Uniunii;
II) taxele si sumele datorate pentru serviciile pe care le face Biroul international in numele Uniunii;
III) produsul vinzarii publicatiilor Biroului international referitoare la Uniune si drepturile aferente acestor publicatii;
IV) donatiile, legatele si subventiile;
V) chiriile, dobinzile si alte diverse venituri.
4) a) Pentru a determina partea de contributie la buget a unei tari, fiecare tara a Uniunii este incadrata intr-o clasa si ea plateste contributiile sale anuale in baza unui numar de unitati, stabilit dupa cum urmeaza:

Clasa I 25 Clasa II 20 Clasa III 15 Clasa IV 10 Clasa V 5 Clasa VI 3 Clasa VII 1     b) Daca nu a facut-o in prealabil, fiecare tara indica, in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare sau de aderare, clasa in care doreste sa fie incadrata. Ea va putea sa schimbe clasa. Daca tara isi va alege o clasa inferioara, ea va trabui sa informeze Adunarea despre aceasta, in cursul uneia din sesiunile ordinare. O astfel de schimbare isi produce efectul la inceputul anului calendaristic care urmeaza sesiunii respective.     c) Contributia anuala a fiecarei tari este constituita dintr-o suma al carei raport fata de suma totala a contributiilor anuale ale tuturor la bugetul Uniunii este la fel cu raportul dintre numarul de unitati al clasei in care este incadrata tara respectiva si numarul total al unitatilor pe ansamblul acestor tari.     d) Contributiile se achita la intii ianuarie al fiecarui an.     e) O tara care este in intirziere cu plata contributiilor sale nu poate sa execute dreptul sau de vot in nici unul din organele Uniunii in care este membra, daca totalul restantelor sale este egal sau superior sumei contributiilor pe care ea le datoreaza pentru ultimii doi ani intregi expirati. Totusi, o astfel de tara poate fi autorizata sa-si pastreze exercitiul dreptului de vot in cadrul acestui organ, atit timp cit acesta apreciaza ca intirzierea se datoreaza unor imprejurari exceptionale si inevitabile.      f) In cazul cind bugetul nu este adoptat inainte de inceperea unui nou exercitiu financiar, bugetul anului precedent va fi reluat, in conditiile stabilite de regulamentul financiar. 5. Cuantumul taxelor si al sumelor datorate pentru serviciile facute de Biroul international in numele Uniunii este fixat de Directorul general, care raporteaza despre aceasta in fata Adunarii si Comitetului executiv. 6. a) Uniunea are un fond de rulment constituit din remiterea unica a unei sume de catre ficare tara a Uniunii. Daca fondul devine insuficient, Adunarea hotaraste majorarea lui.     b) Valoarea remiterii initiale a fiecarei tari la fondul mentionat, sau aceea a participarii sale la majorarea acestuia, este proportionala cu contributia acestei tari pentru anul in cursul caruia este constituit fondul sau este hotarita majorarea.     c) Proportia si conditiile de remitere sint hotarite de Adunare la propunerea facuta de Directorul general si cu avizul Comitetului de coordonare al Organizatiei. 7. a) Acordul cu privire la sediu, incheiat cu tara pe al carei teritoriu se afla sediul Organizatiei, prevede ca, daca fondul de rulment este insuficient, aceasta tara acorda o suma in avans. Cuantumul acestei sume si conditiile in care ea va fi acordata formeaza, in fiecare caz in parte, obiectul unor acorduri separate intre tara respectiva si Organizatie. Atit timp cit tara are obligatia sa acorde o suma in avans, aceasta tara dispune, din oficiu, de un loc in Comitetul executiv.     b) Tara prevazuta la subalineatul a) si Organizatia au dreptul, fiecare, sa renunte, printr-o notificare facuta in scris, la intelegerea cu privire la acordarea de sume in avans. Denuntarea produce efect la trei ani de la expirarea anului in cursul caruia a fost facuta notificarea. 8. Verificarea gestiunii este asigurata, in conditiile stabilite de regulamentul financiar, de una sau mai multe tari ale Uniunii, sau de controlori din afara care sint, cu consimtamintul lor, desemnati de adunare. Articolul 17
1. Propuneri de modificare a articolelor 13, 14, 15, 16 si a prezentului articol vor putea fi prezentate de orice tara membra a Adunarii, de Comitetul executiv sau de Directorul general. Aceste propuneri sint comunicate de Directorul general al tarilor membre ale Adunarii cu cel putin sase luni inainte de a fi supuse examenului adunarii. 2. Orice modificare a articolelor prevazute la alineatul 1) este adoptata de Adunare. Modificarile vor fi adoptate, daca intrunesc 3/4 din voturile exprimate; totusi, orice modificare a articolului 13 si a prezentului alineat va fi adoptata, daca intruneste 4/5 din voturile exprimate. 3. Orice modificare a articolelor prevazute la alineatul 1) intra in vigoare la o luna dupa primirea de catre Directorul general, din partea a trei patrimi din tarile care erau membre ale Adunarii in momentul cind a fost adoptata modificarea, a notificarilor scrise de acceptare, efectuate in conformitate cu normele constitutionale respective. Orice modificare a acestor articole, acceptata in acest fel, leaga toate tarile care sint membre ale Adunarii in momentul in care modificarea intra in vigoare, sau care vor deveni membre ale ei la o data ulterioara; totusi, orice modificare care mareste obligatiile financiare ale tarilor Uniunii nu leaga decit pe acelea dintre ele care au notificat acceptarea modificarii respective. Articolul 18
1) Prezenta Conventie va fi supusa unor revizuiri in vederea introducerii imbunatatirilor care sint de natura sa perfectioneze sistemul Uniunii. 2) In acest scop, conferinte ale delegatiilor acestor tari vor avea loc, succesiv, intr-una din tarile Uniunii. 3) Modificarile articolelor 13 pina la 17 sint supuse dispozitiilor articolului 17. Articolul 19
S-a convenit ca tarile Uniunii sa-si rezerve dreptul de a incheia intre ele, in mod separat, aranjamente speciale pentru protectia proprietatii industriale, in masura in care aceste aranjamente nu ar contraveni dispozitiilor prezentei Conventii. Articolul 20
1. a) Fiecare tara a Uniunii care a semnat prezentul Act poate sa-l ratifice si, daca nu l-a semnat, poate sa adere la el. Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun Directorului general.     b) Fiecare tara a Uniunii poate sa declare, in instrumentul sau de ratificare sau de aderare, ca ratificarea sau aderarea sa nu se aplica:

I) articolelor 1 pina la 12 sau
II) articolelor 13 pina la 17
    c) Fiecare tara a Uniunii care, in conformitate cu subalineatul b) a exclus de la efectele ratificarii sau aderarii sale unul din cele doua grupuri de articole prevazute la subalineatul respectiv, poate sa declare, oricind dupa aceea, ca ea extinde efectele ratificarii sau aderarii sale asupra acestui grup de articole. O astfel de declaratie se depune Directorului general.

2. a) Articolele 1 pina la 12 intra in vigoare, fata de primele 10 tari ale Uniunii care au depus instrumentele de ratificare sau de aderare, fara a face o declaratie in sensul ingaduit de alineatul 1) b) I), la trei luni dupa depunerea celui de-al zecelea din aceste instrumente de ratificare sau de aderare.     b) Articolele 13 pina la 17 intra in vigoare fata de primele zece tari ale Uniunii care au depus instrumentele de ratificare sau de aderare, fara a face o declaratie in sensul ingaduit de alineatul 1) b) II), la trei luni dupa depunerea celui de-al zecelea din aceste instrumente de ratificare sau de aderare.     c) Sub rezerva intrarii in vigoare initiale, in conformitate cu dispozitiile subalineatelor a) si b), a fiecaruia dintre cele doua grupuri de articole prevazute la alineatul 1) b) I) si II) si sub rezerva dispozitiilor alineatului 1) b), articolele 1 pina la 17 intra in vigoare fata de orice alta tara a Uniunii, in afara de cele prevazute la subalineatele a) si b), care depune un instrument de ratificare sau de aderare, precum si fata de orice tara a Uniunii care depune o declaratie in aplicarea alineatului 1)c), la trei luni dupa data notificarii unei astfel de depuneri de catre Directorul general, in afara cazului cind in instrumentul sau in declaratia depusa s-ar fi indicat o data posterioara. In acest ultim caz, prezentul Act intra in vigoare fata de tara respectiva la data astfel indicata. 3) Fata de fiecare tara a Uniunii care depune un instrument de ratificare sau de aderare, articolele 18 pina la 30 intra in vigoare la prima data la care unul dintre grupurile de articole prevazute la alineatul b), oricare ar fi acesta, intra in vigoare fata de aceasta tara, in conformitate cu alineatul 2) a, b) sau c) Articolul 21
1) Orice tara din afara Uniunii poate sa adere la prezentul Act si sa devina, prin aceasta, membra a Uniunii. Instrumentele de aderare se depun Directorului general. 2) a) Fata de orice tara din afara Uniunii, care a depus instrumentul sau de aderare cu o luna sau mai mult, inainte de data intrarii in vigoare a dispozitiilor prezentului act, acesta intra in vigoare la data la care dispozitiile sale privind aplicarea articolului 20 2)a) sau b) au intrat in vigoare pentru prima data, in afara cazului cind in instrumentul de aderare s-ar fi indicat o data posterioara, totusi:

I) daca articolele 1 pina la 12 nu au intrat in vigoare la aceasta data, o astfel de tara va fi legata, in timpul perioadei interimare inainte de intrarea in vigoare a acestor dispozitii si, in locul lor, prin articolele 1 pina la 12 ale Actului de la Lisabona.
II) daca articolele 13 pina la 17 nu au intrat in vigoare la aceasta data, o astfel de tara va fi legata, in timpul perioadei interimare inainte de intrarea in vigoare a acestor dispozitii, si in locul lor, prin articolele 13 si 14, 3), 4) si 5) ale Actului de la Lisabona.
Daca o tara indica o data posterioara in instrumetul sau de aderare, prezentul Act intra in vigoare pentru aceasta tara la data astfel indicata.

    b) Pentru orice tara din afara Uniunii care a depus instrumentul sau de aderare la o data posterioara intrarii in vigoare a numai unuia din grupurile de articole prevazute de prezentul Act, sau la o data care precede cu mai putin de o luna aceasta intrare in vigoare, prezentul Act intra in vigoare sub rezerva celor prevazute la subalineatul a), la trei luni dupa data la care notificarea aderarii sale a fost facuta de Directorul general, in afara cazului cind in instrumentul de aderare s-ar fi indicat o data posterioara. In acest ultim caz, prezentul Act intra in vigoare pentru aceasta tara la data astfel indicata. 3) Pentru orice tara in afara Uniunii care a depus instrumentul sau de aderare dupa data intrarii in vigoare a prezentului Act in intregimea lui, sau care l-a depus cu mai putin de o luna inainte de aceasta data, prezentul Act intra in vigoare la trei luni dupa data la care notificarea aderarii sale a fost facuta de Directorul general, in afara cazului cind in instrumentul de aderare s-ar fi indicat o data posterioara . In acest ultim caz, prezentul Act intra in vogoare pentru aceasta tara la data astfel indicata. Articolul 22
Sub rezerva exceptiilor posibile prevazute de articolele 20 1) b) si 28 2), ratificarea sau aderarea va atrage cu deplin drept acceptarea tuturor clauzelor si asigurarea tuturor avantajelor stipulate de prezentul Act. Articolul 23
Dupa intrarea in vigoare a prezentului Act in intregimea lui, o tara nu va putea sa adere la Actele anterioare ale acestei Conventii. Articolul 24
1) Orice tara poate sa declare in instrumentul sau de ratificare sau de aderare, sau poate oricind dupa aceasta sa informeze pe Directorul general, ca prezenta Conventie se aplica totalitatii sau unei parti a teritoriilor sale, desemnate in declaratie sau in notificare, pentru ale caror relatii externe isi asuma responsabilitatea. 2) Orice tara care a facut o astfel de declaratie sau o astfel de notificare poate, oricind, sa notifice Directorului general ca prezenta Conventie inceteaza a se mai aplica totalitatii sau unei parti a acestor teritorii. 3. a) Orice declaratie facuta in virtutea alineatului 1) produce efect la aceeasi data la care produce efect ratificarea sau aderarea al carei instrument o include, si orice notificare efectuata in virtutea acestui alineat produce efect la trei luni de la comunicarea ei de catre Directorul general.     b) Orice notificare facuta in virtutea alineatului 2) produce efect dupa douasprezece luni de la primirea ei de catre Directorul general. Articolul 25
1) Orice tara parte la prezenta Conventie se obliga sa adopte, in conformitate cu constitutia sa, masurile necesare pentru a asigura aplicarea prezentei Conventii. 2) S-a convenit ca, in momentul cind o tara va depune instrumentul sau de ratificare sau de aderare, ea va fi in masura, in conformitate cu legislatia sa interna, sa aplice dispozitiile prezentei Conventii. Articolul 26
1) Prezenta Conventie ramine in vigoare fara limita de durata. 2) Orice tara poate sa denunte prezentul Act printr-o notificare adresata Directorului general. Aceasta denuntare atrage si denuntarea tuturor Actelor anterioare si ea nu-si poate produce efectul decit fata de tara care a facut-o, Conventia raminind in vigoare si executorie fata de celelalte tari ale Uniunii. 3) Denuntarea produce efect la un an dupa ziua in care Directorul general a primit notificarea. 4) Facultatea de denuntare prevazuta de prezentul articol nu poate fi exercitata de o tara inainte de expirarea unui termen de 5 ani, socotind de la data la care ea a devenit membra a Uniunii. Articolul 27
1) Prezentul Act inlocuieste, in relatiile dintre tarile fata de care el se aplica si in masura in care el se aplica, Conventia de la Paris din 20 martie 1883 si actele de revizuire care au urmat. 2) a) Fata de tarile carora nu li se aplica prezentul Act sau nu li se aplica in intregimea lui, dar carora li se aplica Actul de la Lisabona din 31 octombrie 1958, acesta din urma ramine in vigoare in intregimea lui sau in masura in care nu este inlocuit de prezentul Act in virtutea alineatului 1).     b) De asemenea, fata de tarile carora nu li se aplica nici prezentul Act, nici parti ale acestuia, nici Actul de la Lisabona, Actul de la Londra din 2 iunie 1934 ramine in vigoare in intregimea lui sau in masura in care nu este inlocuit de prezentul Act in virtutea alineatului 1).     c) De asemenea, fata de tarile carora nu li se aplica nici prezentul Act, nici parti ale acestuia, nici Actul de la Lisabona, nici Actul de la Londra, Actul de la Haga din 6 noiembrie 1925 ramine in vigoare in intregimea lui sau in masura in care nu este inlocuit de prezentul Act in virtutea alineatului 1). 3) Tarile din afara Uniunii care devin parte la prezentul Act il aplica fata de orice tara a Uniunii care nu este parte la acest Act sau care, desi este parte la el, a facut declaratia prevazuta la articolul 20 1) b) I). Aceste tari admit ca tara respectiva a Uniunii sa aplice fata de ele dispozitiile celui mai recent Act la care este parte . Articolul 28
1) Orice diferend intre doua sau mai multe tari ale Uniunii, cu privire la interpretarea sau la aplicarea prezentei Conventii care nu va fi solutionat pe calea negocierilor, poate fi adus in fata Curtii Internationale de Justitie de una din tarile in cauza, printr-o cerere facuta in conformitate cu Statutul Curtii, in afara cazului cind tarile in cauza vor conveni asupra unui alt mod de solutionare. Biroul international va fi informat de tara care a facut cererea despre diferendul adus in fata Curtii; el va aduce aceasta la cunostinta celorlalte tari ale Uniunii. 2) Orice tara poate sa declare, in momentul cind semneaza prezentul Act sau cind depune instrumentul sau de ratificare sau de aderare, ca ea nu se considera legata de dispozitiile alineatului 1). In cazul unor diferende intre o astfel de tara si orice alta tara a Uniunii, dispozitiile alineatului 1) nu se aplica. 3) Orice tara care a facut o declaratie in conformitate cu dispozitiile alineatului 2) poate, oricind, sa o retraga printr-o notificare adresata Directorului general. Articolul 29
1) a) Prezentul Act este semnat intr-un singur exemplar in limba franceza si depus pe linga Guvernul Suediei.     b) Dupa consultarea guvernelor interesate, Directorul general va intocmi textele oficiale in limbile germana, engleza, spaniola, italiana, portugheza si rusa si in alte limbi pe care Adunarea va putea sa le indice.     c) In caz de contestatie cu privire la interpretarea diferitelor texte, textul francez este cel autentic. 2) Prezentul Act ramine deschis semnaturilor, la Stockholm, pina la 13 ianuarie 1968. 3) Directorul general transmite doua copii de pe textul semnat al prezentului Act, certificate pentru conformitate de Guvernul Suediei, guvernelor tuturor tarilor Uniunii si, la cerere, guvernului oricarei alte tari. 4) Directorul general inregistreaza prezentul Act la Secretariatul Natiunilor Unite. 5) Directorul general notifica guvernelor tuturor tarilor Uniunii semnaturile, depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare si a declaratiilor cuprinse in aceste instrumente sau facute in aplicarea articolului 20 1) c), intrarea in vigoare a tuturor dispozitiilor prezentului Act, notificarile de denuntare si notificarile facute in aplicarea articolului 24. Articolul 30
1) Pina la intrarea in functie a primului Director general, mentiunile din prezentul Act cu privire la Biroul international al Organizatiei sau la Directorul general sint considerate ca se refera la Biroul Uniunii, respectiv la Directorul acesteia. 2) Tarile Uniunii, care nu sint legate de articolele 13 pina la 17, pot sa exercite, timp de cinci ani dupa intrarea in vigoare a Conventiei care instituie Organizatia, daca vor dori, drepturile prevazute de articolele 13 pina la 17 ale prezentului Act, ca si cind ele ar fi legate de aceste articole. Orice tara care va dori sa exercite aceste drepturi va depune in acest scop Directorului general o notificare, facuta in scris, care produce efect la data primirii ei. Tarile care vor proceda astfel vor fi considerate ca membre ale Adunarii pina la expirarea perioadei respective. 3) Atit timp cit tarile Uniunii nu vor deveni toate membre ale Organizatiei, Biroul international al Organizatiei functioneaza, de asemenea, in calitate de Birou al Uniunii, iar Directorul general, in calitate de Director al acestui Birou. 4) Atunci cind toate tarile Uniunii vor deveni membre ale Organizatiei, drepturile, obligatiile si bunurile Biroului Uniunii trec asupra Biroului international al Organizatiei.

_ __ ___ ____ _____ ______ _______ ____________________________ _______ ______ _____ ____ ___ __ _


Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internaţională a brevetelor de invenţie din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 la care România a aderat prin Legea nr.3/1998 - M.Of.nr.10/14.01.1998
ARANJAMENTUL DE LA STRASBOURG
PRIVIND CLASIFICAREA INTERNATIONALA A BREVETELOR din 24 martie 1971
___________________________________ ____________ ________ ______ ____ ___ __ _
Partile contractante,

Avand in vedere ca, pe plan mondial, adoptarea unui sistem uniform pentru clasificarea brevetelor, a certificatelor de autor de inventie, a modelelor de utilitate si a certificatelor de utilitate raspunde interesului general si este de natura sa stabileasca o mai stransa cooperare internationala si sa inlesneasca armonizarea sistemelor juridice in domeniul proprietatii industriale,

Recunoscand importanta Conventiei europene privind clasificarea internationala a brevetelor de inventie, din 19 decembrie 1954, prin care Consiliul Europei a instituit clasificarea internationala a brevetelor de inventie,

Tinand seama de valoarea universala a acestei clasificari si de importanta pe care o prezinta pentru toate tarile care sunt parti la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale,

Constiente de importanta pe care o prezinta aceasta clasificare pentru tarile in curs de dezvoltare, deoarece faciliteaza accesul lor la volumul tot mai mare al tehnologiei moderne,

Tinand cont de articolul 19 al Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale din 20 martie 1883, asa cum a fost revizuita la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911, la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, la Lisabona la 31 octombrie 1958 si la Stockholm la 14 iulie 1967,

Au adoptat cele ce urmeaza:

Articolul 1 - Constituirea unei Uniuni speciale;Adoptarea unei clasificari internationale

Tarile in care se aplica prezentul aranjament sunt constituite intr-o Uniune speciala si adopta o clasificare comuna, numita "clasificarea internationala a brevetelor" (denumita in cele ce urmeaza "clasificare"), pentru brevetele de inventie, certificatele de autor de inventie, modelele de utilitate si certificatele de utilitate.

Articolul 2 - Definitia clasificarii

1)a) Clasificarea este alcatuita din:

i) textul care a fost stabilit conform dispozitiilor Conventiei europene asupra clasificarii internationale a brevetelor de inventie, din 19 decembrie 1954 (denumite in cele ce urmeaza "Conventia europeana"), si care a intrat in vigoare si a fost publicat de Secretarul general al Consiliului Europei la 1 septembrie 1968;

ii) modificarile care au intrat in vigoare in virtutea articolului 2.2) al Conventiei europene inaintea intrarii in vigoare a prezentului aranjament;

iii) modificarile aduse ulterior, in virtutea articolului 5 si care intra in vigoare conform articolului 6.

b) Ghidul de utilizare si notele pe care acesta le contine in textul clasificarii fac parte integranta din clasificare.

2)a) Textul vizat de alineatul 1)a)i) este cuprins in doua excemplare originale, in limbile engleza si franceza, depuse, in momentul in care prezentul aranjament este deschis spre semnare, unul de catre Secretarul general al Consiliului Europei si celalalt, de catre Directorul general al Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale (denumite in cele ce urmeaza "Director general" si "Organizatie") instituita de Conventia din 14 iulie 1967.

b) Modificarile vizate la alineatul 1)a)ii) sunt depuse in doua exemplare originale, in limbile engleza si franceza, unul la Secretarul general al Consiliului Europei si celalalt, la Directorul general.

c) Modificarile vizate la alineatul 1)a)iii) sunt depuse intr-un singur exemplar original, in limbile engleza si franceza, pe langa Directorul general.

Articolul 3 - Limbile in care este redactata clasificarea

1) Clasificarea este redactata in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind valabile.

2) Biroul international al Organizatiei (denumit in cele ce urmeaza "Birou international") stabileste, prin consultare cu guvernele interesate, fie pe baza unei traduceri propuse de aceste guverne, fie prin orice alte mijloace care nu afecteaza in nici un fel bugetul Uniunii speciale sau Organizatia, texte oficiale ale clasificarii in limbile germana, spaniola, japoneza, portugheza, rusa, precum si in alte limbi, desemnate de Adunarea mentionata la articolul 7.

Articolul 4 - Aplicarea clasificarii

1) Clasificarea nu are decat un caracter administrativ.

2) Fiecare din tarile Uniunii speciale are posibilitatea de a aplica clasificarea fie ca sistem principal, fie ca sistem auxiliar.

3) Administratiile competente ale tarilor din cadrul Uniunii speciale vor inscrie:

i) pe brevetele, certificatele de autor de inventie, modelele de utilitate si certificatele de utilitate pe care le elibereaza, ca si pe cererile acestor titluri, pe care le publica sau le pun la dispozitia publicului pentru consultare,

ii) pe comunicarile prin care periodice oficiale aduc la cunostinta publicului publicatia sau punerea la dispozitia publicului a documentelor mentionate la subalineatul i), simbolurile complete ale clasificarii date inventiei care face obiectul documentului mentionat la subalineatul i).

4) In momentul semnarii prezentului aranjament sau al depunerii instrumentului de ratificare sau de adeziune:

i) orice tara poate declara ca isi rezerva dreptul de a nu inscrie simbolurile referitoare la grupele sau subgrupele clasificarii, in cererile mentionate la alineatul 3 si care sunt doar puse la dispozitia publicului, pentru consultare, precum si in comunicarile referitoare la acestea;

ii) orice tara care nu procedeaza la examinarea noutatii inventiilor, fie ca acest lucru se face imediat sau in timp, si a carei procedura de eliberare a brevetelor sau a altor titluri de protectie nu prevede cercetarea stadiului tehnicii, poate declara ca se abtine de a inscrie simbolurile referitoare la grupele si subgrupele clasificarii in documentele si comunicarile prevazute la alineatul 3). Daca aceste conditii nu exista decat pentru anumite categorii de titluri de protectie sau pentru anumite domenii ale tehnicii, tara in cauza nu poate uza de abtinere decat in aceasta masura.

5) Simbolurile clasificarii, precedate de mentiunea "clasificarea internationala a brevetelor" sau de o abreviere adoptata de Comitetul de experti numit la articolul 5, vor fi imprimate cu caractere ingrosate sau intr-un alt mod care sa fie vizibil, pe prima pagina a fiecarui document prevazut la alineatul 3)i) in care acestea trebuie sa figureze.

6) Daca o tara din cadrul Uniunii speciale incredinteaza eliberarea brevetelor sale unei administratii interguvernamentale, ea va lua toate masurile pentru ca aceasta administratie sa aplice clasificarea conform prezentului articol.

Articolul 5 - Comitetul de experti

1) A fost instituit un Comitet de experti in cadrul caruia este reprezentata fiecare tara parte a Uniunii speciale.

2)a) Directorul general invita organizatiile interguvernamentale specializate in domeniul brevetelor, care au cel putin una dintre tarile membre parte la prezentul aranjament, sa trimita observatori care sa le reprezinte la reuniunile Comitetului de experti.

b) Directorul general poate si, la cererea Comitetului de experti, trebuie sa invite reprezentanti ai altor organizatii interguvernamentale si internationale nonguvernamentale sa participe la discutiile care le intereseaza.

3) Comitetul de experti:

i) modifica clasificarea;

ii) adreseaza tarilor din cadrul Uniunii speciale recomandari care urmaresc sa faciliteze utilizarea clasificarii si sa promoveze aplicarea uniforma a acesteia;

iii) isi ofera serviciile in vederea promovarii cooperarii internationale in ceea ce priveste reclasificarea documentatiei utilizate in examinarea inventiilor, avand in vedere in special nevoile tarilor in curs de dezvoltare;

iv) ia orice alte masuri care, fara a afecta bugetul Uniunii speciale sau Organizatia, sunt de natura sa faciliteze aplicarea clasificarii in tarile in curs de dezvoltare;

v) este abilitata sa instituie subcomitete si grupe de lucru.

4) Comitetul de experti adopta propriul sau regulament intern. Acest regulament da posibilitatea organizatiilor interguvernamentale, mentionate la alineatul 2.a) si care pot sa-si aduca o contributie importanta la dezvoltarea clasificarii, posibilitatea de a participa la reuniunile subcomitetelor si grupelor de lucru din cadrul Comitetului de experti.

5) Propunerile de modificari ale clasificarii pot fi facute de administratia competenta din orice tara din cadrul Uniunii speciale, de Biroul international, de organizatiile interguvernamentale reprezentate in Comitetul de experti in virtutea alineatului 2)a), precum si de orice alte organizatii invitate de catre Comitetul de experti sa formuleze asemenea propuneri. Propunerile sunt comunicate Biroului international, care le supune membrilor Comitetului de experti si observatorilor, cel mai tarziu cu doua luni inaintea sesiunii Comitetului de experti in cursul careia urmeaza a fi examinate.

6)a) Fiecare tara membra a Comitetului de experti dispune de un vot.

b) Comitetul de experti ia decizii pe baza majoritatii simple a tarilor reprezentate si cu drept de vot.

c) Orice decizie, considerata de o cincime din tarile reprezentate si cu drept de vot ca implicand o transformare a structurii fundamentale a clasificarii sau ca antrenand o importanta activitate de reclasificare, trebuie luata cu o majoritate de trei sferturi din tarile reprezentate si cu drept de vot.

d) Abtinerea nu este considerata drept vot.

Articolul 6 - Notificarea, intrarea in vigoare si publicare a modificarilor si a altor decizii

1) Toate deciziile Comitetului de experti, referitoare la modificari aduse clasificarii, precum si recomandarile Comitetului de experti, sunt notificate, de catre Biroul international, administratiilor competente ale tarilor din cadrul Uniunii speciale. Modificarile intra in vigoare in termen de sase luni de la data trimiterii notificarilor.

2) Biroul international incorporeaza in clasificare modificarile intrate in vigoare. Modificarile se publica in perioadele desemnate de Adunarea mentionata de artico-lul 7.

Articolul 7 - Adunarea Uniunii Speciale

1)a) Uniunea speciala are o Adunare compusa din tarile membre ale Uniunii speciale.

b) Guvernul fiecarei tari a Uniunii speciale este reprezentat de un delegat care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si experti.

c) Orice organizatie interguvernamentala mentionata la articolul 5 2)a) poate fi reprezentata de catre un observator la sedintele Adunarii, precum si la cele ale comitetelor si grupelor de lucru instituite de Adunare, daca aceasta din urma decide astfel.

d) Cheltuielile fiecarei delegatii sunt suportate de guvernul care a desemnat-o.

2)a) Sub rezerva dispozitiilor articolului 5, Adunarea :

i) discuta toate problemele privind mentinerea si dezvoltarea Uniunii speciale, si aplicarea prezentului aranjament;

ii) da Biroului international directive privind pregatirea conferintelor de revizuire;

iii) examineaza si aproba rapoartele si activitatea Directorului general, referitoare la Uniunea speciala si ii da toate directivele utile privind problemele ce tin de competenta Uniunii speciale;

iv) decide programul, adopta bugetul trienal al Uniunii speciale si aproba inchiderea conturilor;

v) adopta regulamentul financiar al Uniunii speciale;

vi) decide asupra redactarii textelor oficiale referitoare la clasificare in alte limbi decat in engleza, franceza si cele enumerate la articolul 3.2);

vii) creeaza comitete si grupe de lucru pe care le considera utile pentru realizarea obiectivelor Uniunii speciale.

viii) decide, sub rezerva alineatului 1)c), care sunt tarile nemembre ale Uniunii speciale si care sunt organizatiile interguvernamentale si internationale neguvernamentale care pot fi admise ca observatori la aceste reuniuni si la cele ale comitetelor si grupelor de lucru create de aceasta;

ix) intreprinde orice alta actiune adecvata, in vederea atingerii obiectivelor Uniunii speciale;

x) indeplineste orice alte sarcini pe care le implica prezentul aranjament.

b) In ceea ce priveste problemele care intereseaza si alte Uniuni administrate de Organizatie, Adunarea statueaza ca trebuie sa fie cunoscut (in acest sens n.t) acordul Comitetului de coordonare al Organizatiei.

3)a) Fiecare tara membra a Adunarii dispune de un vot.

b) Jumatate din tarile membre ale Adunarii constituie cvorumul.

c) Chiar daca acest cvorum nu este intrunit, Adunarea poate lua hotarari; totusi hotararile Adunarii, cu exceptia celor care privesc procedura, nu devin executorii decat atunci cand sunt indeplinite conditiile enuntate in cele ce urmeaza.

Biroul international comunica hotararile mentionate mai sus tarilor membre ale Adunarii, care nu erau reprezentate, invitandu-le sa-si exprime in scris, in termen de 3 luni incepand de la data comunicarii, votul sau abtinerea lor. Daca, la expirarea acestui termen, numarul tarilor care si-au exprimat astfel votul sau abtinerea este cel putin egal cu numarul tarilor absente la intrunirea cvorumului in timpul sesiunii, hotararile mentionate devin executorii, cu conditia ca majoritatea necesara sa fie constituita.

d) Sub rezerva dispozitiilor articolului 11.2), hotararile Adunarii sunt luate cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate.

e) Abtinerea nu este considerata vot.

f) Un delegat nu poate reprezenta decat o singura tara si nu poate vota decat in numele acesteia.

4)a) Adunarea se intruneste o data la trei ani in sesiune ordinara, la convocarea Directorului general si, in afara cazurilor exceptionale, in aceeasi perioada si in acelasi loc ca si Adunarea generala a Organizatiei.

b) Adunarea se intruneste in sesiune extraordinara la convocarea adresata de Directorul general la cererea unei patrimi din numarul tarilor membre ale Adunarii.

c) Ordinea de zi a fiecarei sesiuni este pregatita de Directorul general.

5) Adunarea adopta regulamentul sau intern.

Articolul 8 - Biroul international

1)a) Sarcinile administrative ce revin Uniunii speciale sunt asigurate de Biroul international.

b) Biroul international pregateste, in special, reuniunile si asigura secretariatul Adunarii, al Comitetului de experti si al oricarui alt comitet sau grup de lucru, pe care le pot crea Adunarea sau Comitetul de experti.

c) Directorul general este cel mai inalt functionar al Uniunii speciale si o reprezinta.

2) Directorul general si orice alt membru al personalului, desemnat de acesta, participa, fara drept de vot, la toate reuniunile Adunarii, ale Comitetului si ale oricarui alt comitet sau grup de lucru, pe care le pot crea Adunarea sau Comitetul. Directorul general sau un membru al personalului, desemnat de acesta, este din oficiu secretar al acestor organe.

3)a) Biroul international pregateste conferintele de revizuire, conform directivelor Adunarii.

b) Biroul international poate consulta organizatiile interguvernamentale si internationale neguvernamentale asupra pregatirii conferintelor de revizuire.

c) Directorul general si persoanele desemnate de el participa, fara drept de vot la hotararile conferintelor de revizuire.

4) Biroul international executa orice alte sarcini care ii sunt atribuite.

Articolul 9 - Finante

1)a) Uniunea speciala are un buget.

b) Bugetul Uniunii speciale cuprinde veniturile si cheltuielile Uniunii speciale, contributia sa la bugetul cheltuielilor comune Uniunilor si, daca este cazul, suma pusa la dispozitie din bugetul Conferintei Organizatiei.

c) Sunt considerate cheltuieli comune Uniunilor cheltuielile care nu sunt atribuite exclusiv Uniunii speciale, dar si uneia sau mai multor altor Uniuni administrate de Organizatie. Partea de contributie a Uniunii speciale in cadrul acestor cheltuieli comune este proportionala cu interesul pe care aceste cheltuieli il prezinta pentru Uniune.

2) Bugetul Uniunii speciale este stabilit in functie de exigentele de coordonare ale acesteia cu bugetele altor Uniuni administrate de Organizatie.

3) Bugetul Uniunii speciale este finantat din urmatoarele resurse:

i) contributii ale tarilor din cadrul Uniunii speciale,

ii) taxele si sumele datorate pentru serviciile efectuate de Biroul international in numele Uniunii speciale,

iii) produsul vanzarii publicatiilor Biroului international referitoare la Uniunea speciala si drepturile aferente acestor publicatii,

iv) donatii, legate si subventii,

v) chirii, dobanzi si alte venituri.

4)a) Pentru a determina partea sa de contributie in sensul alineatului 3)i), fiecare tara din cadrul Uniunii speciale este ordonata, pentru toate problemele care privesc Uniunea de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, intr-o clasa, si plateste contributia sa anuala in functie de numarul de unitati determinat pentru clasa respectiva in aceasta Uniune.

b) Contributia anuala a fiecarei tari a Uniunii speciale consta intr-o suma al carei raport cu suma totala a contributiilor anuale ale tuturor tarilor la bugetul Uniunii speciale este acelasi cu raportul dintre numarul de unitati din clasa in care este inclusa tara respectiva si numarul total de unitati determinat de ansamblul tuturor tarilor.

c) Contributiile se achita la data de 1 ianuarie a fiecarui an.

d) Daca o tara se afla in intarziere cu plata contributiei, ea nu-si poate exercita dreptul de vot in nici unul din organele Uniunii speciale daca suma restanta este egala sau mai mare decat cea a contributiei datorate pentru doi ani incheiati. Totusi, tara in cauza poate fi autorizata sa-si pastreze exercitarea dreptului la vot in cadrul unuia din organele mentionate ale Uniunii speciale, atat timp cat acesta considera ca intarzierea se datoreaza unor circumstante exceptionale si inevitabile.

e) In cazul in care bugetul nu este adoptat inaintea inceperii unui nou exercitiu bugetar, este reluat bugetul anului precedent, conform prevederilor regulamentului financiar.

5) Nivelul taxelor si sumelor datorate pentru serviciile efectuate de Biroul international in numele Uniunii speciale este fixat de catre Directorul general, care prezinta un raport Adunarii.

6)a) Uniunea speciala dispune de un fond de rulment constituit printr-un varsamant unic, efectuat de fiecare tara din cadrul Uniunii speciale. Daca fondul devine insuficient, Adunarea hotareste marirea acestuia.

b) Nivelul varsamantului initial al fiecarei tari la fondul mentionat, sau al participarii ei la marirea acestuia este proportional cu contributia tarii respective pentru anul in cursul caruia se constituie fondul sau se hotareste marirea acestuia.

c) Proportia si formele de varsamant sunt hotarate de Adunare, la propunerea Directorului general, dupa ce Comitetul de coordonare al Organizatiei si-a dat avizul.

7)a) Acordul cu privire la sediu, incheiat cu tara pe teritoriul careia are sediul Organizatia, prevede ca aceasta tara va acorda sume in avans daca fondul de rulment este insuficient. Nivelul acestor sume, precum si conditiile in care ele sunt acordate, fac obiectul unor acorduri separate, in fiecare caz in parte, intre tara respectiva si Organizatie.

b) Tara mentionata la alineatul a), precum si Organizatia, au dreptul, fiecare in parte, de a denunta angajamentul de acordare a sumelor in avans, prin intermediul unei notificari in scris.

Denuntarea are efect intr-un interval de 3 ani de la finele anului in cursul caruia a fost notificata.

8) Verificarea conturilor este asigurata, conform prevederilor regulamentului financiar, de una sau mai multe tari din cadrul Uniunii speciale, sau de niste controlori din afara Uniunii, care sunt desemnati de Adunare, cu consimtamantul acestora.

Articolul 10 - Revizuirea aranjamentului

1) Prezentul aranjament poate fi revizuit periodic prin conferinte speciale ale tarilor din cadrul Uniunii speciale.

2) Convocarea conferintelor de revizuire este hotarata de Adunare.

3) Articolele 7, 8, 9, 11 pot fi modificate fie de conferintele de revizuire, fie conform dispozitiilor articolului 11.

Articolul 11 - Modificarea anumitor dispozitii ale aranjamentului

1) Pot fi prezentate propuneri de modificari ale articolelor 7,8,9, precum si ale prezentului articol, de catre orice tara membra a Uniunii speciale sau de Directorul general. Propunerile sunt comunicate catre acesta tarilor membre ale Uniunii speciale, cu cel putin sase luni inainte de a fi supuse discutiei in Adunare.

2) Orice modificare a articolelor mentionate la alineatul 1) este adoptata de Adunare.

Adoptarea necesita trei patrimi din voturile exprimate; totusi, orice modificare a articolului 7, precum si a prezentului alineat, necesita patru cincimi din voturile exprimate.

3)a) Orice modificare a articolelor mentionate la alineatul 1) intra in vigoare in termen de o luna de la primirea, de catre Directorul general, a modificarilor de acceptare scrise, efectuate, in conformitate cu prevederile constitutionale respective, de trei patrimi din numarul tarilor care erau membre ale Uniunii speciale in momentul in care s-a adoptat modificarea.

b) Orice modificare a articolelor mentionate, odata acceptata, leaga, in momentul in care modificarea intra in vigoare, toate tarile membre ale Uniunii speciale; totusi, modificarile care se refera la marirea obligatiilor financiare ale tarilor din cadrul Uniunii speciale nu leaga decat acele tari care au notificat acceptul lor cu privire la modificarile mentionate.

c) Orice modificare acceptata conform subalineatului a) leaga toate tarile care devin membre ale Uniunii speciale dupa data la care respectiva modificare a intrat in vigoare, conform subalineatului a).

Articolul 12 - Modalitatile prin care tarile pot deveni parti la aranjament

1) Orice tara parte la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale poate deveni parte la prezentul aranjament prin:

i) semnarea acestuia, urmata de depunerea instrumentului de ratificare, sau

ii) depunerea unui instrument de adeziune.

2) Instrumentele de ratificare sau de adeziune se depun pe langa Directorul general.

3) Dispozitiile articolului 24 al Actului de la Stockholm al Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale se aplica prezentului aranjament.

4) Alineatul 3) nu va putea fi interpretat in nici un caz ca implicand recunoasterea sau acceptarea tacita, de vreuna din tarile membre ale Uniunii speciale, a unei situatii de fapt, pe orice teritoriu pe care ar fi aplicat prezentul aranjament de catre o alta tara, in virtutea alineatului mentionat.

Articolul 13 - Intrarea in vigoare a aranjamentului

1)a) Prezentul aranjament intra in vigoare in termen de un an de la depunerea instrumentelor de ratificare sau de adeziune

i) de doua treimi din tarile care, la data deschiderii spre semnare a prezentului aranjament, sunt parti la Conventia europeana, si

ii) de trei tari care sunt parti la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale dar nu sunt parti la Conventia europeana, dintre care cel putin una trebuie sa fie o tara in care, conform celor mai recente statistici publicate de Biroul international, in momentul depunerii instrumentului sau de ratificare sau de adeziune, sa fi fost depuse peste 40.000 de cereri de brevet sau de certificate de autor de inventie.

b) In ceea ce priveste orice alta tara, cu exceptia celor pentru care aranjamentul intra in vigoare conform alineatului a), prezentul aranjament intra in vigoare la un an dupa data la care ratificarea sau adeziunea tarii respective a fost notificata de catre Directorul general, cu conditia ca in instrumentul de ratificare sau de adeziune sa nu fi fost mentionata o data posterioara.

In acest din urma caz, prezentul aranjament intra in vigoare, pentru tara respectiva, la data indicata.

c) Tarile care sunt parti la Conventia europeana si care ratifica prezentul aranjament, sau care adera la el, au obligatia de a denunta aceasta Conventie cel mai tarziu cu incepere din ziua in care prezentul aranjament intra in vigoare pentru ele.

2) Ratificarea sau adeziunea permite accesul, cu drept deplin, la toate clauzele si avantajele stipulate prin prezentul aranjament.

Articolul 14 - Durata aranjamentului

Prezentul aranjament are aceeasi durata ca si Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale.

Articolul 15 - Denuntarea

1) Orice tara membra a Uniunii speciale poate denunta prezentul aranjament printr-o notificare adresata Directorului general.

2) Denuntarea are efect in termen de un an dupa ziua in care Directorul general a primit notificarea.

3) Posibilitatea de denuntare, prevazuta de prezentul articol, nu poate fi exercitata de o tara inaintea expirarii unui termen de cinci ani incepand de la data la care aceasta a devenit membra a Uniunii speciale.

Articolul 16 - Semnarea, limbile, notificarile, functia de depozitar

1)a) Prezentul aranjament este semnat intr-un singur exemplar original, in limbile engleza si franceza, ambele texte fiind valabile.

b) Prezentul aranjament ramane deschis spre semnare la Strasbourg pana la 30 septembrie 1971.

c) Din momentul in care nu mai este deschis spre semnare, exemplarul original al prezentului aranjament este depus pe langa Directorul general.

2) Textele oficiale se redacteaza de catre Directorul general, dupa o consultare cu guvernele interesate, in limbile germana, spaniola, japoneza, portugheza, rusa si in alte limbi indicate de Adunare.

3)a) Directorul general certifica si transmite doua copii ale textului semnat al prezentului aranjament guvernelor tarilor care l-au semnat si, la cerere, si altor guverne. De asemenea, el certifica si transmite o copie Secretarului general al Consiliului Europei.

b) Directorul general certifica si transmite doua copii ale oricarei modificari a prezentului aranjament guvernelor tuturor tarilor membre ale Uniunii speciale si, la cerere, guvernului oricarei alte tari. De asemenea, el certifica si transmite o copie Secretarului general al Consiliului Europei.

c) Directorul general transmite, la cerere, guvernului oricarei tari care a semnat prezentul aranjament sau care adera la el, un exemplar certificat pentru conformitate, al clasificarii, in limbile engleza sau franceza.

4) Directorul general inregistreaza prezentul aranjament pe langa Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite.

5) Directorul general notifica guvernelor tuturor tarilor care sunt parti la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale si Secretarului general al Consiliului Europei:

i) semnaturile;

ii) depunerea instrumentelor de ratificare sau de adeziune;

iii) data de intrare in vigoare a prezentului aranjament;

iv) rezerve cu privire la aplicarea clasificarii;

v) acceptarile de modificari ale prezentului aranjament;

vi) datele la care intra in vigoare aceste modificari;

vii) denuntarile primite.

Articolul 17 - Dispozitii tranzitorii

1) In timpul celor doi ani care urmeaza intrarii in vigoare a prezentului aranjament, tarile care sunt parti la Conventia europeana dar nu sunt inca membre ale Uniunii speciale pot, daca doresc, sa-si exercite, in cadrul Comitetului de experti, aceleasi drepturi, ca si cand ar fi membre ale Uniunii speciale.

2) Timp de trei ani dupa expirarea termenului prevazut la alineatul 1), tarile mentionate la acest alineat pot fi reprezentate de observatori la sesiunile Comitetului de experti si, daca acesta hotareste, la sesiunile subcomitetelor si grupurilor de lucru instituite de el. In acelasi termen, tarile in cauza pot prezenta propuneri de modificari ale clasificarii , in virtutea articolului 5.5) si pot primi notificarea hotararilor si recomandarilor Comitetului de experti, in virtutea art.6.1).

