Despre Osim
Contact
Servicii
Publicatii
Baze de date
Cautare
Versiunea
Home   
MSTTRCPI

 
 
 


MARKETING, SUPORT PENTRU TRANSFER DE TEHNOLOGIE
ŞI REGISTRUL CONSILIERILOR ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ (MSTTRCPI)
Cursuri, examene, Gestionare Registrul Naţional al Consilierilor
în Proprietate Industrială din România

" Profesia de consilier în proprietate industrială
poate fi practicată numai de persoana fizică înscrisă în Registrul naţional al consilierilor în proprietate industrială şi care este membră a Camerei Naţionale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România "


Anunţ !

În atenţia candidaţilor la examenul de atestare a calităţii de consilier în proprietate industrială


Decizie privind admiterea/respingerea candidaţilor în urma examenului de atestare a consilierilor în proprietate industrială, sesiunea mai 2017.

Lista candidaţiilor care au promovat examenul pentru atestarea calităţii de consilier în proprietate industrială, în sesiunea mai 2017, pentru obiectele:

   •   Brevete de invenţie

   •   Mărci şi indicaţii geografice

   •   Desene şi modele


EXAMENUL PENTRU DOBÂNDIREA CALITĂŢII DE CONSILIER ÎN PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
Informaţii organizare şi desfăşurare - Sesiunea mai 2017

  citeşte !  

•   Cerere de înscriere la examen

•   Bibliografie
     - Brevete de invenţie
     - Mărci şi Indicaţii Geografice
     - Desene şi Modele

OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI (OSIM) organizează la sediul său, din str. Ion Ghica nr. 5, examen pentru dobândirea calităţii de consilier în proprietate industrială.

Examenul se va desfăşura în conformitate cu prevederile O.G. nr. 66/2000 republicată, modificată şi completată de Legea nr. 331 din 17 iulie 2006 şi a Instrucţiunilor nr. 108/17.10.2002 de aplicare a O.G. nr. 66/2000, modificate prin Ordinul nr. 113/17.09.2009, pentru următoarele obiecte ale dreptului de proprietate industrială :

-  Brevete de invenţie ‑ proba teoretică - marţi, 16.05.2017, ora 9.00Bibliografie
                                         - probele practice -  miercuri, 17.05.2017, ora 9.00
- Mărci şi Indicaţii Geografice – joi, 18.05.2017, ora 9.00 Bibliografie
- Desene şi Modele – vineri, 19.05.2017, ora 9.00Bibliografie

În situaţia în care numărul candidaţilor va depăşi capacitatea de ocupare a sălilor din incinta OSIM, se va închiria o sală corespunzătoare într-o instituţie de învăţământ superior.
            Înscrierile se fac la OSIM începând cu data de 20.03.2017, pe bază de cerere, redactată în limba română, pe care solicitantul o va depune direct la registratura OSIM sau prin poştă.
Cererea tip se găseşte la registratura OSIM şi pe pagina de internet .
            Cererea va fi însoţită de următoarele documente, depuse pe propria răspundere:
            - curriculum vitae;
            - copie a certificatului de naştere;
            - copie a diplomei de absolvire a unui institut sau universităţi de învăţământ superior, cu menţionarea specializării tehnice, ştiinţifice sau juridice;
            - cazier judiciar sau dovada solicitării acestuia;
            - copie după cartea de identitate;
            - o copie a carnetului de muncă sau o adeverinţă eliberată de societatea ori unitatea în care solicitantul şi-a desfăşurat sau îşi desfăşoară activitatea, din care să rezulte o vechime de minim 3 ani în domeniul profesiei de bază;
            - adeverinţa care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietăţii industriale eliberată sau vizată de Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România;
            - dovada de plată a taxei de înscriere la examen, în funcţie de numărul de obiecte de proprietate industrială la care s-a înscris.

Taxa pentru înscrierea la examen este de 390 lei pentru fiecare dintre obiectele dreptului de proprietate industrială şi va fi achitată, la casieria OSIM sau în contul IBAN: RO29 TREZ 7032 0F36 5000 XXXX, Trezoreria Sector 3, Bucureşti, cod fiscal 4266081.

Data limită de înscriere, respectiv de plată a taxei de examen este 19.04.2017.