3) Timp de trei ani dupa intrarea in vigoare a prezentului aranjament, tarile care sunt parti la Conventia europeana, dar nu sunt inca membre ale Uniunii speciale, pot fi reprezentate prin observatori la reuniunile Adunarii si, daca aceasta hotareste, la cele ale comitetelor si grupurilor de lucru instituite de ea.

_ __ ___ ____ _____ ______ ______ ______________ ______ ______ _____ ____ ___ __ _Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale de Proprietate Intelectuale semnată la Stockholm, 14 iulie 1967, ratificata de România prin decretul nr.1175 din 28.12.1968 - B.Of.nr.1/06.01.1969
Conventia de constituire a Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala, 1967
___________________________________ ________________ __________ _______ _____ ___ __ _ 

SUMAR

A.- Conventia de constituire a Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale, 1967

            A 1: Conventia

            A 2: Statele care au ratificat Actul de la Stockholm 1967, sau care au aderat la acesta.(Ianuarie 1971)

 

Sectiunea A 1

Conventia de constituire a Organizatiei Mondiale a Proprietatii Intelectuale semnata la Stockholm, la 14 iulie 1967

Partile contractante,

In dorinta de a contribui la o mai buna intelegere si colaborare intre state, in beneficiul reciproc si pe baza respectului suveranitatii si egalitatii,dorind, in scopul stimularii activitatii creatoare, sa promoveze, pe plan mondial, protectia proprietatii intelectuale,dorind sa modernizeze si sa faca eficiente administratiile Uniunilor infiintate in domeniile protectiei proprietatii industriale si protectiei operelor literare si artistice, si respectand in acelasi timp autonomia fiecarei Uniuni,

Au convenit cele ce urmeaza:

Articolul intai - Constituirea Organizatiei

Prin prezenta Conventie se constituie Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale.

Articolul 2 - Definitii

In sensul prezentei Conventii, se va intelege prin:

i) "Organizatie", Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale (OMPI);

ii) "Biroul international", Biroul international de Proprietate Intelectuala;

iii) "Conventia de la Paris", Conventia pentru protectia proprietatii industriale, semnata la 20 martie 1883, inclusiv Actele revizuite;

iv) "Conventia de la Berna", Conventia pentru protectia operelor literare si artistice, semnata la 9 septembrie 1886, inclusiv Actele revizuite;

v) "Uniunea de la Paris", Uniunea internationala creata prin Conventia de la Paris;

vi) "Uniunea de la Berna", Uniunea internationala creata prin Conventia de la Berna;

vii) "Uniuni", Uniunea de la Paris, Uniunile speciale si Aranjamentele speciale stabilite prin relatie cu aceasta Uniune, Uniunea de la Berna, precum si orice alt angajament international care tinde sa promoveze protectia proprietatii intelectuale, a carei administratie este asigurata de Organizatie, in baza articolului 4.iii);

viii) "proprietate intelectuala", drepturi referitoare la:- opere literare, artistice si stiintifice,- interpretari ale artistilor interpreti si executii ale artistilor executanti, fonograme si emisiuni ale radiodifuziunii,- inventii in toate domeniile activitatii umane,- descoperiri stiintifice,- desene si modele industriale,- marci de fabrica de comert si de serviciu, precum si nume comerciale si denumiri comerciale,- protectia impotriva concurentei neloiale;si orice alte drepturi aferente activitatii intelectuale in domeniile: industrial, stiintific, literar si artistic.

Articolul 3 - Scopul Organizatiei

Organizatia are drept scop:

i) sa promoveze protectia proprietatii intelectuale pe plan mondial, prin cooperare intre State si in colaborare, daca este cazul, cu orice alta organizatie internationala,

ii) sa asigure cooperarea administrativa intre Uniuni.

Articolul 4 - Functiuni

Pentru a atinge scopul definit la articolul 3, prin organele sale competente si sub rezerva exercitarii atributiilor fiecarei Uniuni:

i) se angajeaza sa promoveze adoptarea de masuri destinate sa amelioreze protectia proprietatii intelectuale pe plan mondial si sa armonizeze legislatiile nationale in acest domeniu;

ii) asigura serviciile administrative ale Uniunii de la Paris, ale Uniunilor speciale stabilite prin relatie cu aceasta Uniune si cu Uniunea de la Berna;

iii) poate accepta sa-si asume administratia, fapt care implica punerea in practica a oricarui alt angajament international care tinde sa promoveze protectia proprietatii intelectuale, sau sa participe la indeplinirea sarcinilor administrative;

iv) incurajeaza incheierea oricarui angajament international care tinde sa promoveze protectia proprietatii intelectuale;

v) se ofera sa coopereze cu Statele care ii solicita asistenta tehnico-juridica in domeniul proprietatii intelectuale;

vi) aduna si difuzeaza orice informatii referitoare la protectia proprietatii intelectuale, efectueaza si incurajeaza efectuarea de studii in acest domeniu, si publica rezultatele acestora;

vii) asigura servicii care faciliteaza protectia internationala a proprietatii intelectuale si, daca este cazul, efectueaza inregistrari in domeniu si publica indicatii referitoare la aceste inregistrari;

viii) ia orice alte masuri adecvate.

Articolul 5 - Membrii

1) Orice Stat care este membru al uneia dintre Uniuni, asa cum sunt ele definite la articolul 2.vii) poate deveni membru al Organizatiei.

2) De asemenea, poate deveni membru al Organizatiei orice Stat care nu este membru al uneia dintre Uniuni, in urmatoarele conditii:i) sa fie membru al Organizatiei Natiunilor Unite, al uneia din Institutiile specializate care au legatura cu Organizatia Natiunilor Unite sau al Agentiei Internationale de Energie Atomica, sau parte la statutul Curtii Internationale de Justitie, sauii) sa fie invitat de catre Adunarea generala sa devina parte la prezenta Conventie.

Articolul 6 - Adunarea generala

1) a) Se stabileste o Adunare generala care cuprinde Statele parti la prezenta Conventie si care sunt membre ale cel putin uneia dintre Uniuni.

b) Guvernul fiecarui Stat membru este reprezentat de un delegat care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.

c) Cheltuielile fiecarei delegatii sunt suportate de Guvernul care a desemnat delegatia respectiva.

2) Adunarea generala

:i) numeste Directorul general, la recomandarea Comitetului de coordonare;

ii) examineaza si aproba rapoartele Directorului general, referitoare la Organizatie, si ii da acestuia toate indicatiile necesare;

iii) examineaza si aproba rapoartele si activitatea Comitetului de coordonare, si ii da acestuia indicatii;

iv) adopta bugetul trienal al cheltuielilor comune ale Uniunilor;

v) aproba dispozitiile propuse de catre Directorul general, care privesc administratia referitoare la aplicarea angajamentelor internationale mentionate la articolul 4 iii);

vi) adopta regulamentul financiar al Organizatiei;

vii) decide limbile straine in care va lucra Secretariatul, tinand cont de sistemul de lucru al Natiunilor Unite;

viii) invita Statele mentionate la articolul 5.2)ii) sa devina parti la prezenta Conventie;

ix) hotareste care sunt Statele nemembre ale Organizatiei si care sunt organizatiile interguvernamentale si internationale nonguvernamentale, care pot fi admise la reuniunile sale, in calitate de observatori;

x) indeplineste orice alte sarcini utile, in cadrul prezentei Conventii.

3) a) Fiecare Stat, fie ca este membru al uneia sau al mai multor Uniuni, dispune de un vot in Adunarea generala.

b) Jumatatea Statelor membre ale Adunarii generale constituie cvorumul.

c) Daca, in cursul unei sesiuni, numarul Statelor reprezentate este mai mic de jumatate, dar egal sau mai mare de o treime din numarul Statelor membre ale Adunarii generale, aceasta poate sa ia decizii, cu toate dispozitiile subalineatului b); totusi, deciziile Adunarii generale, cu exceptia celor care se refera la procedura, nu devin executorii decat atunci cand sunt indeplinite conditiile enuntate mai jos. Biroul international comunica aceste decizii Statelor membre ale Adunarii generale, care nu sunt reprezentate, invitandu-le sa comunice in scris, intr-un termen de trei luni de la data invitatiei, votul sau abtinerea lor. Daca, la expirarea acestui termen, numarul Statelor care si-au exprimat votul sau abtinerea in acest fel este cel putin egal cu numarul Statelor care lipseau pentru a fi intrunit cvorumul in cursul sesiunii, deciziile mentionate devin executorii, cu conditia ca in acest timp majoritatea sa fie indeplinita.

d) Sub rezerva dispozitiilor de la subalineatele e) si f), Adunarea generala ia hotarari cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate.

e) Dispozitiile care privesc administratia referitoare la aplicarea angajamentelor internationale prevazute la articolul 4.iii) se accepta numai cu o majoritate de trei patrimi din voturile exprimate.

f) Aprobarea unui acord cu Organizatia Natiunilor Unite, in conformitate cu dispozitiile articolelor 57 si 63 din Carta Natiunilor Unite necesita o majoritate de noua zecimi din voturile exprimate.

g) Numirea Directorului general (alineatul 2)i)), aprobarea dispozitiilor propuse de Directorul general cu privire la administratia referitoare la aplicarea angajamentelor internationale (alineatul 2)v)), precum si transferul sediului (articolul 10) necesita majoritatea prevazuta, nu numai in Adunarea generala, dar si in cadrul Adunarii Uniunii de la Paris si al Adunarii Uniunii de la Berna.

h) Abtinerea nu este considerata ca vot.i) Un delegat nu poate reprezenta decat un singur Stat si nu poate vota decat in numele acestuia.

4) a) Adunarea generala se intruneste o data la trei ani in sesiune ordinara, la convocarea Directorului general.

b) Adunarea generala se intruneste in sesiune extraordinara la convocarea Directorului general, la cererea Comitetului de coordonare sau la cererea unei patrimi din Statele membre ale Adunarii generale.

c) Intrunirile au loc la sediul Organizatiei.

5) Statele parti la prezenta Conventie, care nu sunt membre ale uneia dintre Uniuni, sunt admise la intrunirile Adunarii generale in calitate de observatori.

6) Adunarea generala stabileste regulamentul sau interior.

Articolul 7 - Conferinta

1) a) Se stabileste sa aiba loc o Conferinta la care sa ia parte Statele parti la prezenta Conventie, fie ca sunt sau nu sunt membre ale uneia dintre Uniuni.

b) Guvernul fiecarui Stat este reprezentat de cate un delegat care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.

c) Cheltuielile fiecarei delegatii sunt suportate de Guvernul care a desemnat-o.

2) Conferinta:

i) discuta probleme de interes general din domeniul proprietatii intelectuale si poate adopta recomandari referitoare la aceste probleme, respectand competenta si autonomia Uniunilor;

ii) adopta bugetul trienal al Conferintei;

iii) stabileste, in limitele acestui buget, programul trienal de asistenta tehnico-juridica ;

iv) adopta modificari la prezenta Conventie, conform procedurii definite la articolul 17;

v) hotaraste care sunt Statele nemembre ale Organizatiei si care sunt organizatiile interguvernamentale si internationale nonguvernamentale care pot fi admise la intrunirile sale, in calitate de observatori;

vi) indeplineste orice alte sarcini utile, in cadrul prezentei Conventii.

3) a) Fiecare Stat membru dispune de un vot in cadrul Conferintei.

b) O treime a Statelor membre constituie cvorumul.

c) Sub rezerva dispozitiilor articolului 17, Conferinta ia hotarari cu o majoritate de doua treimi din voturile exprimate.

d) Nivelul contributiilor Statelor parti la prezenta Conventie, care nu sunt membre ale uneia dintre Uniuni, este fixat printr-un vot la care numai delegatii acestor State au dreptul sa participe.

e) Abtinerea nu este considerata ca vot.

f) Un delegat nu poate reprezenta decat un singur Stat si nu poate vota decat in numele acestuia.

4) a) Conferinta se intruneste in sesiune ordinara, la convocarea Directorului general, in aceeasi perioada si in acelasi loc ca si Adunarea generala.

b) Conferinta se intruneste in sesiune extraordinara la convocarea Directorului general, la cererea majoritatii Statelor membre.

5) Conferinta stabileste regulamentul sau interior.

Articolul 8 - Comitetul de coordonare

1) a) Se stabileste un Comitet de coordonare cuprinzand Statele parti la prezenta Conventie, care sunt membre ale Comitetului executiv al Uniunii de la Paris, ale Comitetului executiv al Uniunii de la Berna sau ale ambelor Comitete executive. Totodata, daca unul din aceste Comitete executive cuprinde mai mult de un sfert din tarile membre ale Adunarii care l-a ales, acest Comitet desemneaza, dintre membrii sai, Statele care vor fi membre ale Comitetului de coordonare, astfel incat numarul lor sa nu depaseasca un sfert, stiut fiind faptul ca tara pe teritoriul careia are sediul Organizatia nu intra in calculul acestui sfert.

b) Guvernul fiecarui Stat membru al Comitetului de coordonare este reprezentat de cate un delegat care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.

c) Atunci cand Comitetul examineaza fie probleme care intereseaza direct programul sau bugetul Conferintei, si ordinea de zi a acesteia, fie propuneri de modificare a prezentei Conventii, de natura sa afecteze drepturile sau obligatiile Statelor parti la prezenta Conventie, care nu sunt membre ale uneia dintre Uniuni,un sfert din aceste State participa la intrunirile Comitetului de coordonare avand aceleasi drepturi ca si membrii acestui Comitet. Conferinta alege, la fiecare sesiune ordinara, Statele chemate sa participe la astfel de intruniri.

d) Cheltuielile fiecarei delegatii sunt suportate de Guvernul care a desemnat-o.

2) Comitetul de coordonare:

i) acorda avize organelor Uniunii, Adunarii generale, Conferintei si Directorului general, referitoare la toate problemele administrative si financiare, si la orice alte probleme de interes comun a doua sau mai multe Uniuni, sau al uneia sau mai multor Uniuni si al Organizatiei, si mai ales la bugetul cheltuielilor comune Uniunilor;

ii) pregateste proiectul ordinii de zi al Adunarii generale;

iii) pregateste proiectul ordinii de zi si proiectele de program si de buget ale Conferintei;

iv) se pronunta, pe baza bugetului trienal al cheltuielilor comune ale Uniunilor si a bugetului trienal al Conferintei, precum si pe baza programului trienal de asistenta juridica, asupra bugetelor si programelor anuale corespunzatoare;

v) la expirarea mandatului Directorului general sau in cazul in care acest post este vacant, propune numele unui candidat, in vederea numirii lui in acest post de catre Adunarea generala; daca Adunarea generala nu numeste candidatul propus, Comitetul de coordonare prezinta un alt candidat; se reia aceeasi procedura pana la numirea, de catre Adunarea generala, a ultimului candidat prezentat;

vi) daca postul de Director general ramane vacant intre doua sesiuni ale Adunarii generale, numeste un Director general interimar, pentru durata care precede intrarea in functie a noului Director general;

vii) se achita de orice alte sarcini care ii sunt atribuite in cadrul prezentei Conventii.

3) a) Comitetul de coordonare se intruneste o data pe an in sesiune ordinara la convocarea Directorului general. In principiu, el se intruneste la sediul Organizatiei.

b) Comitetul de coordonare se intruneste in sesiune extraordinara, la convocarea adresata de catre Directorul general, fie la initiativa acestuia, fie la cererea presedintelui Comitetului sau a unui sfert dintre membrii sai.

4) a) Fiecare Stat, fie ca este membru al unui singur Comitet din cele doua Comitete executive mentionate la alineatul 1)a), fie ca este membru al ambelor Comitete, dispune de un singur vot in Comitetul de coordonare.

b) Jumatate din membrii Comitetului de coordonare constituie cvorumul.

c) Un delegat nu poate reprezenta decat un singur Stat si nu poate vota decat in numele acestuia.

5) a) Comitetul de coordonare isi exprima opiniile si ia hotarari cu majoritatea simpla a voturilor exprimate. Abtinerea nu este considerata ca vot.

b) Chiar daca s-a obtinut majoritatea simpla a voturilor, oricare dintre membrii Comitetului de coordonare poate, imediat dupa incheierea votarii, sa solicite un decont special al voturilor: se va proceda in felul urmator: se vor intocmi doua liste, pe care sa figureze respectiv numele Statelor membre ale Comitetului executiv al Uniunii de la Paris si cele ale Statelor membre ale Comitetului executiv al Uniunii de la Berna; votul fiecarui Stat va fi inscris in dreptul numelui sau pe fiecare din listele pe care figureaza. In cazul in care acest decont special indica faptul ca nu s-a obtinut majoritatea simpla pe fiecare din aceste liste, propunerea nu va fi considerata adoptata.

6) Orice Stat membru al Organizatiei, care nu este membru al Comitetului de coordonare, poate fi reprezentat la intrunirile acestui Comitet de catre observatori, cu drept de participare la deliberari, dar fara drept de vot.

7) Comitetul de coordonare stabileste regulamentul sau interior. 

 

Articolul 9 -Biroul international

1) Biroul international constituie secretariatul Organizatiei.

2) Biroul international este condus de Directorul general asistat de doi sau mai multi directori generali adjuncti.

3) Directorul general este numit pentru o perioada determinata, care nu poate fi mai mica de sase ani. Numirea acestuia poate fi reinnoita pentru perioade determinate. Durata primei perioade si aceea a eventualelor perioade urmatoare, precum si alte conditii ale numirii sale, sunt fixate de Adunarea generala.

4) a) Directorul general este cel mai inalt functionar al Organizatiei.

b) El reprezinta Organizatia.

c) El raspunde in fata Adunarii generale si se conformeaza directivelor acesteia in privinta afacerilor interne si externe ale Organizatiei.

5) Directorul general pregateste proiectele de buget si de program, precum si rapoartele periodice de activitate. El le transmite Guvernelor Statelor interesate, precum si organelor competente ale Uniunilor si ale Organizatiei.

6) Directorul general si orice membru desemnat de acesta din cadrul personalului iau parte, fara drept de vot, la toate intrunirile Adunarii generale, ale Conferintei, ale Comitetului de coordonare, precum si ale oricarui alt comitet sau grup de lucru. Directorul general sau un membru desemnat de acesta din cadrul personalului este din oficiu secretar al acestor organe.

7) Directorul general numeste personalul necesar bunei functionari a Biroului international. El numeste directorii generali adjuncti dupa aprobarea Comitetului de coordonare. Conditiile de angajare sunt fixate prin Statutul personalului, care trebuie sa fie aprobat de Comitetul de coordonare, la propunerea Directorului general. Necesitatea de a asigura, in cadrul serviciilor, numai personal calificat, din motive de eficienta, competenta si integritate, trebuie sa fie criteriul principal pentru recrutarea membrilor personalului si stabilirea conditiilor de angajare a acestora. In mod obligatoriu, se va avea in vedere ca aceasta recrutare sa fie asigurata pe o arie geografica cat mai intinsa.

8) Functiile Directorului general si ale membrilor personalului au caracter strict international. In exercitarea functiilor lor, acestia nu trebuie sa solicite sau sa primeasca instructiuni din partea nici unui Guvern, a nici unei autoritati straine de Organizatie. Ei trebuie sa se abtina de la orice act de natura sa compromita pozitia lor de functionari internationali. Fiecare Stat membru se angajeaza sa respecte caracterul exclusiv international al functiilor Directorului general si membrilor personalului, si sa nu incerce sa-i influenteze pe acestia in exercitarea functiilor lor.

Articolul 10 - Sediul

1) Sediul Organizatiei s-a stabilit la Geneva.

2) Transferul sediului poate fi hotarat in conditiile prevazute la articolul 6.3) d) si g).

Articolul 11 - Finantele

1) Organizatia are doua bugete distincte: bugetul cheltuielilor comune ale Uniunilor si bugetul Conferintei.

2) a) Bugetul cheltuielilor comune ale Uniunilor contine prevederi ale cheltuielilor care prezinta interes pentru mai multe Uniuni.

b) Acest buget este finantat din urmatoarele resurse:

     i) contributiile Uniunilor, stiut fiind faptul ca nivelul contributiei fiecarei Uniuni este fixat de Adunarea acesteia, tinand cont de masura in care sunt efectuate cheltuielile comune in interesul respectivei Uniuni;

     ii) taxele si sumele datorate pentru serviciile prestate de Biroul international si care nu sunt in raport direct cu vreuna dintre Uniuni sau nu sunt percepute pentru servicii prestate de Biroul international in domeniul asistentei tehnico-juridice;

     iii) produsul vanzarii publicatiilor Biroului international, care nu se refera direct la vreuna dintre Uniuni, si drepturile aferente acestor publicatii;

     iv) donatiile, legatele si subventiile de care beneficiaza Organizatia, cu exceptia celor prevazute la alineatul 3) b) iv);

     v) chiriile, dobanzile si alte diverse venituri ale Organizatiei.

3) a) Bugetul Conferintei contine prevederile cheltuielilor necesare pentru desfasurarea sesiunilor Conferintei si pentru programul de asistenta tehnico-juridica.

b) Acest buget este finantat din urmatoarele resurse:

     i) contributiile Statelor parti la prezenta Conventie si care nu sunt membre ale vreuneia dintre Uniuni;

     ii) sumele eventual puse la dispozitia acestui buget de catre Uniuni, stiut fiind faptul ca nivelul sumei puse la dispozitie de fiecare Uniune este fixat de Adunarea acestei Uniuni si ca fiecare Uniune este libera sa nu contribuie la acest buget;

     iii) sumele percepute pentru serviciile prestate de Biroul international in domeniul asistentei tehnico-juridice;

     iv) donatiile, legatele si subventiile de care beneficiaza Organizatia, in scopurile prevazute la subalineatul a).

4) a) pentru a determina partea sa de contributie la bugetul Conferintei, fiecare din Statele parti la prezenta Conventie, si care nu este membru al vreuneia dintre Uniuni, este incadrat intr-o clasa si plateste contributiile sale anuale pe baza unui numar de unitati fixat dupa cum urmeaza:

Clasa A .....10

Clasa B ..... 3

Clasa C ..... 1

b) Fiecare dintre aceste State, in momentul in care indeplineste unul din actele prevazute la articolul 14.1), semnaleaza clasa in care doreste sa fie incadrat. El poate sa schimbe clasa. Daca alege o clasa inferioara, Statul respectiv trebuie sa faca cunoscut acest lucru Conferintei, in cursul uneia dintre sesiunile ei ordinare. O astfel de schimbare are efect la inceputul anului urmator respectivei sesiuni.

c) Contributia anuala a fiecaruia dintre aceste State consta intr-o suma al carei raport cu suma totala a contributiilor la bugetul Conferintei a tuturor Statelor este acelasi cu raportul dintre numarul de unitati al clasei in care este incadrat si numarul total de unitati al Statelor in ansamblu.

d) Contributiile se achita la data 1 ianuarie a fiecarui an.

e) In cazul in care bugetul nu este adoptat inaintea inceperii unui nou exercitiu bugetar, bugetul anului precedent este redistribuit conform modalitatilor prevazute de regulamentul financiar.

5) Avand in vedere dispozitiile prezentului articol, orice Stat parte la prezenta Conventie, care nu este membru al vreunei Uniuni si care intarzie sa plateasca contributiile, ca si orice Stat parte la prezenta Conventie, care este membru al uneia dintre Uniuni si care este in intarziere cu plata contributiilor in numele respectivei Uniuni, nu isi poate exercita dreptul de vot in nici unul dintre organele Organizatiei al carui membru este, daca suma cu care s-a intarziat plata este egala sau superioara sumei contributiilor pe care acesta o datoreaza pentru doi ani incheiati. Totusi, un astfel de Stat poate fi autorizat sa-si pastreze exercitiul dreptului de vot in interiorul organului sus-mentionat, atat timp cat acesta din urma considera ca intarzierea este rezultatul unor circumstante exceptionale si inevitabile.

6) Nivelul taxelor si sumelor datorate pentru servicii prestate de catre Biroul international in domeniul asistentei tehnico-juridice este fixat de catre Directorul general, care raporteaza Comitetului de coordonare.

7) Organizatia poate sa primeasca, cu aprobarea Comitetului de coordonare, orice donatii, legate si subventii provenind direct de la guverne, institutii publice sau private, de la asociatii sau de la particulari.

8) a) Organizatia poseda un fond de rulment constituit dintr-un varsamant unic, efectuat de Uniuni si de fiecare Stat parte la prezenta Conventie, care nu este membru al vreuneia dintre Uniuni. Daca fondul devine insuficient, se hotareste majorarea acestuia.

b) Nivelul varsamantului unic al fiecarei Uniuni, precum si participarea eventuala a acesteia la majorarea lui sunt hotarate de Adunarea Uniunii respective.

c) Nivelul varsamantului unic al fiecarui Stat parte la prezenta Conventie, care nu este parte a unei Uniuni, precum si participarea sa la orice majorare a fondului, sunt proportionale cu contributia acestui Stat pentru anul in cursul caruia s-a constituit fondul sau s-a hotarat majorarea lui. Proportia si modalitatile de efectuare a varsamatului sunt hotarate de Conferinta, la propunerea Directorului general si cu avizul Comitetului de coordonare.

9) a) Acordul cu privire la sediu, incheiat cu Statul pe teritoriul caruia are sediul Organizatia, prevede ca, daca fondul de rulment este insuficient, Statul respectiv acorda sume in avans. Nivelul acestor sume si conditiile in care ele se acorda fac, in fiecare caz, obiectul unor acorduri separate intre Statul in cauza si Organizatie. Atat timp cat este obligat sa acorde sume in avans, acest Stat dispune ex officio de un sediu pentru Comitetul de coordonare.

b) Statul mentionat la subalineatul a) si Organizatia au, fiecare, dreptul sa denunte angajamentul de a acorda sume in avans, printr-o notificare in scris. Denuntarea are efect la trei ani de la incheierea anului in cursul caruia a fost notificata.

10) Verificarea conturilor este asigurata, conform modalitatilor prevazute in regulamentul financiar, de unul sau mai multe State membre sau de catre controlori externi, care sunt desemnati, cu consimtamantul lor, de Adunarea generala.

Articolul 12 - Puterea juridica; privilegii si imunitati

1) Pe teritoriul fiecarui Stat membru, conform legislatiei acestuia, Organizatia se bucura de puterea juridica necesara pentru a-si atinge scopul sau si pentru a-si exercita functiile.

2) Organizatia incheie un acord cu privire la sediu, cu Confederatia elvetiana si cu orice alt Stat in care ar putea fi stabilit in continuare.

3) Organizatia poate sa incheie acorduri bilaterale sau multilaterale cu celelalte State membre, pentru a asigura functionarilor sai si reprezentantilor tuturor Statelor membre, privilegii si imunitati necesare pentru atingerea scopului propus si exercitarea functiilor sale.

4) Directorul general poate sa negocieze si, dupa aprobarea Comitetului de coordonare, sa incheie si sa semneze, in numele Organizatiei, acordurile mentionate la alineatele 2) si 3).

Articolul 13 - Relatiile cu alte organizatii

1) Daca Organizatia considera oportun, ea stabileste relatii de lucru si coopereaza cu alte organizatii interguvernamentale. Orice acord general conceput in acest scop cu aceste organizatii este incheiat de catre Directorul general, dupa aprobarea Comitetului de coordonare.

2) Organizatia poate sa ia, pentru problemele ce intra in competenta sa, toate dispozitiile adecvate in vederea consultarii organizatiilor internationale nonguvernamentale si, sub rezerva consimtamantului Guvernelor interesate, al organizatiilor nationale guvernamentale sau nonguvernamentale, precum si in vederea oricarei cooperari cu organizatiile de mai sus. Astfel de dispozitii sunt luate de catre Directorul general, dupa aprobarea Comitetului de coordonare.

Articolul 14 - Modalitati conform carora Statele pot deveni parti la Conventie

1) Statele mentionate la articolul 5 pot deveni parti la prezenta Conventie si membri ai Organizatiei prin:

     i) semnarea, fara rezerva ratificarii, sau

     ii) semnarea, sub rezerva ratificarii, urmata de depunerea instrumentului de ratificare, sau

     iii) depunerea instrumentului de aderare.

2) In pofida oricarei alte dispozitii a prezentei Conventii, un Stat parte la Conventia de la Paris, la Conventia de la Berna sau la ambele Conventii, nu poate deveni parte la prezenta Conventie decat devenind parte simultan, sau dupa ce a devenit parte, prin ratificare sau aderarefie la Actul de la Stockholm al Conventiei de la Paris in totalitate, sau cu singura limitare prevazuta de articolul 20. 1) b) i) a Actului mentionat.fie la Actul de la Stockholm al Conventiei de la Berna in totalitate sau cu singura limitare prevazuta de articolul 28.1) b) i) a Actului mentionat.

3) Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun pe langa Directorul general.

Articolul 15 - Intrarea in vigoare a Conventiei

1) Prezenta Conventie intra in vigoare la trei luni dupa ce zece State membre ale Uniunii de la Paris si sapte State membre ale Uniunii de la Berna au indeplinit unul din actele prevazute la articolul 14.1), fiind inteles ca orice Stat membru al ambelor Uniuni este inclus in cele doua grupuri. La aceasta data, prezenta Conventie intra, de asemenea, in vigoare fata de Statele care, nefiind membre ale vreuneia dintre cele doua Uniuni au indeplinit, cu trei luni sau mai mult inainte de data mentionata, unul din actele prevazute la articolul 14.1).

2) Fata de orice alt Stat, prezenta Conventie intra in vigoare la trei luni dupa data la care acest Stat a indeplinit unul din actele prevazute la articolul 14.1).

Articolul 16 - Rezerve

La prezenta Conventie nu este admisa nici o rezerva.

Articolul 17

1) Prin intermediul Comitetului de coordonare sau al Directorului general, orice Stat membru poate prezenta propuneri de modificari ale prezentei Conventii. Aceste propuneri sunt comunicate de catre Directorul general Statelor membre, cu cel putin sase luni inainte de a fi supuse analizei in cadrul Conferintei.

2) Orice modificare este adoptata de Conferinta. Daca este vorba de modificari de natura sa afecteze drepturile si obligatiile Statelor parti la prezenta Conventie, care nu sunt membre ale vreuneia dintre Uniuni, aceste State participa si ele la scrutin. Statele parti la prezenta Conventie si care nu sunt membre ale cel putin uneia dintre Uniuni, sunt singurele abilitate sa voteze orice propuneri referitoare la alte modificari. Modificarile sunt adoptate cu majoritatea simpla a voturilor exprimate, stiut fiind faptul ca in cadrul Conferintei nu se voteaza decat propunerile de modificari adoptate in prealabil de Adunarea Uniunii de la Paris si de Adunarea Uniunii de la Berna, conform regulilor stabilite in cadrul fiecareia dintre ele, cu privire la modificarea dispozitiilor administrative ale Conventiilor respective.

3) Orice modificare, efectuata in conformitate cu regulile constitutionale respective, din partea a trei patrimi din Statele care erau membre ale Organizatiei si aveau dreptul de a vota modificarea propusa in termenii alineatului 2), in momentul in care modificarea a fost adoptata de Conferinta, intra in vigoare la o luna de la primirea in scris, de catre Directorul general, a notificarilor de acceptare. Orice modificare astfel acceptata leaga toate Statele care sunt membre ale Organizatiei in momentul in care intra in vigoare modificarea, sau care devin membre ale acesteia la o data ulterioara; totodata, orice modificare care majoreaza obligatiile financiare ale Statelor membre nu leaga decat acele State care au notificat acceptul lor cu privire la modificarea mentionata.

Articolul 18 - Denuntarea

1) Orice Stat membru poate denunta prezenta Conventie printr-o notificare adresata Directorului general.

2) Denuntarea are efect la sase luni dupa data la care Directorul general a primit notificarea.

Articolul 19 - Notificari

Directorul general notifica Guvernelor tuturor Statelor membre:

     i) data de intrare in vigoare a Conventiei;

     ii) semnaturile si depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare;

     iii) acceptarile modificarilor prezentei Conventii si data la care intra ele in vigoare;

     iv) denuntarile prezentei Conventii.

Articolul 20 - Dispozitii protocolare

1) a) Prezenta Conventie este semnata intr-un singur exemplar, in limbile engleza, spaniola, franceza si rusa, aceste texte fiind autentice; ea este depusa pe langa Guvernul Suediei.

b) Prezenta Conventie ramane deschisa spre semnare la Stockholm pana la 13 ianuarie 1968.

2) Textele oficiale sunt intocmite de Directorul general, dupa consultarea Guvernelor interesate, in limbile germana, italiana si portugheza, si in alte limbi pe care le va indica Conferinta.

3) Directorul general transmite doua copii legalizate ale prezentei Conventii si ale oricarei modificari adoptate de Conferinta Guvernelor Statelor membre ale Uniunilor de la Paris sau de la Berna, Guvernului oricarui alt Stat, atunci cand acesta adera la prezenta Conventie, precum si Guvernului oricarui alt Stat care solicita aceasta. Copiile textului semnat al Conventiei, care sunt transmise Guvernelor, sunt legalizate de Guvernul Suediei.

4) Directorul general inregistreaza prezenta Conventie pe langa Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite.

Articolul 21 - Clauze tranzitorii

1) Pana la intrarea in functie a primului Director general, in prezenta Conventie, referirile la Biroul international sau la Directorul general sunt considerate ca raportandu-se respectiv la Birourile internationale reunite pentru protectia proprietatii industriale, literara si artistica ( numite si Birouri internationale reunite pentru protectia proprietatii intelectuale (BIRPI)), sau la Directorul lor.

2) a) Statele care sunt membre ale uneia ditre Uniuni, dar care nu au devenit inca parti la prezenta Conventie, pot, timp de cinci ani de la data intrarii sale in vigoare sa-si exercite, daca doresc, aceleasi drepturi ca si Statele parti la Conventie.Orice Stat care doreste sa-si exercite drepturile mentionate mai sus depune, in acest scop, pe langa Directorul general, o notificare scrisa, care are efect de la data primirii ei. Astfel de State sunt recunoscute ca fiind membre ale Adunarii generale si ale Conferintei pana la expirarea perioadei mentionate.

b) La expirarea perioadei de cinci ani, aceste State nu mai au dreptul de vot in cadrul Adunarii generale, al Conferintei sau al Comitetului de coordonare.

c) Imediat ce au devenit parti la prezenta Conventie, Statele mentionate isi pot exercita din nou dreptul la vot.

3) a) Atat timp cat toate Statele membre ale Uniunii de la Paris sau de la Berna nu au devenit parti la prezenta Conventie, Biroul international si Directorul general isi exercita si functiile care revin Birourilor internationale reunite pentru protectia proprietatii industriale, literare si artistice, si Directorului acestora.

b) Personalul aflat in functie la Birourile sus-mentionate la data la care intra in vigoare prezenta Conventie, este considerat, pe perioada de tranzitie prevazuta de subalineatul a), ca fiind in functie si pentru Biroul international.

4) a) Atunci cand toate Statele membre ale Uniunii de la Paris devin membre ale Organizatiei, drepturile, obligatiile si bunurile Biroului acestei Uniuni revin Biroului international al Organizatiei.

b) Atunci cand toate Statele membre ale Uniunii de la Berna devin membre ale Organizatiei, drepturile, obligatiile si bunurile Biroului acestei Uniuni revin Biroului international al Organizatiei.

SECTIUNEA A 2

STATELE CARE AU RATIFICAT ACTUL DE LA STOCKHOLM, 1967, SAU CARE AU ADERAT LA ACESTA

 
Statul Data de la care ratificarea sau aderarea are efect Publicarea in Proprietatea industriala (anul si pagina)
Germania (Rep. Fed.) 19 septembrie 1970 1970, 207
Bulgaria 19 mai 1970 1970, 76
Canada 26 iunie 1970 1970, 143
Danemarca 26 aprilie 1970 1970, 76
Spania 26 aprilie 1970 1970, 207
Statele Unite ale Americii 25 august 1970 1970, 207
Finlanda 8 septembrie 1970 1970, 207
Ungaria 26 aprilie 1970 1968, 91
Irlanda 26 aprilie 1970 1968, 91
Israel 26 aprilie 1970 1969, 246
Malawi 11 iunie 1970 1970, 143
Republica Democrata Germana* 26 aprilie 1970 1968, 239
RSS Bielorusia 26 aprilie 1970 1969, 82
RSS Ucraina 26 aprilie 1970 1969, 63
Romania 26 aprilie 1970 1969, 63
Marea Britanie 26 aprilie 1970 1969, 63
Senegal 26 aprilie 1970 1968, 318
Suedia 26 aprilie 1970 1969, 283
Elvetia 26 aprilie 1970 1970, 76
Ciad 26 aprilie 1970 1970, 208
Cehoslovacia 22 decembrie 1970 1970, 342
Uniunea Sovietica 26 aprilie 1970 1969, 2

  ____________

*Validitatea acestei adeziuni este contestata de un anumit numar de State (Ianuarie 1971)

SECTIUNEA A 2

STATELE CARE AU RATIFICAT CONVENTIA SAU AU ADERAT LA ACEASTA

 
Statul Data de la care are efect ratificarea sau adeziunea Publicarea in Proprietatea industriala (anul si pagina)
Australia 10 august 1972 1972, 155
Austria 11 august 1973 1973, 166
Republica Federala Germania 19 septembrie 1970 1970, 207
Belgia 31 ianuarie 1975 1974, ...
Bulgaria 19 mai 1970 1970, 76
Camerun 3 noiembrie 1973 1973, 294
Canada 26 iunie 1970 1970, 143
Coasta de Fildes 1 mai 1974 1974, 42
Danemarca 26 aprilie 1970 1970, 76
Emiratele Arabe Unite 24 septembrie 1974 1974, 290
Spania 26 aprilie 1970 1969, 195
Statele Unite ale Americii 25 august 1970 1970, 207
Fidji 11 martie 1972 1971, 330
Finlanda 8 septembrie 1970 1970, 207
Franta 18 octombrie 1974 1974, 342
Ungaria 26 aprilie 1970 1970, 76
Irlanda 26 aprilie 1970 1968, 91
Israel 26 aprilie 1970 1969, 246
Iordania 12 iulie 1972 1972, 126
Kenia 5 octombrie 1971 1971, 206
Liechtenstein 21 mai 1972 1972, 75
Malawi 11 iunie 1970 1970, 140
Maroc 27 iulie 1971 1971, 118
Norvegia 8 iunie 1974 1974, 174
Uganda 18 octombrie 1973 1973, 201
Olanda 9 ianuarie 1975 1974, 414
Republica Democrata Germana 26 aprilie 1970 1968, 239
Republica Democratica si Populara Coreea 17 august 1974 1974, 210
RSS Bielorusia 26 aprilie 1970 1969, 82
RSS Ucraina 26 aprilie 1970 1969, 63
Romania 26 aprilie 1970 1969, 63
Marea Britanie 26 aprilie 1970 1969, 63
Senegal 26 aprilie 1970 1968, 318
Sudan 15 februarie 1974 1973, 370
Suedia 26 aprilie 1970 1969, 283
Elvetia 26 aprilie 1970 1970, 76
Ciad 26 septembrie 1970 1970, 208
Cehoslovacia 22 decembrie 1970 1970, 342
Uniunea Sovietica 26 aprilie 1970 1969, 2
Iugoslavia 11 octombrie 1973 1973, 201
Zair 28 ianuarie 1975 1974
 
(Noiembrie 1974)

_ __ ___ ____ _____ ______ _______ _____________________ _______ ______ _____ ____ ___ __ _Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la Conferinţa diplomatică de la Washington la 19 iunie 1970, ratificat de România prin Decretul nr.81 din 2 martie 1979 - B.Of.nr.22/08.03.1979
DECRET nr. 81 din 2 martie 1979
pentru ratificarea Tratatului de cooperare an domeniul brevetelor, adoptat la Conferinta diplomatica de la Washington la 19 iunie 1970
EMITENT: CONSILIUL DE STAT
PUBLICAT IN: BULETINUL OFICIAL nr. 22 din 8 martie 1979

Consiliul de Stat al Republicii Socialiste Romania decreteaza:
ART. 1
Se ratifica Tratatul de cooperare an domeniul brevetelor, adoptat la Conferinta diplomatica de la Washington la 19 iunie 1970, cu urmatoarea rezerva:
"Republica Socialista Romania declara, an temeiul art. 64 alin. 5, ca nu se considera legata de prevederile art. 59 din Tratatul de cooperare an domeniul brevetelor.
Republica Socialista Romania considera ca diferendele privind interpretarea sau aplicarea tratatului si a regulamentului de aplicare vor putea fi supuse Curtii Internationale de Justitie numai cu consimtamantul tuturor partilor an litigiu, pentru fiecare caz an parte."
ART. 2
La depunerea instrumentului de ratificare a tratatului se va face urmatoarea declaratie:
"Republica Socialista Romania considera ca mentinerea starii de dependenta a unor teritorii, la care se refera prevederile art. 62 alin. 3 si 4 al Tratatului de cooperare an domeniul brevetelor, nu este an concordanta cu Carta Organizatiei Natiunilor Unite si cu documentele adoptate de O.N.U. cu privire la acordarea independentei tarilor si popoarelor coloniale, inclusiv cu Declaratia referitoare la principiile dreptului international privind relatiile prietenesti si cooperarea antre state potrivit Cartei Organizatiei Natiunilor Unite, adoptata an unanimitate prin Rezolutia Adunarii Generale a Organizatiei Natiunilor Unite nr. 2625 (XXV) din anul 1970, care proclama an mod solemn obligatia statelor de a favoriza realizarea principiului egalitatii an drepturi a popoarelor si a dreptului lor de a dispune de ele ansele, an scopul de a pune de andata capat colonialismului."
ART. 3
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci va andeplini atributiile si procedurile prevazute de tratat cu privire la primirea si anregistrarea cererilor internationale de inventii care urmeaza sa fie transmise an alte state pentru brevetare, precum si la cererile internationale de inventii primite din strainatate pentru acordarea protectiei potrivit legii nationale.
Cererile internationale de inventii vor fi depuse la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci an limba romana.
Camera de Comert si Industrie a Republicii Socialiste Romania va andeplini atributiile de mandatar, cu privire la cererile internationale de brevetare prevazute an tratat.
TRATAT DE COOPERARE IN DOMENIUL BREVETELOR*

adoptat la Conferinta diplomatica de la Washington la 19 iunie 1970
Statele contractante,
an dorinta de a contribui la dezvoltarea stiintei si tehnologiei,
an dorinta de a perfectiona protectia juridica a inventiilor,
an dorinta de a simplifica si de a face mai economica obtinerea protectiei inventiilor, an cazul cand este dorita an mai multe tari,
an dorinta de a usura si de a grabi accesul tuturor la informatiile tehnice cuprinse an documentele care descriu inventiile noi,
an dorinta de a stimula si de a accelera progresul economic al tarilor an curs de dezvoltare, adoptand masuri de natura sa creasca eficienta sistemelor lor legale pentru protectia inventiilor, fie ele nationale sau regionale, permitindu-le accesul usor la informatiile referitoare la obtinerea de solutii tehnice adaptate la nevoile lor specifice si facilitindu-le accesul la tehnologia moderna an continua crestere,
convinse ca o cooperare internationala va usura mult realizarea acestor teluri,
au ancheiat prezentul tratat:
*) Traducere.
DISPOZIeII INTRODUCTIVE

ART. 1
Constituirea unei uniuni
1) Statele parti la prezentul tratat ( an continuare denumite state contractante) s-au constituit sub forma de uniune pentru cooperare an domeniul depozitului, documentarii si examinarii cererilor de protectie a inventiilor, precum si pentru prestarea de servicii tehnice speciale. Aceasta uniune este denumita Uniunea internationala de cooperare an domeniul brevetelor.
2) Nici o dispozitie a prezentului tratat nu poate fi interpretata ca restringind drepturile prevazute de Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, an favoarea cetatenilor tarilor parti la aceasta conventie sau a persoanelor domiciliate an aceste tari.
ART. 2
Definitii
In sensul prezentului tratat si al regulamentului * de aplicare si sub rezerva ca un sens diferit este expres indicat:
i) se antelege, prin cerere, o cerere de protectie a unei inventii; orice referire la o cerere se antelege ca o referire la cereri de brevete de inventii, de certificate de autor de inventii, de certificate de utilitate, de modele de utilitate, de brevete sau certificate aditionale, de certificate de autor de inventii aditionale si de certificate de utilitate aditionale;
ii) orice referire la un brevet se antelege ca o referire la brevete de inventii, la certificate de autor de inventii, la certificate de utilitate, la modele de utilitate, la brevete sau certificate aditionale, la certificate de autor de inventii aditionale si la certificate de utilitate aditionale;
iii) se antelege, prin brevet national, un brevet eliberat de o administratie nationala;
iv) se antelege, prin brevet regional, un brevet eliberat de o administratie nationala sau interguvernamentala imputernicita legal sa elibereze brevete cu efecte an cel putin doua state;
v) se antelege, prin cerere regionala, o cerere de brevet regional;
vi) orice referire la o cerere nationala se antelege ca o referire la cereri de brevete nationale si de brevete regionale, altele decat cererile depuse conform prezentului tratat;
vii) se antelege, prin cerere internationala, o cerere depusa conform prezentului tratat;
viii) orice referire la o cerere se antelege ca o referire la cereri internationale si nationale;
ix) orice referire la un brevet se antelege ca o referire la brevete nationale si regionale;
x) orice referire la legislatia nationala se antelege ca o referire la legislatia nationala a unui stat contractant sau, daca este vorba de o cerere regionala sau de un brevet regional, la tratatul care prevede depunerea de cereri regionale sau eliberarea de brevete regionale;
xi) se antelege, prin data de prioritate, an legatura cu calcularea termenelor:
a) cand cererea internationala comporta o revendicare de prioritate conform art. 8, data depozitului cererii a carei prioritate este astfel revendicata;
b) cand cererea internationala comporta mai multe revendicari de prioritate conform art. 8, data depozitului cererii celei mai vechi a carei prioritate este astfel revendicata;
c) cand cererea internationala nu comporta nici o revendicare de prioritate conform art. 8, data depozitului international al acestei cereri;
xii) se antelege, prin oficiu national, administratia guvernamentala a unui stat contractant insarcinata cu eliberarea brevetelor; orice referire la un oficiu national se antelege deopotriva ca o referire la o administratie interguvernamentala insarcinata de mai multe state cu eliberarea de brevete regionale, cu conditia ca cel putin unul dintre aceste state sa fie un stat contractant si ca aceste state sa fi autorizat respectiva administratie sa-si asume obligatiile si sa exercite amputernicirile pe care prezentul tratat si regulamentul de aplicare le atribuie oficiilor nationale;
xiii) se antelege, prin oficiu desemnat, oficiul national al statului desemnat de solicitant conform cap. 1 al prezentului tratat, precum si orice oficiu amputernicit sa lucreze pentru acest stat;
xiv) se antelege, prin oficiu ales, oficiul national al statului ales de solicitant conform cap. 2 al prezentului tratat, precum si orice oficiu amputernicit sa lucreze pentru acest stat;
xv) se antelege, prin oficiu receptor, oficiul national sau organizatia interguvernamentala unde a fost depusa cererea internationala;
xvi) se antelege, prin uniune, Uniunea internationala de cooperare an domeniul brevetelor;
xvii) se antelege, prin adunare, adunarea uniunii;
xviii) se antelege, prin organizatie, Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale;
xix) se antelege, prin birou international, biroul international al organizatiei si, atat timp cat vor exista, birourile internationale reunite pentru protectia proprietatii intelectuale (B.I.R.P.I.);
xx) se antelege, prin director general, directorul general al organizatiei si, atat timp cat B.I.R.P.I. vor exista, directorul B.I.R.P.I.
*) Regulamentul a fost comunicat institutiilor interesate.
CAP. 1
Cererea internationala si documentarea internationala
ART. 3
Cererea internationala
1) Cererile de protectie a inventiilor an fiecare stat contractant pot fi depuse ca cereri internationale an sensul prezentului tratat.
2) O cerere internationala trebuie sa cuprinda, conform prezentului tratat si regulamentului de aplicare, o cerere, o descriere, una sau mai multe revendicari, unul sau mai multe desene (atunci cand sant cerute) si un rezumat.
3) Rezumatul serveste exclusiv scopului informarii tehnice; acesta nu va fi luat an considerare pentru nici un alt scop, mai ales pentru aprecierea antinderii protectiei cerute.
4) Cererea internationala:
i) trebuie sa fie redactata antr-una din limbile stabilite;
ii) trebuie sa cuprinda conditiile materiale stabilite;
iii) trebuie sa satisfaca conditia de inventie unitara;
iv) este supusa la plata taxelor stabilite.
ART. 4
Cererea
1) Cererea trebuie sa cuprinda:
i) solicitarea potrivit careia cererea internationala trebuie sa fie examinata conform prezentului tratat;
ii) indicarea statului sau a statelor contractante an care protectia inventiei este ceruta pe baza cererii internationale (statele desemnate); daca solicitantul poate si doreste ca pentru fiecare stat desemnat sa obtina un brevet regional, an loc de un brevet national, cererea trebuie sa precizeze acest lucru; daca solicitantul nu poate, an temeiul unui tratat referitor la un brevet regional, sa limiteze cererea la unele dintre statele parti la acest tratat, desemnarea unuia dintre aceste state si indicarea dorintei de a obtine un brevet regional trebuie sa fie asimilata cu o desemnare a tuturor acestor state; daca, conform legislatiei nationale a statului desemnat, desemnarea acestui stat are efectele unei cereri regionale, aceasta desemnare trebuie asimilata cu indicatia dorintei de a obtine un brevet regional;
iii) numele si alte date stabilite referitoare la solicitant si la mandatar (daca este cazul);
iv) titlul inventiei;
v) numele inventatorului si alte date stabilite, an cazul cand legislatia cel putin a unuia dintre statele desemnate cere ca aceste date sa fie indicate din momentul depunerii unei cereri nationale; an celelalte cazuri, datele pot figura fie an cerere, fie an notele separate adresate fiecarui oficiu desemnat a carui legislatie nationala cere aceste date, dar permite ca ele sa fie indicate dupa depunerea cererii nationale.
2) Orice desemnare este supusa platii taxelor an termenul stabilit.
3) Daca solicitantul nu cere alte titluri de protectie indicate la art. 43, anseamna ca protectia ceruta consta an eliberarea unui brevet prin sau pentru statul desemnat. In legatura cu acest alineat, art. 2) ii) nu se aplica.
4) Lipsa, an cerere, a numelui inventatorului si a altor precizari privitoare la inventator nu antreneaza nici o consecinta an statele desemnate, a caror legislatie nationala cere aceste date, dar permite ca ele sa nu fie indicate decat dupa depunerea cererii nationale. Lipsa acestor date antr-o nota separata nu antreneaza nici o consecinta an statele desemnate unde aceste date nu sant cerute de legislatia nationala.
ART. 5
Descrierea
Descrierea trebuie sa prezinte inventia de o maniera suficient de clara si completa, astfel ancat un om de specialitate sa o poata executa.
ART. 6
Revendicari
Revendicarile trebuie sa defineasca obiectul protectiei solicitate. Revendicarile trebuie sa fie clare si concise. Ele trebuie sa fie antemeiate an antregime pe descriere.
ART. 7
Desene
1) Sub rezerva alin. 2) ii), desenele trebuie prezentate atunci cand sant necesare pentru antelegerea inventiei.
2) Daca inventia este de o astfel de natura ancat poate fi ilustrata prin desene, chiar daca nu sant necesare pentru antelegerea ei:
i) solicitantul poate include asemenea desene an cererea internationala an momentul depunerii sale;
ii) orice oficiu desemnat poate sa ceara ca solicitantul sa-i prezinte asemenea desene an termenul stabilit.
ART. 8
Revendicarea prioritatii
1) Cererea internationala poate cuprinde o declaratie conform prevederilor regulamentului de aplicare, revendicind prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare depuse an sau pentru oricare stat parte la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale.
2) a) Sub rezerva subalineatului b), conditiile si efectele unei revendicari de prioritate prezente conform alin. 1) sant cele pe care le prevede art. 4 al Actului de la Stockholm al Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale.
b) Cererea internationala care revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare depuse an sau pentru un stat contractant poate desemna acest stat. Daca cererea internationala revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri nationale depuse an sau pentru un stat desemnat sau prioritatea unei cereri internationale care desemneaza un singur stat, conditiile si efectele produse de revendicarea prioritatii an acest stat sant cele prevazute an legislatia nationala a acestui din urma stat.
ART. 9
Solicitantul
1) Orice persoana domiciliata antr-un stat contractant si orice cetatean al unui asemenea stat pot depune o cerere internationala.
2) Adunarea poate sa permita persoanelor domiciliate an orice stat parte la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale, care nu este parte la acest tratat, precum si cetatenilor acestui stat, sa depuna cereri internationale.
3) Notiunile de domiciliu si de nationalitate, precum si aplicarea acestor notiuni, atunci cand sant mai multi solicitanti sau atunci cand solicitantii nu sant aceiasi pentru statele desemnate, sant definite an regulamentul de aplicare.
ART. 10
Oficiul receptor
Cererea internationala trebuie depusa la oficiul receptor stabilit, care o controleaza si o examineaza conform prezentului tratat si regulamentului de aplicare.
ART. 11
Data depozitului si efectele cererii internationale
1) Oficiul receptor acorda, ca data de depozit international, data primirii cererii internationale, an cazul cand constata, an momentul primirii, ca:
i) solicitantul nu este lipsit, din cauza de domiciliu sau de nationalitate, de dreptul de a depune o cerere internationala la oficiul receptor;
ii) cererea internationala este redactata an limba stabilita;
iii) cererea internationala cuprinde cel putin urmatoarele elemente:
a) o indicatie ca a fost depusa cu titlu de cerere internationala;
b) desemnarea a cel putin unui stat contractant;
c) numele solicitantului, indicat an modul stabilit;
d) o parte care, de la prima vedere, pare sa constituie o descriere;
e) o parte care, de la prima vedere, pare sa constituie revendicari.
2) a) Daca oficiul receptor constata ca cererea internationala nu andeplineste, an momentul primirii, conditiile enumerate an alin. 1), el invita pe solicitant, conform regulamentului de aplicare, sa faca corectura necesara.
b) Daca solicitantul da urmare acestei invitatii, an conformitate cu regulamentul de aplicare, oficiul receptor acorda, ca data a depozitului international, data primirii corecturii cerute.
3) Sub rezerva art. 64.4), orice cerere care andeplineste conditiile enumerate la pct. i) la iii) ale alin. 1) si careia i-a fost acordata data depozitului, are, de la data depunerii internationale, efectele unui depozit national an fiecare stat desemnat; aceasta data este considerata ca data a depozitului efectiv an fiecare stat desemnat.
4) Orice cerere internationala care andeplineste conditiile enumerate la pct. i) la iii) ale alin. 1) este considerata ca avand valoarea unui depozit national reglementar an sensul Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale.
ART. 12
Transmiterea cererii internationale biroului international si administratiei ansarcinate cu documentarea internationala
1) Un exemplar al cererii internationale este pastrat de catre oficiul receptor (copie pentru oficiul receptor), un exemplar (exemplarul original) este transmis biroului international si un alt exemplar (copie pentru documentare) este transmis administratiei competente ansarcinate cu documentarea internationala, aratata an art. 16, an conformitate cu regulamentul de aplicare.
2) Exemplarul original este considerat ca exemplar autentic al cererii internationale.
3) Cererea internationala este considerata ca retrasa daca biroul international nu primeste exemplarul original an termenul stabilit.
ART. 13
Posibilitatea pentru oficiile desemnate de a primi o copie a cererii internationale
1) Orice oficiu desemnat poate sa ceara biroului international o copie a cererii internationale, anaintea comunicarii prevazute la art. 20; biroul international ai remite aceasta copie cat mai curand dupa expirarea termenului de un an, cu ancepere de la data prioritatii.
2) a) Solicitantul poate oricind sa remita oricarui oficiu desemnat o copie de pe cererea sa internationala.
b) Solicitantul poate oricind sa ceara biroului international sa remita oricarui oficiu desemnat o copie a cererii sale internationale; biroul international trimite, cat mai curand posibil, aceasta copie oficiului respectiv.
c) Orice oficiu national poate sa notifice biroului international ca nu doreste sa primeasca copiile aratate an subalineatul b); an acest caz, subalineatul respectiv nu se aplica acestui oficiu.
ART. 14
Neregularitati an cererea internationala
1) a) Oficiul receptor verifica daca cererea internationala:
i) este semnata an conformitate cu regulamentul de aplicare;
ii) cuprinde indicatiile stabilite referitoare la solicitant;
iii) cuprinde un titlu;
iv) cuprinde un rezumat;
v) andeplineste, an masura prevazuta de regulamentul de aplicare, conditiile materiale stabilite.
b) Daca oficiul receptor constata ca una dintre aceste prevederi nu a fost andeplinita, el invita pe solicitant sa corecteze cererea internationala an termenul stabilit; altfel, aceasta cerere este considerata ca retrasa si oficiul receptor declara aceasta.
2) Daca cererea internationala se refera la desene, cu toate ca acestea nu sant incluse an cerere, oficiul receptor notifica aceasta solicitantului, care poate sa trimita aceste desene an termenul stabilit; data depozitului international este, an acest caz, data primirii desenelor respective de catre oficiul receptor. In caz contrar, orice referire la aceste desene este considerata ca inexistenta.
3) a) Daca oficiul receptor constata ca taxele stabilite la art. 3.4) iv) nu au fost platite an termenul stabilit sau ca taxa prevazuta la art. 4.2) nu a fost platita pentru nici unul dintre statele desemnate, cererea internationala este considerata ca retrasa si oficiul receptor declara aceasta.
b) Daca oficiul receptor constata ca taxa stabilita la art. 4.2) a fost platita an termenul stabilit pentru unul sau mai multe state desemnate (dar nu pentru toate aceste state), desemnarea acelor state, pentru care taxa nu a fost platita an termenul stabilit, este considerata ca retrasa si oficiul receptor declara aceasta.
4) Daca, dupa acordarea datei de depozit international cererii internationale, oficiul receptor constata, an termenul stabilit, ca una dintre conditiile enumerate la pct. i) la iii) ale art. 11.1) nu a fost andeplinita la aceasta data, aceasta cerere este considerata ca retrasa si oficiul receptor declara aceasta.
ART. 15
Documentarea internationala
1) Fiecare cerere internationala face obiectul unei documentari internationale.
2) Documentarea internationala are ca obiect sa descopere stadiul tehnicii pertinente.
3) Documentarea internationala se efectueaza pe baza revendicarilor, tinand seama de descriere si de desene (daca este cazul).
4) Administratia insarcinata cu documentarea internationala prevazuta an art. 16 se straduieste sa descopere stadiul tehnicii pertinente an masura an care mijloacele ai permit, cu obligatia de a consulta documentatia prevazuta an regulamentul de aplicare.
5) a) Titularul unei cereri nationale depuse la oficiul national al unui stat contractant sau la oficiul care lucreaza pentru un asemenea stat poate, daca legislatia nationala a acestui stat permite si an conditiile prevazute de aceasta legislatie, sa ceara ca cererea sa fie supusa unei documentari internationale (documentarea de tip international).
b) Oficiul national al unui stat contractant sau al oficiului care lucreaza pentru un asemenea stat poate, daca legislatia nationala a acestui stat permite, sa supuna orice cerere nationala depusa la aceasta unei documentari de tip international.
c) Documentarea de tip international se efectueaza de catre administratia insarcinata cu documentarea internationala aratata an art. 16, care va fi competenta sa procedeze la documentarea internationala, daca cererea nationala este o cerere internationala depusa de oficiul aratat an subalineatele a) si b). Daca cererea nationala este redactata antr-o limba an care administratia insarcinata cu documentarea internationala apreciaza ca nu are posibilitatea de a examina cererea, documentarea de tip international se efectueaza pe baza unei traduceri pregatite de catre solicitant antr-una din limbile stabilite pentru cererile internationale, pe care respectiva administratie s-a angajat s-o accepte pentru cererile internationale. Cererea nationala si traducerea, atunci cand este ceruta, trebuie sa fie prezentate an forma stabilita pentru cererile internationale.
ART. 16
Administratia insarcinata cu documentarea internationala
1) Documentarea internationala se efectueaza de catre o administratie insarcinata cu documentarea internationala; aceasta poate fi sau un oficiu national sau o organizatie interguvernamentala, ca de exemplu Institutul international de brevete, ale carui atributii sant stabilirea unui raport de documentare asupra stadiului tehnicii referitoare la inventii, ca obiect al cererilor de brevete.
2) Daca, an asteptarea instituirii unei singure administratii ansarcinate cu documentarea internationala, exista mai multe administratii ansarcinate cu documentarea internationala, fiecare oficiu receptor specifica, an conformitate cu dispozitiile acordului mentionat la alin. 3) b), aceea sau acele dintre administratii care vor fi competente sa procedeze la documentarea cererilor internationale depuse la acest oficiu.
3) a) Administratiile ansarcinate cu documentarea internationala sant numite de catre adunare. Orice oficiu national si orice organizatie interguvernamentala care satisfac cerintele aratate an subalineatul c) pot fi numite an calitate de administratie insarcinata cu documentarea internationala.
b) Numirea depinde de consimtamantul oficiului national sau de organizatia interguvernamentala an cauza si de ancheierea unui acord antre acest oficiu sau aceasta organizatie si biroul international, care trebuie sa fie aprobat de catre adunare. Acest acord specifica drepturile si obligatiile partilor si contine, an special, angajamentul oficiului sau organizatiei respective sa aplice si sa respecte toate regulile privind documentarea internationala.
c) Regulamentul de aplicare stabileste conditiile minimale, an special cele care privesc personalul si documentatia pe care oficiul sau organizatia trebuie sa le andeplineasca mai anainte de a fi numita si pe care trebuie sa continue sa le andeplineasca atat timp cat are aceasta calitate.
d) Numirea se face pe o perioada determinata, care este susceptibila de prelungire.
e) Inainte de a lua decizia, adunarea asculta oficiul sau organizatia an cauza an privinta numirii unui oficiu national sau a unei organizatii interguvernamentale sau an privinta prelungirii unei asemenea numiri, mai anainte ca o atare numire sa ia sfarsit, luind avizul Comitetului de cooperare tehnica prevazut la art. 56, odata cu acest comitet a fost stabilit.
ART. 17
Procedura an cadrul administratiei insarcinata cu documentarea internationala
1) Procedura an cadrul administratiei ansarcinate cu documentarea internationala este determinata de prezentul tratat, de regulamentul de aplicare si de acordul pe care biroul international al ancheie cu aceasta administratie an conformitate cu prezentul tratat si cu regulamentul de aplicare.
2) a) Daca administratia insarcinata cu documentarea internationala apreciaza:
i) ca cererea internationala priveste un obiect fata de care ea nu este tinuta sa procedeze la documentare, conform regulamentului de aplicare, decide sa nu procedeze la documentarea acestei cereri;
ii) ca descrierea, revendicarile sau desenele nu andeplinesc conditiile stabilite, antr-o astfel de masura ca o documentare sa poate fi efectuata, ea declara acest lucru si notifica solicitantului si biroului international ca nu va fi antocmit un raport de documentare internationala.
b) Daca una dintre situatiile mentionate an subalineatul a) nu exista decat an raport cu anumite revendicari, raportul de documentare internationala o indica pentru aceste revendicari si este antocmit pentru celelalte revendicari, an conformitate cu art. 18.
3) a) Daca administratia insarcinata cu documentarea internationala apreciaza ca cererea internationala nu satisface conditia de unitate a inventiei, astfel cum este definita an regulamentul de aplicare, administratia invita pe solicitant sa plateasca taxe aditionale. Administratia insarcinata cu documentarea internationala stabileste raportul de documentare internationala asupra partilor cererii internationale care se refera la inventia mentionata an prima revendicare (inventie principala) si, daca taxele aditionale cerute au fost achitate an termenul stabilit, si asupra celorlalte parti ale cererii internationale pentru care aceste taxe au fost platite.
b) Legislatia nationala a oricarui stat desemnat poate prevedea ca, atunci cand oficiul national al acestui stat apreciaza ca justificata invitatia, mentionata an subalineatul a), a administratiei ansarcinate cu documentarea internationala si cand solicitantul n-a platit toate taxele aditionale, partile cererii internationale care n-au facut obiectul unei documentari sa fie considerate ca retrase an ceea ce priveste efectele an acest stat, an afara de cazul ca o taxa speciala a fost platita de oficiul national al statului respectiv.
ART. 18
Raportul de documentare internationala
1) Raportul de documentare internationala este stabilit an termenul prevazut si an forma stabilita.
2) Raportul de documentare internationala, de andata ce a fost stabilit, este transmis de administratia insarcinata cu documentarea internationala solicitantului si biroului international.
3) Raportul de documentare internationala sau declaratia prevazuta la art. 17.2) a) este tradus an conformitate cu regulamentul de aplicare. Traducerile sant pregatite de catre biroul international sau sub responsabilitatea sa.
ART. 19
Modificarea revendicarilor la biroul international
1) Dupa primirea raportului de documentare internationala, solicitantul are dreptul sa modifice o data revendicarile din cererea internationala, depunind modificarile, an termenul stabilit, la biroul international. Solicitantul poate adauga o scurta declaratie an conformitate cu regulamentul de aplicare, explicind modificarile si precizand efectele pe care acestea le pot avea asupra descrierii si asupra desenelor.
2) Modificarile nu vor depasi descrierea inventiei cuprinse an cererea internationala, astfel cum ea a fost depusa.
3) Nerespectarea dispozitiilor din alin. 2) nu are consecinte an statele desemnate a caror lagislatie nationala permite ca modificarile sa depaseasca descrierea inventiei depuse.
ART. 20
Comunicarea catre oficiile desemnate
1) a) Cererea internationala, ampreuna cu raportul de documentare internationala (inclusiv orice indicatie aratata la art. 17.2) b) sau declaratia mentionata la art. 17.2) a), este comunicata tuturor oficiilor desemnate care n-au renuntat total sau partial la aceasta comunicare, an conformitate cu regulamentul de aplicare.
b) Aceasta comunicare cuprinde traducerea (astfel cum este stabilita) a raportului sau declaratiei.
2) Daca revendicarile au fost modificate conform art. 19.1), comunicarea trebuie fie sa cuprinda textul integral al revendicarilor astfel cum au fost depuse si astfel cum au fost modificate, fie sa cuprinda textul integral al revendicarilor asa cum au fost depuse si sa precizeze modificarile aduse; an afara de aceasta, cand este cazul, trebuie sa cuprinda declaratia prevazuta la art. 19.1).
3) La cererea oficiului desemnat sau a solicitantului, administratia insarcinata cu documentarea internationala le transmite, an conformitate cu regulamentul de aplicare, copia documentelor citate an raportul de documentare internationala.
ART. 21
Publicarea internationala
1) Biroul international procedeaza la publicarea cererilor internationale.
2) a) Sub rezerva exceptiilor prevazute la subalineatul b) si la art. 64.3), publicarea internationala a cererii internationale are loc an scurt timp dupa expirarea termenului de 18 luni, socotit de la data prioritatii acestei cereri.
b) Solicitantul poate cere biroului international sa publice cererea sa internationala oricind anainte de expirarea termenului mentionat la subalineatul a). Biroul international procedeaza an consecinta, an conformitate cu regulamentul de aplicare.
3) Raportul de documentare internationala sau declaratia prevazuta la art. 17.2) a) este publicat an conformitate cu regulamentul de aplicare.
4) Limba si forma publicatiei internationale, ca si alte detalii, sant stabilite de catre regulamentul de aplicare.
5) Daca cererea internationala este retrasa sau considerata ca retrasa anainte de a se termina pregatirea publicarii, nu se procedeaza la nici o publicare internationala.
6) Daca biroul international apreciaza ca cererea internationala contine expresii sau desene contrare bunelor moravuri sau ordinii publice, sau declaratii care discrediteaza, aceasta an sensul regulamentului de aplicare, el poate sa le omita din publicatiile sale, indicind locul si numarul de cuvinte sau de desene omise. La cerere, biroul international furnizeaza copii speciale ale pasajelor omise.
ART. 22
Copii, traduceri si taxe pentru oficiile desemnate
1) Solicitantul remite fiecarui oficiu desemnat o copie a cererii internationale (an afara de cazul cand comunicarea aratata an art. 20 a avut deja loc) si o traducere (astfel cum este stabilita) a acestei cereri si ai plateste (cand este cazul) taxa nationala cel mai tirziu la expirarea unui termen de 20 de luni, socotit de la data prioritatii. In cazul cand numele inventatorului sau alte date prevazute de legislatia statului desemnat, referitoare la inventator, nu sant cerute an momentul depozitului cererii nationale, daca ele nu figureaza pe cerere, solicitantul trebuie sa le comunice oficiului national al acestui stat sau oficiului care lucreaza pentru acesta, cel mai tirziu la expirarea unui termen de 20 de luni socotit de la data prioritatii.
2) In afara dispozitiilor alin. 1), cand administratia insarcinata cu documentarea internationala declara, an conformitate cu art. 17.2) a), ca un raport de documentare internationala nu va fi antocmit, termenul pentru andeplinirea actelor mentionate an alin. 1) al prezentului articol este de 2 luni socotit de la data notificarii respectivei declaratii catre solicitant.
3) Legislatia oricarui stat contractant, pentru andeplinirea actelor prevazute la alin. 1) si 2), poate fixa termene care sa expire dupa termenele care figureaza mai sus.
ART. 23
Suspendarea procedurii nationale
1) Nici un oficiu desemnat nu trateaza, nici nu examineaza cererea internationala anaintea expirarii termenului aplicabil an conformitate cu art. 22.
2) Cu toate dispozitiile alin. 1), orice oficiu desemnat poate trata sau examina oricind cererea internationala, la cererea expresa a solicitantului.
ART. 24
Pierderea posibila a efectelor an statele desemnate
1) Sub rezerva art. 25, an cazul aratat la pct. ii) de mai jos, efectele unei cereri internationale, prevazute la art. 11.3), anceteaza an orice stat desemnat si aceasta ancetare are aceleasi consecinte ca si retragerea unei cereri nationale an acest stat:
i) daca solicitantul retrage cererea sa internationala sau desemnarea acestui stat;
ii) daca cererea internationala este considerata retrasa potrivit art. 12.3), 14.1) b), 14.3) a) sau 14.4), sau daca desemnarea acestui stat este considerata retrasa potrivit art. 14.3) b);
iii) daca, an termenul stabilit solicitantul nu andeplineste actele mentionate la art. 22.
2) Cu toate dispozitiile alin. 1), orice oficiu desemnat poate mentine efectele prevazute la art. 11.3), chiar daca nu este cerut ca efectele sa fie mentionate an baza art. 25.2).
ART. 25
Revizuirea de catre oficiile desemnate
1) a) In cazul an care oficiul receptor refuza sa acorde data de depozit international sau declara ca cererea internationala este considerata ca retrasa, sau cand biroul international face o constatare conform art. 12.3), acest birou trimite la cererea solicitantului, tuturor oficiilor desemnate si indicate de catre solicitant, an cel mai scurt termen, copii ale oricarui document cuprins an dosar.
b) In cazul an care oficiul receptor declara ca desemnarea unui stat este considerata ca retrasa, biroul international, la cerere, adreseaza, an scurt termen, oficiului national al acestui stat copii ale oricarui document cuprins an dosar.
c) Cererile bazate pe subalineatele a) sau b) trebuie prezentate an termenul stabilit.
2) a) Sub rezerva dispozitiilor subalineatului b), orice oficiu desemnat, daca taxa nationala (cand este cazul) a fost platita si daca traducerea corespunzatoare (astfel cum este stabilita) a fost remisa an termenul stabilit, decide daca refuzul, declaratia sau constatarea mentionate an alin. 1) erau justificate an sensul prezentului tratat si al regulamentului de aplicare; daca constata ca refuzul sau declaratia sant rezultatul unei erori sau al unei omisiuni ale oficiului receptor, sau ca constatarea este rezultatul unei erori sau omisiuni a biroului international, el trateaza cererea internationala, an ceea ce priveste efectele sale an statul oficiului desemnat, ca si cum o astfel de eroare sau omisiune nu s-ar fi produs.
b) In cazul an care exemplarul original este primit de catre biroul international dupa expirarea termenului stabilit la art. 12.3) an virtutea unei erori sau a unei omisiuni a solicitantului, subalineatul a) nu se aplica decat an circumstantele mentionate la art. 48.2).
ART. 26
Posibilitatea de corectare la oficiile desemnate
Nici un oficiu desemnat nu poate sa respinga o cerere internationala pentru motivul ca acesta nu andeplineste conditiile prezentului tratat si ale regulamentului de aplicare, mai anainte sa i se dea solicitantului ocazia sa corecteze cererea an masura si conform procedurii prevazute de catre legislatia nationala pentru situatii identice sau comparabile ce se prezinta cu ocazia cererilor nationale.
ART. 27
Cerintele nationale
1) Nici o legislatie nationala nu poate sa pretinda ca o cerere internationala sa satisfaca, atat an privinta formei, cat si a continutului, cerinte diferite de cele prevazute an prezentul tratat si an regulamentul de aplicare sau cerinte suplimentare.
2) Dispozitiile alin. 1) nu vor afecta aplicarea art. 7.2), nici nu vor impiedica vreo legislatie nationala sa pretinda odata ce tratarea cererii internationale a anceput an cadrul oficiului desemnat:
i) indicarea numelui unui reprezentant autorizat sa o reprezinte, an cazul an care solicitantul este o persoana juridica;
ii) remiterea documentelor care nu apartin cererii internationale, dar constituie proba alegatiunilor sau declaratiilor care figureaza an aceasta cerere, inclusiv conformarea cererii internationale prin semnatura solicitantului atunci cand aceasta cerere, astfel cum ea a fost depusa, era semnata de reprezentantul sau sau de mandatarul sau.
3) In cazul an care, an legatura cu oricare dintre statele desemnate, solicitantul nu are calitatea, an conformitate cu legislatia nationala a acestui stat, de a efectua depozitul unei cereri nationale din cauza ca el nu este inventatorul, cererea internationala poate sa fie respinsa de catre oficiul desemnat.
4) In cazul an care legislatia nationala prevede, an ceea ce priveste forma sau continutul cererilor nationale, cerinte care din punct de vedere al solicitantilor sant mai favorabile decat cele prevazute de prezentul tratat si de regulamentul de aplicare pentru cererile internationale, oficiul national, tribunalele sau oricare alte organe competente ale statului desemnat sau care lucreaza pentru acesta pot aplica cerintele nationale an locul celor prevazute an tratat, cu exceptia cazului cand solicitantul cere ca cerintele prevazute an prezentul tratat si an regulamentul de aplicare sa fie aplicabile cererii sale internationale.
5) Nici o dispozitie din prezentul tratat sau din regulamentul de aplicare nu vor fi intelese ca putind limita libertatea unui stat contractant de a prescrie conditiile materiale de brevetabilitate pe care le doreste. Mai ales, orice dispozitie a prezentului tratat si a regulamentului de aplicare privind definirea stadiului tehnicii trebuie sa se anteleaga exclusiv an legatura cu procedura internationala; an consecinta, orice stat contractant este liber sa aplice, atunci cand determina brevetabilitatea unei inventii care face obiectul unei cereri internationale, criteriile legislatiei sale nationale referitoare la stadiul tehnicii si al altor conditii de brevetabilitate care nu constituie cerintele referitoare la forma si la continutul cererilor.
6) Legislatia nationala poate sa ceara solicitantului sa-i prezinte dovezi privind orice conditie de drept material de brevetabilitate pe care le-a stabilit.
7) Orice oficiu receptor, ca si orice oficiu desemnat care a anceput sa trateze cererea internationala, poate aplica orice dispozitie din legislatia sa nationala referitoare la reprezentarea obligatorie a solicitantului printr-un mandatar amputernicit legal pentru acest oficiu si la indicarea obligatorie a unei adrese de serviciu an statul desemnat, an scopul primirii notificarilor.
8) Nici o dispozitie din prezentul tratat sau din regulamentul de aplicare nu vor fi intelese ca putind limita libertatea oricarui stat contractant sa aplice masurile pe care le considera necesare an domeniul apararii nationale sau de a limita, pentru protejarea intereselor sale economice, dreptul cetatenilor sai sau al persoanelor domiciliate pe teritoriul sau de a depune cereri internationale.
ART. 28
Modificarea revendicarilor, a descrierii si a desenelor, la oficiile desemnate
1) Solicitantul trebuie sa aiba posibilitatea sa modifice revendicarile, descrierea si desenele, an termenul stabilit, la oricare oficiu desemnat. Nici un oficiu desemnat nu poate elibera vreun brevet, nici sa refuze eliberarea lui anaintea expirarii acestui termen, an afara acordului expres al solicitantului.
2) Modificarile nu trebuie sa depaseasca descrierea inventiei care figureaza an cererea internationala, asa cum a fost depusa, an afara cazului daca legislatia nationala a statului desemnat o permite an mod expres.
3) Modificarile trebuie sa fie conforme legislatiei nationale a statului desemnat an ceea ce nu este stabilit an prezentul tratat sau an regulamentul de aplicare.
4) In cazul an care oficiul desemnat cere o traducere a cererii internationale, modificarile trebuie sa fie stabilite an limba corespunzatoare traducerii.
ART. 29
Efectele publicarii internationale
1) In ceea ce priveste protectia oricarui drept al solicitantului dintr-un stat desemnat, publicarea internationala a unei cereri internationale are, sub rezerva dispozitiilor alin. 2) la 4), aceleasi efecte ca cele prevazute de legislatia nationala a acestui stat privitoare la publicarea nationala obligatorie a cererilor nationale neexaminate ca atare.
2) Daca limba de publicare internationala difera de aceea a publicatiilor cerute de catre legislatia nationala a statului desemnat, respectiva legislatie nationala poate sa prevada ca efectele prevazute la alin. 1) nu se produc decat de la data la care:
i) o traducere an aceasta din urma limba este publicata conform legislatiei nationale; sau
ii) o traducere an aceasta din urma limba este pusa la dispozitia publicului pentru verificare, conform legislatiei nationale; sau
iii) o traducere an aceasta din urma limba este transmisa de catre solicitant catre cel ce utilizeaza neautorizat, efectiv sau eventual inventia care face obiectul cererii internationale; sau
iv) cele doua acte aratate la pct. i) si iii) sau cele doua acte aratate la pct. ii) si iii) au fost andeplinite.
3) Legislatia nationala a oricarui stat desemnat poate sa prevada ca, atunci cand publicarea internationala a fost efectuata pe baza cererii solicitantului, anaintea expirarii termenului de 18 luni, socotit de la data prioritatii, efectele prevazute la alin. 1) nu se produc decat de la expirarea unui termen de 18 luni care se socoteste de la data prioritatii.
4) Legislatia nationala a oricarui stat desemnat poate sa prevada ca efectele prevazute la alin. 1) nu se produc decat de la data primirii, de catre oficiul national sau de catre oficiul care lucreaza pentru acest stat, a unui exemplar al publicatiei cererii internationale efectuate conform art. 21. Acest oficiu publica data primirii, de andata ce-i este posibil, an publicatia sa oficiala.
ART. 30
Caracterul confidential al cererii internationale
1) a) Sub rezerva subalineatului b), biroul international si administratiile ansarcinate cu documentarea internationala nu trebuie sa permita nici unei persoane sau administratii sa aiba acces la cererea internationala, anainte de publicarea internationala, an afara cererii sau autorizatiei solicitantului.
b) Subalineatul a) nu se aplica transmiterilor catre administratia competenta insarcinata cu documentarea internationala, transmiterilor prevazute la art. 13 sau comunicarilor prevazute la art. 20.
2) a) Nici un oficiu national nu poate permite tertilor sa aiba acces la cererea internationala, an afara de cererea sau autorizatia solicitantului, cu exceptia cand urmatoarele cazuri intervin mai antai:
i) data publicarii internationale a cererii internationale;
ii) data primirii comunicarii cererii internationale an conformitate cu art. 20;
iii) data primirii unei copii a cererii internationale conform art. 22.
b) Subalineatul a) nu va putea impiedica un oficiu national sa informeze terti ca el a fost desemnat sau sa publice acest fapt. O atare informatie sau publicatie nu poate, totusi, sa contina decat indicatiile urmatoare: identificarea oficiului receptor, numele solicitantului, data depozitului international, numarul cererii internationale si titlul inventiei.
c) Subalineatul a) nu va putea impiedica un oficiu desemnat sa permita autoritatilor judiciare sa aiba acces la cererea internationala.
3) Alin. 2) a) se aplica oricarui oficiu receptor, an afara de transmiterile prevazute la art. 12.1).
4) In sensul prezentului articol, prin expresia a avea acces se anteleg orice mijloace prin care tertii pot lua cunostinta si cuprinde deci comunicarea individuala si publicatia generala; totusi, nici un oficiu national nu poate publica o cerere internationala sau traducerea sa anainte de publicarea internationala sau anainte de expirarea termenului de 20 de luni, care se socoteste de la data prioritatii, daca publicarea internationala n-a avut loc la expirarea acestui termen.
CAP. 2
Examinarea preliminara internationala
ART. 31
Cererea de examinare preliminara internationala
1) La cererea solicitantului, cererea internationala face obiectul unei examinari preliminare internationale, an conformitate cu dispozitiile ce urmeaza si cu regulamentul de aplicare.
2) a) Oricare solicitant care, an sensul regulamentului de aplicare, domiciliaza antr-un stat contractant legat de cap. 2, sau este cetateanul unui asemenea stat si a carui cerere internationala a fost depusa la oficiul receptor al acestui stat, sau care lucreaza pentru acest stat, poate prezenta o cerere de examinare preliminara internationala.
b) Adunarea uniunii poate sa permita persoanelor autorizate sa depuna cereri internationale, sa prezinte cereri de examinare preliminara internationala, chiar daca ele sant domiciliate antr-un stat necontractant sau nelegat prin cap. 2 sau sant cetateni ai unui asemenea stat.
3) Cererea de examinare preliminara internationala trebuie sa fie facuta independent de cererea internationala. Ea trebuie sa contina indicatiile stabilite si trebuie sa fie redactata an limba si an forma stabilite.
4) a) Cererea de examinare preliminara internationala trebuie sa indice statul sau statele contractante an care solicitantul are intentia sa utilizeze rezultatele examinarii preliminare internationale (state alese). State contractante aditionale pot fi alese ulterior. Alegerea nu se poate referi decat la statele contractante deja desemnate conform art. 4.
b) Solicitantii aratati an alin. 2) a) pot alege orice stat contractant legat prin cap. 2. Solicitantii aratati la alin. 2) b) nu pot alege decat statele contractante legate de cap. 2, care s-au declarat dispuse sa fie alese de catre asemenea solicitanti.
5) Cererea de examinare preliminara internationala necesita plata unor taxe an termenul stabilit.
6) a) Cererea de examinare preliminara internationala trebuie sa fie prezentata administratiei competente ansarcinate cu examinarea preliminara internationala mentionata la art. 32.
b) Orice alegere ulterioara trebuie prezentata biroului international.
7) Fiecare oficiu ales primeste notificarea alegerii sale.
ART. 32
Administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala
1) Examinarea preliminara internationala se efectueaza de catre administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala.
2) Pentru cererile de examinare preliminara internationala aratate la art. 31.2) a) si la art. 31.2) b), oficiul receptor sau, dupa caz, adunarea, precizeaza, conform dispozitiilor acordului ancheiat antre administratia sau administratiile interesate ansarcinate cu examinarea preliminara internationala si biroul international, acea sau acele administratii care vor fi competente pentru a proceda la examinarea preliminara internationala.
3) Dispozitiile art. 16.3) se aplica, mutatis mutandis, si administratiilor ansarcinate cu examinarea preliminara internationala.
ART. 33
Examinarea preliminara internationala
1) Examinarea preliminara internationala are ca obiect sa formuleze o opinie preliminara si fara angajament asupra problemei, daca inventia a carei protectie este ceruta pare sa fie noua, daca implica o activitate inventiva (nu este evidenta) si daca este susceptibila de aplicare industriala.
2) In legatura cu examinarea preliminara internationala, inventia a carei protectie se cere este considerata ca noua, daca nu se regaseste anterior an stadiul tehnicii, astfel cum este definit an regulamentul de aplicare.
3) In legatura cu examinarea preliminara internationala, inventia a carei protectie se cere este considerata ca implicind o activitate inventiva daca, tinand seama de stadiul tehnicii astfel cum este definit an regulamentul de aplicare, ea nu este, la data pertinenta prescrisa, evidenta pentru un om de specialitate.
4) In legatura cu examinarea preliminara internationala, inventia a carei protectie se cere este considerata ca fiind susceptibila de aplicare industriala, daca, conform naturii sale, ea poate fi produsa sau utilizata (an sensul tehnologic) an orice gen de industrie. Termenul industrie trebuie anteles an sensul cel mai larg, astfel cum este definit an Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale.
5) Criteriile care preced nu servesc decat an legatura cu examinarea preliminara internationala. Orice stat contractant poate aplica criterii suplimentare sau diferite pentru a decide daca an acest stat inventia este brevetabila sau nu.
6) Examinarea preliminara internationala trebuie sa ia an considerare toate documentele citate an raportul de documentare internationala. Ea poate lua an considerare orice documente suplimentare considerate ca juste pentru cazul an speta.
ART. 34
Procedura an cadrul administratiei ansarcinate cu examinarea preliminara internationala
1) Procedura an cadrul administratiei ansarcinate cu examinarea preliminara internationala este stabilita de prezentul tratat, de regulamentul de aplicare si de acordul ancheiat de biroul international cu aceasta administratie, conform cu prezentul tratat si cu regulamentul de aplicare.
2) a) Solicitantul are dreptul sa comunice, verbal sau an scris, cu administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala.
b) Solicitantul are dreptul sa modifice revendicarile, descrierea si desenele, an modul si an termenul stabilit, anainte de antocmirea raportului de examinare preliminara internationala. Modificarile nu trebuie sa depaseasca descrierea inventiei care este cuprinsa an cererea internationala, asa cum a fost depusa.
c) Solicitantul primeste de la administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala cel putin un aviz scris, cu exceptia cazului cand administratia apreciaza ca toate conditiile urmatoare au fost andeplinite:
i) inventia corespunde criteriilor prevazute la art. 33.1);
ii) cererea internationala andeplineste conditiile prezentului tratat si ale regulamentului de aplicare an masura an care ele sant verificate de catre administratie;
iii) nu este cazul sa se prezinte observatii an sensul art. 35.2), ultima fraza.
d) Solicitantul are dreptul sa raspunda la avizul scris.
3) a) Daca administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala apreciaza ca cererea internationala nu satisface conditia unitatii inventiei, asa cum ea este definita an regulamentul de aplicare, ea poate invita pe solicitant, fie sa limiteze revendicarile de maniera sa satisfaca aceasta conditie, fie sa plateasca taxe aditionale.
b) Legislatia nationala a statului ales poate sa prevada ca, an cazul an care solicitantul limiteaza revendicarile an sensul subalineatului a), partile cererii internationale, care ca urmare a limitarii nu fac obiectul unei examinari preliminare internationale, sant considerate ca retrase, an ceea ce priveste efectele pentru acest stat, afara de cazul ca o taxa suplimentara a fost platita de catre solicitant oficiului national al statului respectiv.
c) Daca solicitantul nu da urmare invitatiei mentionate an subalineatul a) an termenul stabilit, administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala stabileste un raport de examinare preliminara internationala asupra partilor cererii internationale care au legatura cu ceea ce pare sa constituie inventia principala si face precizare asupra acestui fapt an raport. Legislatia nationala a statului ales poate prevedea ca, atunci cand oficiul national al acestui stat apreciaza ca justificata invitatia administratiei ansarcinate cu examinarea preliminara internationala, partile cererii internationale care nu au legatura cu inventia principala sant, an ceea ce priveste efectele an acest stat, considerate ca retrase, an afara de cazul ca o taxa suplimentara a fost platita de catre solicitant acestui oficiu.
4) a) Daca administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala apreciaza:
i) ca cererea internationala are un obiect cu privire la care ea nu este tinuta, conform regulamentului de aplicare, sa efectueze o examinare preliminara internationala si decide an speta sa nu efectueze o asemenea examinare, sau,