   CONDIŢII DE ÎNSCRIERE

Conform art. 5 al OG nr. 66/2000 republicată în temeiul art. III din Legea nr.437/2002, completată şi modificată de legea nr. 331 din 17 iulie 2006, calitatea de consilier în proprietate industrială poate fi dobândită, în urma promovării unui examen susţinut în faţa Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, în condiţiile specificate de prezenta ordonanţă, de către persoana care face dovada îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:
a) este cetăţean român, cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau al altui stat al Spaţiului Economic European;
b) are domiciliul, reşedinţa sau sediul profesional în România;
c) are deplina capacitate de exerciţiu;
d) are studii superioare tehnice, ştiinţifice sau juridice;
e) are o practică de cel puţin 3 ani în domeniul pregătirii profesionale de bază şi de cel puţin 3 ani în domeniul proprietăţii industriale. Cele două perioade pot fi suprapuse total sau parţial;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru o faptă prevăzută de legea penală care o face nedemnă de a fi consilier în proprietate industrială.

În conformitate cu art.10 din Instrucţiunile nr. 108 /17.10.2002 candidaţii la examen pot opta pentru susţinerea examenului la unul sau mai multe obiecte după cum urmează:
a) absolvenţii institutelor de învăţământ superior cu profil tehnic, medical sau cei ai  universităţilor ‑ facultăţilor de profil real sau juridic sau asimilate acestora, pot candida pentru susţinerea examenului la toate obiectele;
     b) absolvenţii universităţilor ‑ facultăţilor de profil uman, economic sau asimilate acestora pot 
     candida pentru susţinerea examenului pentru obiectul mărci şi indicaţii geografice;
     c) absolvenţii instituţiilor de arte plastice şi design pot candida pentru susţinerea examenului la
     obiectul desene şi modele şi la obiectul mărci şi indicaţii geografice.

Pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa SERVICIULUI  MARKETING int. 208, 221, 318.
În vederea obţinerii adeverinţei care atestă practica de 3 ani în domeniul proprietăţii industriale veţi contacta Camera Naţională a Consilierilor în Proprietate Industrială din România:
- Str. Matei Voievod nr. 103 – 113, bl. O3, sc. 3, ap. 92, cod poştal 021453, sector 2, Bucureşti,
- telefon - 0314370214, 0721231743,
- fax - 0314370215,
- e-mail : office@patent-chamber.ro,
- site: www.patent-chamber.ro.

  închide anunţul !  


Subiecte date în anii anteriori la examenele pentru dobândirea calităţii de consilier în Proprietate Industrială

               citeşte !  

      
Brevete de invenţie
Mărci şi indicaţii geografice
Desene şi modele
Topografii
2013
______
2011
______
2009
______
2008
2007
_____
_____
_____
2006
_____
_____
2005
_____
2004
_____

  închide anunţul !  


Se lansează etapa 2017 - 2018 a Proiectului de Susţinere a Candidaţilor (CSP-Candidate Support Project) în vederea pregătirii examenului pentru calificarea în profesia de consilier european în  domeniul brevetelor de invenţie în scopul reprezentării în faţa Oficiului European de Brevete (OEB).     > > >


AGENŢII SPECIALIZATE
           în PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
membre ale camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicate în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială

CONSILIERI
în PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

membri ai camerei naţionale a consilierilor în proprietate industrială din România, publicaţi în Buletinele Oficiale de Proprietate Industrială, autorizaţi pentru domeniile:

Brevete de Invenţie

Mărci şi Indicaţii Geografice

Desene şi Modele

Topografii de Produse Semiconductoare
| Pagina de start | Despre OSIM | Marketing, Suport pentru transfer de tehnologie şi Registrul Consilierilor în PI | Contact | Servicii | e-OSIM | Căutare | Brevete | Modele de utilitate | Mărci |
| Desene şi Modele | Topografii de produse semiconductoare | Legislaţie | Formulare | Publicaţii |
| Biblioteca Tehnică şi Juridică | Editură şi Tipografie | Colecţia natională de brevete | Relaţii internaţionale | Biroul de presă | Arhiva |
| Consilieri în Proprietate Industrială | Proprietate Industrială în Internet | Centre Regionale | Comisii de contestaţii |


OFICIUL DE STAT PENTRU INVENŢII ŞI MĂRCI