ii) ca descrierea, revendicarile si desenele nu sant clare, sau ca revendicarile nu se bazeaza de o maniera adecvata pe descriere, astfel ca o opinie valabila nu poate fi formata cu privire la noutate, la activitatea inventiva (neevidenta) sau la aplicarea industriala a inventiei a carei protectie a fost ceruta, administratia nu abordeaza problemele mentionate an art. 33.1) si ai face cunoscut solicitantului aceasta opinie motivata.
b) Daca una dintre situatiile mentionate an subalineatul a) nu exista decat cu privire la anumite revendicari sau an raport cu anumite revendicari, dispozitiile subalineatului a) nu se aplica decat an ce priveste aceste revendicari.
ART. 35
Raportul de examinare preliminara internationala
1) Raportul de examinare preliminara internationala este stabilit an termenul si an forma prevazute.
2) Raportul de examinare preliminara internationala nu contine nici o afirmatie an ceea ce priveste problema daca inventia a carei protectie este ceruta este sau pare sa fie brevetabila sau nu, an lumina unei anumite legislatii nationale. Raportul afirma, sub rezerva alin. 3), an legatura cu fiecare revendicare, daca aceasta revendicare pare sa raspunda criteriilor de noutate, de activitate inventiva (neevidenta) si de aplicare industriala, astfel cum aceste criterii sant definite referitor la examinarea preliminara internationala an articolul 33.1) la 4). Aceasta afirmatie trebuie sa fie ansotita de enumerarea documentelor care par sa sustina concluzia afirmata si de toate explicatiile care se pot impune an speta. La aceasta afirmatie trebuie sa fie adaugate alte observatii prevazute de catre regulamentul de aplicare.
3) a) Daca administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala apreciaza, la stabilirea raportului de examinare preliminara internationala, ca oricare din situatiile mentionate an art. 34.4) a) exista, raportul face mentiune si indica motivele. El nu trebuie sa contina nici o declaratie an sensul alin. 2).
b) Daca exista una din situatiile mentionate an art. 34.4) b), raportul de examinare preliminara internationala contine, pentru revendicarile an speta, indicatia prevazuta la subalineatul a), iar pentru alte revendicari, afirmatia prevazuta la alin. 2).
ART. 36
Transmiterea, traducerea si comunicarea raportului de examinare preliminara internationala
1) Raportul de examinare preliminara internationala ampreuna cu anexele stabilite este transmis solicitantului si biroului international.
2) a) Raportul de examinare preliminara internationala si anexele sale sant traduse an limbile stabilite.
b) Orice traducere a raportului este pregatita de catre biroul international sau sub raspunderea sa; orice traducere a anexelor sale este pregatita de catre solicitant.
3) a) Raportul de examinare preliminara internationala ampreuna cu traducerea (astfel cum este stabilita) si anexele sale (an limba de origine) este comunicat de catre biroul international fiecarui oficiu ales.
b) Traducerea anexelor este transmisa de catre solicitant oficiilor alese, an termenul stabilit.
4) Art. 20.3) se aplica mutatis mutandis, copiilor oricarui document care este citat an raportul de examinare preliminara internationala si care n-a fost citat an raportul de documentare internationala.
ART. 37
Retragerea cererii de examinare preliminara internationala sau a alegerilor
1) Solicitantul poate retrage, an total sau an parte, alegerile.
2) Daca retragerea se refera la toate statele alese, cererea de examinare preliminara internationala este considerata ca retrasa.
3) a) Orice retragere trebuie sa fie comunicata biroului international.
b) Biroul international notifica aceasta retragere oficiilor alese interesate si administratiei interesate insarcinata cu examinarea preliminara internationala.
4) a) Sub rezerva subalineatului b), retragerea cererii de examinare preliminara internationala sau a alegerii unui stat contractant este considerata ca o retragere a cererii internationale privind acest stat, daca legislatia nationala a acestui stat nu dispune altfel.
b) Retragerea cererii de examinare preliminara internationala sau a alegerii nu este considerata ca o retragere a cererii internationale daca este efectuata anaintea expirarii termenului aplicabil an conformitate cu art. 22; totusi, orice stat poate sa prevada an legislatia sa nationala ca nu se va proceda astfel decat an cazul an care oficiul sau national primeste, an termen, copia cererii internationale, o traducere (astfel cum este stabilita) a cererii si taxa nationala.
ART. 38
Caracterul confidential al examinarii preliminare internationale
1) In afara de cererea sau autorizarea solicitantului, biroul international si administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala nu pot permite, an nici un moment, unei persoane sau administratii - cu exceptia oficiilor alese, dupa antocmirea raportului de examinare preliminare internationala - sa aiba acces, an sensul si an conditiile art. 30.4), la dosarul care face obiectul examinarii preliminare internationale.
2) Sub rezerva alin. 1) al art. 36.1) si 3) si a art. 37.3) b), biroul international si administratia insarcinata cu examinarea preliminara internationala nu pot da, decat la cererea si cu autorizatia solicitantului, informatii referitoare la eliberarea sau refuzul de eliberare a unui raport de examinare preliminara internationala sau la retragerea sau mentinerea cererii de examinare preliminara internationala sau la o alegere oarecare.
ART. 39
Copii, traduceri si taxe pentru oficiile alese
1) a) Daca alegerea unui stat contractant a fost efectuata anainte de expirarea a 19 luni cu ancepere de la data prioritatii, art. 22 nu se aplica acestui stat; solicitantul trimite fiecarui oficiu ales o copie a cererii internationale (an afara de cazul cand comunicarea aratata an art. 20 a avut deja loc) si o traducere (astfel cum este stabilita) a acestei cereri si ai plateste (cand este cazul) taxa nationala cel mai tirziu la expirarea termenului de 25 de luni socotit de la data prioritatii.
b) Orice legislatie nationala poate sa fixeze termene care expira dupa acela care figureaza an subalineatul a) pentru andeplinirea actelor mentionate an respectivul subalineat.
2) Efectele prevazute an art. 11.3) anceteaza an statul ales cu aceleasi consecinte ca acelea care decurg din retragerea unei cereri nationale an acest stat, daca solicitantul nu andeplineste actele mentionate an alin. 1) a) an termenul aplicabil conform alin. 1 a) sau b).
3) Orice oficiu ales poate sa mentina efectele prevazute an art. 11.3), chiar daca solicitantul nu andeplineste conditiile prevazute la alin. 1) a) sau b).
ART. 40
Suspendarea examinarii nationale si a altor proceduri
1) In cazul an care alegerea unui stat contractant se efectueaza anainte de expirarea a 19 luni socotite de la data prioritatii, art. 23 nu se aplica acestui stat, iar oficiul sau national sau oricare oficiu care lucreaza pentru acest stat nu efectueaza examinarea si nu se angajeaza nici o procedura referitoare la cererea internationala, sub rezerva alin. 2), mai anainte de expirarea termenului aplicabil conform art. 39.
2) Cu toate dispozitiile alin. 1), la cererea expresa a solicitantului, orice oficiu ales poate, an orice moment, sa procedeze la examinare si sa angajeze orice procedura referitoare la cererea internationala.
ART. 41
Modificarea revendicarilor, a descrierii si a desenelor la oficiile alese
1) Solicitantul trebuie sa aiba posibilitatea sa modifice revendicarile, descrierea si desenele, an termenul stabilit, la fiecare oficiu ales. Nici un oficiu nu poate elibera un brevet, nici sa refuze sa-l elibereze mai anainte de expirarea acestui termen, afara de cazul cand exista acordul expres al solicitantului.
2) Modificarile nu trebuie sa depaseasca descrierea inventiei care figureaza an cererea internationala, astfel cum ea a fost depusa, cu exceptia cazului cand legislatia nationala a statului ales o permite an mod expres.
3) Modificarile trebuie sa fie conforme cu legislatia nationala a statului ales pentru toate problemele care nu sant reglementate an prezentul tratat sau an regulamentul de aplicare.
4) In cazul an care oficiul ales cere o traducere a cererii internationale, modificarile trebuie stabilite an limba an care s-a facut traducerea.
ART. 42
Rezultatele examinarii nationale efectuata de oficiile alese
Oficiile alese, primind raportul de examinare preliminara internationala, nu pot sa ceara solicitantului ca el sa le trimita copii de pe documentele an legatura cu examinarea referitoare la aceeasi cerere internationala an toate celelalte oficii alese, sau ca el sa le remita informatii referitoare la continutul unor asemenea documente.
CAP. 3
Dispozitii comune
ART. 43
Documentarea referitoare la anumite titluri de protectie
Conform regulamentului de aplicare, solicitantul poate indica ca cererea sa internationala tinde la eliberarea unui certificat de autor de inventie, a unui certificat de utilitate sau a unui model de utilitate si nu a unui brevet, sau eliberarea unui brevet sau certificat aditional, a unui certificat de autor de inventie aditional sau a unui certificat de utilitate aditional, an orice stat desemnat sau ales a carui legislatie prevede eliberarea de certificate de autor de inventie, de certificate de utilitate, de modele de utilitate, de brevete sau certificate aditionale, de certificate de autor de inventie aditionale sau de certificate de utilitate aditionale: efectele decurgind din aceasta indicatie sant determinate de alegerea efectuata de catre solicitant. In legatura cu prezentul articol si cu regulile din regulamentul de aplicare referitoare la acest articol, art. 2 ii) nu se aplica.
ART. 44
Documentarea referitoare la doua titluri de protectie
Pentru orice stat desemnat sau ales a carui legislatie permite ca o cerere care tinde la eliberarea unui brevet sau unui alt titlu de protectie dintre cele mentionate an art. 43 sa poata, de asemenea, sa vizeze un altul din aceste titluri de protectie, solicitantul poate sa indice, an conformitate cu regulamentul de aplicare, cele doua titluri de protectie pe care el cere sa se elibereze; efectele care decurg sant determinate de indicatiile solicitantului. In legatura cu prezentul articol, art. 2 ii) nu se aplica.
ART. 45
Tratat de brevet regional
1) Orice tratat care prevede eliberarea unui brevet regional (tratat de brevet regional) si care da dreptul persoanelor autorizate de art. 9 de a inregistra cereri internationale, sa depuna cereri pentru eliberarea de brevete regionale, poate stipula ca cererile internationale, continand desemnarea sau alegerea unui stat parte an acelasi timp la un tratat regional si la prezentul tratat, pot fi depuse an vederea eliberarii de brevete regionale.
2) Legislatia nationala a unui asemenea stat desemnat sau ales poate prevede ca orice desemnare sau alegere a statului respectiv an cererea internationala va fi considerata ca o indicatie ca solicitantul doreste sa obtina un brevet regional, an conformitate cu tratatul de brevet regional.
ART. 46
Traducerea incorecta a cererii internationale
Daca, din cauza traducerii incorecte a unei cereri internationale, antinderea unui brevet eliberat ca urmare a acestei cereri depaseste antinderea cererii internationale, din limba sa de origine, autoritatile competente ale statului contractant an cauza pot sa limiteze an consecinta si an mod retroactiv antinderea brevetului si sa declare ca el este nul si neavenit, an masura an care antinderea sa depaseste cererea internationala din limba de origine.
ART. 47
Termene
1) Calculul termenelor prevazute an prezentul tratat este stabilit an regulamentul de aplicare.
2) a) Toate termenele stabilite an cap. 1 si 2 ale prezentului tratat pot fi modificate prin decizia statelor contractante, an afara de revizuirile, potrivit cu art. 60.
b) Decizia este luata de adunare sau prin vot prin corespondenta si trebuie sa fie unanima.
c) Detaliile procedurii sant stabilite an regulamentul de aplicare.
ART. 48
Intirzieri la respectarea unor termene
1) In cazul cand un termen stabilit an prezentul tratat sau an regulamentul de aplicare nu este respectat din cauza antreruperii serviciilor postale, a pierderii sau intirzierii inevitabile din partea curierului, acest termen este considerat ca respectat an cazurile precizate an regulamentul de aplicare, ansa sub rezerva andeplinirii conditiilor de proba si alte conditii prescrise an regulament.
2) a) Orice stat contractant, an ceea ce al priveste, trebuie sa admita orice intirziere referitoare la nerespectarea termenelor care sant admise an legislatia sa nationala.
b) Orice stat contractant, an ceea ce al priveste, poate sa admita orice intirziere an respectarea unui termen, pentru alte motive decat cele care figureaza la subalineatul a).
ART. 49
Dreptul de a profesa pe langa administratiile internationale
Orice avocat, agent de brevete sau alta persoana avand dreptul sa profeseze pe langa oficiile nationale la care a fost depusa cererea internationala are dreptul ca, an ceea ce priveste aceasta cerere, sa profeseze pe langa biroul international, administratia competenta insarcinata cu documentarea internationala si administratia competenta insarcinata cu examinarea preliminara internationala.
CAP. 4
Servicii tehnice
ART. 50
Servicii de informare din brevete
1) Biroul international poate furniza servicii (denumite an prezentul articol servicii de informare), pentru informatii tehnice si alte informatii pertinente de care dispune, pe baza documentelor publicate, an special din brevete si din cereri publicate.
2) Biroul international poate furniza aceste informatii fie direct, fie prin intermediul uneia sau mai multor administratii ansarcinate cu documentarea internationala sau prin alte administratii specializate, nationale sau internationale cu care el ar putea ancheia acorduri.
3) Serviciile de informare functioneaza an asa mod ancat sa usureze, an special pentru statele contractante care sant tari an curs de dezvoltare, achizitionarea de cunostinte tehnice si tehnologice, inclusiv "know-how", publicate ca disponibile.
4) Serviciile de informare pot fi obtinute de catre guvernele statelor contractante, de catre cetatenii lor sau de catre persoanele domiciliate pe teritoriul lor. Adunarea uniunii poate decide largirea acestor servicii la alti interesati.
5) a) Orice serviciu furnizat guvernelor statelor contractante trebuie sa fie facut la pretul de cost; totusi, pentru guvernele statelor contractante care sant tari an curs de dezvoltare, serviciul este furnizate la un pret mai mic, an caz ca diferenta poate fi acoperita prin beneficiile realizate asupra prestarii de servicii la alti destinatari decat ai guvernelor statelor contractante sau prin mijloacele mentionate an art. 51.4).
b) Pretul de cost aratat an subalineatul a) se antelege ca fiind cheltuielile care se adauga la cele pe care oficiul national sau administratia insarcinata cu documentarea internationala trebuie sa le angajeze astfel ca sa se achite de obligatiile lor.
6) Detaliile referitoare la aplicarea prezentului articol sant reglementate de deciziile adunarii si de propunerile grupelor de lucru pe care acesta le va putea institui an acest scop, an limitele stabilite de adunare.
7) Adunarea recomanda si alte moduri de finantare pentru completarea celor prevazute an alin. 5), daca ea apreciaza ca este necesar.
ART. 51
Asistenta tehnica
1) Adunarea stabileste un comitet de asistenta tehnica (denumit an prezentul articol comitetul).
2) a) Membrii comitetului sant alesi dintre statele contractante astfel ca sa se asigure o reprezentare convenabila tarilor an curs de dezvoltare.
b) Din proprie initiativa sau la cererea comitetului, directorul general invita reprezentantii organizatiilor interguvernamentale care se ocupa de asistenta tehnica pentru tarile an curs de dezvoltare sa ia parte la lucrarile comitetului.
3) a) Comitetul are ca misiune organizarea si supravegherea asistentei tehnice acordate statelor contractante, care sant tari an curs de dezvoltare, astfel ca sistemul lor de brevete sa se dezvolte fie la nivel national, fie la nivel regional.
b) Asistenta tehnica cuprinde an special formarea de specialisti, punerea la dispozitie de experti si furnizarea de echipament an scopuri de demonstratie si de functionare.
4) In vederea finantarii de proiecte care intra an cadrul prezentului articol, biroul international se straduieste sa ancheie acorduri, pe de o parte cu organizatii internationale de finantare si cu organizatii interguvernamentale, an special cu Organizatia Natiunilor Unite, precum si cu institutiile specializate ale Natiunilor Unite competente an materie de asistenta tehnica, precum si cu guvernele statelor beneficiare de asistenta tehnica.
5) Detaliile referitoare la aplicarea prezentului articol sant reglementate de deciziile adunarii si de propunerile grupelor de lucru, pe care le va putea institui an acest scop si an limitele stabilite de adunare.
ART. 52
Legatura cu alte dispozitii ale tratatului
Nici o dispozitie a prezentului capitol nu afecteaza dispozitiile financiare care figureaza an alte capitole ale prezentului tratat. Aceste dispozitii nu sant aplicabile prezentului capitol.
CAP. 5
Dispozitiile administrative
ART. 53
Adunarea
1) a) Adunarea cuprinde statele contractante, sub rezerva art. 57.8).
b) Guvernul fiecarui stat contractant este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanti, consilieri si experti.
2) a) Adunarea:
i) rezolva orice chestiune privind mentinerea si dezvoltarea uniunii si aplicarea prezentului tratat;
ii) se achita de obligatiile ce-i sant expres atribuite prin alte dispozitii ale prezentului tratat;
iii) da biroului international directive privind pregatirea de conferinte de revizuire;
iv) examineaza si aproba rapoartele si activitatile directorului general referitoare la uniune si ai da toate directivele necesare cu privire la chestiunile de competenta uniunii;
v) examineaza si aproba rapoartele si activitatile comitetului executiv stabilit an conformitate cu alin. 9) si ai da directive;
vi) hotaraste programul, adopta bugetul trienal al uniunii si aproba ancheierea conturilor;
vii) adopta regulamentul financiar al uniunii;
viii) creeaza comitete si grupe de lucru, pe care le socoteste utile realizarii obiectivelor uniunii;
ix) decide care sant statele necontractante si care sant organizatiile interguvernamentale si internationale neguvernamentale care pot fi admise la reuniunile sale an calitate de observatori, sub rezerva alin. 8);
x) antreprinde orice actiune propice an vederea atingerii obiectivelor uniunii si se achita de alte sarcini utile an cadrul prezentului tratat.
b) Adunarea statueaza, dupa ce a luat cunostinta de avizul comitetului de coordonare al organizatiei, asupra chestiunilor care intereseaza, de asemenea, alte uniuni administrate de catre organizatie.
3) Un delegat nu poate reprezenta decat un singur stat si nu poate vota decat an numele acestuia.
4) Fiecare stat contractant dispune de un vot.
5) a) Jumatate din numarul statelor contractante constituie cvorumul.
b) Daca acest cvorum nu a fost atins, adunarea poate lua decizii; totusi, aceste decizii, cu exceptia celor care se refera la procedura, nu devin executorii decat daca cvorumul si majoritatea ceruta au fost atinse prin votul prin corespondenta, prevazut an regulamentul de aplicare.
6) a) Deciziile adunarii sant luate cu majoritatea de doua treimi din voturile exprimate, sub rezerva art. 47.2) b), 58.2) b), 58.3) si 61.2) b).
b) Abtinerea nu este considerata ca un vot.
7) Daca este vorba de chestiuni care intereseaza exclusiv statele legate de cap. 2, orice referire la statele contractante care figureaza an alin. 4), 5) si 6) este considerata ca aplicindu-se numai statelor legate de cap. 2.
8) Orice organizatie interguvernamentala numita atat ca administratie insarcinata cu documentarea internationala sau ca administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala este admisa an calitate de observator la reuniunile adunarii.
9) Atunci cand numarul statelor contractante va depasi patruzeci, adunarea va stabili un comitet executiv. Orice referire facuta an prezentul tratat sau an regulamentul de aplicare la comitetul executiv este an functie de data cand acest comitet va fi stabilit.
10) Pana la stabilirea comitetului executiv, adunarea se pronunta asupra problemelor si bugetelor anuale pregatite de catre directorul general, an limitele programului si bugetului trienal.
11) Pana la stabilirea comitetului executiv, adunarea se reuneste o data pe an an sesiunea ordinara, la convocarea directorului general si, an afara de cazuri exceptionale, an aceeasi perioada si an acelasi loc cu comitetul de coordonare al organizatiei.
b) Dupa stabilirea comitetului executiv adunarea se va reuni o data la 3 ani an sesiune ordinara, la convocarea directorului general, si, an afara de cazuri exceptionale, an aceeasi perioada si an acelasi loc cu adunarea generala a organizatiei.
c) Adunarea se reuneste an sesiune extraordinara la convocarea adresata de directorul general, la cererea comitetului executiv sau la cererea unui sfert din statele semnatare.
12) Adunarea adopta regulamentul sau interior.
ART. 54
Comitetul executiv
1) Atunci cand adunarea va stabili un comitet executiv, el va fi supus urmatoarelor dispozitii.
2) a) Sub rezerva art. 57.8), comitetul executiv cuprinde statele alese de catre adunare dintre statele membre ale acesteia.
b) Guvernul fiecarui stat membru al comitetului executiv este reprezentat de un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
3) Numarul statelor membre ale comitetului executiv corespunde un sfert din numarul statelor membre ale adunarii. In calculul locurilor, dupa ampartirea la patru, restul nu este luat an considerare.
4) La alegerea membrilor comitetului executiv, adunarea tine cont de o repartitie geografica echitabila.
5) a) Membrii comitetului executiv sant an functie cu ancepere de la ancheierea sesiunii adunarii an care au fost alesi si pana la termenul urmatoarei sesiuni ordinare a adunarii.
b) Membrii comitetului executiv pot fi alesi an limita maxima de doua treimi dintre ei.
c) Adunarea reglementeaza modalitatea alegerii si realegerii eventuale a membrilor comitetului executiv.
6) a) Comitetul executiv:
i) pregateste proiectul ordinii de zi a adunarii;
ii) supune adunarii propunerile referitoare la proiectele de program si de buget trienal al uniunii pregatite de catre directorul general;
iii) se pronunta an limitele programului si bugetului trienal asupra programelor si bugetelor anuale pregatite de directorul general;
iv) supune adunarii rapoartele periodice ale directorului general si rapoartele anuale de verificare a conturilor, cu comentariile corespunzatoare;
v) ia toate masurile utile an vederea executarii programului uniunii de catre directorul general, an conformitate cu deciziile adunarii si tinand seama de circumstantele survenite antre doua sesiuni ordinare ale adunarii;
vi) se achita de orice alte obligatii care ai sant atribuite an cadrul prezentului tratat.
b) Comitetul executiv statueaza asupra chestiunilor care intereseaza an mod egal alte uniuni administrate de organizatie, dupa ce a luat cunostinta de avizul comitetului de coordonare al organizatiei.
7) a) Comitetul executiv se reuneste o data pe an an sesiune ordinara, la convocarea directorului general, pe cat posibil an aceeasi perioada si an acelasi loc cu comitetul de coordonare al organizatiei.
b) Comitetul executiv se reuneste an sesiune extraordinara, la convocarea adresata de catre directorul general, fie la initiativa acestuia, fie la cererea presedintelui sau sau a unui sfert din membrii sai.
8) a) Fiecare stat membru al comitetului executiv dispune de un vot.
b) Jumatate din statele membre ale comitetului executiv constituie cvorumul.
c) Deciziile sant luate prin majoritatea simpla a voturilor exprimate.
d) Abtinerea nu este considerata ca un vot.
e) Un delegat nu poate reprezenta decat un stat si nu poate vota decat an numele acestuia.
9) Statele contractante care nu sant membre ale comitetului executiv sant admise la reuniunile sale an calitate de observatori, ca si orice alte organizatii interguvernamentale numite atat ca administratie insarcinata cu documentarea internationala sau ca administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala.
10) Comitetul executiv adopta regulamentul sau interior.
ART. 55
Biroul international
1) Lucrarile administrative ce incumba uniunii sant asigurate de catre biroul international.
2) Biroul international asigura secretariatul diverselor organe ale uniunii.
3) Directorul general este cel mai analt functionar al uniunii si o reprezinta.
4) Biroul international publica o revista si alte publicatii indicate de regulamentul de aplicare sau de catre adunare.
5) Regulamentul de aplicare precizeaza serviciile pe care oficiile nationale trebuie sa le acorde an scopul de a ajuta biroul international, administratiile ansarcinate cu documentarea internationala si administratiile ansarcinate cu examinarea preliminara internationala pentru andeplinirea lucrarilor prevazute an prezentul tratat.
6) Directorul general si orice membru al personalului indicat de catre el iau parte la reuniunile adunarii, ale comitetului executiv si ale oricarui alt comitet sau grupa de lucru stabilita pentru aplicarea prezentului tratat sau a regulamentului de aplicare, ansa fara drept de vot. Directorul general sau un membru al personalului indicat de catre el este din oficiu secretar al acestor organe.
7) a) Biroul international pregateste conferintele de revizuire conform directivelor adunarii si an colaborare cu comitetul executiv.
b) Biroul international poate consulta organizatii interguvernamentale sau internationale neguvernamentale asupra pregatirii conferintelor de revizuire.
c) Directorul general si persoanele stabilite de el iau parte, fara drept de vot, la deliberari an conferintele de revizuire.
8) Biroul international executa orice alte lucrari care ai sant atribuite.
ART. 56
Comitetul de cooperare tehnica
1) Adunarea stabileste un comitet de cooperare tehnica (denumit an prezentul articol comitetul).
2) a) Adunarea stabileste compunerea comitetului si ai numeste membrii, tinand seama de o reprezentare echitabila a tarilor an curs de dezvoltare.
b) Administratiile ansarcinate cu documentarea internationala sau cu examinarea preliminara internationala sant "ex officio" membri ai comitetului. Cand o asemenea administratie este un oficiu national al unui stat contractant, acesta nu poate avea alta reprezentare an comitet.
c) Daca numarul satelor contractante o permite, numarul total al membrilor comitetului este superior dublului numarului membrilor "ex officio".
d) Directorul general, din propria sa initiativa sau la cererea comitetului, invita reprezentantii organizatiilor interesate sa ia parte la discutiile care-i intereseaza.
3) Comitetul are drept scop sa contribuie prin avize si recomandari:
i) la ameliorarea continua a serviciilor prevazute prin prezentul tratat;
ii) la realizarea, atat timp cat sant mai multe administratii ansarcinate cu documentarea internationala si mai multe administratii ansarcinate cu examinarea preliminara internationala, ca documentarea si metodele lor de lucru sa fie cat mai uniforme posibil si ca rapoartele lor sa fie uniforme si de cea mai inalta calitate;
iii) la invitatia adunarii sau a comitetului executiv sa rezolve problemele tehnice speciale puse de instituirea unei singure administratii ansarcinate cu documentarea internationala.
4) Orice stat contractant si orice organizatie internationala interesata pot sa sesizeze comitetul, an scris, asupra problemelor de competenta sa.
5) Comitetul poate transmite avizele si recomandarile sale directorului general sau, prin intermediul acestuia, adunarii, comitetului executiv, tuturor administratiilor ansarcinate cu documentarea internationala sau cu examinarea preliminara internationala sau numai unora dintre ele si tuturor oficiilor receptoare sau numai unora dintre ele.
6) a) Directorul general transmite, an toate cazurile, comitetului executiv textele tuturor avizelor si recomandarilor comitetului. El poate sa anexeze comentariile sale.
b) Comitetul executiv poate exprima opiniile sale an privinta oricarui aviz sau recomandare sau oricarei alte activitati a comitetului si poate invita pe acesta din urma sa studieze problemele tinand de competenta sa si sa faca un raport asupra obiectului lor. Comitetul executiv poate sa supuna adunarii, cu comentarii corespunzatoare, avizele, recomandarile si rapoartele comitetului.
7) Pana la stabilirea comitetului executiv, referintele acestuia din urma care figureaza la alin. 6) sant considerate ca referindu-se la adunare.
8) Adunarea hotaraste detaliile referitoare la procedura comitetului.
ART. 57
Finante
1) a) Uniunea are un buget.
b) Bugetul uniunii cuprinde veniturile si cheltuielile proprii ale uniunii, precum si contributia sa la bugetul cheltuielilor comune uniunilor administrate de catre organizatie.
c) Sant considerate cheltuieli comune uniunilor cheltuielile care nu sant atribuite exclusiv uniunii sau uneia ori mai multor uniuni administrate de catre organizatie. Partea uniunii din aceste cheltuieli comune este proportionala interesului pe care aceste cheltuieli al reprezinta pentru ea.
2) Bugetul uniunii este stabilit tinand seama de exigentele de coordonare cu bugetele altor uniuni administrate de catre organizatie.
3) Sub rezerva alin. 5), bugetul uniunii este finantat de urmatoarele resurse:
i) taxele si sumele datorate pentru serviciile acordate de biroul international an numele uniunii;
ii) pretul vinzarii publicatiilor biroului international privind uniunea si drepturile aferente la aceste publicatii;
iii) donatiile, legatele si subventiile;
iv) chiriile, dobinzile si alte diverse venituri.
4) Totalul taxelor si sumelor datorate biroului international, precum si pretul vinzarii publicatiilor sale, fiind fixate an asa fel ca sa acopere an mod normal toate cheltuielile biroului international prin administrarea prezentului tratat.
5) a) Daca un exercitiu bugetar se ancheie cu un deficit, statele membre, sub rezerva subalineatelor b) si c), platesc contributii pentru acoperirea acestui deficit.
b) Adunarea determina contributia fiecarui stat contractant, tinand seama de numarul de cereri internationale care au parvenit de la fiecare dintre ele an cursul anului considerat.
c) Daca deficitul poate fi acoperit provizoriu an total sau an parte prin alte mijloace, adunarea poate decide sa-l reporteze si sa nu ceara contributii statelor contractante.
d) Daca situatia financiara a uniunii permite, adunarea poate decide ca orice contributii platite an conformitate cu subalineatul a) sa fie restituite statelor contractante care le-au platit.
e) Daca un stat contractant nu a platit contributia sa an conformitate cu subalineatul b) antr-un termen de 2 ani socotiti de la data cand era exigibila, an virtutea deciziei adunarii, el nu poate sa-si exercite dreptul sau de vot an nici unul dintre organele uniunii. Totusi, oricare organ al uniunii poate autoriza un asemenea stat sa-si conserve exercitiul dreptului sau de vot an cadrul organului respectiv atat timp cat acesta din urma apreciaza ca intirzierea rezulta din circumstante exceptionale si inevitabile.
6) In cazul an care bugetul nu a fost adoptat anaintea unui nou exercitiu, bugetul anului precedent este reconsiderat conform modalitatilor prevazute de catre regulamentul financiar.
7) a) Uniunea poseda un fond de rulment constituit printr-un varsamint unic efectuat de catre fiecare stat contractant. Daca fondul devine insuficient, adunarea ia masurile necesare pentru marirea lui. Daca o parte a acestui fond nu mai este necesara, aceasta parte este restituita statelor contractante.
b) Totalul varsamintului initial al fiecarui stat contractant la fondul precizat sau participarea sa la marirea acestuia este fixata de catre adunare pe baza principiilor asemanatoare celor prevazute an alin. 5. b).
c) Modalitatile de varsamint sant determinate de catre adunare la propunerea directorului general si dupa avizul comitetului de coordonare al organizatiei.
d) Orice rambursare este proportionala cu sumele varsate de catre fiecare stat contractant, tinand cont de datele acestor varsaminte.
8) a) Acordul asupra sediului ancheiat cu statul pe al carui teritoriu organizatia asi are sediul prevede ca acest stat acorda avansuri, an caz ca fondurile de rulment sant insuficiente. Valoarea acestor avansuri si conditiile an care ele sant acordate fac obiectul unor acorduri separate antre statul an cauza si organizatie, an fiecare caz. Atita vreme cat este tinut sa acorde avansuri, acest stat dispune "ex officio" de un loc an adunare si an comitetul executiv.
b) Statul aratat an subalineatul a) si organizatia au fiecare dreptul sa denunte angajamentul de a acorda avansuri prin notificare scrisa. Denuntarea are efect la amplinirea a 3 ani de la sfarsitul anului an cursul caruia a fost comunicata.
9) Verificarea conturilor este asigurata de catre unul sau mai multe dintre statele semnatare sau de catre controlori exteriori, an conformitate cu modalitatile prevazute de regulamentul financiar. Cu consimtamantul lor, ei sant desemnati de catre adunare.
ART. 58
Regulamentul de aplicare
1) Regulamentul de aplicare anexat prezentului tratat contine reguli referitoare:
i) la chestiunile an legatura cu care prezentul tratat trimite expres la regulamentul de aplicare sau prevede an mod expres ca sant sau vor face obiectul acestor dispozitii;
ii) la orice conditii, probleme sau proceduri de ordin administrativ;
iii) la orice detalii utile an vederea executarii dispozitiilor prezentului tratat.
2) a) Adunarea poate modifica regulamentul de aplicare.
b) Sub rezerva alin. 3), modificarile cer majoritatea de trei sferturi ale voturilor exprimate.
3) a) Regulamentul de aplicare precizeaza regulile care nu pot fi modificate decat:
i) prin decizie unanima, sau
ii) cu conditia ca un dezacord sa nu fi fost manifestat de nici unul dintre statele contractante al carui oficiu national functioneaza ca administratie insarcinata cu documentarea internationala sau cu examinarea preliminara internationala, sau, atunci cand o astfel de administratie este o organizatie interguvernamentala, de care statul contractant membru al acestei organizatii imputernicita de catre alte state membre reunite an cadrul organismului competent al acestei organizatii.
b) Pentru ca an viitor oricare dintre aceste reguli sa poata fi sustrasa cerintelor indicate, trebuie sa fie andeplinite conditiile mentionate an subalineatele a) i) sau a) ii), dupa caz.
c) Pentru ca an viitor o regula oarecare sa poata fi inclusa an una dintre categoriile mentionate an subalineatul a), este necesar un consimtamint unanim.
4) Regulamentul de aplicare prevede ca directorul general stabileste instructiuni administrative sub controlul adunarii.
5) In caz de contradictie antre textul tratatului si al regulamentului de aplicare, textul tratatului este valabil.
CAP. 6
Diferende
ART. 59
Diferende
Sub rezerva art. 64.5), orice diferend antre doua sau mai multe state contractante privind interpretarea sau aplicarea prezentului tratat si al regulamentului de aplicare care nu va fi reglementat pe cale de negociere va putea fi adus de catre unul dintre statele an cauza, anaintea Curtii Internationale de Justitie, pe cale de cerere, potrivit Statutului Curtii, an afara de cazul ca statele an cauza nu convin asupra unui alt mod de reglementare. Biroul international va fi informat de catre statul contractant petitionar asupra diferendului supus Curtii si va anstiinta celelalte state contractante despre aceasta.
CAP. 7
Revizuire si modificari
ART. 60
Revizuirea tratatului
1) Prezentul tratat poate fi supus la revizuiri periodice, pe cale de conferinte speciale ale statelor contractante.
2) Convocarea unei conferinte de revizuire este decisa de catre adunare.
3) Orice organizatie interguvernamentala numita atat ca administratie insarcinata cu documentarea internationala, cat si ca administratie insarcinata cu examinarea preliminara internationala, este admisa an calitate de observator la orice conferinta de revizuire.
4) Art. 53.5), 9) si 11), 54, 55.4) la 8), 56 si 57 pot fi modificate printr-o conferinta de revizuire sau an conformitate cu dispozitiile art. 61.
ART. 61
Modificarea unor dispozitii ale tratatului
1) a) Propuneri de modificare a art. 53.5), 9) si 11), 54, 55.4) la 8), 56 si 57 pot fi prezentate de orice stat membru al adunarii, de comitetul executiv sau de directorul general.
b) Aceste propuneri sant comunicate de catre directorul general statelor contractante cu cel putin 6 luni anainte de a fi supuse adunarii spre examinare.
2) a) Orice modificare a articolelor aratate an alin. 1) este adoptata de adunare.
b) Pentru adoptare se cer trei sferturi din voturile exprimate.
3) a) Orice modificare a articolelor aratate an alin. 1) intra an vigoare la o luna dupa primirea de catre directorul general a notificarilor scrise de acceptare, efectuate an conformitate cu regulile lor constitutionale, din partea a trei sferturi a statelor ce erau membre ale adunarii an momentul cand modificarea a fost adoptata.
b) Orice modificare a acestor articole astfel acceptate leaga toate statele membre ale adunarii, din momentul an care modificarea intra an vigoare; bineanteles ca orice modificare care mareste obligatiile financiare ale statelor contractante nu leaga decat pe acelea care au notificat acceptarea modificarii.
c) Orice modificare acceptata an conformitate cu subalineatul a) leaga toate statele care devin membre ale adunarii dupa data la care modificarea a intrat an vigoare conform subalineatului a).
CAP. 8
Clauze finale
ART. 62
Modalitati conform carora statele pot deveni parti la tratat
1) Orice stat membru al Uniunii internationale pentru protectia proprietatii industriale poate deveni parte la prezentul tratat prin:
i) semnarea tratatului, urmata de depunerea unui instrument de ratificare,
sau
ii) depunerea unui instrument de adeziune.
2) Instrumentele de ratificare sau de adeziune sant depuse la directorul general.
3) Dispozitiile art. 24 al Actului de la Stockholm al Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale se aplica prezentului tratat.
4) Alin. 3) nu ar putea an nici un caz sa fie interpretat ca implicind recunoasterea sau acceptarea tacita de oricare dintre statele contractante a situatiei de fapt pentru oricare teritoriu la care prezentul tratat este aplicabil de catre un alt stat contractant, an virtutea alin. 3).
ART. 63
Intrarea an vigoare a tratatului
1) a) Sub rezerva dispozitiilor alin. 3), prezentul tratat intra an vigoare la amplinirea a 3 luni dupa ce opt state au depus instrumentele lor de ratificare sau de adeziune, cu conditia ca cel putin patru dintre aceste state sa andeplineasca una dintre urmatoarele conditii:
i) numarul cererilor depuse an statul an cauza este peste patruzeci de mii, potrivit statisticilor anuale cele mai recente publicate de catre biroul international;
ii) cetatenii statului an cauza sau persoanele domiciliate an acest stat au depus antr-o tara straina cel putin o mie de cereri, potrivit statisticilor anuale cele mai recente publicate de catre biroul international;
iii) oficiul national al statului an cauza a primit de la cetatenii unor tari straine sau de la persoane domiciliate an aceste state cel putin zece mii de cereri, potrivit statisticilor anuale cele mai recente publicate de catre biroul international.
b) In sensul prezentului paragraf, expresia cereri nu include cererile de modele de utilitate.
2) Sub rezerva alin. 3), orice stat care nu devine parte a prezentului tratat an momentul intrarii sale an vigoare conform alin. 1) este legat de prezentul tratat la amplinirea a 3 luni de la data la care a depus instrumentul sau de ratificare sau de aderare.
3) Dispozitiile cap. 2 si regulile corespunzatoare ale regulamentului de aplicare anexat la prezentul tratat nu sant totusi aplicabile decat de la data cand trei state care au andeplinit cel putin una dintre conditiile enumerate an alin. 1) au devenit parti ale prezentului tratat, fara sa fi declarat, conform art. 64. 1), ca nu anteleg sa fie legate de dispozitiile cap. 2. Aceasta data nu poate totusi sa fie anterioara datei de intrare an vigoare, conform alin. 1).
ART. 64
Rezerve
1) a) Orice stat poate sa declare ca nu este legat de dispozitiile cap. 2.
b) Statele care fac o declaratie conform subalineatului a) nu sant legate de dispozitiile cap. 2 si de dispozitiile corespunzatoare din regulamentul de aplicare.
2) a) Orice stat care nu a facut o declaratie an conformitate cu alin. 1. a) poate declara ca:
i) nu este legat de dispozitiile art. 39. 1), privind remiterea unei copii a cererii internationale si a unei traduceri a acesteia, astfel cum ea este ceruta;
ii) obligatia de suspendare a tratamentului national care figureaza an art. 40 nu impiedica publicarea sa de catre oficiul sau national sau prin intermediul acestuia din urma, a cererii internationale sau a unei traduceri a acesteia, fiind totusi anteles ca acest stat nu este dispensat de obligatiile prevazute an art. 30 si 38.
b) Statele care au procedat la o atare declaratie nu sant legate an consecinta.
3) a) Orice stat poate sa declare, an ceea ce-l priveste, ca publicarea internationala a cererilor sale internationale nu este ceruta de el.
b) Cand, dupa expirarea unui termen de 18 luni ancepand de la data prioritatii, cererea internationala nu comporta desemnarea statelor care au facut declaratii conform subalineatului a), cererea internationala nu este publicata, conform art. 21. 2).
c) In cazul aplicarii dispozitiilor subalineatului b), cererea internationala este totusi publicata de catre biroul international:
i) la cererea solicitantului, conform regulamentului de aplicare;
ii) cand o cerere nationala sau un brevet bazat pe o cerere internationala sant publicate de catre oficiul national al oricarui stat desemnat care a facut o declaratie conform subalineatului a) sau an numele unui asemenea oficiu, la scurt timp dupa acesta publicare, dar cat mai curand dupa amplinirea a 18 luni de la data prioritatii.
4) a) Orice stat a carui legislatie nationala recunoaste brevetelor sale un efect asupra stadiului tehnicii, tinand seama de o data anterioara celei de la publicare, dar nu asimileaza, cu privire la stadiul tehnicii, data prioritatii revendicata conform Conventiei de la Paris pentru protectia proprietatii industriale cu data depozitului efectiv an acest stat poate sa declare ca depozitul unei cereri internationale an afara teritoriului sau nu este asimilat, an legatura cu stadiul tehnicii, cu depozitul efectiv pe teritoriul sau.
b) Orice stat care face declaratia mentionata an subalineatul a) nu va fi legat de art. 11.3) an aceasta masura.
c) Orice stat care face declaratia mentionata an subalineatul a) trebuie sa declare, an acelasi timp, an scris, conditiile si data de la care efectul oricarei cereri internationale se produce pe teritoriul sau. Aceasta declaratie poate sa fie modificata oricind prin notificarea adresata directorului general.
5) Orice stat poate sa declare ca nu se considera legat de art. 59. In ceea ce priveste diferendele antre un stat contractant care a facut o asemenea declaratie si un alt stat contractant , dispozitiile art. 59 nu sant aplicabile.
6) a) Orice declaratie facuta an conformitate cu prezentul articol trebuie sa fie an scris. Ea poate fi facuta la semnarea prezentului tratat, la depunerea instrumentului de ratificare sau de aderare sau, cu exceptia cazului aratat an alin. 5), ulterior, prin notificare adresata directorului general. In cazul acestei notificari, declaratia produce efect la amplinirea a 6 luni de la data primirii ei de catre directorul general si nu afecteaza cererile internationale depuse anainte de expirarea acestei perioade de 6 luni.
b) Orice declaratie facuta an conformitate cu prezentul articol poate sa fie retrasa oricind prin notificare adresata directorului general. O asemenea retragere devine efectiva la amplinirea a 3 luni de la data primirii notificarii de catre directorul general si, an cazul unei retrageri a declaratiei conform alin. 3), nu afecteaza cererile internationale depuse anaintea expirarii acestei perioade de 3 luni.
7) Nici o rezerva an afara de cele autorizate prin alin. 1) la 5) nu este admisa an prezentul tratat.
ART. 65
Aplicarea progresiva
1) Daca acordul ancheiat cu o administratie insarcinata cu documentarea internationala sau cu examinarea preliminara internationala prevede, cu titlu tranzitor, o limitare a numarului sau a tipurilor cererilor internationale pe care aceasta administratie se angajeaza sa le trateze, adunarea ia masurile necesare pentru aplicarea progresiva a prezentului tratat si a regulamentului de aplicare la categorii determinate de cereri internationale. Aceasta dispozitie este aplicabila si cererilor de examinare de tip international, potrivit art. 15.5).
2) Adunarea fixeaza datele de la care, sub rezerva alin. 1), cererile internationale pot fi depuse si cererile de examinare preliminara pot fi prezentate. Aceste date nu pot depasi 6 luni, dupa caz, de la intrarea an vigoare a prezentului tratat, conform dispozitiilor art. 63.1), sau de la aplicarea cap. 2, conform art. 63.3).
ART. 66
Denuntarea
1) Orice stat contractant poate denunta prezentul tratat prin notificare adresata directorului general.
2) Denuntarea intra an vigoare la amplinirea a 6 luni de la data primirii notificarii de catre directorul general. Aceasta denuntare nu altereaza efectele cererii internationale an statul care a procedat la denuntare, daca aceasta cerere a fost depusa anaintea expirarii perioadei de 6 luni si, daca statul an cauza a fost ales, alegerea a fost efectuata.
ART. 67
Semnatura si limbile
1) a) Prezentul tratat este semnat antr-un singur exemplar original an limbile franceza si engleza, cele doua texte facand deopotriva dovada.
b) Texte oficiale sant stabilite de directorul general, dupa consultarea guvernelor interesate, an limbile germana, spaniola, japoneza, portugheza si rusa, si an alte limbi pe care adunarea la va indica.
2) Prezentul tratat ramane deschis spre semnare la Washington, pana la 31 decembrie 1970.
ART. 68
Functii depozitare
1) Exemplarul original al prezentului tratat, cand nu mai este deschis spre semnare, este depus la directorul general.
2) Directorul general certifica si transmite doua copii ale prezentului tratat si ale regulamentului de aplicare guvernelor tuturor statelor parti la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale si, la cerere, guvernului oricarui alt stat.
3) Directorul general anregistreaza prezentul tratat la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite.
4) Directorul general certifica si transmite doua copii ale oricaror modificari ale prezentului tratat si ale regulamentului de aplicare guvernelor statelor semnatare si, la cerere, guvernului oricarui stat.
ART. 69
Notificari
Directorul general notifica guvernelor tuturor statelor parti la Conventia de la Paris pentru protectia proprietatii industriale:
i) semnaturile depuse conform art. 62;
ii) depunerea instrumentelor de ratificare si de aderare conform art. 62;
iii) data intrarii an vigoare a prezentului tratat si data de la care cap. 2 este aplicabil an conformitate cu art. 63.3);
iv) declaratiile facute potrivit art. 64.1) la 5);
v) retragerea declaratiilor efectuate an baza art. 64.6) b);
vi) denuntarile primite conform art. 66;
vii) declaratiile facute an virtutea art. 31.4).
Facut la Washington la 19 iunie 1970.
-------------------Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională a depozitului de microorganisme in scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980 la care România a aderat prin Legea nr.75/1999 - M.Of.nr.210/13.05.1999
LEGEA nr. 75 din 3 mai 1999
pentru aderarea Romaniei la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 210 din 13 mai 1999


Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

ART. 1
Romania adera la Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 si modificat la 26 septembrie 1980.

ART. 2
Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci este amputernicit sa prezinte directorului general al Organizatiei Mondiale de Proprietate Intelectuala declaratii an aplicarea prezentului tratat, an functie de interesele Romaniei, dupa aprobarea acestora de catre Guvernul Romaniei.
Aceasta lege a fost adoptata de Senat an sedinta din 1 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PREŞEDINTELE SENATULUI
PETRE ROMAN

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor an sedinta din 29 martie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

p. PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR
PAULA IVANESCU

TRATATUL DE LA BUDAPESTA
privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare*)
-------------
*) Traducere.
Dispozitii introductive
ART. 1
Constituirea unei uniuni
Statele-parti la prezentul tratat, denumite an cele ce urmeaza state contractante, sunt constituite an Uniunea pentru recunoasterea internationala a depozitului microorganismelor an scopul procedurii de brevetare.
ART. 2
Definitii
In sensul prezentului tratat si al regulamentului de aplicare:
(i) orice referire la brevet se antelege ca fiind o referire la brevetele de inventie, la certificatele de autor de inventie, la certificatele de utilitate, la modelele de utilitate, la brevetele sau certificatele aditionale, la certificatele de autor de inventie aditionale si la certificatele de utilitate aditionale;
(ii) prin depozit de microorganisme, potrivit contextului an care figureaza aceste cuvinte, se antelege urmatoarele acte, efectuate an conformitate cu prezentul tratat si cu regulamentul de aplicare: transmiterea unui microorganism la o autoritate de depozit internationala, care al primeste si al accepta, sau conservarea unui astfel de microorganism de catre autoritatea de depozit internationala sau, an acelasi timp, respectiva transmitere si conservare;
(iii) prin procedura de brevetare se antelege orice procedura administrativa sau judecatoreasca cu privire la o cerere de brevet sau la un brevet;
(iv) prin publicarea an scopul procedurii de brevetare se antelege publicarea oficiala sau punerea oficiala la dispozitie publicului pentru verificarea unei cereri de brevet sau a unui brevet;
(v) prin organizatie interguvernamentala de proprietate industriala se antelege o organizatie care a prezentat o declaratie an baza art. 9 alin. (1);
(vi) prin oficiul de proprietate industriala se antelege o autoritate a unui stat contractant sau a unei organizatii interguvernamentale de proprietate industriala, care este competenta sa elibereze brevete;
(vii) prin institutie de depozit se antelege o institutie care asigura primirea, acceptarea si conservarea microorganismelor si remiterea de esantioane ale acestora;
(viii) prin autoritate de depozit internationala se antelege o institutie de depozit care a dobandit statutul de autoritate de depozit internationala conform art. 7;
(ix) prin depunator se antelege persoana fizica sau juridica ce transmite un microorganism la o autoritate de depozit internationala, care al primeste si al accepta, precum si orice succesor an drepturi al persoanei mentionate;
(x) prin Uniune se antelege uniunea mentionata la art. 1;
(xi) prin Adunare se antelege adunarea mentionata la art. 1;
(xii) prin Organizatie se antelege Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale;
(xiii) prin Birou international se antelege Biroul international al Organizatiei si, atata timp cat vor exista, birourile internationale reunite pentru protectia proprietatii intelectuale (BIRPI);
(xiv) prin director general se antelege directorul general al Organizatiei;
(xv) prin regulament de aplicare se antelege regulamentul de aplicare mentionat la art. 12.
CAP. 1
Dispozitii de fond
ART. 3
Recunoasterea si efectele depozitului de microorganisme
(1) a) Statele contractante care permit sau cer sa se constituie depozitul de microorganisme an scopul procedurii de brevetare recunosc, an acest sens, depozitul de microorganisme, efectuat la o autoritate de depozit internationala. Aceasta recunoastere cuprinde recunoasterea depozitului si a datei acestuia, astfel cum le indica autoritatea de depozit internationala, precum si recunoasterea faptului ca ceea ce s-a remis ca esantion este un esantion al microorganismului depus.
b) Orice stat contractant poate cere o copie de pe adeverinta depozitului mentionat la lit. a), eliberata de autoritatea de depozit internationala.
(2) In privinta problemelor reglementate prin prezentul tratat si prin regulamentul de aplicare, nici un stat contractant nu poate cere andeplinirea altor cerinte, diferite de cele prevazute an prezentul tratat si an regulamentul de aplicare, sau cerinte suplimentare.
ART. 4
Noul depozit
(1) a) In cazul an care, pentru orice motiv existent, autoritatea de depozit internationala nu poate remite esantioane ale microorganismului depus, an special:
(i) an cazul an care microorganismul nu mai este viabil; sau
(ii) an cazul an care remiterea de esantioane ar necesita trimiterea lor an strainatate si cand restrictii la export sau la import impiedica trimiterea sau primirea de esantioane an strainatate, aceasta autoritate notifica depunatorului ca este an imposibilitate de a remite esantioane la scurt timp dupa ce a constatat aceasta imposibilitate si ai indica motivul; sub rezerva prevederilor alin. (2) si an conformitate cu dispozitiile prezentului alineat, depunatorul are dreptul sa efectueze un nou depozit al microorganismului care face obiectul depozitului initial.
b) Noul depozit se efectueaza la autoritatea de depozit internationala la care a fost efectuat depozitul initial; cu toate acestea:
(i) depozitul se efectueaza la o alta autoritate de depozit internationala, daca institutia la care a fost efectuat depozitul initial a ancetat sa aiba statutul de autoritate de depozit internationala, fie an totalitate, fie an privinta tipului de microorganism caruia ai apartine microorganismul depus, sau daca autoritatea de depozit internationala la care s-a efectuat depozitul initial anceteaza, temporar sau definitiv, sa asi exercite functiile cu privire la microorganismele depuse;
(ii) depozitul se poate efectua la o alta autoritate de depozit internationala an cazul mentionat la lit. a) pct. (ii).
c) Orice depozit nou este ansotit de o declaratie semnata de depunator, prin care acesta afirma ca microorganismul care face obiectul noului depozit este acelasi cu cel care facea obiectul depozitului initial. Daca afirmatia depunatorului este contestata, sarcina dovezii incumba conform dreptului aplicabil.
d) Sub rezerva prevederilor lit. a)-c) si e), noul depozit este considerat ca si cum ar fi fost efectuat la data efectuarii depozitului initial, daca toate declaratiile anterioare cu privire la viabilitatea microorganismului care facea obiectul depozitului initial au indicat ca microorganismul este viabil si daca noul depozit a fost efectuat antr-un termen de 3 luni de la data la care depunatorul a primit notificarea mentionata la lit. a).
e) In cazul an care se aplica prevederile lit. b) pct. (i) si cand depunatorul nu primeste notificarea mentionata la lit. a) antr-un termen de 6 luni de la data la care ancetarea, limitarea sau oprirea exercitarii functiilor mentionate la lit. b) pct. (i) a fost publicata de Biroul international, termenul de 3 luni mentionat la lit. d) se calculeaza ancepand de la data acestei publicari.
(2) Dreptul mentionat la alin. (1) lit. a) nu este valabil an cazul an care microorganismul depus a fost transferat la o alta autoritate de depozit internationala, atata timp cat aceasta autoritate este an masura sa remita esantioane ale acestui microorganism.
ART. 5
Restrictii la export si la import
Fiecare stat contractant recunoaste ca este de dorit, la un nivel analt, ca, an cazul an care si an masura an care exportul de pe teritoriul sau sau importul pe teritoriul sau al unor tipuri de microorganisme este restrans, o astfel de restrictie sa nu se aplice microorganismelor care sunt depuse sau sunt destinate a fi depuse an conformitate cu prezentul tratat, decat an cazul an care restrictia este necesara cu privire la securitatea nationala sau la riscurile pentru sanatate ori pentru mediul anconjurator.
ART. 6
Statutul de autoritate de depozit internationala
(1) Pentru a avea dreptul la statutul de autoritate de depozit internationala, o institutie de depozit trebuie sa fie situata pe teritoriul unui stat contractant si trebuie sa beneficieze de asigurari date de catre acest stat an conformitate cu care aceasta institutie andeplineste si va continua sa andeplineasca conditiile enumerate la alin. (2). Aceste asigurari pot fi, de asemenea, date de o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala; an acest caz institutia de depozit trebuie sa fie situata pe teritoriul unui stat membru al acestei organizatii.
(2) Institutia de depozit, an calitate de autoritate de depozit internationala, trebuie:
(i) sa existe an mod permanent;
(ii) sa posede, an conformitate cu regulamentul de aplicare, personalul si instalatiile necesare andeplinirii sarcinilor stiintifice si administrative ce ai revin conform prezentului tratat;
(iii) sa fie impartiala si obiectiva;
(iv) sa fie, an scopul efectuarii depozitului, la dispozitia tuturor depunatorilor an aceleasi conditii;
(v) sa accepte an depozit microorganisme de toate tipurile sau de anumite tipuri, sa examineze viabilitatea lor si sa le conserve, an conformitate cu regulamentul de aplicare;
(vi) sa elibereze depunatorului o adeverinta si orice declaratie ceruta cu privire la viabilitate, an conformitate cu regulamentul de aplicare;
(vii) sa pastreze secretul cu privire la microorganismele depuse, an conformitate cu regulamentul de aplicare;
(viii) sa remita, an conditiile si conform procedurii stabilite an regulamentul de aplicare, esantioane ale oricarui microorganism depus.
(3) Regulamentul de aplicare prevede masurile ce trebuie luate:
(i) an cazul an care o autoritate de depozit internationala anceteaza, temporar sau definitiv, sa asi exercite functiile cu privire la microorganismele depuse sau refuza sa accepte tipuri de microorganisme pe care ar trebui sa le accepte an baza asigurarilor date;
(ii) an caz de ancetare sau de limitare a statutului de autoritate de depozit internationala al unei autoritati de depozit internationale.
ART. 7
Dobandirea statutului de autoritate de depozit internationala
(1) a) O institutie de depozit dobandeste statutul de autoritate de depozit internationala an baza unei comunicari scrise, care este adresata directorului general de catre statul contractant pe al carui teritoriu este situata institutia de depozit si care cuprinde o declaratie care contine asigurari potrivit carora institutia respectiva andeplineste si va continua sa andeplineasca conditiile enumerate la art. 6 alin. (2). Acest statut poate fi dobandit, de asemenea, an baza unei comunicari scrise care este adresata directorului general de catre o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala si care cuprinde declaratia mentionata.
b) Comunicarea contine, de asemenea, informatii cu privire la institutia de depozit, an conformitate cu regulamentul de aplicare, si poate indica data la care ar trebui sa produca efecte statutul de autoritate de depozit internationala.
(2) a) Daca directorul general constata ca respectiva comunicare contine declaratia ceruta si ca toate informatiile cerute au fost primite, comunicarea se publica an scurt timp de catre Biroul international.
b) Statutul de autoritate de depozit internationala se dobandeste de la data publicarii comunicarii sau, an cazul an care o data a fost indicata an baza prevederilor alin. (1) lit. b) si daca aceasta data este posterioara datei de publicare a comunicarii, cu ancepere de la aceasta data.
(3) Regulamentul de aplicare prevede detaliile procedurii mentionate la alin. (1) si (2).
ART. 8
Incetarea si limitarea statutului de autoritate de depozit internationala
(1) a) Orice stat contractant sau orice organizatie interguvernamentala de proprietate industriala poate cere Adunarii sa decida ancetarea statutului de autoritate de depozit internationala cu privire la o autoritate sau limitarea acestuia la anumite tipuri de microorganisme, pentru motivul ca cerintele enumerate la art. 6 nu au fost andeplinite sau nu mai sunt andeplinite. Cu toate acestea, o astfel de cerere nu poate fi prezentata de un stat contractant sau de o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala cu privire la o autoritate de depozit internationala pentru care respectivul stat sau respectiva organizatie a facut declaratia mentionata la art. 7 alin. (1) lit. a).
b) Inaintea prezentarii cererii an baza prevederilor lit. a), statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala notifica, prin intermediul directorului general, statului contractant sau organizatiei interguvernamentale de proprietate industriala care a facut comunicarea mentionata la art. 7 alin. (1) motivele cererii respective, an scopul ca respectivul stat sau respectiva organizatie sa poata lua, antr-un termen de 6 luni de la data notificarii, masurile corespunzatoare pentru ca prezentarea cererii sa nu mai fie necesara.
c) Adunarea, daca constata ca cererea este intemeiata, decide ancetarea statutului de autoritate de depozit internationala al autoritatii mentionate la lit. a) sau limitarea acestuia la anumite tipuri de microorganisme. Decizia Adunarii necesita o majoritate de doua treimi din numarul voturilor exprimate an favoarea cererii.
(2) a) Statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala care a facut declaratia mentionata la art. 7 alin. 1) lit. a) poate, printr-o comunicare adresata directorului general, sa retraga aceasta declaratie complet sau numai pentru anumite tipuri de microorganisme si, an orice caz, trebuie sa o faca an situatia si an masura an care asigurarile sale nu mai sunt aplicabile.
b) Cu ancepere de la data prevazuta an regulamentul de aplicare o astfel de comunicare conduce, daca se refera la declaratie an antregime, la ancetarea statutului de autoritate de depozit internationala sau, daca se refera numai la anumite tipuri de microorganisme, la o limitare corespunzatoare a respectivului statut.
(3) Regulamentul de aplicare prevede detaliile procedurii mentionate la alin. (1) si (2).
ART. 9
Organizatii interguvernamentale de proprietate industriala
(1) a) Orice organizatie interguvernamentala careia mai multe state i-au ancredintat sarcina de a elibera brevete cu caracter regional si ale carei state membre sunt membre ale Uniunii Internationale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris) poate prezenta directorului general o declaratie potrivit careia accepta obligatia de recunoastere prevazuta la art. 3 alin. (1) lit. a), obligatie privind cerintele mentionate la art. 3 alin. (2), si toate efectele dispozitiilor prezentului tratat si ale regulamentului de aplicare, care sunt aplicabile organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala. Daca declaratia este prezentata anaintea intrarii an vigoare a prezentului tratat an conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1), declaratia mentionata an fraza precedenta produce efecte la data intrarii an vigoare a tratatului. Daca declaratia este prezentata dupa intrarea an vigoare a tratatului, declaratia respectiva produce efecte la 3 luni de la prezentarea ei, cu conditia ca an aceasta declaratie sa nu fie indicata o data ulterioara. In acest din urma caz, declaratia produce efecte la data astfel indicata.
b) Organizatia are dreptul prevazut la art. 3 alin. (1) lit. b).
(2) In caz de revizuire sau de modificare a oricarei dispozitii a prezentului tratat sau a regulamentului de aplicare, care afecteaza organizatiile interguvernamentale de proprietate industriala, orice organizatie interguvernamentala de proprietate industriala asi poate retrage declaratia mentionata la alin. (1) printr-o notificare adresata directorului general. Retragerea produce efecte:
(i) la data intrarii an vigoare a revizuirii sau a modificarii, daca notificarea a fost primita anainte de aceasta data;
(ii) la data indicata an notificare, daca notificarea a fost primita dupa data mentionata la pct. (i) sau, an lipsa unei astfel de indicatii, la 3 luni de la data la care a fost primita notificarea.
(3) In afara de cazul mentionat la alin. (2), orice organizatie de proprietate industriala asi poate retrage declaratia mentionata la alin. (1) lit. a) printr-o notificare adresata directorului general. Retragerea produce efecte la 2 ani de la data la care directorul general a primit notificarea. Nici o notificare de retragere conform prevederilor prezentului alineat nu se poate primi an timpul unei perioade de 5 ani ancepand de la data la care declaratia a anceput sa produca efecte.
(4) Retragerea mentionata la alin. (2) sau (3) de catre o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala, a carei comunicare conform art. 7 alin. (1) a condus la dobandirea de catre o institutie de depozit a statutului de autoritate de depozit internationala, are ca efect ancetarea acestui statut la un an de la data la care directorul general a primit notificarea de retragere.
(5) Orice declaratie mentionata la alin. (1) lit. a), orice notificare de retragere mentionata la alin. (2) sau (3), orice asigurari date an baza art. 6 alin. (1) fraza a doua, cuprinse antr-o declaratie prezentata conform art. 7 alin. (1) lit. a), orice cerere facuta an baza art. 8 alin. (1) si orice comunicare de retragere mentionata la art. 8 alin. (2) necesita aprobarea prealabila expresa a organului suveran al organizatiei interguvernamentale de proprietate industriala ai carui membri sunt toate statele membre ale respectivei organizatii si an cadrul caruia deciziile sunt luate de reprezentantii oficiali ai guvernelor acestor state.
CAP. 2
Dispozitii administrative
ART. 10
Adunarea
(1) a) Adunarea este compusa din state contractante.
b) Fiecare stat contractant este reprezentat printr-un delegat, care poate fi asistat de supleanti, de consilieri si de experti.
c) Fiecare organizatie interguvernamentala de proprietate industriala este reprezentata prin observatori speciali la reuniunile Adunarii si de orice comitet si grup de lucru create de Adunare.
d) Orice stat care nu este membru al Uniunii, dar este membru al Organizatiei sau al Uniunii Internationale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris) si orice organizatie interguvernamentala specializata an domeniul brevetelor, care nu este o organizatie interguvernamentala de proprietate industriala an sensul art. 2 pct. (v), pot fi reprezentate prin observatori la reuniunile Adunarii si, daca Adunarea decide astfel, la reuniunile oricarui comitet sau grup de lucru creat de Adunare.
(2) a) Adunarea:
(i) trateaza toate problemele privind mentinerea si dezvoltarea Uniunii si aplicarea prezentului tratat;
(ii) exercita drepturile care ai sunt conferite an mod special si andeplineste sarcinile care ai sunt atribuite an mod special prin prezentul tratat;
(iii) da directorului general directive cu privire la pregatirea conferintelor de revizuire;
(iv) examineaza si aproba rapoartele si activitatile directorului general cu privire la Uniune si ai da toate directivele utile cu privire la problemele ce sunt de competenta Uniunii;
(v) creeaza comitetele si grupele de lucru pe care le considera utile pentru a facilita activitatile Uniunii;
(vi) decide, sub rezerva prevederilor alin. (1) lit. d), care sunt statele, altele decat statele contractante, care sunt organizatiile interguvernamentale, altele decat organizatiile interguvernamentale de proprietate industriala an sensul art. 2 pct. (v) si care sunt organizatiile internationale neguvernamentale care sunt admise la reuniunile sale an calitate de observatori si decide masura an care autoritatile de depozit internationale sunt admise la reuniunile sale an calitate de observatori;
(vii) antreprinde orice alta actiune adecvata an vederea realizarii obiectivelor Uniunii;
(viii) andeplineste orice alte functii utile an cadrul prezentului tratat.
b) In problemele care intereseaza, de asemenea, si alte uniuni administrate de Organizatie, Adunarea hotaraste dupa ce a luat cunostinta de avizul Comitetului de coordonare al Organizatiei.
(3) Un delegat nu poate reprezenta decat un singur stat contractant si nu poate vota decat an numele acestuia.
(4) Fiecare stat contractant dispune de un vot.
(5) a) Jumatate din numarul statelor contractante constituie cvorumul.
b) Daca acest cvorum nu se realizeaza, Adunarea poate lua hotarari; totusi aceste decizii, cu exceptia celor care privesc procedura Adunarii, nu devin executorii decat an masura an care cvorumul si majoritatea cerute sunt andeplinite pe calea votului prin corespondenta, prevazut prin regulamentul de aplicare.
(6) a) Sub rezerva prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c), ale art. 12 alin. (4) si ale art. 14 alin. (2) lit. b), deciziile Adunarii sunt luate cu majoritatea voturilor exprimate.
b) Abtinerea nu este considerata vot.
(7) a) Adunarea se reuneste o data la 2 ani an sesiune ordinara, la convocarea directorului general si, pe cat posibil, an aceeasi perioada si an acelasi loc cu Adunarea generala a Organizatiei.
b) Adunarea se reuneste an sesiune extraordinara la convocarea adresata de directorul general, fie la initiativa acestuia, fie la cererea unei patrimi din numarul statelor contractante.
c) Adunarea adopta regulamentul sau interior.
ART. 11
Biroul international
(1) Biroul international:
(i) andeplineste sarcinile administrative ce revin Uniunii, andeosebi cele care ai sunt conferite an mod special prin prezentul tratat si prin regulamentul de aplicare sau de catre Adunare;
(ii) asigura secretariatul conferintelor de revizuire, al Adunarii, al comitetelor si al grupelor de lucru create de Adunare si al oricarei alte reuniuni convocate de catre directorul general, care se refera la probleme privind Uniunea.
(2) Directorul general este cel mai analt functionar al Uniunii si o reprezinta.
(3) Directorul general convoaca toate reuniunile care trateaza probleme ce intereseaza Uniunea.
(4) a) Directorul general si orice membru al personalului desemnat de acesta participa, fara drept de vot, la toate reuniunile Adunarii, ale comitetelor si ale grupelor de lucru create de Adunare si la orice alta reuniune convocata de directorul general, care trateaza probleme ce intereseaza Uniunea.
b) Directorul general sau un membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretarul Adunarii si al comitetelor, al grupelor de lucru si al altor reuniuni mentionate la lit. a).
(5) a) Directorul general pregateste conferintele de revizuire potrivit directivelor Adunarii.
b) Directorul general poate consulta organizatiile interguvernamentale si organizatiile internationale neguvernamentale cu privire la pregatirea conferintelor de revizuire.
c) Directorul general si persoanele desemnate de acesta participa, fara drept de vot, la discutiile din timpul conferintelor de revizuire.
d) Directorul general sau orice membru al personalului desemnat de acesta este, din oficiu, secretarul oricarei conferinte de revizuire.
ART. 12
Regulamentul de aplicare
(1) Regulamentul de aplicare contine reguli cu privire la:
(i) problemele la care prezentul tratat trimite, an mod expres, la regulamentul de aplicare sau prevede, an mod expres, ca ele sunt sau vor fi obiect de dispozitii;
(ii) orice conditii, probleme sau proceduri cu caracter administrativ;
(iii) orice detalii utile an vederea aplicarii dispozitiilor prezentului tratat.
(2) Regulamentul de aplicare a prezentului tratat este adoptat o data cu tratatul si este anexat la acesta.
(3) Adunarea poate modifica regulamentul de aplicare.
(4) a) Sub rezerva lit. b), adoptarea oricarei modificari a regulamentului de aplicare necesita doua treimi din numarul voturilor exprimate.
b) Pentru adoptarea oricarei modificari referitoare la remiterea, de catre autoritatile de depozit internationale, de esantioane ale microorganismelor depuse, se cere ca nici un stat contractant sa nu voteze impotriva modificarii propuse.
(5) In caz de neconcordante antre textul prezentului tratat si cel al regulamentului de aplicare, se aplica textul tratatului.
CAP. 3
Revizuire si modificare
ART. 13
Revizuirea tratatului
(1) Prezentul tratat poate fi revizuit periodic prin conferinte ale statelor contractante.
(2) Convocarea conferintelor de revizuire se hotaraste de catre Adunare.
(3) Art. 10 si 11 pot fi modificate fie de catre o conferinta de revizuire, fie an conformitate cu prevederile art. 14.
ART. 14
Modificarea anumitor dispozitii ale tratatului
(1) a) Propuneri de modificare a art. 10 si 11, facute an baza prezentului articol, pot fi prezentate de catre orice stat contractant sau de directorul general.
b) Aceste propuneri se comunica de catre directorul general statelor contractante cu cel putin 6 luni anainte de a fi supuse examinarii Adunarii.
(2) a) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) se adopta de catre Adunare.
b) Adoptarea oricarei modificari a art. 10 necesita patru cincimi din numarul voturilor exprimate; adoptarea oricarei modificari a art. 11 necesita trei patrimi din numarul voturilor exprimate.
(3) a) Orice modificare a articolelor mentionate la alin. (1) intra an vigoare la o luna de la primirea de catre directorul general a notificarilor scrise de acceptare, efectuata an conformitate cu regulile lor constitutionale respective, din partea a trei patrimi din numarul statelor contractante care erau membre ale Adunarii la data cand aceasta a adoptat modificarea.
b) Orice modificare a acestor articole astfel acceptata leaga toate statele contractante care erau state contractante la data la care Adunarea a adoptat modificarea, intelegandu-se ca orice modificare ce creeaza obligatii financiare pentru respectivele state contractante sau care mareste aceste obligatii nu leaga decat pe acelea dintre ele care au notificat acceptarea lor pentru aceasta modificare.
c) Orice modificare acceptata si intrata an vigoare an conformitate cu lit. a) leaga toate statele care devin state contractante dupa data la care modificarea a fost adoptata de catre Adunare.
CAP. 4
Clauze finale
ART. 15
Modalitati pentru a deveni parte la tratat
(1) Orice stat membru al Uniunii Internationale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris) poate deveni parte la prezentul tratat prin:
(i) semnare, urmata de depunerea unui instrument de ratificare; sau
(ii) depunerea unui instrument de aderare.
(2) Instrumentele de ratificare sau de aderare se depun la directorul general.
ART. 16
Intrarea an vigoare a tratatului
(1) Prezentul tratat intra an vigoare, an ceea ce priveste primele cinci state care si-au depus instrumentele lor de ratificare sau de aderare, la 3 luni de la data la care a fost depus al cincilea instrument de ratificare sau de aderare.
(2) Prezentul tratat intra an vigoare, an privinta oricarui alt stat, la 3 luni de la data la care acest stat si-a depus instrumentul de ratificare sau de aderare, cu conditia cu o data posterioara sa nu fie indicata an instrumentul de ratificare sau de aderare. In acest din urma caz, prezentul tratat intra an vigoare, an privinta acestui stat, la data astfel indicata.
ART. 17
Denuntarea tratatului
(1) Orice stat contractant poate denunta prezentul tratat printr-o notificare adresata directorului general.
(2) Denuntarea produce efecte la 2 ani de la data la care directorul general a primit notificarea.
(3) Posibilitatea de a denunta prezentul tratat, prevazuta la alin. (1), nu poate fi exercitata de catre un stat contractant anaintea expirarii unui termen de 5 ani de la data la care acesta a devenit parte la prezentul tratat.
(4) Denuntarea prezentului tratat de catre un stat contractant care a facut o declaratie mentionata la art. 7 alin. (1) lit. a) cu privire la o institutie de depozit care a dobandit astfel statutul de autoritate de depozit internationala are ca efect ancetarea acestui statut la un an de la data la care directorul general a primit notificarea mentionata la alin. (1).
ART. 18
Semnarea si limbile tratatului
(1) a) Prezentul tratat este semnat antr-un singur exemplar original, an limbile franceza si engleza, cele doua texte avand valoare egala.
b) Texte oficiale ale prezentului tratat se stabilesc de catre directorul general, dupa consultarea guvernelor interesate si, an doua luni dupa semnarea prezentului tratat, an alte limbi an care a fost semnata Conventia instituind Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale.
c) Texte oficiale ale prezentului tratat se stabilesc de catre directorul general, dupa consultarea guvernelor interesate, an limbile germana, araba, italiana, japoneza si portugheza si an alte limbi pe care le poate indica Adunarea.
(2) Prezentul tratat ramane deschis spre semnare la Budapesta pana la data de 31 decembrie 1977.
ART. 19
Depozitul tratatului; transmiterea de copii; anregistrarea tratatului
(1) Exemplarul original al prezentului tratat, an situatia an care nu mai este deschis spre semnare, se depune la directorul general.
(2) Directorul general certifica si transmite doua copii de pe prezentul tratat si de pe regulamentul de aplicare guvernelor tuturor statelor mentionate la art. 15 alin. (1) si organizatiilor interguvernamentale care pot prezenta o declaratie an conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a), precum si, la cerere, guvernului oricarui alt stat.
(3) Directorul general ia masuri pentru anregistrarea prezentului tratat la Secretariatul Organizatiei Natiunilor Unite.
(4) Directorul general certifica si transmite doua copii de pe orice modificare a prezentului tratat si a regulamentului de aplicare tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala, precum si, la cerere, guvernului oricarui alt stat si oricarei alte organizatii interguvernamentale care poate prezenta o declaratie an conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. a).
ART. 20
Notificari
Directorul general notifica statelor contractante, organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala si statelor care nu sunt membre ale Uniunii, dar sunt membre ale Uniunii Internationale pentru Protectia Proprietatii Industriale (Uniunea de la Paris):
(i) semnaturile depuse conform art. 18;
(ii) depunerea instrumentelor de ratificare sau de aderare conform art. 15 alin. (2);
(iii) declaratiile prezentate conform art. 9 alin. (1) lit. a) si notificarile de retragere conform art. 9 alin. (2) sau (3);
(iv) data intrarii an vigoare a prezentului tratat conform art. 16 alin. (1);
(v) comunicarile conform art. 7 si 8 si deciziile conform art. 8;
(vi) acceptarile de modificare a prezentului tratat conform art. 14 alin. (3);
(vii) modificarile regulamentului de aplicare;
(viii) datele de intrare an vigoare a modificarilor tratatului sau ale regulamentului de aplicare;
(ix) orice denuntare notificata conform art. 17.

REGULAMENT
de aplicare a Tratatului de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare
REGULA 1
Expresii prescurtate si interpretarea cuvantului semnatura
1.1. Tratat
In sensul prezentului regulament de aplicare, prin tratat se antelege Tratatul de la Budapesta privind recunoasterea internationala a depozitului de microorganisme an scopul procedurii de brevetare.
1.2. Articol
In sensul prezentului regulament de aplicare, prin articol se antelege articolul indicat an tratat.
1.3. Semnatura
In sensul prezentului regulament de aplicare, an cazul an care legea statului pe al carui teritoriu este situata o autoritate de depozit internationala cere utilizarea unui sigiliu an locul unei semnaturi, se antelege ca termenul semnatura anseamna sigiliul acestei autoritati.
REGULA 2
Autoritati de depozit internationale
2.1. Statut juridic
Autoritatea de depozit internationala poate fi un organism public, precum si orice institutie publica, atasata unei administratii publice, alta decat guvernul central sau o antreprindere particulara.
2.2. Personal si instalatii
Conditiile mentionate la art. 6 alin. (2) pct. (ii) sunt, an special, urmatoarele:
(i) personalul si instalatiile autoritatii de depozit internationale trebuie sa ai permita conservarea microorganismelor depuse antr-un mod care sa garanteze viabilitatea lor si lipsa contaminarii;
(ii) autoritatea de depozit internationala trebuie sa prevada pentru conservarea microorganismelor masuri suficiente de securitate pentru a reduce la minimum riscul pierderii microorganismelor depuse la aceasta.
2.3. Remiterea de esantioane
Conditiile mentionate la art. 6 alin. (2) pct. (viii) cuprind, an special, conditia conform careia autoritatea de depozit internationala trebuie sa remita rapid si antr-un mod convenabil esantioane ale microorganismelor depuse.
REGULA 3
Dobandirea statutului de autoritate de depozit internationala
3.1. Comunicare
a) Comunicarea mentionata la art. 7 alin. (1) este adresata, an cazul unui stat contractant, directorului general, pe cale diplomatica, sau, an cazul unei organizatii interguvernamentale de proprietate industriala, prin cel mai analt functionar al sau.
b) Comunicarea:
(i) indica denumirea si adresa institutiei de depozit la care se refera;
(ii) contine informatii detaliate cu privire la capacitatea institutiei respective de a andeplini conditiile enumerate la art. 6 alin. (2), precum si informatii cu privire la statutul sau juridic, la nivelul stiintific, la personalul si la instalatiile sale;
(iii) an cazul an care institutia respectiva are intentia sa nu accepte an depozit decat anumite tipuri de microorganisme, precizeaza aceste tipuri;
(iv) indica cuantumul taxelor pe care institutia respectiva le va percepe, an cazul an care aceasta va dobandi statutul de autoritate de depozit internationala, pentru conservarea, declaratiile cu privire la viabilitate si pentru remiterea de esantioane de microorganisme;
(v) indica limba oficiala sau limbile oficiale ale institutiei respective;
(vi) daca este cazul, indica data mentionata la art. 7 alin. (1) lit. b).
3.2. Tratamentul comunicarii
Daca comunicarea este conforma cu prevederile art. 7 alin. (1) si ale regulii 3.1, directorul general o notifica, an termen scurt, tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala, iar Biroul international o publica an termen scurt.
3.3. Extinderea listei cuprinzand tipurile de microorganisme acceptate
Statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala, care a facut comunicarea mentionata la art. 7 alin. (1), poate ulterior, an orice moment, sa notifice directorului general ca asigurarile sale se antind la tipuri specifice de microorganisme asupra carora asigurarile nu se intindeau pana an acel moment. Intr-un asemenea caz, an ceea ce priveste tipurile suplimentare de microorganisme, prevederile art. 7 si ale regulilor 3.1 si 3.2 se aplica prin analogie.
REGULA 4
Incetarea sau limitarea statutului de autoritate de depozit internationala
4.1. Cererea; tratamentul cererii
a) Cererea mentionata la art. 8 alin. (1) lit. a) este adresata directorului general an conformitate cu dispozitiile regulii 3.1 alin. a).
b) Cererea:
(i) indica denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale la care se refera;
(ii) an cazul an care aceasta nu se refera decat la anumite tipuri de microorganisme, precizeaza aceste tipuri;
(iii) indica an detaliu faptele pe care se bazeaza.
c) Daca cererea este conforma prevederilor alin. a) si b), directorul general o notifica, an termen scurt, tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala.
d) Sub rezerva prevederilor alin. e), Adunarea examineaza propunerea cel mai devreme la 6 luni si cel mai tarziu la 8 luni de la data notificarii cererii.
e) In cazul an care, potrivit avizului directorului general, respectarea termenului prevazut la alin. d) ar putea pune an pericol interesele solicitantilor efectivi sau potentiali, directorul general poate convoca Adunarea la o data anterioara datei expirarii termenului de 6 luni prevazut la alin. d).
f) Daca Adunarea decide sa anceteze statutul de autoritate de depozit internationala sau sa al limiteze la anumite tipuri de microorganisme, decizia produce efecte la 3 luni de la data la care a fost luata.
4.2. Comunicarea; data efectiva; tratamentul comunicarii
a) Comunicarea mentionata la art. 8 alin. (2) lit. a) este adresata directorului general an conformitate cu dispozitiile regulii 3.1 alin. a).
b) Comunicarea:
(i) indica denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale la care se refera;
(ii) an cazul an care aceasta nu se refera decat la anumite tipuri de microorganisme, precizeaza aceste tipuri;
(iii) an cazul an care statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala care face comunicarea doreste ca efectele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) sa se produca la o data posterioara expirarii unui termen de 3 luni de la data comunicarii, indica aceasta data posterioara.
c) In cazul aplicarii prevederilor alin. b) pct. (iii), efectele prevazute la art. 8 alin. (2) lit. b) se produc la data indicata an baza respectivului alineat din comunicare; an caz contrar, ele se produc la expirarea unui termen de 3 luni de la data comunicarii.
d) Directorul general notifica, an termen scurt, tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala orice comunicare primita an baza art. 8 alin. (2), precum si data sa efectiva an baza alin. c). Un aviz corespunzator este publicat, an termen scurt, de Biroul international.
4.3. Consecinte pentru depozite
In caz de ancetare sau de limitare a statutului de autoritate de depozit internationala an baza art. 8 alin. (1) si (2), art. 9 alin. (4) sau art. 17 alin. (4), regula 5.1. se aplica prin analogie.
REGULA 5
Carenta autoritatii de depozit internationale
5.1. Incetarea exercitarii functiilor privind microorganismele depuse
a) Daca o autoritate de depozit internationala anceteaza, temporar sau definitiv, sa andeplineasca sarcinile care ai revin an baza tratatului si a prezentului regulament de aplicare cu privire la microorganismele depuse de ea, statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala, care i-a oferit acestei autoritati asigurari an baza art. 6 alin. (1):
(i) asigura, an masura posibilului, transferul de esantioane ale tuturor acestor microorganisme, an termen scurt si fara deteriorare sau contaminare, de la autoritatea respectiva (autoritatea falimentara) la o alta autoritate de depozit internationala (autoritatea inlocuitoare);
(ii) asigura, an masura posibilului, transmiterea la autoritatea inlocuitoare, an termen scurt, a oricarei corespondente sau a oricarei alte comunicari adresate autoritatii falimentare, precum si a tuturor dosarelor si a celorlalte informatii pertinente pe care le poseda aceasta autoritate cu privire la microorganismele respective;
(iii) asigura, an masura posibilului, notificarea an termen scurt, de catre autoritatea falimentara, a ancetarii exercitarii functiilor si a transferurilor efectuate, tuturor solicitantilor interesati;
(iv) notifica, an termen scurt, directorului general ancetarea exercitarii functiilor si antinderea sa, precum si masurile luate de respectivul stat contractant sau de respectiva organizatie interguvernamentala de proprietate industriala, an baza pct. (i)-(iii).
b) Directorul general transmite, an termen scurt, statelor contractante si organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala, precum si oficiilor de proprietate industriala notificarea primita an baza prevederilor alin. a) pct. (iv); notificarea facuta de directorul general si notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, an termen scurt, de Biroul international.
c) In baza procedurii de brevetare care este aplicabila, se poate cere ca solicitantul, an cazul an care primeste adeverinta prevazuta la regula 7.5, sa notifice, an termen scurt, oricarui oficiu de proprietate industriala la care a fost prezentata o cerere de brevet si luand an considerare depozitul initial, noul numar de ordine atribuit depozitului de catre autoritatea inlocuitoare.
d) Autoritatea inlocuitoare mentine, antr-o forma adecvata, pe langa noul numar de ordine, numarul de ordine atribuit de autoritatea falimentara.
e) Pe langa orice transfer efectuat an baza prevederilor alin. a) pct. (i), autoritatea falimentara transfera, an masura posibilului, la cererea solicitantului, un esantion al oricarui microorganism depus la aceasta, precum si copii de pe orice corespondenta sau comunicare si de pe toate dosarele si celelalte informatii pertinente, mentionate la alin. a) pct. (ii), oricarei autoritati de depozit internationale, alta decat autoritatea inlocuitoare, pe care o indica solicitantul, cu conditia ca solicitantul sa plateasca autoritatii falimentare toate cheltuielile ce decurg din acest transfer. Solicitantul plateste taxa pentru conservarea respectivului esantion autoritatii de depozit internationale pe care a indicat-o.
f) La cererea solicitantului interesat, autoritatea falimentara pastreaza, an masura posibilului, esantioane ale microorganismelor depuse la aceasta.
5.2. Refuzul de acceptare a anumitor tipuri de microorganisme
a) Daca o autoritate de depozit internationala refuza sa accepte an depozit unul dintre tipurile de microorganisme pe care ar trebui sa le accepte an baza asigurarilor oferite, statul contractant sau organizatia interguvernamentala de proprietate industriala care a facut, cu privire la aceasta autoritate, declaratia mentionata la art. 7 alin. (1) lit. a) notifica, an termen scurt, directorului general faptele respective si masurile care au fost luate.
b) Directorul general transmite, an termen scurt, celorlalte state contractante si organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala notificarea primita an baza prevederilor alin. a); notificarea facuta de directorul general si notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, an termen scurt, de Biroul international.
REGULA 6
Modalitatile de efectuare a depozitului initial si a noului depozit
6.1. Depozitul initial
a) Microorganismul transmis de solicitant autoritatii de depozit internationale este ansotit, an afara cazului an care se aplica prevederile regulii 6.2, de o declaratie scrisa care poarta semnatura solicitantului si care contine:
(i) indicatia ca depozitul este efectuat an baza tratatului si angajarea de a nu al retrage an timpul perioadei precizate la regula 9.1;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) descrierea detaliata a conditiilor care trebuie sa fie antrunite pentru a cultiva microorganismul, pentru a-l conserva si pentru a-i controla viabilitatea si, an afara de aceasta, an cazul an care depozitul se refera la un amestec de microorganisme, descrierea componentelor amestecului si cel putin a uneia dintre metodele care permit verificarea prezentei lor;
(iv) referinta de identificare (de exemplu, numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) indicarea proprietatilor microorganismului, care prezinta sau pot prezenta pericole pentru sanatate sau pentru mediul anconjurator, ori indicarea ca solicitantul nu are cunostinta de astfel de proprietati.
b) Se recomanda cu insistenta ca declaratia scrisa, mentionata la alin. a), sa contina descrierea stiintifica si/sau taxonomica propusa a microorganismului depus.
6.2. Noul depozit
a) Sub rezerva prevederilor alin. b), an cazul noului depozit, efectuat an baza art. 4, microorganismul transmis de solicitant autoritatii de depozit internationale este ansotit de o copie de pe adeverinta referitoare la depozitul anterior, de o copie de pe cea mai recenta declaratie privind viabilitatea microorganismului care facea obiectul depozitului anterior, indicand ca microorganismul este viabil, precum si de o declaratie scrisa care poarta semnatura solicitantului si care contine:
(i) indicatiile mentionate la regula 6.1 alin. a) pct. (i)-(v);
(ii) o declaratie care mentioneaza motivul aplicabil an baza art. 4 alin. (1) lit. a) pentru care noul depozit este efectuat, o declaratie care afirma ca microorganismul care face obiectul noului depozit este acelasi cu cel care facea obiectul depozitului anterior si indicarea datei la care solicitantul a primit notificarea mentionata la art. 4 alin. (1) lit. a) sau, dupa caz, a datei publicarii mentionate la art. 4 alin. (1) lit. e);
(iii) an cazul an care o descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa a fost indicata an legatura cu depozitul anterior, cea mai recenta descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa, asa cum a fost comunicata autoritatii de depozit internationale la care a fost efectuat depozitul anterior.
b) In cazul an care noul depozit este efectuat la autoritatea de depozit internationala la care depozitul anterior a fost efectuat, prevederile alin. a) pct. (i) nu se aplica.
c) In sensul prevederilor alin. a) si b) si ale regulii 7.4, prin depozit anterior se antelege:
(i) an cazul an care noul depozit a fost precedat de unul sau de mai multe alte depozite noi: cel mai recent dintre aceste depozite noi;
(ii) an cazul an care noul depozit nu a fost precedat de unul sau de mai multe alte depozite noi: depozitul initial.
6.3. Cerintele autoritatii de depozit internationale
a) Orice autoritate de depozit internationala poate solicita:
(i) ca microorganismul sa fie depus sub forma si an cantitatea care sunt necesare an sensul tratatului si al prezentului regulament de aplicare;
(ii) sa fie oferit un formular stabilit de aceasta autoritate si care sa fie completat an conformitate de solicitant, an sensul procedurilor administrative ale acestei autoritati;
(iii) ca declaratia scrisa, mentionata la regula 6.1 alin. a) sau la regula 6.2 alin. a), sa fie redactata an limba sau antr-una dintre limbile desemnate de aceasta autoritate, tinand seama ca aceasta desemnare trebuie sa includa, an orice caz, limba/limbile oficiala/oficiale indicata/indicate la regula 3.1 alin. b) pct. (v);
(iv) sa fie platita taxa de conservare mentionata la regula 12.1 alin. a) pct. (i); si
(v) an masura an care legea aplicabila o permite, solicitantul sa ancheie cu aceasta autoritate un contract care sa defineasca responsabilitatile solicitantului si ale respectivei autoritati.
b) Orice autoritate de depozit internationala comunica, daca este cazul, aceste cerinte si orice modificari ale acestora Biroului international.
6.4. Procedura de acceptare
a) Autoritatea de depozit internationala refuza acceptarea microorganismului si notifica solicitantului imediat, an scris, refuzul, indicand motivele:
(i) daca microorganismul nu apartine unui tip de microorganism la care se antind asigurarile oferite an baza regulii 3.1. alin. b) pct. (iii) sau 3.3;
(ii) daca microorganismul are proprietati exceptionale, astfel ancat autoritatea de depozit internationala nu este an masura, din punct de vedere tehnic, sa asi andeplineasca sarcinile care ai revin an baza tratatului si a prezentului regulament de aplicare; sau
(iii) daca depozitul este primit antr-o stare care indica clar ca microorganismul lipseste sau care exclude, din motive stiintifice, acceptarea microorganismului.
b) Sub rezerva prevederilor alin. a), autoritatea de depozit internationala accepta microorganismul, an cazul an care au fost andeplinite toate cerintele mentionate la regula 6.1 alin. a) sau 6.2 alin. a) si la regula 6.3 alin. a). Daca nu au fost andeplinite aceste cerinte, autoritatea de depozit internationala notifica acest fapt imediat, an scris, solicitantului, invitandu-l sa le andeplineasca.
c) In cazul an care microorganismul a fost acceptat ca depozit initial sau ca nou depozit, data depozitului initial sau a noului depozit, dupa caz, este data la care microorganismul a fost primit de autoritatea de depozit internationala.
d) Autoritatea de depozit internationala, la cererea solicitantului si cu conditia ca toate cerintele mentionate la alin. b) sa fi fost andeplinite, considera un microorganism, depus anaintea dobandirii de aceasta autoritate a statutului de autoritate de depozit internationala, ca fiind primit, an sensul tratatului, la data la care ea a dobandit acest statut.
REGULA 7
Adeverinta
7.1. Eliberarea adeverintei
In ceea ce priveste fiecare depozit de microorganism, care este efectuat la autoritatea de depozit internationala sau care este transferat la aceasta, autoritatea de depozit internationala elibereaza o adeverinta solicitantului, care atesta primirea si acceptarea microorganismului.
7.2. Forma; limba; semnatura
a) Adeverinta mentionata la regula 7.1 are forma stabilita pe un formular, denumit formular international, al carui model este stabilit de directorul general, an limbile indicate de Adunare.
b) Orice cuvant sau orice litera anscrisa an adeverinta cu alte caractere decat latine trebuie sa figureze, de asemenea, prin transliterare, an caractere latine.
c) Adeverinta poarta semnatura persoanei competente sau a persoanelor competente sa reprezinte autoritatea de depozit internationala sau a oricarui functionar al acestei autoritati, autorizat an conformitate de respectiva persoana sau de respectivele persoane.
7.3. Continutul, an cazul unui depozit initial
Adeverinta mentionata la regula 7.1 si eliberata an caz de depozit initial indica ca aceasta este eliberata de institutia de depozit an calitate de autoritate de depozit internationala, an baza tratatului, si contine, cel putin, indicatiile urmatoare:
(i) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) data depozitului initial, astfel cum este definita la regula 6.4 alin. c);
(iv) referinta de identificare (de exemplu: numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) numarul de ordine atribuit depozitului de autoritatea de depozit internationala;
(vi) an cazul an care declaratia scrisa, mentionata la regula 6.1 alin. a), cuprinde descrierea stiintifica si/sau taxonomica propusa a microorganismului, o mentiune a acestui fapt.
7.4. Continutul, an cazul unui nou depozit
Adeverinta mentionata la regula 7.1 si eliberata an cazul unui nou depozit efectuat an baza art. 4 este ansotita de o copie de pe adeverinta referitoare la depozitul anterior [an sensul regulii 6.2 alin. c)] si de o copie de pe cea mai recenta declaratie privind viabilitatea microorganismului care facea obiectul depozitului anterior [an sensul regulii 6.2 alin. c)], indicand ca microorganismul este viabil, si contine cel putin:
(i) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) data noului depozit, astfel cum este definita la regula 6.4 alin. c);
(iv) referinta de identificare (de exemplu: numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) numarul de ordine atribuit noului depozit de autoritatea de depozit internationala;
(vi) indicarea motivului aplicabil si a datei aplicabile, mentionate de solicitant, an baza regulii 6.2 alin. a) pct. (ii);
(vii) an cazul aplicarii regulii 6.2 alin. a) pct. (iii), o mentiune a faptului ca solicitantul a indicat o descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa;
(viii) numarul de ordine atribuit depozitului anterior [an sensul regulii 6.2 alin. c)].
7.5. Continutul, an cazul transferului
Autoritatea de depozit internationala la care sunt transferate esantioanele de microorganisme an baza regulii 5.1 alin. a) pct. (i) elibereaza solicitantului, pentru fiecare depozit an legatura cu care este transferat un esantion, o adeverinta an care se precizeaza ca este eliberata de institutia de depozit an calitate de autoritate de depozit internationala, an baza tratatului, si care contine cel putin:
(i) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) data la care esantionul transferat a fost primit de autoritatea de depozit internationala (data transferului);
(iv) referinta de identificare (de exemplu: numar sau simboluri) data de solicitant microorganismului;
(v) numarul de ordine atribuit de autoritatea de depozit internationala;
(vi) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale de la care a fost efectuat transferul;
(vii) numarul de ordine atribuit de autoritatea de depozit internationala de la care a fost efectuat transferul;
(viii) an cazul an care declaratia scrisa, mentionata la regula 6.1 alin. a) sau 6.2 alin. a), continea descrierea stiintifica si/sau taxonomica propusa a microorganismului sau an cazul an care aceasta descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa a fost indicata sau modificata ulterior, an baza regulii 8.1, o mentiune a acestui fapt.
7.6. Comunicarea descrierii stiintifice si/sau taxonomice propuse
La cererea oricarei parti care are dreptul sa remita un esantion al microorganismului an baza regulii 11.1, 11.2 sau 11.3, autoritatea de depozit internationala comunica acestei parti cea mai recenta descriere stiintifica si/sau taxonomica propusa, mentionata la regulile 6.1 alin. b), 6.2 alin. a) pct. (iii) sau 8.1 alin. b) pct. (iii).
REGULA 8
Indicatia ulterioara sau modificari ale descrierii stiintifice si/sau taxonomice propuse
8.1. Comunicarea
a) In cazul an care, an legatura cu depozitul unui microorganism, descrierea stiintifica si/sau taxonomica a microorganismului nu a fost indicata, solicitantul o poate indica ulterior sau, daca ea a fost indicata, o poate modifica.
b) O astfel de indicatie ulterioara sau o astfel de modificare ulterioara este facuta printr-o comunicare scrisa, purtand semnatura solicitantului, adresata autoritatii de depozit internationale, care contine:
(i) numele si adresa solicitantului;
(ii) numarul de ordine atribuit de respectiva autoritate;
(iii) descrierea stiintifica si/sau taxonomica a microorganismului, propusa;
(iv) an caz de modificare, descrierea stiintifica precedenta si/sau descrierea taxonomica precedenta, propusa.
8.2. Certificatul
La cererea solicitantului care a facut comunicarea mentionata la regula 8.1, autoritatea de depozit internationala ai elibereaza un certificat care indica datele mentionate la regula 8.1. alin. b) pct. (i)-(iv) si data primirii acestei comunicari.
REGULA 9
Conservarea microorganismelor
9.1. Durata conservarii
Orice microorganism depus la o autoritate de depozit internationala este conservat de aceasta cu toata grija necesara privind viabilitatea sa si fara contaminare, pentru o perioada de cel putin 5 ani de la primirea de catre respectiva autoritate a celei mai recente cereri de remitere a unui esantion al microorganismului depus si, an toate cazurile, pentru o perioada de cel putin 30 de ani de la data depozitului.
9.2. Secretul
Autoritatea de depozit internationala nu ofera nici unei persoane informatii cu privire la faptul daca a fost depus un microorganism la aceasta an baza tratatului. In afara de aceasta, ea nu ofera nici unei persoane nici o informatie cu privire la orice microorganism depus la aceasta an baza tratatului, cu exceptia cazului an care nu este o autoritate sau o persoana fizica sau juridica care are dreptul sa obtina un esantion al respectivului microorganism an baza regulii 11 si sub rezerva acelorasi conditii care sunt prevazute an aceasta regula.
REGULA 10
Controlul viabilitatii si declaratia privind viabilitatea
10.1. Obligatia de control
Autoritatea de depozit internationala controleaza viabilitatea fiecarui microorganism depus la aceasta:
(i) an termen scurt, an urma efectuarii oricarui depozit mentionat la regula 6 sau a oricarui transfer mentionat la regula 5.1;
(ii) la intervale corespunzatoare, conform tipului microorganismului si conditiilor de conservare aplicabile, sau an orice moment, daca este necesar din motive tehnice;
(iii) an orice moment, la cererea solicitantului.
10.2 Declaratia privind viabilitatea
a) Autoritatea de depozit internationala elibereaza o declaratie privind viabilitatea microorganismului depus:
(i) solicitantului, an termen scurt, an urma efectuarii oricarui depozit mentionat la regula 6 sau a oricarui transfer mentionat la regula 5.1;
(ii) solicitantului, la cererea sa, an orice moment dupa efectuarea depozitului sau a transferului;
(iii) oficiului de proprietate industriala al autoritatii, alta decat acest oficiu, persoanei fizice sau juridice, alta decat solicitantul, careia i s-au remis esantioane ale microorganismului depus conform regulii 11, la cererea sa, o data cu remiterea sau an orice moment de la aceasta.
b) Declaratia privind viabilitatea indica daca microorganismul este viabil sau daca nu mai este viabil si contine:
(i) denumirea si adresa autoritatii de depozit internationale care o elibereaza;
(ii) numele si adresa solicitantului;
(iii) data mentionata la regula 7.3 pct. (iii) sau, daca a fost efectuat un nou depozit sau transfer, cea mai recenta dintre datele mentionate la regulile 7.4 pct. (iii) si 7.5 pct. (iii);
(iv) numarul de ordine atribuit de respectiva autoritate de depozit internationala;
(v) data controlului la care se refera;
(vi) informatii despre conditiile an care a fost efectuat controlul de viabilitate, cu atat mai mult cu cat aceste informatii au fost cerute de destinatarul declaratiei privind viabilitatea si rezultatele controlului au fost negative.
c) In cazul aplicarii prevederilor alin. a) pct. (ii) sau (iii), declaratia privind viabilitatea se refera la controlul cel mai recent al viabilitatii.
d) In ceea ce priveste forma, limbile si semnatura, regula 7.2 se aplica, prin analogie, declaratiei privind viabilitatea.
e) Declaratia privind viabilitatea se elibereaza gratuit an cazul mentionat la alin. a) pct. (i) sau daca aceasta este ceruta de un oficiu de proprietate industriala. Taxa datorata an baza regulii 12.1 alin a) pct. (iii) cu privire la orice alta declaratie privind viabilitatea revine an sarcina partii care solicita declaratia si trebuie sa fie platita anaintea sau an momentul prezentarii cererii.
REGULA 11
Remiterea de esantioane
11.1. Remiterea de esantioane oficiilor de proprietate industriala interesate
Autoritatea de depozit internationala remite un esantion al oricarui microorganism depus la oficiul de proprietate industriala al oricarui stat contractant sau al oricarei organizatii interguvernamentale de proprietate industriala, la cererea acestui oficiu, cu conditia ca cererea sa fie ansotita de o declaratie an termenii careia:
(i) o cerere referitoare la depozitul microorganismului a fost prezentata la acest oficiu an vederea eliberarii unui brevet si obiectul sau se refera la microorganism sau la utilizarea acestuia;
(ii) aceasta cerere este an curs de judecata an fata acestui oficiu sau a condus la eliberarea unui brevet;
(iii) esantionul este necesar an scopul unei proceduri de brevetare care are efect an acest stat contractant sau an aceasta organizatie ori an statele sale membre;
(iv) esantionul si orice informatie care al ansoteste sau care se refera la el vor fi utilizate numai an scopul respectivei proceduri de brevetare.
11.2. Remiterea de esantioane solicitantului sau cu autorizatia sa
Autoritatea de depozit internationala remite un esantion al oricarui microorganism depus:
(i) solicitantului, la cererea sa;
(ii) oricarei autoritati sau oricarei persoane fizice sau juridice, denumita an cele ce urmeaza partea autorizata, la cererea acesteia, cu conditia ca cererea sa fie ansotita de o declaratie a solicitantului care autorizeaza remiterea de esantioane solicitata.
11.3. Remiterea de esantioane partilor care au dreptul la aceasta
a) Autoritatea de depozit internationala remite un esantion al oricarui microorganism depus oricarei autoritati sau oricarei persoane fizice sau juridice, denumita an cele ce urmeaza partea atestata, la cererea acesteia, cu conditia ca cererea sa fie facuta pe un formular al carui continut este stabilit de Adunare si ca un oficiu de proprietate industriala sa ateste an acest formular:
(i) ca o cerere care se refera la depozitul microorganismului a fost prezentata la acest oficiu an vederea eliberarii unui brevet si ca obiectul sau se refera la microorganism sau la utilizarea acestuia;
(ii) ca, an afara de cazul an care se aplica cea de-a doua fraza a pct. (iii), o publicatie a fost realizata de acest oficiu an scopul procedurii de brevetare;
(iii) fie ca partea certificata are dreptul la un esantion al microorganismului an virtutea dreptului care administreaza procedura de brevetare an fata acestui oficiu si ca, daca acest drept face ca dreptul la esantion sa depinda de anumite conditii, acest oficiu s-a asigurat ca aceste conditii au fost andeplinite an mod efectiv, fie ca partea atestata si-a depus semnatura pe un formular an fata acestui oficiu si ca, prin semnarea acestui formular, conditiile de remitere a unui esantion partii atestate sunt considerate andeplinite conform legii care administreaza procedura de brevetare an fata acestui oficiu; daca partea atestata are dreptul la esantion, an baza respectivului drept, anaintea unei publicari de catre respectivul oficiu an scopul procedurii de brevetare si daca o astfel de publicare nu a fost anca efectuata, certificarea indica an mod expres si mentioneaza, citand-o an mod obisnuit, dispozitia aplicabila a respectivului drept, inclusiv orice decizie judiciara.
b) In ceea ce priveste brevetele eliberate si publicate de orice oficiu de proprietate industriala, acesta poate comunica, an mod periodic, oricarei autoritati de depozit internationale liste cuprinzand numerele de ordine atribuite de aceasta autoritate depozitelor de microorganisme la care se face referire an respectivele brevete. La solicitarea oricarei autoritati sau a oricarei persoane fizice sau juridice, denumita an cele ce urmeaza parte solicitanta, autoritatea de depozit internationala remite acesteia un esantion din orice microorganism al carui numar de ordine a fost astfel comunicat. In privinta microorganismelor depuse, ale caror numere de ordine au fost astfel comunicate, acest oficiu nu este obligat sa furnizeze atestarea mentionata la regula 11.3 alin. a).
11.4. Reguli comune
a) Orice cerere, declaratie, certificare sau comunicare mentionata la regulile 11.1, 11.2 si 11.3:
(i) este redactata an limba franceza, engleza, spaniola sau rusa, daca este adresata unei autoritati de depozit internationale a carei limba oficiala este sau ale carei limbi oficiale sunt franceza, engleza, spaniola sau, respectiv, rusa; cu toate acestea, an cazul an care ea trebuie sa fie redactata an limba spaniola sau rusa, poate fi prezentata an limba franceza sau engleza an loc de limba spaniola sau rusa si, daca este astfel prezentata, Biroul international stabileste, an termen scurt, la cererea partii interesate mentionate an respectivele reguli sau la cererea autoritatii de depozit internationale, traducerea gratuita an limba spaniola sau rusa, certificata an conformitate;
(ii) este redactata, an toate celelalte cazuri, an limba franceza sau engleza; cu toate acestea, ea poate fi redactata an limba oficiala sau antr-una dintre limbile oficiale ale autoritatii de depozit internationale an loc de limba franceza sau engleza.
b) In pofida prevederilor alin. a), an cazul an care cererea mentionata la regula 11.1 este antocmita de un oficiu de proprietate industriala a carui limba oficiala este spaniola sau rusa, ea poate fi redactata an limba spaniola sau, respectiv, rusa si Biroul international stabileste, an termen scurt, la cererea acestui oficiu sau a autoritatii de depozit internationale care a primit respectiva cerere, traducerea gratuita an limba franceza sau engleza, certificata an conformitate.
c) Orice cerere, declaratie, certificare sau comunicare mentionata la regulile 11.1, 11.2 si 11.3 este scrisa, semnata si datata.
d) Orice cerere, declaratie, certificare sau comunicare mentionata la regulile 11.1, 11.2 si 11.3 alin. a) contine urmatoarele indicatii:
(i) denumirea si adresa oficiului de proprietate industriala care prezinta cererea, ale partii autorizate sau ale partii atestate, dupa caz;
(ii) numarul de ordine atribuit depozitului;
(iii) an cazul regulii 11.1, data si numarul cererii sau ale brevetului care face referire la depozit;
(iv) an cazul regulii 11.3 alin. a), indicatiile mentionate la pct. (iii), precum si denumirea si adresa oficiului de proprietate industriala care a facut atestarea mentionata la regula respectiva.
e) Orice cerere mentionata la regula 11.3 alin. b) contine urmatoarele indicatii:
(i) numele si adresa partii solicitante;
(ii) numarul de ordine atribuit depozitului.
f) Autoritatea de depozit internationala marcheaza cu numarul de ordine atribuit depozitului recipientul care contine esantionul remis si anexeaza o copie de pe adeverinta mentionata la regula 7, indicarea eventualelor proprietati ale microorganismului, care prezinta sau pot prezenta pericole pentru sanatate sau mediul anconjurator, si, la cerere, indicarea conditiilor utilizate de autoritatea de depozit internationala pentru cultivarea si conservarea microorganismului.
g) Autoritatea de depozit internationala care a remis un esantion oricarei parti interesate, alta decat solicitantul, notifica acestuia, an scris si an termen scurt, acest fapt, data la care esantionul a fost remis, precum si denumirea si adresa oficiului de proprietate industriala, ale partii autorizate, ale partii atestate sau ale partii solicitante careia i-a fost remis esantionul. Aceasta notificare este ansotita de o copie de pe cererea corespunzatoare, de orice declaratie prezentata an baza regulii 11.1 sau 11.2 pct. (ii) referitoare la respectiva cerere si de orice formular sau cerere care poarta semnatura partii solicitante, conform regulii 11.3.
h) Remiterea de esantioane, mentionata la regula 11.1, se face gratuit. In cazul remiterii de esantioane an baza regulii 11.2 sau 11.3, taxa datorata an baza regulii 12.1 alin. a) pct. (iv) este an sarcina solicitantului, a partii autorizate, a partii atestate sau a partii solicitante, dupa caz, si trebuie sa fie platita anaintea sau an momentul prezentarii cererii.
11.5. Modificarea regulilor 11.1 si 11.3 an situatia an care se aplica cererilor internationale
In cazul an care o cerere a fost depusa ca cerere internationala conform Tratatului de cooperare an domeniul brevetelor, referirea, an regulile 11.1 pct. (i) si 11.3 alin. a) pct. (i), la prezentarea cererii la oficiul de proprietate industriala este considerata ca o referire privind desemnarea an cererea internationala a statului contractant pentru care oficiul de proprietate industriala este oficiul desemnat an sensul respectivului tratat, iar certificarea unei publicatii care este ceruta prin regula 11.3. alin. a) pct. (ii) este, la alegerea oficiului de proprietate industriala, fie o certificare a publicatiei internationale facute an baza respectivului tratat, fie certificarea unei publicatii facute de oficiul de proprietate industriala.
REGULA 12
Taxe
12.1. Tipuri de taxe si cuantumuri
a) Autoritatea de depozit internationala poate, an ceea ce priveste procedura prevazuta de tratat si de prezentul regulament de aplicare, sa perceapa o taxa:
(i) pentru conservare;
(ii) pentru eliberarea certificatului mentionat la regula 8.2;
(iii) sub rezerva prevederilor regulii 10.2 alin. e) prima fraza, pentru eliberarea de declaratii privind viabilitatea;
(iv) sub rezerva prevederilor regulii 11.4 alin. h) prima fraza, pentru remiterea de esantioane;
(v) pentru comunicarea de informatii an baza prevederilor regulii 7.6.
b) Taxa de conservare este valabila pentru intreaga perioada an care, conform prevederilor regulii 9.1, microorganismul este conservat.
c) Cuantumul oricarei taxe nu trebuie sa depinda de nationalitatea sau de domiciliul solicitantului, nici de nationalitatea sau de domiciliul autoritatii ori al persoanei fizice sau juridice care solicita eliberarea unei declaratii privind viabilitatea sau remiterea de esantioane.
12.2. Modificarea cuantumurilor
a) Orice modificare a cuantumului taxelor percepute de autoritatea de depozit internationala este notificata directorului general de statul contractant sau de organizatia interguvernamentala de proprietate industriala care a facut declaratia mentionata la regula 7.1 cu privire la aceasta autoritate. Sub rezerva prevederilor alin. c), notificarea poate contine indicarea datei de la care noile taxe sunt aplicabile.
b) Directorul general transmite, an termen scurt, tuturor statelor contractante si tuturor organizatiilor interguvernamentale de proprietate industriala orice notificare primita an baza prevederilor alin. a), precum si data sa efectiva, an baza prevederilor alin. c); notificarea facuta de directorul general si notificarea pe care acesta a primit-o sunt publicate, an termen scurt, de Biroul international.
c) Noile taxe sunt aplicabile de la data indicata la alin. a); cu toate acestea, an cazul an care modificarea consta antr-o crestere a cuantumurilor taxelor sau an cazul an care nici o data nu este indicata, noile taxe sunt aplicabile din a 30-a zi de la data publicarii modificarii de catre Biroul international.
REGULA 12 BIS
Calculul termenelor
12 bis. 1. Termene exprimate an ani
In cazul an care un termen este exprimat antr-un anumit numar de ani, el ancepe din ziua urmatoare celei an care evenimentul considerat a avut loc si expira an anul ulterior care urmeaza sa fie luat an considerare, luna avand acelasi nume si ziua avand aceeasi data ca luna si ziua an care respectivul eveniment a avut loc; cu toate acestea, daca luna ulterioara care trebuie luata an considerare nu contine ziua care are aceeasi data, termenul considerat expira an ultima zi a acestei luni.
12 bis. 2. Termene exprimate an luni
In cazul an care un termen este exprimat antr-un anumit numar de luni, el ancepe din ziua urmatoare celei an care evenimentul considerat a avut loc si expira an luna ulterioara care urmeaza sa fie luata an considerare, ziua avand aceeasi data ca ziua an care respectivul eveniment a avut loc; cu toate acestea, daca luna ulterioara care trebuie luata an considerare nu contine ziua care are aceeasi data, termenul considerat expira an ultima zi a acestei luni.
12 bis. 3. Termene exprimate an zile
In cazul an care un termen este exprimat antr-un anumit numar de zile, el ancepe din ziua urmatoare celei an care evenimentul considerat a avut loc si expira an ultima zi a termenului.
REGULA 13
Publicarea de catre Biroul international
13.1. Forma publicarii
Orice publicare de catre Biroul international, prevazuta an tratat sau an prezentul regulament de aplicare, este facuta an revista lunara a Biroului international, care este mentionata an Conventia de la Paris privind protectia proprietatii industriale.
13.2. Continut
a) Cel putin an primul numar din fiecare an al respectivei reviste se publica o lista actualizata cuprinzand autoritatile de depozit internationale, an care se indica, pentru fiecare dintre acestea, tipurile de microorganisme care pot fi depuse si cuantumul taxelor percepute.
b) Informatii complete cu privire la faptele urmatoare sunt publicate o singura data, an primul numar al respectivei reviste, dupa andeplinirea lor:
(i) orice dobandire, ancetare sau limitare a statutului de autoritate de depozit internationala si masurile luate an legatura cu aceasta ancetare sau limitare;
(ii) orice extindere mentionata la regula 3.3;
(iii) orice ancetare a functiilor unei autoritati de depozit internationale, orice refuz de acceptare a anumitor tipuri de microorganisme si masurile luate an legatura cu aceasta ancetare sau cu acest refuz;
(iv) orice modificare a taxelor percepute de autoritatea de depozit internationala;
(v) orice solicitare comunicata conform regulii 6.3 alin. b) si orice modificare a acesteia.
REGULA 14
Cheltuielile delegatiilor
14.1. Acoperirea cheltuielilor
Cheltuielile fiecarei delegatii care participa la o reuniune a Adunarii sau a unui comitet, a unui grup de lucru sau la orice alta reuniune care trateaza aspecte ce tin de competenta Uniunii sunt suportate de statul sau de organizatia care a desemnat-o.
REGULA 15
Cvorumul neatins an cadrul Adunarii
15.1. Vot prin corespondenta
a) In cazul prevazut la art. 10 alin. (5) lit. b), directorul general comunica hotararile Adunarii, altele decat cele care privesc procedura Adunarii, statelor contractante care nu erau reprezentate an momentul adoptarii acestora, invitandu-le sa asi exprime an scris, antr-un termen de 3 luni de la data comunicarii, votul sau abtinerea.
b) Daca la expirarea acestui termen numarul statelor contractante care si-au exprimat votul sau abtinerea an acest mod atinge numarul statelor contractante care lipseau pentru ca cvorumul sa fie atins an momentul adoptarii deciziei, aceasta din urma devine executorie cu conditia ca, în acelasi timp, sa fie întrunita majoritatea necesara.Regulamentul pentru aplicarea Tratatului de la Budapesta privind recunoaşterea internaţională  a depozitului microorganismelor in scopul procedurii de brevetare


Convenţia privind eliberarea brevetului european adoptată la Munchen la 5 octombrie 1973 - în format pdf şi Actul de revizuire a acesteia adoptat la Munchen la 29 noiembrie 2000 - în format pdf la care România a aderat prin Legea nr.611/2002 - M.Of.nr.844/13.11.2002


Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora pe de altă parte semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat de România prin Legea nr.20/1993 - M.Of.nr.73/12.04.1993

ACORD EUROPEAN din 1 februarie 1993
instituind o asociere antre Romania, pe de o parte, Comunitatile Europene si statele membre ale acestora, pe de alta parte
EMITENT: PARLAMENTUL
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 12 aprilie 1993


Romania, pe de o parte, si Regatul Belgiei, Regatul Danemarcei, Republica Federala Germania, Republica Elena, Regatul Spaniei, Republica Franceza, Irlanda, Republica Italiana, Marele Ducat al Luxemburgului, Regatul Olandei, Republica Portugheza, Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord,
parti contractante la Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene, la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului si la Tratatul de instituire a Comunitatii Europene a Energiei Atomice,
denumite an continuare state membre, si
Comunitatea Economica Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului,
denumite an continuare Comunitatea, pe de alta parte,
luind an considerare importanta legaturilor traditionale existente antre Romania, Comunitate, statele sale membre, precum si valorile comune pe care le impartasesc,
recunoscind vointa Romaniei si Comunitatii de a antari aceste legaturi si de a stabili relatii strinse si durabile, bazate pe reciprocitate, care sa permita Romaniei sa ia parte la procesul de integrare europeana, intarind si amplificind, an acest fel, relatiile stabilite an trecut andeosebi prin Acordul de comert si cooperare comerciala si economica, semnat la 22 octombrie 1990,
luind an considerare oportunitatile pentru o relatie de o noua calitate, oferite de aparitia unei noi democratii an Romania,
luind an considerare angajamentul Romaniei, al Comunitatii si al statelor sale membre de a antari libertatile politice si economice, care constituie ansasi baza asocierii,
recunoscind necesitatea de a continua si finaliza, cu asistenta din partea Comunitatii, procesul de tranzitie al Romaniei spre un nou sistem politic si economic care sa respecte regulile statului de drept si drepturile omului, inclusiv drepturile persoanelor apartinand minoritatilor, sa practice un sistem pluripartid, bazat pe alegeri libere si democratice si sa asigure liberalizarea economica, an scopul instituirii unei economii de piata,
luind an considerare angajamentul ferm al Romaniei, al Comunitatii si al statelor sale membre privind aplicarea deplina a tuturor principiilor si prevederilor continute an Actul final al Conferintei pentru securitate si cooperare an Europa (C.S.C.E.), an documentele finale de la Viena si Madrid, an Carta de la Paris pentru o noua Europa, an Documentul final al reuniunii C.S.C.E. de la Helsinki, intitulat "The Chalanges of Change", si an Carta europeana a energiei,
constiente de importanta acestui acord an stabilirea si antarirea unui sistem de stabilitate an Europa, bazat pe cooperare, avand Comunitatea ca una din pietrele unghiulare ale acestui sistem,
convinse ca trebuie stabilita o legatura antre deplina aplicare a asocierii, pe de o parte, si continuarea an Romania a reformelor politice, economice si juridice an curs de realizare, pe de alta parte, ca si introducerea factorilor necesari pentru cooperarea si apropierea reala antre sistemele partilor, mai ales an lumina concluziilor Conferintei C.S.C.E. de la Bonn,
dorind sa stabileasca si sa dezvolte un dialog politic regulat an probleme bilaterale si multilaterale de interes comun,
tinand seama de vointa Comunitatii de a acorda un sprijin decisiv pentru realizarea reformei si de a ajuta Romania sa faca fata consecintelor economice si sociale ale reajustarii structurale,
tinand seama, de asemenea, de vointa Comunitatii de a stabili instrumente de cooperare si de asistenta economica, tehnica si financiara pe o baza globala si multianuala,
luind an considerare angajamentul Romaniei si al Comunitatii de a liberaliza comertul, an concordanta, an special, cu drepturile si obligatiile care decurg din Acordul general pentru tarife vamale si comert,
constiente de necesitatea de a stabili conditiile necesare pentru libertatea de stabilire, pentru libertatea de a furniza servicii si pentru libera circulatie a capitalurilor,
tinand seama de disparitatile economice si sociale dintre Comunitate si Romania si recunoscind astfel ca obiectivele acestei asocieri trebuie realizate prin prevederi adecvate ale prezentului acord,
convinse ca prezentul acord va crea un nou climat pentru relatiile lor economice si an special pentru dezvoltarea comertului si a investitiilor, instrumente indispensabile pentru restructurarea economica si modernizarea tehnologica,
dorind sa stabileasca o cooperare culturala si sa dezvolte schimbul de informatii,
recunoscind faptul ca obiectivul final al Romaniei este sa devina membru al Comunitatii si ca, an viziunea partilor, aceasta asociere va ajuta Romania sa realizeze acest obiectiv,

au convenit asupra celor ce urmeaza:

ART. 1
Se stabileste, prin cele ce urmeaza, o asociere antre Romania, pe de o parte, Comunitatea si statele sale membre, pe de alta parte.
Obiectivele acestei asocieri sant urmatoarele:
- sa asigure un cadru adecvat pentru dialogul politic antre parti, care sa permita dezvoltarea unor legaturi politice strinse;
- sa promoveze dezvoltarea comertului, precum si relatii economice armonioase antre parti, sprijinind astfel dezvoltarea economica an Romania;
- sa asigure o baza pentru cooperarea economica, sociala, financiara si culturala;
- sa sprijine eforturile Romaniei de dezvoltare a economiei, de desavarsire a tranzitiei antr-o economie de piata si de consolidare a democratiei;
- sa stabileasca institutii adecvate pentru a face asocierea efectiva;
- sa asigure un cadru pentru integrarea graduala a Romaniei an Comunitate.
In acest scop, Romania va actiona pentru andeplinirea conditiilor necesare.

TITLUL I - DIALOGUL POLITIC

ART. 2
Intre parti se va institui un dialog politic regulat pe care ele intentioneaza sa-l dezvolte si sa-l intensifice. El va ansoti si va consolida apropierea dintre Romania si Comunitate, va sprijini schimbarile politice si economice an curs de desfasurare an aceasta tara si va contribui la stabilirea de noi legaturi de solidaritate si de noi forme de cooperare.
Dialogul politic:
- va facilita integrarea deplina a Romaniei an comunitatea natiunilor democratice si apropierea progresiva antre Romania si Comunitate. Apropierea economica prevazuta an acest acord va conduce la o mai mare convergenta politica;
- va conduce la o convergenta crescinda a pozitiilor an probleme internationale, an special an cazul celor de natura a avea efecte substantiale asupra uneia sau alteia dintre parti;
- va contribui la apropierea pozitiilor partilor an probleme de securitate si va antari securitatea si stabilitatea an intreaga Europa.
ART. 3
1. In functie de necesitati se vor organiza consultari, la cel mai analt nivel politic.
2. La nivel ministerial, dialogul politic va avea loc an cadrul Consiliului de Asociere. Acesta va avea responsabilitate generala pentru toate problemele pe care partile ar dori sa le ridice.
ART. 4
Alte proceduri si mecanisme pentru dialogul politic vor fi stabilite antre parti, an special an urmatoarele forme:
- intilniri la nivel oficial superior (directori politici) antre oficiali ai Romaniei, pe de o parte, si Presedintia Consiliului Comunitatilor Europene si Comisia Comunitatilor Europene, pe de alta parte;
- folosirea deplina a canalelor diplomatice;
- includerea Romaniei an grupul tarilor care primesc cu regularitate informatii an problemele legate de Cooperarea Politica Europeana si efectuarea de schimburi de informatii an scopul atingerii obiectivelor stabilite la art. 2;
- orice alte mijloace care ar contribui la consolidarea, dezvoltarea si accelerarea dialogului.
ART. 5
Dialogul politic la nivel parlamentar va avea loc an cadrul Comitetului Parlamentar de Asociere.

TITLUL II - PRINCIPII GENERALE

ART. 6
Respectarea principiilor democratice si a drepturilor omului stabilite an Actul final de la Helsinki si Carta de la Paris pentru o noua Europa, precum si a principiilor economiei de piata, inspira politicile interne si externe ale partilor si constituie elemente esentiale ale prezentei asocieri.
ART. 7
1. Asocierea include o perioada de tranzitie cu o durata de maximum zece ani, ampartita an doua etape succesive, fiecare durind an principiu cinci ani. Prima etapa va ancepe o data cu intrarea an vigoare a acordului.
2. Consiliul de Asociere, tinand seama de faptul ca principiile economiei de piata si sprijinul Comunitatii prin acest acord sant esentiale pentru prezenta asociere, va proceda cu regularitate la examinarea aplicarii acestui acord si la realizarea de catre Romania a reformelor economice pe baza principiilor stabilite an preambul.
3. In cursul celor 12 luni care preced expirarea primei etape, Consiliul de Asociere se va antruni pentru a decide trecerea la a doua etapa, ca si posibilele modificari de adoptat cu privire la prevederile care reglementeaza a doua etapa. In abordarea acestei probleme vor fi luate an considerare rezultatele examinarii mentionate an paragraful 2.
4. Cele doua etape mentionate la paragrafele 1 si 3 nu se aplica titlului III.

TITLUL III - LIBERA CIRCULAeIE A MARFURILOR

ART. 8
1. Pe durata perioadei de tranzitie mentionata an art. 7, Romania si Comunitatea vor stabili gradual o zona de liber schimb bazata pe obligatii reciproce si echilibrate, an concordanta cu prevederile prezentului acord si an conformitate cu cele ale Acordului general pentru tarife vamale si comert (G.A.T.T.).
2. Nomenclatura combinata a marfurilor va fi aplicata la clasificarea marfurilor an comertul dintre cele doua parti.
3. Pentru fiecare produs, taxa vamala de baza la care se vor aplica reducerile succesive prevazute an prezentul acord va fi cea aplicata efectiv "erga omnes" an ziua care precede intrarea an vigoare a acordului.
4. Daca, dupa intrarea an vigoare a acordului, se vor aplica reduceri tarifare pe o baza "erga omnes", taxele vamale astfel reduse vor anlocui taxele vamale de baza la care se face referire an paragraful 3, ancepand cu data de la care asemenea reduceri se aplica.
5. Romania si Comunitatea vor comunica reciproc taxele vamale de baza respective.

CAP. 1
PRODUSE INDUSTRIALE

ART. 9
1. Prevederile prezentului capitol se aplica produselor originare din Romania si din Comunitate incluse an cap. 25-97 din Nomenclatura combinata, cu exceptia produselor cuprinse an anexa nr. I.
2. Prevederile art. 10-14 inclusiv nu se aplica produselor mentionate an art. 16 si 17.
ART. 10
1. Taxele vamale de import, aplicabile an Comunitate produselor originare din Romania, altele decat cele cuprinse an anexele nr. II a, II b si III, vor fi abolite la intrarea an vigoare a acordului.
2. Taxele vamale de import, aplicabile an Comunitate produselor originare din Romania, care sant cuprinse an anexa nr. II a, vor fi abolite progresiv an concordanta cu urmatorul calendar:
- la data intrarii an vigoare a acordului, fiecare taxa vamala va fi redusa la 50% din taxa vamala de baza;
- la un an de la data intrarii an vigoare a acordului taxele vamale care mai raman vor fi eliminate.
Taxele vamale de import, aplicabile an Comunitate produselor originare din Romania, cuprinse an anexa nr. II b, vor fi reduse progresiv, de la data intrarii an vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 20% din taxa vamala de baza, astfel ancat sa se ajunga la abolirea lor totala pana la sfarsitul celui de-al patrulea an de la data intrarii an vigoare a acordului.
3. Produsele de origine romana cuprinse an anexa nr. III vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la import an limita unor contingente sau plafoane tarifare anuale ale Comunitatii, care vor creste progresiv conform conditiilor definite an acea anexa, astfel ancat sa se ajunga la abolirea totala a taxelor vamale la importul produselor respective cel mai tirziu la sfarsitul celui de-al cincilea an.
In acelasi timp, taxele vamale la import care se vor aplica dupa ce contingentele vor fi epuizate sau dupa ce nivelul taxelor vamale a fost reintrodus la produsele cuprinse an plafoanele tarifare, vor fi eliminate progresiv, de la intrarea an vigoare a acordului, prin reduceri anuale de 15% din taxa vamala de baza. Pana la sfarsitul celui de-al cincilea an, taxele vamale remanente vor fi abolite.
4. Restrictiile cantitative si masurile avand efect echivalent restrictiilor cantitative la importurile an Comunitate ale produselor originare din Romania vor fi abolite la data intrarii an vigoare a acordului.
ART. 11
1. Taxele vamale la import, aplicabile an Romania produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse an anexa nr. IV, vor fi abolite la data intrarii an vigoare a acordului.
2. Taxele vamale la import, aplicabile an Romania produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse an anexa nr. V, vor fi reduse progresiv an concordanta cu urmatorul calendar:
- la data intrarii an vigoare a acordului, la 80% din taxa vamala de baza;
- dupa 3 ani de la intrarea an vigoare a acordului, la 40% din taxa vamala de baza;
- dupa 5 ani de la intrarea an vigoare a acordului, la 0% din taxa vamala de baza.
3. Taxele vamale la import, aplicabile an Romania produselor originare din Comunitate, care sunt cuprinse an anexa nr. VI, vor fi abolite an concordanta cu calendarul stabilit an acea anexa.
4. Taxele vamale la import, aplicabile an Romania produselor originare din Comunitate, altele decat cele cuprinse an anexele nr. IV, V si VI, vor fi reduse progresiv an concordanta cu urmatorul calendar:
- dupa 3 ani de la intrarea an vigoare a acordului, la 80% din taxa vamala de baza;
- dupa 5 ani de la intrarea an vigoare a acordului, la 60% din taxa vamala de baza;
- dupa 6 ani de la intrarea an vigoare a acordului, la 50% din taxa vamala de baza;
- dupa 7 ani de la intrarea an vigoare a acordului, la 35% din taxa vamala de baza;
- dupa 8 ani de la intrarea an vigoare a acordului, la 20% din taxa vamala de baza;
- dupa 9 ani de la intrarea an vigoare a acordului, la 0% din taxa vamala de baza.
5. Produsele originare din Comunitate, cuprinse an anexa nr. VII, vor beneficia de o suspendare a taxelor vamale la importul an Romania, an limitele unor contingente anuale care vor fi majorate progresiv asa cum sant prevazute an respectiva anexa. Taxele vamale aplicabile cantitatilor care depasesc contingentele mai sus mentionate vor fi abolite progresiv an conformitate cu calendarul mentionat an paragraful 4.
6. Restrictiile cantitative la importul an Romania a produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea an vigoare a acordului.
7. Masurile avand un efect echivalent restrictiilor cantitative la importul an Romania a produselor originare din Comunitate vor fi abolite la intrarea an vigoare a acordului, cu exceptia celor cuprinse an anexa nr. VIII, care vor fi abolite an concordanta cu calendarul prevazut an acea anexa.
ART. 12
Prevederile referitoare la abolirea taxelor vamale la import se aplica si taxelor vamale de natura fiscala.
ART. 13
1. Comunitatea va aboli, la importul sau din Romania, orice taxa avand un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea an vigoare a acordului.
2. Romania va aboli, la importul sau din Comunitate, orice impunere, avand un efect echivalent taxelor vamale de import, la intrarea an vigoare a acordului, cu exceptia taxei de 0,5% "ad valorem" pentru formalitati vamale, care va fi abolita an concordanta cu urmatorul calendar:
- reducerea la 0,25% "ad valorem" la sfarsitul celui de-al treilea an;
- eliminarea cel mai tirziu la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea an vigoare a acordului.
ART. 14
1. Romania si Comunitatea vor aboli progresiv antre ele, cel mai tirziu pana la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea an vigoare a acordului, orice taxa vamala la export, precum si impunerile avand un efect echivalent.
2. Restrictiile cantitative la exportul an Romania si orice masuri avand un efect echivalent vor fi abolite de Comunitate la intrarea an vigoare a acordului.
3. Restrictiile cantitative la exportul an Comunitate si orice masuri avand un efect echivalent vor fi abolite de Romania la intrarea an vigoare a acordului, cu exceptia celor cuprinse an anexa nr. IX, care vor fi reduse progresiv si eliminate cel mai tirziu pana la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea an vigoare a acordului.
ART. 15
Fiecare parte asi declara disponibilitatea de a reduce taxele sale vamale an comertul cu cealalta parte mai rapid decat este prevazut an art. 10 si 11, daca situatia sa economica generala si situatia sectorului economic respectiv o permit.
Consiliul de Asociere poate face recomandari an acest sens.
ART. 16
Protocolul nr. 1 stabileste aranjamentele aplicabile produselor textile mentionate an respectivul document.
ART. 17
Protocolul nr. 2 stabileste aranjamentele aplicabile produselor care cad sub incidenta Tratatului de constituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului.
ART. 18
1. Prevederile prezentului capitol nu exclud mentinerea de catre Comunitate a unei componente agricole an taxele aplicabile produselor cuprinse an anexa nr. X, cu referire la produsele originare din Romania.
2. Prevederile prezentului capitol nu exclud introducerea unei componente agricole de catre Romania an taxele aplicabile produselor cuprinse an anexa nr. X, cu referire la produsele originare din Comunitate.

CAP. 2
AGRICULTURA

ART. 19
1. Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor agricole originare din Romania si din Comunitate.
2. Termenul produse agricole se refera la produsele cuprinse an cap. 1-24 din Nomenclatura combinata si la produsele cuprinse an anexa nr. I, cu exceptia produselor piscicole definite ca atare de Reglementarea C.E.E. nr. 3687/1991.
ART. 20
Protocolul nr. 3 stabileste aranjamentele comerciale pentru produsele agricole transformate, care sant mentionate an respectivul protocol.
ART. 21
1. Comunitatea va aboli, la data intrarii an vigoare a acordului, restrictiile cantitative la importul produselor agricole originare din Romania, mentinute an virtutea Reglementarii C.E.E. nr. 3420/1983, an forma existenta la data semnarii acordului.
2. Produsele agricole originare din Romania, cuprinse an anexele nr. XI a) si XI b) vor beneficia, de la data intrarii an vigoare a acordului, de o reducere de prelevari, an limita contingentelor Comunitatii sau de o reducere de taxe vamale, an conditiile stabilite an acele anexe.
3. Romania va aboli restrictiile cantitative la importul produselor agricole originare din Comunitate, la intrarea an vigoare a acordului.
4. Comunitatea si Romania asi vor acorda una alteia concesiile prevazute an anexele nr. XII a), XII b) si XIII, pe o baza armonioasa si reciproca, an concordanta cu conditiile stipulate an respectivele anexe.
5. einand seama de volumul comertului reciproc cu produse agricole, de sensibilitatea deosebita a acestui sector, de regulile Politicii agricole comune a Comunitatii, de rolul agriculturii an economia Romaniei, precum si de consecintele negocierilor comerciale multilaterale, desfasurate an cadrul Acordului general pentru tarife vamale si comert, Romania si Comunitatea vor examina an Consiliul de Asociere, produs cu produs si pe o baza ordonata si reciproca, posibilitatea de a-si acorda noi concesii.
6. einand cont de necesitatea unei armonizari crescinde antre politicile agricole ale Romaniei si Comunitatii, ca si de obiectivul Romaniei de a deveni membru al Comunitatii, ambele parti vor avea consultari, an mod regulat, an cadrul Consiliului de Asociere, cu privire la strategia si modalitatile de aplicare a politicilor lor respective.
ART. 22
Indiferent de alte prevederi ale Acordului, si an special ale art. 31, daca, datorita sensibilitatii deosebite a pietelor agricole, importurile de produse originare din teritoriul uneia dintre parti, care sant supuse concesiilor acordate la art. 21, cauzeaza perturbari serioase pietelor celeilalte parti, ambele parti vor intra imediat an consultari pentru a gasi o solutie adecvata. Pana la gasirea unei astfel de solutii, partea an cauza poate lua masurile pe care le considera necesare.

CAP. 3
PRODUSE PISCICOLE

ART. 23
Prevederile prezentului capitol se vor aplica produselor piscicole originare din Romania si din Comunitate, care sant supuse Reglementarii C.E.E. nr. 3687/1991 privind organizarea comuna a pietei an sectorul produselor piscicole.
ART. 24
1. Comunitatea si Romania asi vor acorda una alteia concesiile prevazute an anexele nr. XIV si XV pe o baza armonioasa si reciproca, an concordanta cu conditiile stipulate an acele anexe. Prevederile art. 21 paragraful 5 se vor aplica "mutatis mutandis" produselor piscicole.
2. Consiliul de asociere va examina posibilitatea ancheierii antre parti a unui acord privind produsele piscicole, atunci cand conditiile necesare o vor permite.

CAP. 4
PREVEDERI COMUNE

ART. 25
Prevederile prezentului capitol se vor aplica comertului cu toate produsele, exceptind cazurile cand se stipuleaza altfel an prezentul acord sau an protocoalele nr. 1, 2 sau 3.
ART. 26
1. De la data intrarii an vigoare a acordului, an comertul dintre Romania si Comunitate nu vor fi introduse noi taxe vamale la import sau la export sau taxe cu efect echivalent, iar cele care se aplica nu vor fi majorate.
2. De la data intrarii an vigoare a acordului, an comertul dintre Romania si Comunitate nu vor fi introduse noi restrictii cantitative la import sau la export sau masuri avand un efect echivalent, iar cele care exista nu vor fi facute mai restrictive.
3. Orice noi taxe vamale la import sau la export si taxe avand efect echivalent sau majorari ale acestor taxe, precum si orice noi restrictii cantitative, taxe avand efect echivalent ori majorari ale acestora, introduse de Romania dupa anceperea negocierilor, vor fi abolite cel mai tirziu la intrarea an vigoare a acordului.
4. Fara a prejudicia concesiile acordate conform art. 21, prevederile paragrafului 1 si 2 ale prezentului acord nu vor restrictiona an nici un fel continuarea politicilor agricole respective ale Romaniei si Comunitatii sau adoptarea oricaror masuri an cadrul acestor politici.
ART. 27
1. Cele doua parti se vor abtine de la orice masuri sau practici de natura fiscala interna, care ar introduce, direct sau indirect, o discriminare antre produsele unei parti si produsele similare originare din teritoriul celeilalte parti.
2. Produsele exportate an teritoriul uneia dintre cele doua parti nu pot beneficia de rambursarea taxelor interne peste suma taxelor directe sau indirecte care le-au fost aplicate.
ART. 28
1. Prezentul acord nu va exclude mentinerea sau stabilirea de uniuni vamale, zone de liber schimb sau aranjamente privind comertul de frontiera, cu exceptia situatiilor an care ele modifica aranjamentele comerciale prevazute an acest acord.
2. Partile vor avea consultari an cadrul Consiliului de Asociere cu privire la acordurile de stabilire de astfel de uniuni vamale sau zone de liber schimb si, la cerere, cu privire la alte probleme majore legate de politicile lor comerciale fata de tarile terte. In situatia speciala an care o tara terta adera la Comunitate, asemenea consultari vor avea loc cu luarea an considerare a intereselor comune ale Romaniei si Comunitatii, stipulate an prezentul acord.
ART. 29
Masuri exceptionale de durata limitata, care constituie derogari de la prevederile art. 11 si 26 paragraful 1, pot fi luate de Romania sub forma taxelor vamale majorate.
Aceste masuri pot viza numai industriile nou-aparute, anumite sectoare aflate an curs de restructurare sau care se confrunta cu serioase dificultati, an special cand aceste dificultati cauzeaza importante probleme sociale.
Taxele vamale la import, aplicabile an Romania produselor originare din Comunitate, introduse prin aceste masuri nu pot depasi 25% "ad valorem" si vor mentine un element de preferinta pentru produsele originare din Comunitate. Valoarea totala a importurilor de produse supuse unor asemenea masuri nu poate depasi 15% din totalul importurilor de produse industriale din Comunitate, asa cum sant ele definite an cap. I, efectuate an ultimul an pentru care exista statistici vamale disponibile.
Aceste masuri vor fi aplicate pe o perioada care nu va depasi cinci ani, cu exceptia cazurilor an care Consiliul de Asociere autorizeaza o perioada mai mare. Ele vor inceta sa se aplice cel mai tirziu la expirarea perioadei de tranzitie.
Nici o astfel de masura nu se poate introduce pentru un produs, daca au trecut mai mult de trei ani de la eliminarea tuturor taxelor, a restrictiilor cantitative, a altor impuneri sau masuri cu efect echivalent referitoare la acest produs.
Romania va informa Consiliul de Asociere asupra oricaror masuri exceptionale pe care intentioneaza sa le adopte si, la cererea Comunitatii, vor fi organizate consultari an cadrul Consiliului de Asociere cu privire la asemenea masuri si la sectoarele implicate, anainte de aplicarea acestor masuri. La adoptarea unor astfel de masuri, Romania va furniza Consiliului de Asociere un calendar de eliminare a taxelor vamale introduse an baza prezentului articol. Acest calendar va prevedea o eliminare a acestor taxe, an transe anuale egale, cu ancepere cel mai tirziu dupa doi ani de la introducerea lor. Consiliul de Asociere poate hotara asupra unui alt calendar.
ART. 30
Daca una dintre parti constata ca se practica dumping an comertul cu cealalta parte, an sensul art. VI din Acordul general pentru tarife vamale si comert, ea poate adopta masuri adecvate impotriva acestei practici, an concordanta cu acordul referitor la aplicarea art. VI al Acordului general pentru tarife vamale si comert, cu legislatia interna an materie si cu conditiile si procedurile prevazute de art. 34.
ART. 31
In cazul an care un produs a fost importat an cantitati atat de mari si an asemenea conditii ancat cauzeaza sau ameninta sa cauzeze:
- un prejudiciu serios producatorilor nationali de produse similare sau direct concurente pe teritoriul uneia dintre parti; sau
- perturbari serioase an oricare sector al economiei sau dificultati care ar putea conduce la o serioasa deteriorare a situatiei economice a unei regiuni.
Romania sau Comunitatea, dupa cum este cazul, poate adopta masuri adecvate an conditiile si an conformitate cu procedurile prevazute la art. 34.
ART. 32
In cazul an care aplicarea prevederilor art. 14 si 26 conduce la:
(i) reexportul spre o tara terta fata de care partea exportatoare mentine, pentru produsul respectiv, restrictii cantitative la export, taxe vamale de export sau masuri avand efect echivalent; sau
(ii) o lipsa serioasa sau o amenintare cu lipsa unui produs esential pentru partea exportatoare, si daca situatiile de mai sus conduc sau sant de natura sa conduca la dificultati majore pentru partea exportatoare, acea parte poate lua masuri adecvate an conditiile si an concordanta cu procedurile stabilite an art. 34. Masurile vor fi nediscriminatorii si vor fi eliminate atunci cand situatia nu mai justifica mentinerea lor.
ART. 33
Romania si statele membre vor ajusta progresiv orice monopol de stat cu caracter comercial astfel ancat sa se asigure ca, pana la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea an vigoare a prezentului acord, nu va mai exista nici o discriminare antre cetatenii Romaniei si ai statelor membre, referitoare la conditiile an care marfurile se achizitioneaza si se comercializeaza. Consiliul de Asociere va fi informat an legatura cu masurile adoptate pentru punerea an aplicare a acestui obiectiv.
ART. 34
1. Romania sau Comunitatea va informa cealalta parte an cazul an care se confrunta cu importuri de produse susceptibile de a da nastere la dificultatile prevazute an art. 31, situatie an care se instituie o procedura administrativa avand ca scop furnizarea rapida de informatii privind tendinta fluxurilor comerciale.
2. In situatiile mentionate la art. 30, 31 si 32, anainte de a se adopta masurile prevazute an aceste articole sau an cazurile an care se aplica paragraful 3 lit. d), Romania si Comunitatea, dupa caz, vor furniza, cat mai repede posibil, Consiliului de Asociere, toate informatiile relevante an scopul cautarii unei solutii acceptabile pentru ambele parti.
In selectarea masurilor trebuie acordata prioritate acelora care perturba cel mai putin functionarea acordului.
Masurile de salvgardare vor fi notificate imediat Consiliului de Asociere si vor face obiectul unor consultari periodice an cadrul acestuia, cu scopul principal de a stabili un calendar de abolire a lor, cat mai repede posibil, pe masura ce situatia o permite.
3. In scopul aplicarii paragrafului 2 se vor aplica urmatoarele prevederi:
a) Referitor la art. 31, dificultatile aparute ca urmare a situatiei prevazute an acel articol vor fi anaintate spre examinare Consiliului de Asociere, care poate adopta orice decizie necesara pentru ancetarea unor asemenea dificultati.
In situatia an care Consiliul de Asociere sau partea exportatoare nu a luat o decizie care sa stopeze dificultatile sau nici o alta solutie satisfacatoare nu a fost convenita an termen de 30 de zile de la data sesizarii cazului, partea importatoare poate adopta masuri adecvate pentru remedierea problemei. Aceste masuri nu trebuie sa mearga dincolo de ceea ce este necesar pentru remedierea dificultatilor aparute.
b) Referitor la art. 30, Consiliul de Asociere va fi informat asupra cazului de dumping de andata ce autoritatile partii importatoare au initiat o investigatie. Cand dumpingul nu a ancetat sau nici o alta solutie satisfacatoare nu a fost gasita pentru problema respectiva an termen de 30 de zile de la data inaintarii cazului Consiliului de Asociere, partea importatoare poate adopta masurile adecvate.
c) Referitor la art. 32, dificultatile aparute ca urmare a situatiilor prevazute an acel articol vor fi anaintate spre examinare Consiliului de Asociere.
Consiliul de Asociere poate adopta orice decizie necesara pentru a stopa dificultatile. Daca nu a luat o astfel de decizie an termen de 30 de zile de la data inaintarii problemei, partea exportatoare poate aplica masuri adecvate cu privire la exportul marfii an cauza.
d) In cazuri exceptionale, care cer o actiune imediata si care fac imposibila, dupa caz, informarea sau examinarea, Romania sau Comunitatea poate aplica, an situatiile prevazute an art. 30, 31 si 32, masurile preventive si provizorii strict necesare pentru a stapini situatia, iar Consiliul de Asociere va fi informat imediat.
ART. 35
Protocolul nr. 4 stabileste regulile de origine pentru aplicarea preferintelor tarifare prevazute an prezentul acord.
ART. 36
Acordul nu va exclude prohibitiile sau restrictiile la import, export sau tranzit, justificate pe temeiurile: moralitatii publice; politicii sau securitatii publice; protectiei sanatatii si vietii oamenilor, animalelor sau plantelor; protectiei resurselor naturale; protectiei tezaurelor nationale de valoare artistica, istorica sau arheologica; protectiei proprietatii intelectuale, industriale sau comerciale sau reglementarilor referitoare la aur si argint. Asemenea prohibitii sau restrictii nu vor constitui, totusi, un mijloc de discriminare arbitrara sau o restrictie deghizata an comertul dintre parti.
ART. 37
Protocolul nr. 5 stabileste prevederile specifice care se vor aplica comertului dintre Romania, pe de o parte, si Spania si Portugalia, pe de alta parte.

TITLUL IV - CIRCULAeIA LUCRATORILOR, DREPTUL DE STABILIRE, FURNIZAREA DE SERVICII

CAP. 1
CIRCULAeIA LUCRATORILOR

ART. 38
1. Sub rezerva conditiilor si modalitatilor aplicabile an fiecare stat membru:
- tratamentul acordat lucratorilor de nationalitate romana, legal angajati pe teritoriul unui stat membru, va exclude orice discriminare bazata pe nationalitate, an ceea ce priveste conditiile de munca, remunerarea sau concedierea, an comparatie cu propriii cetateni;
- sotia si copiii, legal rezidenti, ai unui lucrator legal angajat pe teritoriul unui stat membru, cu exceptia lucratorilor sezonieri si a lucratorilor a caror situatie cade sub incidenta acordurilor bilaterale an sensul art. 42, vor avea acces la piata fortei de munca a acelui stat membru, daca respectivele acorduri nu prevad altfel, pentru perioada an care muncitorul este autorizat sa se angajeze.
2. Romania va acorda, sub rezerva conditiilor si modalitatilor aplicabile an aceasta tara, tratamentul la care se refera paragraful 1 pentru lucratorii care sant cetateni ai unui stat membru si sant legal angajati pe teritoriul sau, ca si pentru sotiile si copiii acestora, legal rezidenti pe respectivul teritoriu.
ART. 39
1. In vederea coordonarii sistemelor de securitate sociala pentru lucratorii de nationalitate romana legal angajati pe teritoriul unui stat membru si pentru membrii lor de familie, rezidenti legali an acea tara si sub rezerva conditiilor si modalitatilor aplicabile an fiecare stat membru, toate perioadele de asigurare, angajare sau rezidenta ale acestor lucratori an diferitele state membre vor fi cumulate pentru determinarea pensiilor si anuitatilor pentru virsta de pensionare, invaliditate si deces sau an scopul angrijirii medicale, pentru acesti lucratori si membrii familiilor lor; orice pensii sau anuitati privind virsta de pensionare, deces, accidentele industriale, bolile profesionale sau invaliditatea rezultata din aceste situatii, cu exceptia beneficiilor necontributive, vor fi liber transferabile la cursul aplicat an virtutea legii de catre statul sau statele membre debitoare; lucratorii an cauza vor primi alocatii pentru membrii familiei lor, asa cum sant ei definiti mai sus.
2. Romania va acorda lucratorilor care sant cetateni ai unui stat membru si legal angajati pe teritoriul sau, precum si membrilor familiilor lor, rezidenti legali pe acest teritoriu, un tratament similar cu cel prevazut an subparagrafele 2 si 3 ale paragrafului 1.
ART. 40
1. Consiliul de Asociere va adopta, prin decizie, prevederile adecvate pentru realizarea obiectivului stabilit an art. 39.
2. Consiliul de Asociere va adopta prin decizie reguli detaliate privind cooperarea administrativa care sa asigure administrarea necesara si garantiile de control pentru aplicarea prevederilor din paragraful 1.
ART. 41
Prevederile adoptate de Consiliul de Asociere an concordanta cu art. 40 nu vor afecta nici un drept sau obligatie care decurge din acordurile bilaterale dintre Romania si statele membre, atunci cand aceste acorduri asigura un tratament mai favorabil pentru cetatenii Romaniei sau pentru cei ai statelor membre.
ART. 42
1. einand cont de situatia pietei fortei de munca din statul membru, sub rezerva legislatiei sale si a reglementarilor an vigoare an acel stat membru, referitoare la domeniul mobilitatii fortei de munca, facilitatile existente pentru accesul la angajare al lucratorilor romani, acordate de statele membre an baza acordurilor bilaterale trebuie sa fie mentinute si, daca este posibil, imbunatatite, celelalte state membre vor examina, de o maniera favorabila, posibilitatea de a ancheia acorduri similare.
2. Consiliul de asociere va examina acordarea de alte ambunatatiri, inclusiv facilitati de acces pentru formarea profesionala, an conformitate cu regulile si procedurile an vigoare an statele membre, cu luarea an considerare a situatiei pietei fortei de munca din statele membre si din Comunitate.
ART. 43
Pe durata celei de-a doua etape prevazute de art. 7 sau mai devreme, daca se decide astfel, Consiliul de Asociere va examina noi modalitati de imbunatatire a circulatiei lucratorilor, luind an considerare, antre altele, situatia si cerintele economice si sociale din Romania si situatia angajarii fortei de munca an Comunitate. Consiliul de Asociere va face recomandari an acest scop.
ART. 44
In scopul facilitarii restructurarii resurselor de forta de munca, ca urmare a restructurarii economice din Romania, Comunitatea va furniza asistenta tehnica pentru crearea, an Romania, a unui sistem adecvat de asigurari sociale conform art. 89.

CAP. 2
DREPTUL DE STABILIRE

ART. 45
1. Fiecare stat membru va acorda, pentru stabilirea companiilor si cetatenilor romani si pentru operatiunile desfasurate de companiile si cetatenii romani stabiliti pe teritoriul sau, de la intrarea an vigoare a acordului, un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat propriilor companii si cetateni, cu exceptia domeniilor sectoarelor descrise an anexa nr. XVI.
2. Fara a prejudicia prevederile paragrafului 3, Romania va acorda, pentru stabilirea companiilor si cetatenilor din Comunitate si pentru operatiunile desfasurate de companiile si cetatenii din Comunitate, stabiliti pe teritoriul sau, de la intrarea an vigoare a acordului, un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat propriilor companii si cetateni, cu exceptia domeniilor descrise an anexa nr. XVII. Daca legile si reglementarile existente nu acorda un astfel de tratament companiilor si cetatenilor din Comunitate pentru anumite activitati economice an Romania de la intrarea an vigoare a acordului, Romania va amenda legile si reglementarile respective, astfel ancat sa se asigure un astfel de tratament cel mai tirziu la sfarsitul celui de-al cincilea an de la data intrarii an vigoare a acestui acord.
3. Pentru domeniile si aspectele descrise an anexa nr. XVIII, cu exceptia activitatilor bancare cuprinse an Legea nr. 33/1991, Romania va acorda, gradual, cel mai tirziu pana la sfarsitul perioadei de tranzitie mentionate an art. 7, la stabilirea companiilor si cetatenilor din Comunitate, un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat propriilor companii si cetateni. Referitor la activitatile bancare mai sus mentionate, tratamentul national va fi acordat cel mai tirziu pana la sfarsitul celui de-al cincilea an dupa intrarea an vigoare a prezentului acord.
4. Romania nu va adopta, pe durata perioadelor de tranzitie mentionate an paragrafele 2 si 3, noi reglementari sau masuri care sa introduca discriminari cu privire la stabilirea si la operatiunile desfasurate de companii si cetateni din Comunitate pe teritoriul sau, comparativ cu propriile companii si cetateni.
5. Pentru scopurile prezentului acord:
a) stabilire va insemna:
(i) an ceea ce priveste pe cetateni, dreptul de a initia si dezvolta activitati economice ca angajati proprii si de a infiinta si conduce antreprinderi, an special companii, pe care le controleaza efectiv. Situatia de angajat propriu si de antreprindere de afaceri apartinand cetatenilor nu se va extinde la cautarea sau preluarea locurilor de munca pe piata fortei de munca si nu va conferi un drept de acces pe piata fortei de munca a celeilalte parti. Prevederile prezentului capitol nu se aplica celor care nu sant exclusiv angajati proprii;
(ii) an ceea ce priveste companiile, dreptul de a initia si desfasura activitati economice prin anfiintarea si conducerea de filiale, sucursale sau reprezentante;
b) filiala a unei companii va insemna o companie care este efectiv controlata de prima companie;
c) activitati economice vor include an special activitati cu caracter industrial, activitati cu caracter comercial, meserii si activitati ale liberilor profesionisti.
6. Consiliul de Asociere va examina an mod regulat posibilitatea accelerarii acordarii tratamentului national an sectoarele mentionate an anexa nr. XVIII si a includerii domeniilor si aspectelor cuprinse an anexele nr. XVI si XVII an contextul aplicarii prevederilor paragrafelor 1, 2, 3 si 4 ale prezentului articol. Aceste anexe pot fi amendate prin decizia Consiliului de Asociere.
Dupa expirarea perioadelor de tranzitie mentionate la paragrafele 2 si 3, Consiliul de Asociere poate decide, an mod exceptional, la cererea Romaniei si, daca apare necesar, sa prelungeasca durata acelor perioade de tranzitie pentru anumite domenii sau aspecte, pentru o perioada limitata de timp.
7. Independent de prevederile prezentului articol, companiile din Comunitate stabilite pe teritoriul Romaniei vor avea, de la intrarea an vigoare a acordului, dreptul de a achizitiona, folosi, anchiria sau vinde bunuri imobile, iar an ceea ce priveste drepturile de proprietate publica, pamantul si padurile, dreptul de a le anchiria, daca acestea sant direct necesare pentru desfasurarea activitatilor economice pentru care ele au fost anfiintate. Acest drept nu include dreptul de stabilire an scopul comercializarii si intermedierii an domeniul proprietatilor imobiliare si al resurselor naturale.
Romania va acorda aceste drepturi sucursalelor si reprezentantelor anfiintate an Romania de companii din Comunitate, cel mai tirziu pana la sfarsitul primilor cinci ani de la data intrarii an vigoare a prezentului acord.
Romania va acorda aceste drepturi cetatenilor din Comunitate stabiliti an Romania ca persoane angajate proprii, cel mai tirziu pana la sfarsitul perioadei de tranzitie mentionate an art. 7.
ART. 46
1. Sub rezerva prevederilor art. 45, cu exceptia serviciilor financiare descrise an anexa nr. XVIII, fiecare parte poate reglementa stabilirea si operatiunile desfasurate de companii si cetateni pe teritoriul sau, astfel ancat aceste reglementari sa nu constituie o discriminare impotriva companiilor si cetatenilor celeilalte parti an comparatie cu propriile companii si propriii cetateni.
2. Referitor la serviciile financiare descrise an anexa nr. XVIII, prezentul acord nu prejudiciaza dreptul partilor de a adopta masurile necesare pentru desfasurarea politicilor monetare ale partilor sau pentru ratiuni de prudenta cu scopul de a asigura protectia investitiilor, depunatorilor, detinatorilor de titluri si a persoanelor carora li se datoreaza drepturi cu caracter fiduciar sau de a asigura integritatea si stabilitatea sistemului financiar. Aceste masuri nu vor discrimina pe motive de nationalitate companiile si cetatenii celeilalte parti an comparatie cu propriile companii sau propriii cetateni.
ART. 47
Pentru a facilita cetatenilor din Comunitate si din Romania initierea si desfasurarea an mod regulat de activitati profesionale an Romania si, respectiv, an Comunitate, Consiliul de Asociere va examina masurile necesare a fi luate pentru a se asigura recunoasterea reciproca a calificarilor. In acest scop el poate lua toate masurile necesare.
ART. 48
Prevederile art. 46 nu includ aplicarea de catre o parte a regulilor specifice referitoare la stabilirea si operatiunile desfasurate pe teritoriul sau de sucursalele si reprezentantele companiilor celeilalte parti care nu sant anfiintate pe teritoriul primei parti, reguli justificate de diferentele cu caracter legal sau tehnic antre asemenea sucursale si reprezentante, si sucursalele si reprezentantele companiilor anfiintate pe teritoriul sau, sau referitor la serviciile financiare, din ratiuni de prudenta. Diferenta de tratament nu va depasi ceea ce este strict necesar ca rezultat al unor asemenea diferente cu caracter legal sau tehnic, sau referitor la serviciile financiare descrise an anexa nr. XVIII, pentru ratiuni de prudenta.
ART. 49
1. O companie comunitara si, respectiv, o companie romana vor insemna, an sensul prezentului acord, o companie sau o firma anfiintata an concordanta cu legile unui stat membru sau, respectiv, ale Romaniei si avand sediul anregistrat, administratia centrala sau locul principal de afaceri pe teritoriul Comunitatii sau, respectiv, al Romaniei. Totusi, daca compania sau firma anfiintata an concordanta cu legile unui stat membru sau, respectiv, ale Romaniei, au doar sediul anregistrat pe teritoriul Comunitatii sau, respectiv, al Romaniei, operatiunile ei trebuie sa aiba o legatura reala si continua cu economia unui stat membru sau, respectiv, a Romaniei.
2. In privinta transportului maritim international vor fi, de asemenea, beneficiari ai prevederilor prezentului capitol si ale cap. III al acestui titlu, cetatenii sau companiile de transport maritim din statele membre sau, respectiv, din Romania, anfiintate an afara Comunitatii sau, respectiv, a Romaniei si controlate de cetateni dintr-un stat membru sau, respectiv, de cetateni ai Romaniei, daca navele lor sant anregistrate an acel stat membru sau, respectiv, an Romania, an concordanta cu legislatiile lor respective.
3. Cetatean al Comunitatii si, respectiv, al Romaniei, va insemna, pentru scopurile prezentului acord, o persoana fizica, care este cetatean al unuia dintre statele membre sau, respectiv, al Romaniei.
4. Prevederile prezentului acord nu vor prejudicia aplicarea de catre fiecare parte a oricaror masuri necesare sa previna eludarea masurilor sale referitoare la accesul tarilor terte pe piata sa, prin intermediul prevederilor acestui acord.
ART. 50
Pentru scopurile prezentului acord servicii financiare vor insemna acele activitati descrise an anexa nr. XVIII. Consiliul de Asociere poate extinde sau modifica continutul anexei nr. XVIII.
ART. 51
Pe durata primilor cinci ani urmatori datei intrarii an vigoare a prezentului acord, Romania poate introduce masuri derogatorii de la prevederile acestui capitol, an ceea ce priveste stabilirea companiilor si cetatenilor din Comunitate, daca anumite industrii:
- se afla an curs de restructurare sau;
- intimpina dificultati serioase, an special daca aceste dificultati conduc la probleme sociale deosebite an Romania; sau
- se confrunta cu eliminarea de pe piata sau cu o reducere drastica a cotei-parti din segmentul de piata detinut de companiile sau cetatenii romani antr-un anumit sector sau industrie an Romania; sau
- sant industrii noi, an formare an Romania.
Asemenea masuri:
(i) vor inceta sa se aplice cel mai tirziu la doi ani de la expirarea celui de-al cincilea an urmator datei intrarii an vigoare a prezentului acord; si
(ii) vor fi rezonabile si necesare an scopul remedierii situatiei; si
(iii) se vor referi numai la antreprinderile care vor fi anfiintate an Romania dupa intrarea an vigoare a acestor masuri si nu vor crea discriminare cu privire la desfasurarea activitatii companiilor si cetatenilor din Comunitate deja stabiliti an Romania an momentul introducerii respectivelor masuri, an comparatie cu companiile sau cetatenii romani.
Consiliul de Asociere poate decide, an mod exceptional, la cererea Romaniei, si, daca se iveste necesitatea, sa prelungeasca perioada la care se face referire an alin. (i) de mai sus, pentru un anumit sector si pentru o durata limitata de timp, care nu poate depasi perioada de tranzitie mentionata la art. 7.
La elaborarea si aplicarea unor asemenea masuri, Romania va acorda, ori de cate ori este posibil, un tratament preferential companiilor si cetatenilor din Comunitate si, an nici un caz, un tratament mai putin favorabil decat cel acordat companiilor si cetatenilor din oricare tara terta.
Inainte de introducerea acestor masuri, Romania va consulta Consiliul de Asociere si nu le va pune an aplicare decat dupa o luna de la notificarea catre Consiliul de Asociere a masurilor concrete care urmeaza a fi introduse de Romania, cu exceptia cazului an care amenintarea cu un prejudiciu ireparabil cere adoptarea unor masuri urgente, situatie an care Romania va consulta Consiliul de Asociere imediat dupa introducerea lor.
La expirarea celui de-al cincilea an urmator intrarii an vigoare a acordului, Romania poate introduce asemenea masuri numai cu autorizarea Consiliului de Asociere si an conditiile stabilite de acesta.
ART. 52
1. Prevederile prezentului capitol nu se vor aplica serviciilor de transport aerian, serviciilor de transport pe apele interioare si serviciilor de cabotaj de transport maritim.
2. Consiliul de Asociere poate face recomandari pentru ameliorarea dreptului de stabilire si de operare an sectoarele la care se refera paragraful 1.
ART. 53
1. Independent de prevederile cap. I al prezentului titlu, beneficiarii drepturilor de stabilire acordate de Romania si, respectiv, de Comunitate vor fi andreptatiti sa angajeze direct sau prin una dintre filialele lor, an concordanta cu legislatia an vigoare din tara gazda de stabilire, pe teritoriul Romaniei sau, respectiv, al Comunitatii, angajati care sant cetateni ai statelor membre ai Comunitatii si, respectiv, ai Romaniei, cu conditia ca acesti angajati sa fie persoane-cheie asa cum sant ele definite an paragraful 2 al prezentului articol si ca ei sa fie angajati exclusiv de catre astfel de beneficiari sau filialele lor. Permisele de rezidenta si de munca ale acestor persoane vor acoperi numai perioada angajarii respective.
2. Personalul-cheie al beneficiarilor drepturilor de stabilire, denumiti aici organizatii sant:
a) Functionari superiori ai unei organizatii, care conduc direct organizatia si sant supervizati si condusi, an principal, de consiliul de administratie sau actionarii afacerii, incluzind:
- conducerea organizatiei sau a unui departament sau subdivizie a organizatiei;
- supravegherea si controlul activitatii altor persoane de supraveghere, a angajatilor profesionali sau a persoanelor de conducere;
- persoane care au autoritatea personala de a angaja, concedia, recomanda angajarea, concedierea sau alte masuri vizind personalul.
b) Persoane angajate de organizatie care poseda analte sau deosebite:
- calificari pentru un anumit tip de munca sau comert care necesita cunostinte tehnice specifice;
- cunostinte esentiale pentru serviciul organizatiei, echipamentul de cercetare, tehnicile sau managementul.
Acestea pot include dar nu se limiteaza la membri ai profesiunilor acreditate.
Fiecare asemenea angajat trebuie sa fi fost angajat de organizatia respectiva cu cel putin un an anainte de detasarea de catre organizatie.
ART. 54
1. Prevederile acestui capitol vor fi aplicate cu limitele justificate de ratiuni de politica publica, securitate publica sau sanatate publica.
2. Ele nu se vor aplica acelor activitati care, pe teritoriul fiecarei parti, sant an legatura, fie si ocazional, cu exercitarea autoritatii oficiale.
ART. 55
Companiile care sant controlate si exclusiv detinute an comun de companii sau cetateni romani si de companii si cetateni din Comunitate vor fi, de asemenea, beneficiare ale prevederilor prezentului capitol si ale cap. III al acestui titlu.

CAP. 3
FURNIZAREA DE SERVICII INTRE COMUNITATE aI ROMaNIA

ART. 56
1. In conformitate cu prevederile prezentului capitol, partile se obliga sa adopte masurile necesare pentru a permite progresiv furnizarea de servicii de catre companiile si cetatenii din Comunitate sau din Romania, stabiliti pe teritoriul uneia dintre parti, alta decat cea a persoanei pentru care sant destinate serviciile, cu luarea an considerare a dezvoltarii sectoarelor de servicii ale partilor.
2. In pas cu procesul de liberalizare mentionat an paragraful 1 si sub rezerva prevederilor art. 59 paragraful 1, partile vor permite circulatia temporara a persoanelor fizice care furnizeaza servicii sau care sant angajati ai furnizorului de servicii an calitate de persoane-cheie, asa cum au fost ele definite an art. 53 paragraful 2, inclusiv persoane fizice care sant reprezentanti ai companiilor sau cetatenilor din Comunitate sau din Romania si care cauta sa dobindeasca intrare temporara an scopul negocierii vinzarilor de servicii sau antameaza acorduri pentru vanzarea de servicii an numele furnizorului de servicii, an masura an care respectivii reprezentanti nu sant implicati ei ansisi an vinzari directe catre publicul larg sau an furnizarea serviciilor.
3. Consiliul de Asociere va adopta masurile necesare pentru aplicarea progresiva a paragrafului 1 al prezentului articol.
ART. 57
In privinta furnizarii de servicii de transport antre Romania si Comunitate, prevederile art. 56 vor fi anlocuite de urmatoarele:
1. Referitor la transportul maritim, partile se obliga sa aplice efectiv principiul accesului nerestrictionat la piata si trafic, pe o baza comerciala.
a) Prevederile de mai sus nu prejudiciaza drepturile si obligatiile ce decurg din Codul de conduita al Natiunilor Unite privind conferintele de linie, asa cum sant ele aplicate de una sau de alta dintre partile contractante ale prezentului acord. Transportatorii de linie care nu participa la Conferinta vor fi liberi sa opereze an competitie cu cei din conferinta atat timp cat ei adera la principiul concurentei loiale, pe o baza comerciala.
b) Partile afirma angajamentul lor la un climat de competitie libera, ca fiind o trasatura esentiala a comertului cu marfuri an vrac, solide si lichide.
2. In aplicarea principiilor paragrafului 1, partile vor trebui:
a) sa nu introduca clauze de ampartire a ancarcaturii an viitoarele acorduri bilaterale cu tari terte, decat an acele situatii exceptionale cand companiile de transport de linie ale uneia sau alteia dintre partile la prezentul acord nu ar avea alta posibilitate efectiva de a se ocupa de comert spre si dinspre tara terta interesata;
b) sa interzica aranjamentele de ampartire a ancarcaturii an viitoarele acorduri bilaterale referitoare la comertul cu marfuri an vrac, solide si lichide;
c) sa elimine, la intrarea an vigoare a prezentului acord, toate masurile unilaterale, administrative, tehnice si alte obstacole care ar putea avea efecte restrictive sau discriminatorii asupra furnizarii libere de servicii an transportul maritim international.
3. In vederea asigurarii unei dezvoltari coordonate si a unei liberalizari progresive a transportului antre parti, adaptat necesitatilor comerciale reciproce, conditiile accesului reciproc pe piata transportului aerian si a transportului terestru vor fi stabilite prin acorduri speciale de transport, negociate antre parti dupa intrarea an vigoare a prezentului acord.
4. Inaintea ancheierii acordurilor la care se refera pct. 3, partile nu vor adopta nici o masura si nu vor antreprinde nici o actiune mai restrictiva sau discriminatorie an comparatie cu situatia existenta an ziua precedenta intrarii an vigoare a acordului.
5. Pe durata perioadei de tranzitie, Romania va adapta progresiv legislatia sa, inclusiv regulile administrative, tehnice sau de alta natura, la legislatia Comunitatii din domeniul transportului aerian sau terestru, an masura an care aceasta serveste scopurilor de liberalizare, de acces reciproc la pietele partilor si faciliteaza circulatia calatorilor si marfurilor.
6. Pe masura progresului comun an realizarea obiectivelor prezentului capitol, Consiliul de Asociere va examina caile de creare a conditiilor necesare pentru ambunatatirea libertatii de a furniza servicii de transport aerian si terestru.
ART. 58
Prevederile art. 54 se vor aplica prevederilor cuprinse an prezentul capitol.

CAP. 4
PREVEDERI GENERALE

ART. 59
1. In aplicarea titlului IV al prezentului acord, nici o prevedere a acordului nu va impiedica partile sa aplice legile si reglementarile proprii referitoare la intrarea, sederea, munca, conditiile de munca, stabilirea persoanelor fizice si furnizarea de servicii, cu conditia ca, procedand astfel, ele sa nu le aplice de o astfel de maniera ancat sa anuleze sau sa slabeasca beneficiile decurgind, pentru fiecare dintre parti, din conditiile unei prevederi specifice a acordului. Aceasta prevedere nu prejudiciaza aplicarea art. 54.
2. Prevederile cap. II, III si IV ale titlului IV vor fi revazute prin decizia Consiliului de Asociere, an lumina rezultatelor negocierilor privind serviciile care se desfasoara an cadrul Rundei Uruguay si an special an scopul de a se asigura ca, an conformitate cu orice prevedere a prezentului acord, o parte acorda celeilalte parti un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat an baza prevederilor unui viitor acord general privind comertul si serviciile (G.A.T.S.).
3. Excluderea companiilor sau cetatenilor din Comunitate stabiliti an Romania conform prevederilor cap. II al titlului IV, de la acordarea, de catre Romania, de ajutor public an domeniile serviciilor de educatie publica, serviciilor de sanatate sau sociale si ale serviciilor culturale, pe durata perioadei de tranzitie la care se refera art. 7, va trebui sa fie considerata compatibila cu prevederile titlului IV si cu regulile de concurenta stipulate an titlul V.

TITLUL V - PLATI, CAPITAL, CONCURENTA aI ALTE PREVEDERI CU CARACTER ECONOMIC, ARMONIZAREA LEGISLAeIEI

CAP. 1
PLATI CURENTE aI MISCAREA CAPITALULUI

ART. 60
Partile se obliga sa autorizeze, an valuta liber convertibila, orice plata din contul curent al balantei de plati, an masura an care tranzactiile referitoare la plati se refera la circulatia marfurilor, serviciilor sau persoanelor antre parti, care a fost liberalizata an conformitate cu prezentul acord.
ART. 61
1. Cu privire la tranzactiile din contul de capital din balanta de plati, Romania si, respectiv, statele membre vor asigura, de la intrarea an vigoare a acordului, circulatia libera a capitalului legat de investitiile directe facute an companii anfiintate conform legilor an vigoare an tara gazda si de investitiile facute conform prevederilor cap. II din titlul IV, si lichidarea sau repatrierea acestor investitii si a oricarui profit rezultat din acestea.
2. Indiferent de prevederile de mai sus, o astfel de circulatie libera, lichidare si repatriere vor fi asigurate pana la sfarsitul primei etape prezentate an art. 7, pentru toate investitiile legate de stabilirea an Romania a cetatenilor din Comunitate ca persoane care desfasoara activitati proprii, conform cap. II din titlul IV.
3. Fara a prejudicia prevederile paragrafului 1, statele membre, de la intrarea an vigoare a acordului, si Romania, de la sfarsitul celui de-al cincilea an urmator intrarii an vigoare a acordului, nu vor introduce noi restrictii valutare la circulatia de capital si la platile curente aferente antre rezidenti ai Comunitatii si ai Romaniei si nu vor face aranjamentele existente mai restrictive.
4. Partile se vor consulta reciproc an scopul de a facilita circulatia capitalului antre Comunitate si Romania pentru a promova obiectivele prezentului acord.
ART. 62
1. Pe durata primilor cinci ani urmatori datei intrarii an vigoare a prezentului acord, partile vor adopta masuri care sa permita crearea conditiilor necesare pentru aplicarea graduala, an viitor, a regulilor Comunitatii referitoare la libera circulatie a capitalului.
2. Pana la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea an vigoare a acordului, Consiliul de Asociere va examina caile care sa faca posibila aplicarea deplina a regulilor Comunitatii privind circulatia capitalului.
ART. 63
Cu referire la prevederile prezentului capitol si independent de prevederile art. 65, pana la introducerea deplinei convertibilitati a monedei Romaniei an sensul art. VIII al Fondului Monetar International (F.M.I.), Romania poate aplica, an circumstante exceptionale, restrictii de schimb legate de acordarea sau preluarea de credite pe termen scurt sau mediu, cu conditia ca aceste restrictii sa fie impuse Romaniei la acordarea de astfel de credite si sa fie permise an conformitate cu statutul Romaniei an cadrul F.M.I.
Romania va aplica aceste restrictii de o maniera nediscriminatorie. Ele se vor aplica astfel ancat sa perturbe cat mai putin prezentul acord. Romania va informa prompt Consiliul de Asociere asupra introducerii unor astfel de masuri si a oricaror modificari ale acestora.

CAP. 2
CONCURENTA aI ALTE PREVEDERI CU CARACTER ECONOMIC

ART. 64
1. Sant incompatibile cu buna functionare a acordului, an masura an care ele pot afecta comertul antre Romania si Comunitate:
(i) orice acorduri antre antreprinderi, decizii ale asociatiilor de antreprinderi si practicile concertate antre antreprinderi avand ca obiect sau efect prevenirea, restrictionarea sau distorsionarea concurentei;
(ii) abuzul din partea uneia sau mai multor antreprinderi de a avea o pozitie dominanta, pe teritoriul Romaniei sau al Comunitatii, an ansamblu, sau pe o parte substantiala a acestuia;
(iii) orice ajutor public care distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta prin favorizarea anumitor antreprinderi sau a productiei unor anumite marfuri.
2. Orice practica contrara prezentului articol va fi examinata pe baza criteriilor care rezulta din aplicarea regulilor din art. 85, 86 si 92 din Tratatul de instituire a Comunitatii Economice Europene.
3. Consiliul de Asociere va adopta, an termen de trei ani de la intrarea an vigoare a acordului, regulile necesare pentru aplicarea paragrafelor 1 si 2.
4. a) In scopul aplicarii prevederii paragrafului 1 pct. (iii), partile recunosc ca, an perioada primilor cinci ani dupa intrarea an vigoare a acordului, orice ajutor public acordat de Romania va fi evaluat luindu-se an considerare faptul ca Romania va fi considerata o regiune identica cu cele ale Comunitatii descrise an art. 92.3 lit. a) al Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene. Consiliul de Asociere va decide, tinand cont de situatia economica din Romania, daca perioada respectiva va fi extinsa pentru o noua perioada de cinci ani.
b) Fiecare parte va asigura transparenta an domeniul ajutorului public, antre altele, prin raportarea anuala catre cealalta parte a sumei totale si a distribuirii ajutorului acordat si prin furnizarea, la cerere, de informatii referitoare la schemele de ajutor. La cererea uneia dintre parti, va furniza informatii privind anumite cazuri individuale de ajutor public.
5. Referitor la produsele mentionate la cap. II si III ale titlului III: prevederile paragrafului 1 subparagraful (iii) nu se aplica; orice practica contrara paragrafului 1 subparagraful (i) va fi evaluata conform criteriilor stabilite de Comunitate an baza art. 42 si 43 ale Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene si an special a celor stabilite prin Reglementarea Consiliului nr. 26/1962.
6. Daca Romania sau Comunitatea considera ca o anumita practica este incompatibila cu prevederile paragrafului 1 si:
- nu este conforma cu regulile mentionate an paragraful 3, sau
- an absenta unor asemenea reguli si daca asemenea practici cauzeaza sau ameninta sa cauzeze prejudicii serioase intereselor celeilalte parti sau pagube materiale industriei sale nationale, inclusiv industriei serviciilor, ea poate adopta masuri adecvate dupa consultari an cadrul Consiliului de Asociere sau dupa 30 de zile lucratoare de la solicitarea unor astfel de consultari.
In cazul unor practici incompatibile cu paragraful 1 subparagraful (iii) al prezentului articol, asemenea masuri adecvate vor fi adoptate acolo unde se aplica Acordul general pentru tarife vamale si comert, numai an conformitate cu procedurile si an conditiile stipulate de Acordul general pentru tarife vamale si comert si de orice alte instrumente relevante, negociate sub auspiciile sale care sant aplicabile antre parti.
7. Indiferent de orice alte prevederi contrare adoptate an conformitate cu paragraful 3, partile vor schimba informatii luind an considerare limitarile impuse de cerintele pastrarii secretului profesional si de afaceri.
8. Acest articol nu se va aplica produselor care intra sub incidenta Tratatului de instituire a Comunitatii Europene a Carbunelui si Otelului care formeaza obiectul Protocolului nr. 2.
ART. 65
1. Partile se vor stradui sa evite impunerea de masuri restrictive, inclusiv masuri la import pentru scopurile balantei de plati. In situatia introducerii lor, partea care a procedat astfel va prezenta celeilalte parti un calendar al eliminarii acestor masuri.
2. Daca Romania sau unul sau mai multe state membre se afla an serioase dificultati ale balantei de plati sau exista o amenintare iminenta a unei astfel de situatii, Romania sau Comunitatea, dupa caz, pot adopta, an conformitate cu conditiile prevazute an Acordul general pentru tarife vamale si comert, masuri restrictive, inclusiv masuri referitoare la import, care vor avea o durata limitata si care nu vor depasi ceea ce este necesar an vederea remedierii situatiei balantei de plati. Romania sau Comunitatea, dupa caz, vor informa cealalta parte despre aceasta.
3. Orice masuri restrictive nu se vor aplica transferurilor legate de investitii si an special de repatrierea sumelor investite sau reinvestite sau de orice alt fel de venituri care rezulta din acestea.
ART. 66
In privinta antreprinderilor publice si a antreprinderilor carora le-au fost acordate drepturi speciale sau exclusive, Consiliul de Asociere va asigura ca, ancepand cu cel de-al treilea an de la data intrarii an vigoare a acordului, principiile Tratatului de instituire a Comunitatii Economice Europene, andeosebi art. 90 si principiile Documentului final din aprilie 1990 al reuniunii de la Bonn a Conferintei pentru Securitate si Cooperare an Europa (an special prevederile referitoare la libertatea de decizie a antreprenorilor) vor fi aplicate an operarea prezentului acord.
ART. 67
1. Romania va continua sa imbunatateasca protectia drepturilor de proprietate intelectuala, industriala si comerciala, an scopul de a asigura, pana la sfarsitul celui de-al cincilea an de la intrarea an vigoare a acordului, un nivel de protectie similar cu cel existent an Comunitate, inclusiv mijloace comparabile de aplicare a acestor drepturi.
2. In acelasi interval de timp, Romania va solicita sa adere la Conventia de la Munchen privind acordarea patentelor europene din 5 octombrie 1973. Romania va adera, de asemenea, la celelalte conventii multilaterale referitoare la drepturile de proprietate intelectuala, industriala si comerciala (mentionate an paragraful 1 al anexei nr. XIX), la care statele membre sant parti sau pe care statele membre le aplica "de facto".
3. Dupa intrarea an vigoare a prezentului acord, Romania va acorda un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat oricarei tari terte an baza unui acord bilateral.
ART. 68
1. Partile considera ca deschiderea de licitatii pentru contracte publice pe baza principiilor nediscriminatorii si reciprocitatii, andeosebi an contextul G.A.T.T., constituie un obiectiv dezirabil.
2. Companiilor din Romania, asa cum sant ele definite an art. 49 al prezentului acord, li se va permite accesul la procedurile de adjudecare a contractelor an Comunitate an conformitate cu regulile de procedura din Comunitate, acordindu-li-se un tratament nu mai putin favorabil decat cel aplicat companiilor din Comunitate, de la intrarea an vigoare a acordului.
Companiilor din Comunitate, asa cum sant ele definite an art. 49 al prezentului acord, li se va permite accesul la procedurile de adjudecare a contractelor publice, an Romania, sub un tratament nu mai putin favorabil decat cel aplicat companiilor din Romania, cel mai tirziu pana la sfarsitul perioadei de tranzitie prevazute an art. 7.
Companiile din Comunitate stabilite an Romania an conformitate cu prevederile cap. II al titlului IV, sub forma filialelor, asa cum sant ele descrise an art. 45 si an art. 55, vor avea acces, de la data intrarii an vigoare a prezentului acord, la procedurile de adjudecare a contractelor sub un tratament nu mai putin favorabil decat cel acordat companiilor din Romania. Companiilor din Comunitate stabilite an Romania sub forma sucursalelor sau reprezentantelor, asa cum sant ele descrise an art. 45, li se va acorda un asemenea tratament, cel mai tirziu la sfarsitul perioadei de tranzitie prevazute an art. 7.
Consiliul de Asociere va examina periodic posibilitatea ca Romania sa introduca accesul la procedurile de adjudecare an Romania pentru toate companiile din Comunitate, anainte de sfarsitul perioadei de tranzitie.
3. Referitor la dreptul de stabilire, operatiuni, furnizare de servicii antre Romania si Comunitate, ca si la angajarea si circulatia fortei de munca legate de andeplinirea contractelor publice, vor fi aplicabile prevederile art. 38-59.

CAP. 3
ARMONIZAREA LEGISLAeIEI

ART. 69
Partile recunosc ca o conditie importanta a integrarii economice a Romaniei an Comunitate este armonizarea legislatiei prezente si viitoare a Romaniei cu cea a Comunitatii. Romania se va stradui sa asigure ca legislatia sa sa devina, gradual, compatibila cu cea a Comunitatii.
ART. 70
Armonizarea legislatiei se va extinde an special an urmatoarele domenii: legea vamala, legea societatilor, legea bancara, conturile si taxele societatilor, proprietatea intelectuala, protectia fortei de munca si a locurilor de munca, securitatea sociala, serviciile financiare, regulile de concurenta, protectia sanatatii si vietii oamenilor, animalelor si plantelor, protectia consumatorilor, impozitarea indirecta, standardele si normele tehnice, legile si reglementarile an domeniul nuclear, transport si mediu.
ART. 71
Comunitatea va furniza Romaniei asistenta tehnica pentru aplicarea acestor masuri, care poate include, printre altele:
- schimb de experti;
- furnizarea ultimelor informatii, andeosebi asupra legislatiei relevante;
- organizarea de seminarii;
- activitati de formare;
- ajutor pentru traducerea legislatiei din Comunitate, an sectoarele relevante.

TITLUL VI - COOPERAREA ECONOMICA

ART. 72
1. Comunitatea si Romania vor stabili relatii de cooperare economica menite sa contribuie la dezvoltarea Romaniei si la cresterea potentialului sau. O astfel de cooperare va antari legaturile economice existente, pe cea mai larga baza posibila, an beneficiul ambelor parti.
2. Politicile si celelalte masuri vor fi destinate sa produca dezvoltarea economica si sociala a Romaniei si se vor ghida dupa principiul dezvoltarii durabile. Aceste politici trebuie sa cuprinda, de la anceput, totalitatea considerentelor de mediu si sa fie corelate cu cerintele unei dezvoltari sociale armonioase.
3. In acest scop, cooperarea trebuie sa se concentreze, an special, asupra politicilor si masurilor legate de industrie, inclusiv de sectorul minier, investitii, agricultura, energie, transport, dezvoltare regionala si turism.
4. Se va acorda o atentie speciala masurilor capabile sa stimuleze cooperarea dintre tarile Europei Centrale si de Est, an scopul unei dezvoltari armonioase an zona.
ART. 73
Cooperarea industriala
1. Cooperarea va fi menita sa promoveze, an special, urmatoarele:
- cooperarea industriala antre agentii economici ai ambelor parti, avand ca principal obiectiv antarirea sectorului privat;
- participarea Comunitatii la eforturile Romaniei de modernizare si restructurare a industriei sale, atat an sectorul public cat si an cel privat, ceea ce va face efectiva tranzitia de la sistemul centralizarii planificate la economia de piata, an conditii care sa asigure protejarea mediului anconjurator;
- restructurarea unor sectoare specifice;
- anfiintarea de noi antreprinderi an zone care ofera potential de crestere;
- transferul de tehnologie si know-how.
2. Initiativele de cooperare industriala vor lua an considerare prioritatile stabilite de Romania. Initiativele trebuie sa urmareasca, an special, crearea unui cadru propice pentru antreprinderi, ambunatatirea know-how-ului an domeniul managementului si promovarea transparentei an privinta pietelor si a conditiilor pentru antreprinderi si vor cuprinde asistenta tehnica, atunci cand este cazul.
ART. 74
Promovarea si protectia investitiilor
1. Cooperarea va fi menita sa creeze un climat favorabil pentru investitiile particulare, atat din tara cat si din strainatate, ceea ce este esential pentru reconstructia economica si industriala an Romania.
2. Obiectivele speciale ale cooperarii vor fi:
- pentru Romania, stabilirea si ambunatatirea cadrului legal care favorizeaza si protejeaza investitiile;
- ancheierea de catre Romania si statele membre, de acorduri de promovare si protejare a investitiilor;
- punerea an aplicare a unor aranjamente propice transferului de capital;
- crearea unei mai bune protectii a investitiilor;
- continuarea abrogarii actelor normative invechite si ambunatatirea infrastructurii economice;
- schimbul de informatii asupra oportunitatilor de investitii sub forma de targuri comerciale, expozitii, saptamini comerciale si al altor asemenea actiuni.
ART. 75
Standardele agroindustriale si aprecierea conformitatii
1. Partile vor coopera an scopul de a reduce diferentele an domeniul procedurilor privind standardizarea si aprecierea conformitatii.
2. In acest scop, cooperarea va urmari:
- promovarea alinierii Romaniei la reglementarile tehnice comunitare si la standardele europene privind calitatea produselor alimentare de origine industriala si agricola;
- promovarea utilizarii reglementarilor tehnice comunitare, a standardelor europene si a procedurilor de apreciere a conformitatii;
- ancheierea, atunci cand este cazul, de acorduri privind recunoasterea reciproca an aceste domenii;
- ancurajarea participarii active si regulate a Romaniei la lucrarile organizatiilor specializate (C.E.N., C.E.N.E.L.E.C., E.T.S.I., E.O.T.C.).
3. Comunitatea va acorda asistenta tehnica Romaniei, dupa caz.
ART. 76
Cooperarea an stiinta si tehnologie
1. Partile vor promova cooperarea an activitati de cercetare si dezvoltare tehnologica. Ele vor acorda o atentie speciala urmatoarelor:
- schimbului de informatii stiintifice si tehnice, inclusiv informatii privind politicile si activitatile stiintifice si tehnologice ale fiecareia dintre parti;
- organizarii de reuniuni stiintifice comune (seminarii si ateliere);
- activitatilor comune de cercetare si dezvoltare menite sa incurajeze progresul stiintific si transferul de tehnologie si know-how;
- activitatilor de pregatire profesionala si programe de mobilitate pentru cercetatorii si specialistii ambelor parti;
- dezvoltarii unei atmosfere propice cercetarii si aplicarii de tehnologii noi si protectiei corespunzatoare a proprietatii intelectuale asupra rezultatelor cercetarii;
- participarii Romaniei la programele comunitare an conformitate cu paragraful 3. Va fi acordata asistenta tehnica, dupa caz.
2. Consiliul de Asociere va stabili procedurile adecvate pentru dezvoltarea cooperarii.
3. Cooperarea an cadrul programului comunitar an domeniul cercetarii si al dezvoltarii tehnologice va fi pusa an practica pe baza unor aranjamente specifice care urmeaza a fi negociate si ancheiate conform procedurilor legale ale fiecareia dintre parti.
ART. 77
Invatamant si pregatire profesionala
1. Partile vor coopera, an scopul de a ridica nivelul general de educatie si calificare profesionala an Romania, atat an sectorul public cat si an cel privat, luind an considerare prioritatile Romaniei. Cadrul institutional si planurile de cooperare urmeaza a fi stabilite (ancepand cu Fundatia Europeana pentru Pregatire Profesionala, atunci cand aceasta va fi anfiintata, si programul TEMPUS). Participarea Romaniei la alte programe comunitare ar putea fi luata, de asemenea, an considerare an acest context.
2. Cooperarea se va concentra, an special, asupra urmatoarelor domenii:
- reforma sistemului de anvatamant si pregatire profesionala an Romania;
- pregatirea initiala, pregatirea la locul de munca si recalificarea, inclusiv a directorilor si a functionarilor superiori civili, atat an sectorul public cat si an cel privat, an special an domenii prioritare, care urmeaza a fi stabilite;
- cooperarea antre universitati, cooperarea antre universitati si firme si mobilitatea pentru profesori, studenti, administratori si tineret;
- promovarea predarii an domeniul studiilor europene, an cadrul unor institutii adecvate;
- recunoasterea reciproca a perioadelor de studii si a diplomelor;
- predarea limbilor comunitare;
- pregatirea translatorilor si interpretilor si promovarea utilizarii normelor lingvistice si a terminologiei comunitare si dezvoltarea unei infrastructuri corespunzatoare pentru traducerea din limba romana an limbile comunitare;
- dezvoltarea anvatamantului de la distanta si a noilor tehnologii de pregatire;
- acordarea de burse de studii;
- asigurarea materialelor si echipamentelor pentru pregatire.
Pentru a promova integrarea Romaniei la nivelul institutiilor comunitare de anvatamant si cercetare, asa cum se prevede an art. 76, Comunitatea va lua masurile corespunzatoare pentru a facilita cooperarea Romaniei cu institutiile europene pertinente. Aceasta poate cuprinde participarea Romaniei la activitatile acestor institutii, precum si anfiintarea de filiale ale acestora an Romania. Obiectivele institutiilor mentionate mai sus trebuie sa se concentreze asupra pregatirii profesorilor, specialistilor si functionarilor publici care urmeaza a fi implicati an procesul de integrare si cooperare europeana cu institutiile comunitare.
ART. 78
Agricultura si sectorul agroindustrial
1. Cooperarea an acest domeniu va avea drept scop modernizarea, restructurarea si privatizarea agriculturii si sectorului agroindustrial din Romania. Se vor depune eforturi mai ales pentru:
- dezvoltarea fermelor particulare, a canalelor de distribuire, a metodelor de depozitare, a marketingului si managementului etc.;
- modernizarea infrastructurii rurale (transport, aprovizionarea cu apa, telecomunicatii);
- ambunatatirea planificarii utilizarii terenului agricol, inclusiv planificarea urbana si an constructii;
- ambunatatirea productivitatii, calitatii si eficientei prin utilizarea unor metode si produse adecvate;
- asigurarea pregatirii si andrumarii an utilizarea metodelor de productie antipoluante;
- promovarea complementaritatii an agricultura;
- promovarea schimbului de know-how, an special antre sectoarele particulare din cadrul Comunitatii si Romaniei;
- dezvoltarea si modernizarea firmelor de prelucrare si a tehnicilor lor de marketing;
- dezvoltarea cooperarii an domeniul sanatatii animalelor, al sanatatii produselor alimentare agricole (inclusiv ionizarea), al sanatatii plantelor, an scopul de a se realiza armonizarea graduala cu standardele comunitare, prin asistenta an domeniul pregatirii cadrelor si al organizarii controlului;
- stabilirea si promovarea cooperarii efective an privinta sistemelor informationale an agricultura;
- dezvoltarea si promovarea cooperarii efective an privinta sistemelor de asigurare a calitatii, compatibile cu modelele comunitare;
- schimbul de informatii an privinta politicii agricole si legislatiei;
- acordarea de asistenta tehnica si transferul de know-how catre Romania an privinta sistemului de aprovizionare cu lapte a scolilor.
2. Pentru alte scopuri, Comunitatea va acorda asistenta tehnica, dupa cum va fi cazul.
ART. 79
Energia
1. In contextul principiilor economiei de piata si al Cartei Europene a Energiei, partile vor coopera pentru dezvoltarea integrarii treptate a pietelor energiei an Europa.
2. Cooperarea va include, printre altele, asistenta tehnica, atunci cand este cazul, an urmatoarele domenii:
- formularea si planificarea politicii energetice;
- managementul si pregatirea profesionala pentru sectorul energetic;
- promovarea economisirii energiei si a eficientei energetice;
- dezvoltarea resurselor de energie;
- ambunatatirea distributiei, precum si ambunatatirea si diversificarea aprovizionarii;
- impactul ecologic al productiei si consumului de energie;
- sectorul energiei nucleare;
- deschiderea antr-o mai mare masura a pietei energiei, inclusiv facilitarea tranzitului de gaz si electricitate;
- sectoarele de electricitate si gaz, inclusiv analizarea posibilitatii de interconectare a retelelor de aprovizionare;
- modernizarea infrastructurilor energetice;
- formularea conditiilor-cadru pentru cooperarea dintre antreprinderile din acest sector, ceea ce ar putea cuprinde ancurajarea societatilor mixte;
- transferul de tehnologie si know-how, care poate cuprinde, daca este cazul, promovarea si comercializarea de tehnologii energetice eficiente.
ART. 80
Cooperare an sectorul nuclear
1. Scopul cooperarii este asigurarea unei utilizari an conditii de securitate a energiei nucleare.
2. Cooperarea va acoperi, an principal, urmatoarele subiecte:
- masuri industriale pentru siguranta an functionare a centralelor nucleare romanesti;
- perfectionarea profesionala a personalului de conducere si a altor categorii de personal care lucreaza cu instalatiile nucleare;
- perfectionarea legilor si reglementarilor romane privind securitatea nucleara si antarirea rolului autoritatilor de supraveghere si cresterea resurselor lor;
- securitatea nucleara, pregatirea si conducerea an situatii de urgenta nucleara;
- protectia impotriva radiatiilor, inclusiv controlul radiatiilor din mediul anconjurator;
- probleme legate de ciclul combustibilului si securitatea materialelor nucleare;
- gospodarirea deseurilor radioactive;
- retragerea autorizatiei si demontarea instalatiilor nucleare;
- decontaminarea.
3. Cooperarea va cuprinde schimbul de informatii si experienta si activitati de cercetare-dezvoltare an conformitate cu art. 76.
ART. 81
Mediul anconjurator
1. Partile vor dezvolta si antari cooperarea an domeniul mediului anconjurator si al sanatatii oamenilor, pe care ele o considera a fi o prioritate.
2. Cooperarea va avea drept scop combaterea deteriorarii mediului anconjurator si an special:
- controlul efectiv al nivelurilor de poluare; sistemul de informatii privind starea mediului anconjurator;
- combaterea locala, regionala si transfrontiera a poluarii aerului si a apei;
- restaurarea ecologica;
- productia si utilizarea de energie an mod durabil, eficient si efectiv din punct de vedere al mediului anconjurator; securitatea uzinelor industriale;
- clasificarea si manipularea an conditii de siguranta a produselor chimice;
- calitatea apei, an special a apelor care traverseaza frontiera (Dunarea, Marea Neagra);
- reducerea cantitatii de deseuri, reciclarea si eliminarea lor an conditii de siguranta, aplicarea Conventiei de la Basel;
- impactul ecologic al agriculturii, eroziunii solului si al poluarii chimice;
- protejarea padurilor;
- conservarea biodiversitatii;
- planificarea utilizarii pamantului, inclusiv planificarea urbana si an constructii;
- utilizarea instrumentelor economice si fiscale;
- schimbarea climatului global;
- instruirea si atentionarea an privinta problemelor mediului.
3. Cooperarea se va desfasura, an special, prin:
- schimbul de informatii si de experti, inclusiv informatii si experti an domeniul transferului de tehnologii curate si al utilizarii sigure si sanatoase, din punct de vedere al mediului, a biotehnologiilor;
- programe de pregatire profesionala;
- activitati comune de cercetare;
- armonizarea legilor (standarde comunitare);
- cooperarea la nivel regional (inclusiv cooperarea an cadrul Agentiei Europene a Mediului cand va fi creata de Comunitate) si la nivel international;
- dezvoltarea de strategii, an special an legatura cu problemele globale si de clima;
- studii privind impactul ecologic.
ART. 82
Gospodarirea apelor
Partile vor dezvolta cooperarea an diverse domenii privind gospodarirea apelor, an special an ceea ce priveste:
- utilizarea cu grija fata de mediu a apei cursurilor transfrontiera si a raurilor si lacurilor care traverseaza frontierele;
- armonizarea reglementarilor privind gospodarirea apelor si mijloacele de reglementare tehnica a apei (directive, limite, standarde, normative, logistica);
- modernizarea cercetarii si dezvoltarii (R and D) si a bazei stiintifice a gospodaririi apelor.
ART. 83
Transportul
1. Partile vor dezvolta si antari cooperarea dintre ele, astfel ancat sa dea posibilitatea Romaniei sa:
- restructureze si sa modernizeze transportul;
- imbunatateasca circulatia pasagerilor si a marfurilor si accesul la piata transporturilor, prin anlaturarea obstacolelor administrative, tehnice si de alta natura;
- faciliteze tranzitul comunitar prin Romania, pe cai rutiere, feroviare, pe cai navigabile interioare si transportul combinat;
- realizeze functionarea unor standarde comparabile cu cele comunitare.
2. Cooperarea va cuprinde an special, urmatoarele:
- programe de pregatire economica, juridica si tehnica;
- furnizarea de asistenta tehnica, consultanta si schimbul de informatii;
- furnizarea mijloacelor de dezvoltare a infrastructurii de transport an Romania.
3. Cooperarea va cuprinde urmatoarele domenii prioritare:
- constructia si modernizarea transportului rutier, inclusiv usurarea treptata a conditiilor de tranzit;
- administrarea cailor ferate si a aeroporturilor, inclusiv cooperarea dintre autoritatile nationale corespunzatoare;
- modernizarea principalelor rute de interes comun si a legaturilor transeuropene, a infrastructurii rutiere, a celei de navigatie interioara, feroviare, portuare si aeroportuare;
- planificarea utilizarii terenului, inclusiv planificarea urbana si a constructiilor legate de transporturi;
- modernizarea echipamentului tehnic pentru a corespunde standardelor comunitare, an special, an domeniile transportului rutier si feroviar, al transportului multimodal si al transbordarii;
- elaborarea unor politici consecvente an domeniul transporturilor, compatibile cu cele aplicate an Comunitate;
- promovarea programelor comune tehnologice si de cercetare, an conformitate cu art. 76.
ART. 84
Telecomunicatii, servicii postale si transmisiuni
1. Partile vor extinde si antari cooperarea an acest domeniu si, an acest scop, vor initia, cu prioritate, urmatoarele actiuni:
- schimbul de informatii an privinta politicilor din domeniul telecomunicatiilor, serviciilor postale si transmisiunilor;
- schimbul de informatii tehnice si de alta natura si organizarea de seminarii, ateliere si conferinte pentru expertii ambelor parti;
- efectuarea de actiuni de pregatire profesionala si de andrumare;
- efectuarea de transferuri de tehnologie;
- crearea de organisme adecvate pentru ambele parti care sa elaboreze proiecte comune;
- promovarea standardelor europene, a sistemelor de certificare si a abordarii reglementarilor;
- promovarea noilor facilitati an domeniul comunicatiilor serviciilor si instalatiilor, an special a acelora cu aplicabilitate comerciala.
2. Aceste activitati se vor concentra asupra urmatoarelor domenii prioritare:
- modernizarea retelei de telecomunicatii din Romania si integrarea sa an retelele europene si mondiale;
- cooperarea an cadrul structurilor europene de standardizare;
- integrarea an sistemul transeuropean; aspectele juridice si de reglementare an domeniul telecomunicatiilor;
- administrarea telecomunicatiilor si a serviciilor postale si de transmisiuni an noul climat economic; structuri organizatorice, strategii si planificare, principii privind achizitiile;
- planificarea utilizarii terenului, inclusiv planificarea urbana si an constructii;
- modernizarea serviciilor postale si de transmisiuni ale Romaniei, inclusiv aspectele juridice si de reglementare.
ART. 85
Servicii bancare, de asigurari si alte servicii financiare si cooperarea an domeniul expertizei
1. Partile vor coopera cu scopul de a stabili si dezvolta un cadru propice pentru ancurajarea sectoarelor de servicii bancare, de asigurari si financiare an Romania.
a) Cooperarea se va concentra asupra:
- adoptarii unui sistem contabil cu standardele europene;
- intaririi si restructurarii sistemului bancar si financiar;
- ambunatatirii dirijarii si reglementarii serviciilor bancare si financiare;
- pregatirii glosarelor de tehnologii;
- schimbului de informatii privind legile an vigoare sau an curs de pregatire.
b) In acest scop, cooperarea va cuprinde prevederi legate de asistenta tehnica si pregatirea profesionala.
2. Partile vor coopera cu scopul de a dezvolta an Romania sisteme eficiente de expertiza, bazate pe metode si proceduri comunitare standard.
ART. 86
Politica monetara
La cererea autoritatilor romane, Comunitatea va acorda asistenta tehnica menita sa sprijine eforturile Romaniei de a introduce convertibilitatea deplina a leului si armonizarea treptata a politicilor sale cu cele ale Sistemului Monetar European. Aceasta va cuprinde schimbul de informatii privind principiile si modul de functionare a Sistemului Monetar European.
ART. 87
Spalarea banilor
1. Partile vor crea cadrul cooperarii menite sa previna utilizarea sistemelor lor financiare an scopul spalarii cistigurilor provenite din activitati criminale an general si din traficul de droguri an special.
2. Cooperarea an acest domeniu va cuprinde asistenta administrativa si tehnica menita sa stabileasca standardele adecvate impotriva spalarii banilor, echivalente cu cele adoptate de catre Comunitate si de catre forurile internationale an acest domeniu, inclusiv de catre Forta de Actiune an Scopuri Financiare (FATF).
ART. 88
Dezvoltarea regionala
1. Partile vor antari cooperarea dintre ele an domeniul dezvoltarii regionale si al planificarii utilizarii terenului.
2. In acest scop, pot fi antreprinse oricare dintre urmatoarele masuri:
- schimbul de informatii de catre autoritatile nationale, regionale sau locale privind politica regionala si de planificare a utilizarii terenului si, daca este cazul, acordarea de asistenta Romaniei pentru formularea unei asemenea politici;
- actiuni comune antreprinse de catre autoritatile regionale si locale an domeniul dezvoltarii economice;
- schimbul de vizite pentru explorarea posibilitatilor de cooperare si asistenta;
- schimbul de functionari civili sau experti;
- acordarea de asistenta tehnica, cu accent special pe dezvoltarea zonelor dezavantajate;
- stabilirea de programe pentru schimbul de informatii si experienta, prin metode care cuprind si seminariile.
ART. 89
Cooperarea an domeniul social
1. In privinta sanatatii si sigurantei, partile vor dezvolta cooperarea dintre ele cu scopul de a ambunatati nivelul de protectie a sanatatii si securitatii muncitorilor, luind ca punct de referinta nivelul de protectie existent an Comunitate.
Cooperarea va cuprinde, an special, urmatoarele:
- acordarea de asistenta tehnica;
- schimburi de experti;
- cooperarea dintre firme;
- operatiuni de informare si pregatire profesionala;
- cooperarea an domeniul sanatatii publice.
2. In ceea ce priveste ocuparea locurilor de munca, cooperarea dintre parti se va concentra, mai ales, asupra:
- organizarii pietei muncii;
- modernizarii serviciilor de plasare si de andrumare a carierei;
- planificarii si aplicarii programelor de restructurare regionala;
- incurajarii crearii de locuri de munca pe plan local.
Cooperarea an aceste domenii va ambraca forma studiilor, furnizarii de servicii de catre experti si a informarii si pregatirii profesionale.
3. In privinta securitatii sociale, cooperarea dintre parti va incerca sa adapteze sistemul romanesc de securitate sociala la noua situatie economica si sociala, an primul rind, prin furnizarea de servicii de catre experti, de informatii si pregatire profesionala.
ART. 90
Turismul
Partile vor intensifica si dezvolta cooperarea dintre ele, care va cuprinde:
- facilitarea comertului turistic si ancurajarea schimburilor turistice antre tineri;
- sporirea fluxului de informatii prin reteaua internationala, bazele de date etc.;
- transferul de know-how prin pregatire profesionala, schimburi si seminarii;
- studierea oportunitatilor pentru operatiuni comune (proiecte peste frontiera, infratiri de orase etc.);
- participarea Romaniei la organizatii turistice europene corespunzatoare;
- armonizarea sistemelor statistice si a regulilor privind turismul;
- schimbul de stiri si asigurarea unor schimburi corespunzatoare de informatii privind problemele majore de interes comun, care afecteaza sectorul turistic;
- asistenta tehnica pentru dezvoltarea comerciala a infrastructurii de sprijinire a sectorului turistic.
ART. 91
Intreprinderile mici si mijlocii
1. Partile vor urmari dezvoltarea si antarirea antreprinderilor mici si mijlocii si cooperarea dintre acest gen de antreprinderi din Romania si din Comunitate.
2. Ele vor incuraja schimbul de informatii si know-how an urmatoarele domenii:
- crearea conditiilor de ordin juridic, administrativ, tehnic, fiscal si financiar, necesare pentru anfiintarea si extinderea antreprinderilor mici si mijlocii si pentru cooperarea peste frontiera;
- acordarea de servicii specializate solicitate de catre antreprinderile mici si mijlocii (pregatirea personalului de conducere, contabilitate, marketing, controlul calitatii etc.) si antarirea agentilor care acorda asemenea servicii;
- stabilirea unor legaturi adecvate cu agentii comunitari an vederea ambunatatirii fluxului de informatii catre antreprinderile mici si mijlocii si promovarea cooperarii peste frontiere (de exemplu: Reteaua de Cooperare si Afaceri (BC-NET), Centrele Euro-Info, conferinte etc.).
3. Cooperarea va cuprinde acordarea de asistenta tehnica, an special pentru stabilirea unui sprijin institutional adecvat pentru antreprinderile mici si mijlocii, la nivel national si regional, an domeniul serviciilor financiare, educationale, de andrumare, tehnologice si de marketing.
ART. 92
Informatii si comunicatii
Romania si Comunitatea vor lua masurile adecvate pentru stimularea unui schimb reciproc efectiv de informatii. Se va acorda prioritate programelor menite sa puna la dispozitia publicului larg informatiile de baza privind Comunitatea, si cercurile de specialisti din Romania, informatii mai specializate inclusiv, cand este posibil, accesul la bazele de date comunitare.
ART. 93
Protectia consumatorului
1. Partile vor coopera an vederea realizarii compatibilitatii depline dintre sistemele de protectie a consumatorului din Romania si din Comunitate.
2. In acest scop, cooperarea va cuprinde, an limita posibilitatilor existente:
- schimbul de informatii si de experti;
- accesul la bazele de date comunitare;
- actiuni de pregatire profesionala si asistenta tehnica.
ART. 94
Vama
1. Scopul cooperarii va fi garantarea concordantei cu toate prevederile programate spre adoptare an legatura cu comertul si comertul loial si realizarea armonizarii sistemului vamal al Romaniei cu cel comunitar, ajutind astfel usurarea pasilor spre liberalizarea prevazuta an acest acord.
2. Cooperarea va cuprinde, an special, urmatoarele:
- schimbul de informatii;
- introducerea unui document administrativ unic si a Nomenclaturii combinate;
- interconectarea dintre sistemele de tranzit ale Romaniei si ale Comunitatii;
- simplificarea controlului si a formalitatilor legate de transportul de marfuri;
- organizarea de seminarii si plasamente pentru cursanti.
Dupa caz, se va acorda asistenta tehnica.
3. Fara a prejudicia cooperarea viitoare prevazuta an acest acord si, an special, an art. 97, asistenta reciproca dintre autoritatile administrative an problemele vamale ale partilor se va desfasura an conformitate cu prevederile Protocolului nr. 6.
ART. 95
Cooperarea statistica
1. Cooperarea an acest domeniu va avea drept scop dezvoltarea unui sistem statistic eficient, capabil sa asigure, an mod rapid si la timp, date statistice demne de ancredere, necesare pentru a sprijini si indruma procesul de reforma economica si a contribui la dezvoltarea antreprinderilor private an Romania.
2. Partile vor coopera, an special, pentru:
- antarirea aparatului statistic an Romania;
- realizarea armonizarii cu metodele, standardele si clasificarile internationale (si an special comunitare);
- punerea la dispozitie a datelor necesare mentinerii si andrumarii reformei economice si sociale;
- punerea la dispozitia agentilor economici din sectorul particular a unor date macro- si microeconomice corespunzatoare;
- garantarea confidentialitatii datelor;
- schimbul de informatii statistice;
- crearea bazelor de date.
3. Se va acorda asistenta tehnica de catre Comunitate an mod adecvat.
ART. 96
Probleme economice
1. Romania si Comunitatea vor facilita procesul de reforma economica si integrare, cooperind an vederea ambunatatirii antelegerii aspectelor fundamentale ale economiilor lor respective si a crearii si aplicarii politicii economice an economiile de piata.
2. Pentru aceste scopuri, Romania si Comunitatea vor:
- schimba informatii asupra realizarilor si perspectivelor macroeconomice si asupra strategiilor de dezvoltare;
- analiza an comun problemele economice de interes reciproc, inclusiv crearea cadrului politicii economice si a instrumentelor pentru implementarea acesteia;
- incuraja cooperarea largita dintre economistii si personalul de conducere din Romania si din Comunitate, prin Programul de actiune pentru cooperarea an domeniul economic (ACE), an vederea accelerarii transferului de know-how pentru a schita politicile economice si pentru a asigura larga raspindire a rezultatelor cercetarii legate de politica.
ART. 97
Drogurile
1. Cooperarea este menita, an special, sa sporeasca eficienta politicilor si masurilor adoptate impotriva aprovizionarii si traficului ilicit de narcotice si de substante psihotrope si sa reduca abuzul de aceste produse.
2. Partile vor conveni asupra metodelor de cooperare necesare pentru atingerea acestor obiective, inclusiv a modalitatilor de aplicare a actiunilor comune. Actiunile lor vor fi bazate pe consultari si coordonare strinsa asupra obiectivelor si politicilor de masuri an domeniile vizate an paragraful 1.
3. Cooperarea dintre parti va cuprinde asistenta tehnica si administrativa, care ar putea viza, an special urmatoarele domenii:
- elaborarea si implementarea legislatiei nationale;
- crearea de institutii si centre de informare si de centre sociale si de sanatate;
- pregatirea personalului si cercetare;
- prevenirea deturnarii substantelor precursoare si a altor substante chimice utilizate an scopul producerii ilicite a medicamentelor sau a substantelor psihotrope.
Cooperarea an acest domeniu va cuprinde asistenta administrativa si tehnica an scopul stabilirii unor standarde adecvate impotriva utilizarii gresite a produselor an cauza, echivalente cu cele adoptate de catre Comunitate si alte organisme internationale pertinente, an special Forta de Actiune an Scop Chimic (C.A.T.F.).
Partile pot conveni asupra includerii si a altor domenii.
ART. 98
Administratia publica
Partile vor promova cooperarea dintre autoritatile administratiei publice, inclusiv initierea an programe de schimb, an vederea ambunatatirii cunoasterii reciproce a structurilor si functionarii sistemelor lor respective.

TITLUL VII - COOPERAREA CULTURALA

ART. 99
1. Luind an considerare Declaratia Solemna privind Uniunea Europeana, partile se obliga sa promoveze, incurajeze si faciliteze cooperarea culturala. Dupa caz, programele comunitare de cooperare culturala sau cele ale unuia sau mai multor state membre pot fi extinse Romaniei si pot fi antreprinse si alte activitati de interes pentru ambele parti.
Aceasta cooperare poate acoperi mai ales:
- schimbul necomercial de opere de arta si artisti;
- traduceri literare;
- conservarea si restaurarea monumentelor si asezarilor (mostenire arhitectonica si culturala);
- pregatirea celor care se ocupa cu problemele culturale;
- organizarea de evenimente culturale de orientare europeana;
- raspindirea realizarilor culturale deosebite, inclusiv pregatirea specialistilor romani an acest domeniu.
2. Partile vor coopera an promovarea industriei audiovizualului an Europa. Sectorul audiovizualului an Romania ar putea participa mai ales la activitati organizate de Comunitate an cadrul programului MEDIA conform procedurilor stabilite de catre organismele ansarcinate cu conducerea fiecarei activitati si an conformitate cu prevederile Hotararii Consiliului Comunitatilor Europene din 21 decembrie 1990, care stabilesc programul. Comunitatea va incuraja participarea sectorului audiovizualului din Romania la programele EUREKA corespunzatoare.
Partile asi vor coordona si, dupa caz, armoniza politicile lor referitoare la reglementarile an domeniul transmisiunilor peste frontiere, al normelor tehnice privind audiovizualul si al promovarii tehnologiei audiovizuale europene.
Cooperarea ar putea cuprinde, printre altele, schimbul de programe, burse si facilitati pentru pregatirea ziaristilor si a altor profesionisti an domeniul mass-media.

TITLUL VIII - COOPERAREA FINANCIARA

ART. 100
In vederea realizarii obiectivelor acestui acord si an conformitate cu art. 101, 102, 104 si 105, fara a prejudicia art. 103, Romania va beneficia de asistenta financiara temporara din partea Comunitatii, sub forma de donatii si amprumuturi, inclusiv amprumuturi de la Banca Europeana de Investitii, conform prevederilor art. 18 al Statutului Bancii, pentru accelerarea transformarii economice a Romaniei si pentru a ajuta Romania sa faca fata consecintelor economice si sociale ale reajustarii structurale.
ART. 101
Aceasta asistenta financiara va fi acoperita:
- fie an cadrul operatiunii PHARE prevazuta an Reglementarea Consiliului C.E.E. nr. 3906/1989, asa cum a fost modificata, pe baza multianuala sau antr-un nou cadru financiar multianual stabilit de catre Comunitate an urma consultarilor cu Romania si tinand seama de considerentele prezentate an art. 104 si 105 ale acestui acord;
- prin amprumuturile acordate de catre Banca Europeana de Investitii pana la data expirarii valabilitatii acestora; urmare consultarilor cu Romania, Comunitatea va fixa o suma maxima si o perioada de valabilitate a amprumuturilor acordate Romaniei de Banca Europeana de Investitii pentru anii urmatori.
ART. 102
Obiectivele si domeniile de asistenta financiara comunitara vor fi stabilite antr-un program indicativ care urmeaza a fi convenit antre cele doua parti. Partile vor informa Consiliul de Asociere.
ART. 103
1. In caz de necesitate speciala, luind an considerare directivele de actiune ale G-24 si disponibilitatea tuturor resurselor financiare, la cererea Romaniei si an coordonare cu institutiile financiare internationale, an contextul G-24, Comunitatea va examina posibilitatea acordarii de asistenta financiara temporara:
- pentru sprijinirea masurilor menite sa introduca si sa mentina convertibilitatea monedei romanesti;
- pentru sprijinirea stabilizarii pe termen mediu si a eforturilor de ajustare structurala, inclusiv asistenta legata de balanta de plati.
2. Aceasta asistenta financiara este conditionata de prezentarea de catre Romania a programelor pentru convertibilitate si/sau pentru restructurarea economiei sale, dupa caz, sprijinite de F.M.I. an contextul G-24, de acceptarea lor de catre Comunitate, de atasamentul continuu al Romaniei la aceste programe si, ca un obiectiv final, de tranzitia rapida spre finantarea bazata pe surse private.
3. Consiliul de Asociere va fi informat cu privire la conditiile an care aceasta asistenta se acorda si la obligatiile pe care Romania si le asuma an cadrul acestei asistente.
ART. 104
Asistenta financiara a Comunitatii va fi evaluata an functie de nevoile care apar si de nivelul de dezvoltare a Romaniei si tinand cont de prioritatile stabilite si de capacitatea de absorbtie a economiei Romaniei, de posibilitatea de a rambursa creditele si de a progresa spre un sistem bazat pe economia de piata si an ce priveste restructurarea an Romania.
ART. 105
Pentru a permite utilizarea optima a resurselor disponibile, partile vor asigura o strinsa coordonare antre contributiile Comunitatii, cele din alte surse cum ar fi statele membre, alte tari, inclusiv G-24 si institutiile financiare internationale, ca Fondul Monetar International, Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare.

TITLUL IX - PREVEDERI INSTITUeIONALE, GENERALE aI FINALE

ART. 106
Se anfiinteaza un Consiliu de Asociere care va supraveghea realizarea prevederilor acestui acord. Acesta se va antruni la nivel ministerial, o data pe an, si ori de cate ori este nevoie. El va examina orice probleme importante care au aparut an cadrul acordului, precum si orice alte probleme bilaterale sau internationale de interes reciproc.
ART. 107
1. Consiliul de Asociere va fi format din membri desemnati de Guvernul Romaniei, pe de o parte, si membri ai Consiliului Comunitatii Europene si membri ai Comisiei Comunitatilor Europene, pe de alta parte.
2. Membrii Consiliului de Asociere pot stabili sa fie reprezentati, an conformitate cu conditiile ce se vor stipula an regulile sale de procedura.
3. Consiliul de Asociere asi va stabili propriile reguli de procedura.
4. Consiliul de Asociere va fi prezidat, pe rind, de cate un membru al Guvernului Romaniei si un membru al Consiliului Comunitatilor Europene, an conformitate cu prevederile cuprinse an regulile sale de procedura.
5. Dupa caz, la lucrarile Consiliului de Asociere poate sa participe, ca observator, si Banca Europeana de Investitii (B.E.I.).
ART. 108
In scopul atingerii obiectivelor acordului, Consiliul de Asociere va avea dreptul sa ia decizii cu privire la domeniile expres prevazute an acest acord. Deciziile luate vor fi obligatorii pentru parti, care vor lua masurile necesare an vederea aducerii la andeplinire a deciziilor luate. Consiliul de Asociere poate, de asemenea, sa faca recomandari adecvate.
Acesta va adopta deciziile si recomandarile sale cu acordul celor doua parti.
ART. 109
1. Oricare dintre cele doua parti poate supune Consiliului de Asociere orice diferend legat de aplicarea sau interpretarea prezentului acord.
2. Consiliul de Asociere poate solutiona diferendul printr-o decizie.
3. Fiecare parte este obligata sa ia masurile necesare pentru aducerea la andeplinire a deciziei prevazute an paragraful 2.
4. In cazul an care nu este posibila rezolvarea unui diferend an conformitate cu cele prevazute an paragraful 2, fiecare parte poate notifica celeilalte parti numirea unui arbitru; cealalta parte trebuie ca an 2 luni sa numeasca si ea un al doilea arbitru. In aplicarea acestei proceduri, Comunitatea si statele membre vor fi considerate ca facand o singura parte an diferend.
Consiliul de Asociere va numi un al treilea arbitru.
Deciziile arbitrilor se vor lua cu majoritate de voturi.
Fiecare parte implicata an diferend trebuie sa ia masurile necesare pentru aducerea la andeplinire a deciziilor arbitrilor.
ART. 110
1. In andeplinirea sarcinilor sale, Consiliul de Asociere va fi asistat de un Comitet de Asociere format din reprezentanti ai Guvernului Romaniei, pe de o parte, si reprezentanti ai Consiliului Comunitatilor Europene si ai membrilor Comisiei Comunitatilor Europene, pe de alta parte, de regula la nivel de functionari superiori.
Prin regulile sale de procedura Consiliul de Asociere va stabili andatoririle Comitetului de Asociere, care vor cuprinde si pregatirea sedintelor Consiliului de Asociere si modul de functionare a comitetului.
2. Consiliul de Asociere poate delega Comitetului de Asociere oricare din prerogativele sale. In acest caz, Comitetul de Asociere va adopta deciziile sale an conformitate cu conditiile prevazute la art. 108.
ART. 111
Consiliul de Asociere poate decide anfiintarea oricarui alt comitet sau organ special, care sa-l asiste an andeplinirea sarcinilor sale.
Prin regulile sale de procedura, Consiliul de Asociere va stabili componenta si sarcinile unor asemenea comitete sau organe, precum si modul lor de functionare.
ART. 112
Prin prezentul acord se anfiinteaza un Comitet Parlamentar de Asociere. El va fi un forum an care membri ai Parlamentului Romaniei si ai Parlamentului European se pot intilni si face schimb de idei. El se va antruni la intervale stabilite de el ansusi.
ART. 113
1. Comitetul Parlamentar de Asociere va cuprinde membri ai Parlamentului Romaniei, pe de o parte, si membri ai Parlamentului European, pe de alta parte.
2. Comitetul Parlamentar de Asociere asi va stabili propriile reguli de procedura.
3. Comitetul Parlamentar de Asociere va fi prezidat, pe rind, de Parlamentul Romaniei si Parlamentul European, an conformitate cu prevederile ce se vor stabili prin regulile sale de procedura.
ART. 114
Comitetul Parlamentar de Asociere poate solicita informatii cu privire la aplicarea prezentului acord din partea Consiliului de Asociere care, an acest caz, i le va furniza.
Comitetul Parlamentar de Asociere va fi informat cu privire la deciziile Consiliului de Asociere.
Comitetul Parlamentar de Asociere poate face recomandari Consiliului de Asociere.
ART. 115
In cadrul acestui acord, fiecare parte se obliga sa asigure ca persoanele fizice si juridice ale celeilalte parti sa aiba acces liber, fara discriminare an raport cu propriii cetateni, la tribunalele competente si organele administrative ale partilor, an vederea apararii drepturilor lor individuale, a dreptului de proprietate, inclusiv a celor privind proprietatea intelectuala, industriala si comerciala.
ART. 116
Nimic din prezentul acord nu va impiedica o parte contractanta sa ia masuri de natura:
a) celor pe care le considera necesare sa previna scurgerea de informatii contrare intereselor sale majore de securitate;
b) celor care se refera la productia si/sau comercializarea de arme, munitii sau materiale de razboi, la cercetarea, dezvoltarea sau productia indispensabila scopurilor de aparare, cu conditia ca aceste masuri sa nu impieteze asupra conditiilor de concurenta la produsele care nu sant destinate unor scopuri militare specifice;
c) celor pe care le considera esentiale pentru propria securitate, an cazul unor serioase tulburari interne ce pot afecta mentinerea legii si ordinii, pe timp de razboi sau an cazul unor serioase tensiuni internationale ce constituie amenintarea cu razboi, sau pentru a andeplini obligatiile pe care si le-a asumat an vederea mentinerii pacii si securitatii internationale.
ART. 117
1. Pentru domeniile cuprinse an acest acord si fara a afecta vreo prevedere speciala continuta an el:
- aranjamentele aplicate de Romania fata de Comunitate nu vor da nastere nici unei discriminari antre statele membre, cetatenii acestora sau companiile ori firmele lor;
- aranjamentele aplicate de Comunitate fata de Romania nu vor da nastere nici unei discriminari antre cetatenii romani sau companiile ori firmele acesteia.
2. Prevederile paragrafului 1 nu afecteaza dreptul partilor de a aplica prevederi relevante ale legislatiei lor fiscale contribuabililor care nu sant an situatii identice an privinta locului lor de resedinta.
ART. 118
Produsele originare din Romania nu se vor bucura la importul an Comunitate de un tratament mai favorabil decat cel pe care statele membre al aplica antre ele.
Tratamentul acordat Romaniei conform titlului IV si cap. I al titlului V nu va fi mai favorabil decat cel pe care statele membre si-l acorda reciproc.
ART. 119
1. Partile vor lua orice masuri generale sau specifice necesare pentru a-si andeplini obligatiile ce decurg din acest acord. Ele vor veghea ca obiectivele expuse an acest acord sa fie andeplinite.
2. Daca vreuna dintre parti considera ca cealalta parte nu si-a andeplinit vreo obligatie anscrisa an acest acord, ea poate lua masuri adecvate. Inainte de a proceda astfel, cu exceptia cazurilor de urgenta deosebita, va furniza Consiliului de Asociere toate informatiile necesare cerute de o examinare aprofundata si completa a situatiei, an vederea gasirii unei solutii acceptabile pentru parti.
La alegerea masurilor se va da prioritate acelora care impieteaza cel mai putin functionarea acestui acord. Aceste masuri vor fi imediat notificate Consiliului de Asociere si vor forma obiectul consultarilor an cadrul Consiliului de Asociere, daca cealalta parte cere acest lucru.
ART. 120
Pana la realizarea, conform prezentului acord, a unor drepturi echivalente pentru persoane fizice si agenti economici, acordul nu va afecta drepturile asigurate acestora an baza acordurilor care sant obligatorii pentru unul sau mai multe state membre, pe de o parte, si Romania, pe de alta parte, cu exceptia domeniilor de competenta Comunitatii, si fara a prejudicia obligatiile statelor membre rezultind din acest acord an sectoarele care tin de competenta lor.
ART. 121
Protocoalele*) nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 si anexele*) nr. I-XIX fac parte integranta din acest acord.
------------
*) Protocoalele nr. 1-7 si anexele nr. I-XIX se vor publica ulterior.
ART. 122
Acest acord este ancheiat pentru o perioada nelimitata.
Fiecare parte poate denunta prezentul acord prin notificare catre cealalta parte. Acest acord asi va inceta aplicabilitatea la 6 luni dupa data unei asemenea notificari.
ART. 123
Acest acord se va aplica, pe de-o parte, teritoriului Romaniei, si pe de alta parte, teritoriilor carora li se aplica tratatele de instituire a Comunitatii Economice Europene, a Comunitatii Europene a Energiei Atomice si Comunitatii Europene a Otelului si Carbunelui, an conditiile cuprinse an aceste tratate.
ART. 124
Acest acord este redactat, an dublu exemplar, an limbile romana, daneza, olandeza, engleza, franceza, germana, italiana, spaniola, greaca si portugheza, fiecare dintre aceste texte fiind egal autentice.
ART. 125
Acest acord va fi aprobat de parti an conformitate cu propriile lor proceduri.
Acest acord va intra an vigoare an prima zi a celei de-a doua luni ce urmeaza datei la care partile asi notifica, una celeilalte, ca procedurile mentionate an primul paragraf au fost andeplinite.
La intrarea sa an vigoare, acest acord va anlocui Acordul dintre Comunitatea Economica Europeana, Comunitatea Europeana a Energiei Atomice si Romania cu privire la comertul si cooperarea economica si comerciala, semnat la Luxemburg la 22 octombrie 1990.
ART. 126
1. In cazul an care, pe durata andeplinirii procedurilor necesare pentru intrarea an vigoare a prezentului acord, prevederile anumitor parti ale acestui acord, an special cele referitoare la circulatia marfurilor, vor deveni efective an 1993 printr-un acord interimar antre Romania si Comunitate. Partile contractante sant de acord ca, an asemenea situatie, pentru realizarea celor cuprinse an titlul III, art. 64 si 67 ale acestui acord si an Protocoalele nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 7 ale acestuia, expresia data intrarii an vigoare a acordului sa ansemne:
- data intrarii an vigoare a Acordului interimar cu privire la obligatiile care devin efective la acea data, si
- 1 ianuarie 1993, cu privire la obligatiile care devin efective dupa intrarea an vigoare, prin referire la data intrarii an vigoare.
2. In cazul intrarii an vigoare dupa 1 ianuarie, se vor aplica prevederile Protocolului nr. 7.

----------Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizatiei Mondiale de Comerţ - Anexa 1C. Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994 - în format pdf, ratificat de România la 22 decembrie 1994 prin Legea nr.133/1994 - în format pdf - M.Of.nr.360/27.12.1994
| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI