ACHIZIŢII RECENTE
           

Prof.univ.dr.ing.Constantin Ţurcanu, Farm. Mioara Rădulescu, Dr.ing. Gheorghe Bucşă, Dr.arh.ing. Costin Radu Ţurcanu

 

MANUALUL CONSILIERULUI ÎN PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ

Editura Matrix Rom, 2010

ISBN: 978-973-755-618-9

“Lucrarea se adresează celor care vor să abordeze domeniul pproprietăţii industriale sau doresc să devină consilieri în proprietate industrială, noţiunile privind obiectele de proprietate industrială fiind, în general, cunoscute de către consilierii autorizaţi.
Unele capitole, cum ar fi cele legate de succesul în profesie, de cuantificare prin indici, de practică în cabinete, de formularistică utilizată, ar putea fi interesante şi pentru consilierii în proprietate industrială. Lucrarea este structurată pe două volume, cel de-al doilea cuprinzând anexele.”(Autorii)

Constantin Anechitoaie

 

INTRODUCERE ÎN DREPTUL PROPRIETĂŢII INTELECTUALE

Editura Bren, 2010

ISBN: 978-973-648-904-4

"Introducere în dreptul proprietăţii intelectuale (Ediţia a 5-a) tratează din punct de vedere teoretic, principalele instituţii ale unui domeniu în permanentă evoluţie - domeniul proprietăţii geniului omenesc care afectează toate aspectele vieţii economice şi culturale. Ca urmare, instruirea privind proprietatea intelectuală la nivel universitar trebuie sa fie relevantă pentru multe domenii ale învăţământului şi pregătirii. Lucrarea editată în a 5-a ediţie ( revizuită şi adăugită), adaptată exigenţelor planului de învăţământ universitar face din această lucrare un ghid util studenţilor facultăţilor de drept, practicienilor şi chiar întreprinzătorilor consacraţi, pentru promovarea rolului pe care proprietatea intelectuală îl joacă în conceptele economice şi de comerţ moderne sub imperiul globalizării". Dr.ing. Alexandru Cristian Ştrenc, Director General Adjunct al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci

Ştefan Crăciun

 

AUDITUL INTERN. EVALUARE. CONSILIERE

Editura Economică, 2006

ISBN: 973-709-189-2

...”Se cuvine să ne exprimăm şi siguranţa cu care evidenţiem faptul că din activitatea noastră directă în acest câmp de activitate au rezultat o serie de inadvertenţe juridice, aplicări eronate ale reglementărilor de audit intern , atât de către entităţile economice şi sociale cu obligaţii în acest domeniu, dar chiar şi de către persoanele care îndeplinesc funcţii în activitatea de audit intern, al profesioniştilor , membri ai organizaţiilor profesionale din România..”( Autorul)

dr.Vasile Zecheru,

Marian Năstase

MANAGEMENTUL "OBIECT" DE AUDIT INTERN. SINTEZE TEORETICO-METODOLOGICE, PROCEDURI UTILIZABILE ŞI APLICAŢII

Editura Economică, 2005

ISBN: 973-709-208-2

Lucrarea prezintă o posibilă abordare privind problematica vastă şi complexă cu care se confruntă auditorul intern, căruia i se trasează misiunea de a analiza şi evalua managementul organizaţiei în care el însuşi işi desfăşoară activitatea, urmând ca in raportul finalsă formuleze concluzii despre “bonitatea” acestuia.
O astfel de investigare a managementului ca sistem şi proces se finalizează prin formularea de asigurări privind calitatea acestuia, urmându-se, cu deosebire, întărirea controlului intern.
În vederea atingerii acestui obiectiv, auditorul intern formulează, de asemenea, recomandări menite să inducă valoarea adăugată.
În această postură, managementul, ca entitate structurată asupra căreia se exercită investigaţia auditorului, relevă mai multe domenii distincte şi specifice care, la rândul lor, se pot subdivide în “obiecte” auditabile ( procese, activităţi şi/sau operaţiuni elementare). Dr.Vasile Zecheru

Marius Arghirescu

ASPECTE DE UNITARITATE LA TRASFORMĂRILE ÎN STARE SOLIDĂ DIN OŢELURI (O TEORIE CVASIUNITARĂ A TRANSFORMĂRILOR DIN OŢELURI)

Editura Matrix Rom, 2010

ISBN: 978-973-755-581-6

"Lucrarea propusă de dl dr. ing. Marius Arghirescu reprezintă o incercare a autorului de a prezenta într-o manieră personală, fără însă a distorsiona mesajul ştiinţific, transformările de fază în stare solidă la oţeluri dintr-o perspectivă modernă şi de actualitate, considerată ca globalizatoare, numită de către autor "de unitaritate" ...Prof.dr.fiz. Constantin Gheorghieş

Boris Plăhteanu (Editor)

CREATORUL ŞCOLII DE INVENTICĂ LA 80 DE ANI

Editura Performantica, 2010

ISBN: 978-973-730-698-2

"Realizăm un moment important în viaţa Universităţii Tehnice "Gheorghe Ascachi" din Iaşi, în Catedra de Maşini Unelte şi Scule, şi Institutul Naţional de Inventică Iaşi. Aşadar, sărbătorim în aceste zile pe Profesorul Vitalie Belousov la împlinirea celor 80 de ani de viaţă nobilă şi peste 55 de ani de slujire a acestei Agore, în care a dăruit tinerilor nu numai ştiinţă şi educaţie, ci şi sens în a trăi viaţa în comuniune de iubire şi preţiuire" ( Boris Plăhteanu)

Prof.univ.dr.ing.Iancu Ştefan

INCURSIUNE ÎN ISTORIA INGINERIEI. DE LA ROATĂ LA TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI

Editura AGIR, 2009

ISBN 978-973-720-266-6

 

"...Mi-am propus să prezint în prima parte: apariţia ingineriei ca o cerinţă a dezvoltării economico-sociale a omenirii; cine este inginerul şi ce este ingineria; caracteristici ale dezvoltării ştiinţei în secolele XIX şi XX şi provocăriale ştiinţei în secolul XXI; evoluţia ingineriei de la roată la inteligenţa artificială dinaintea primei revoluţii industriale până la societatea cunoaşterii; dezvoltarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor - suportul fizic al inteligenţei artificiale; inteligenţa artificială de la idee la concept ştiinţific şi realizare tehnică; impactul social al aplicării tehnicii şi tehnologiei, mai ales al tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor, iar în partea a doua: locul şi rolul culturii române în Europa şi în lume; apariţia primelor societăţi ştiinţifice româneşti; dezvoltarea ştiinţelor tehnice în ţara noastră; apariţia şi evoluţia ingineriei române de la apariţia roţii până la prima revoluţie tehnico ştiinţifică; dezvoltarea în ţara noastră a sistemului energetic naţional şi a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor până în secolul XXI, ca domenii- vector pentru crearea inteligenţei artificiale." (Autorul) Detalii

Pricope Radu Constantin, Hrebenciuc Florin Alexandru

LEGISLATIVUL ÎN SPAŢIUL UNIUNII EUROPENE

Editura Muşatinii, 2009

ISBN 978-973-1974-26-2

"Autorii, prin intermediul lucrării lor, tratează o temă pe cât de interesantă, pe atât de laborioasă, indentificând şi tratând cu rigurozitate instituţiile legislative din cele douăzeci şi şapte state membre ale Uniunii Europene, cât şi ale acesteia din urmă....Sunt punctate, deopotrivă, atât aspectele generale, cât şi de detaliu ale fiecărui organ legislativ naţional, privitoare la modalităţile de constituire, statutul membrilor, organizare, funcţii şi proceduri în materie legislativă, bugetară, de relaţii internaţionale şi de control, cât şi cu privire la modalităţile prin care se exercită un control din partea celorlalte organe ale puterii de stat. Adiacent, tratează instituţiile legislative comunitare, atât din punctul de vedere al actualelor prerogative, cât şi în lumina proiectată de Tratatul Constituţional." (Lect.univ.dr.Liviu Ungur)

Oprea Florea

MANUAL DE RESTAURARE A CĂRŢII VECHI ŞI A DOCUMENTELOR GRAFICE

Editura MNLR, 2009

ISBN 978-973-167-029-4

 

"...Această scriere- ilustrată cu 248 de figuri (majoritatea fiind originale)- vine în sprijinul celor care s-au angajat să lucreze în breasla restauratorilor de carte şi documente grafice, prea mică pentru a avea destui îndrumători şi prea importantă pentru a fi lipsită de un manual profesional. În mod evident, această carte- prima de acest fel din România- are unele neajunsuri fireşti pentru care orice sugestii sunt binevenite."(Autorul)

Ec.ing.Boreschievici Bogdan Dumitru Tudor

 

INTERFERENŢE

vol I, II, III

Editura OSIM, 2009

ISBN 978-973-7618-53-5

Vol- Când hârtia dispare,

Vol II - Fragmente din istoria protecţiei proprietăţii industriale,

Vol III Economia- Econometria şi managementul proprietăţii industriale

"INTERFERENŢELE pe care le-a realizat autorul în vasta şi diversa sa activitate profesională şi de cercetare şi-au găsit reflectarea deplină în cartea pe care ne-o propune autorul şi pentru care îi mulţumim anticipat, întrezărind de pe acum folosul şi revelaţiile pe care le vom avea ori de câte ori vom avea nevoie de opinia unui adevărat cunoscător şi promotor al acestui domeniu de interes prioritar al autorului, rodul activităţii sale profesionale purtând amprenta unei personalităţi distincte, a unui om, cercetător... autor de mare valoare, fidel vocaţiei sale de a servi protecţiei proprietăţii industriale" ( dr.Maria Rojnevschi)

Varga Gábor

EUROPA ANTE PORTAS

Editura OSIM, 2008

ISBN 13
978-973-7618-30-6

"Europa Ante Portas este o refacere a drumului parcurs de OSIM, dar şi de omul ce a condus destinele acestei Instituţii, până la Porţi. Mă încumet însă să spun că este mai mult: este speranţa unui om (dar poate şi a mai multor oameni) pentru viitor..." (Bogdan Boreschievici)

Tiberiu Popescu

PARTICULARITĂŢI ALE PROTECŢIEI INDUSTRIALE

Editura OSIM, 2008

ISBN 13
978-973-7618-21-4

Această lucrare urmăreşte o perioadă istorică, trecerea la economia de piaţă, cu toate consecinţele legislative, economice şi sociale care s-au petrecut în aproape 15 ani. Este o carte de excepţie, scrisă de un autor cu multă experienţă şi cu o mare înţelegere a fenomenelor actuale. (ing. Valeriu Geambazu - redactor şef, Revista Româna de Proprietate Industrială)

Ştefan Cocoş

7 PAŞI PENTRU DEPUNEREA CERERII DE ÎNREGISTRARE A MĂRCII COMUNITARE

Editura OSIM, 2008

ISBN 13
978-973-7618-34 -4

"....Doriţi sa vă extindeţi afacerea dincolo de graniţele ţării?
Dacă răspunsul dumneavoastră este afirmativ, acest ghid ar putea fi soluţia problemelor dumneavoastră ..... consumatorul vrea să ştie ce cumpără! Aşadar, ataşaţi produselor sau serviciilor dumneavoastră mărci care să le individualizeze în multitudinea de produse sau servicii similare existente pe piaţă ..." (Autorul)

Dr.ing. Gheorghe Bucşă

PARTICULARITĂŢI
ALE PROTECŢIEI PROPRIETĂŢII INDUSTRIALE

Editura OSIM, 2008

ISBN: 978-973-7618-30-6

Este o culegere de articole apărute în Revista Română de Proprietate Industrială, subiectele fiind luate din practica examinării, din discuţiile avute la numeroasele conferinţe şi seminarii naţionale sau internaţionale la care a participat autorul.

Dr.ing. Gheorghe Bucşă

PROTECŢIA DESENELOR ŞI MODELELOR

STUDII DE CAZ ŞI JURISPRUDENŢĂ

Editura OSIM, 2008

ISBN: 978-973-7618-29-0

Lucrarea evidenţiază modul de asigurare a protecţiei juridice pentru desene şi modele în România şi în Uniunea Europeană. Ea poate fi de un real folos managerilor, deoarece desenele şi modelele fac parte din activele societăţii, respectiv activele necorporale sau intangibile, active care pot fi preluate în patrimoniu şi evidenţiate distinct în contabilitatea societăţii dar şi creatorilor şi specialiştilor din orice domeniu de activitate economică sau comercială, consilierilor în proprietate industrială sau studenţilor.

Dr.ing. Gheorghe Bucşă

3 PAŞI PENTRU DEPUNEREA CERERII DE ÎNREGISTRARE A DESIGNULUI COMUNITAR

Editura OSIM, 2008

ISBN: 978-973-7618-35-1

"Mulţi designeri şi manageri şi-au pus următoarele întrebări: de ce trebuie să fie protejat designul unui produs, cum se face înregistrarea şi care sunt avantajele protecţiei acestuia ca design comunitar faţă de protecţia ca design naţional." (Autorul)

În această broşură găsiţi argumentele.

OSIM,
INVEL

DIALOGURI CU JUSTIN CAPRĂ

VOL.I, II (dvd)

Editura OSIM, 2008

ISBN: 978-973-7618-35-1

Inventatorul Justin Capră a primit pe data de 20 mai 2008 Premiul Dan Voiculescu

"Am avut naivitatea, mi-am închipuit că învaţând voi fi mai liber şi mai fericit. Doamne, ce deziluzie am avut atunci când mi-am dat seama ca prin învaţătură ne mărim aria întrebărilor, ne mărim exponenţial aria de necunoaştere. Şi, în fond, ce să cunoaştem, de vreme ce definiţiile nu ne apropie de esenţe, de vreme ce adevăr egal subiectiv?"
( Justin Capră)

Irina Sferdian

DREPTUL ASIGURĂRILOR

Editura CH Beck, 2007

ISBN: 978-973-115-247-9

Abordarea din perspectiva juridică a asigurărilor a reprezentat o adevarată provocare pentru autoare, demersul său fiind susţinut de soluţii jurisprudenţiale ale instanţelor europene şi de opinii doctrinare exprimate în literatura de specialitate.

Mihaela Tabârca

EXCEPŢIILE PROCESUALE ÎN PROCESUL CIVIL

Editura Universul Juridic, 2006

ISBN 973-7643-55-0

Lucrarea "Excepţiile procesuale în procesul civil", reprezintă a doua ediţie revazută şi adaugită a valoroasei teze de doctorat aparută în anul 2001 sub acelasi titlu (îndrumator stiinţific: prof. univ. dr. Savelly Ziberstein) şi reflectă concepţia actuală a autorului asupra unei teme de mare impact teoretic şi practic din domeniul dreptului procesual civil.

Maria Fodor

DREPT PROCESUAL CIVIL

Editura Universul Juridic, 2007

ISBN: 973-8929-87-6

Volumul II al lucrării doamnei Dr. Maria Fodor se remarcă printr-o analiză amănunţită a instituţiilor dreptului procesual civil în lumina ultimelor modificări şi completări aduse Codului de procedură civilă, propunând soluţii teoretice de actual interes.

Emilian Duca

CODUL FISCAL COMENTAT ŞI ADNOTAT

Editura Rosetti, 2006

ISBN: 973-7614-19-4

"Lucrarea de faţă nu este şi nu şi-a propus să fie o lucrare de drept fiscal, ci doar un instrument practic şi util pentru cei care încearcă să se descurce în haţişul legislativ actual. Deoarece volumul de informaţie din Codul fiscal şi norme este deja foarte mare, am încercat să limitez comentariile la strictul necesar, ceea ce explică de ce unele arii de interes din Codul fiscal au beneficiat de mai puţine comentarii şi explicaţii." (Autorul)

 

CODUL FISCAL 2008

Editura Meteor Press, 2007

Această culegere de acte normative este actualizată prin Legea nr. 372 din 28.12.2007.
Conţine noutăţile şi modificările Codului fiscal din:
- O.U.G. nr. 106/2007 (97 de modificări)
- O.U.G. nr. 155/2007 - Legea nr. 372/2007.

Ioan I. Pop,
Ioan-Lucian Marcu,
M. Ali Khader,
V. Săceanu,
Ioana Deneş-Pop,
Carmen Bal,
Simona Silvia Duma

APLICAŢII ALE SONICITĂŢII

REZULTATE EXPERIMENTALE

Editura Performantica, 2007

ISBN: 978-973-730-391

Cartea „Aplicaţii ale sonicităţii – Rezultate experimentale“ prezintă rezultatele obţinute de Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan I. Pop şi un grup de doctoranzi (azi doctori în stiinţe) în dezvoltarea ştiinţei sonicităţii ale carei baze au fost puse de către compatriotul nostru Gogu Constantinescu.

Ioan I. Pop,
Ioan-Lucian Marcu,
Florin Rares Sava,
Ioana Denes-Pop

INTEGRALA INVENŢIILOR

Vol. I, II, III, IV

Editura Performantica, 2007

ISBN: 973-730-290-7

Această carte reuneşte între coperţile sale cele mai importante brevete de invenţii ale celui mai prolific inventator român: Gogu Constantinescu, creatorul sonicităţii.

 

ŞAPTEZECI DE INVENŢII ALE ANTICHITĂŢII

Editura Aquila, 1993

ISBN: 973-714-044-3

O echipă cosmopolită de 42 de oameni de ştiintă, arheologi şi istorici scot la iveală 70 dintre marile invenţii ale lumii antice, bazându-se pe cele mai recente cercetări şi descoperiri. Din cuprins: Uneltele din piatră, Sticlă, Iluminatul şi Încălzirea, Ciocolata şi Ceaiul, Jocurile de masă, Carţile şi hârtia, Cosmeticele şi Parfumurile.

 

Ing.Şerban Lacriţeanu,
Ing. Ilie Popescu

ISTORICUL TRACŢIUNII FEROVIARE ÎN ROMÂNIA 1854-1990 (1854-1990)

vol.I, II, III

Editura ASAB, 2007

ISBN: 978-973-7725-31

Istoricul Tracţiunii Feroviare din România este o enciclopedie amplă, în trei volume, care surprinde toate aspectele şi intâmplările ce definesc "viaţa" pe care au avut-o locomotivele cu abur şi mecanicii lor.
Informaţiile sunt bine structurate astfel îincât să permită o căutare rapidă a subiectelor dorite şi, în acelaşi timp, să prezinte logic evoluţia materialului rulant în funcţie de evoluţia istorică a României.

 

MAREA ENCICLOPEDIE A LUMII VII


Editura Aquila, 2007

ISBN: 9737141880

 

Această carte uimitoare, cu referinţe enciclopedice, include tot ceea ce trebuie să cunoşti sau tot ce ai vrut să afli despre viaţă, furnizându-ţi informaţii fascinante, mii de realităţi, dovezi vizuale şi multe altele. Indiferent ce ai căuta, această carte iţi oferă toate răspunsurile.

O lucrare de referinţă, documentată şi scrisă de experţi, care cuprinde aproximativ: 300.000 cuvinte, 2.000 de fotografii şi ilustraţii, 200 de realităţi uimitoare, 80 de liste reprezentând topuri, adevăruri de bază, recorduri, superlative, 75 de dovezi vizuale, trimiteri încrucişate.

 

Ştefănuţa Enache (coord.), Costin Enachec Ferenichi, Hrisula Enache

DICŢIONAR GENERAL DE ŞTIINŢE

vol. I şi II

Editura ASAB, 2007

ISBN: 978-973-7725-21-9, 978-973-7725-36-3

"Dicţionarul general de ştiinţe: englez-francez-român", realizat în două volume, conţine circa 90 000 de termeni şi expresii utilizate în mod curent în diferite domenii, cum sunt: ştiinţele juridice, medicale, tehnice, biologice, chimice, politice, fiziologice şi în alte domenii adiacente, ca de exemplu: agricultură, construcţii, astronomie, botanică, arhitectură, arheologie, comerţ, electricitate, etimologie, finanţe, geologie, geografie, istorie, literatură, filosofie, farmacie, psihologie, sculptură, pictură, teatru, teologie, textile, arte, mitologie etc. Volumul întâi al dicţionarului cuprinde literele A-H, iar volumul al doilea, literele I-Z, ambele respectând tipicul general al întregii structuri.

 

Maria-Liliana Theiss, Wilhelm Theiss

DICŢIONAR ECONOMIC GERMAN - ROMÂN

Editura ASAB, 2007

ISBN: 973-7725-14-X

 


„Dictionarul economic german-român“ în forma sa actuală cuprinde un număr total de cca. 64.500 de termeni. Conţine termeni din toate ramurile economiei: macroeconomie, economie a întreprinderilor, finanţe, bănci, turism, administraţie, legislaţie economică, dar şi termeni tehnico-economici, atâta timp cât sunt relevanţi pentru un economist.

Dicţionarul conţine şi un însemnat număr de termeni generali de matematică şi de matematică economică şi de asemenea un bogat bagaj în termeni generali de informatică şi de calculatoare, respectiv de informatică economică. Cu toate acestea el nu va putea înlocui un dicţionar specific domeniului tehnicii electronice de calcul.

Guy Tritton Richard,
Davis Michael, Edenborough Simon, Malynicz James,
Graham Ashley
Roughton

INTELLECTUAL PROPERTY IN EUROPA

Editura THOMSON SWEET & MAXWELL, 2008

ISBN:978-0-421-90850

Publicată de Sweet & Maxwell (Thomson), cartea a devenit un manual permanent pentru liber-profesioniştii, academicienii şi studenţii din Marea Britanie dar şi din ţările de pe continent. Este frecvent citată de alte carţi, ziare şi tribunale.

Este unica în analiza sa exhaustivă a legislaţiei internaţionale şi Comunitare aşa cum se aplică în Europa. Datorită naturii extrem de armonizate a legislaţiei de PI, ea evită o analiză repetitivă, ţară cu ţară, a legislaţiei, mai degrabă evidenţiind diferenţele care se păstrează.

 

Alexei Bădărău,
Nicolae Mih
ăilescu

REPERE ISTORICE PRIVIND PROTECŢIA MĂRCILOR

Editura AGIR, 2007 ISBN:978-973-720-1355

 

Lucrarea a fost scrisă în perspectiva aniversării celor 130 de ani de la apariţia legii mărcilor de fabrică şi de comerţ- prima lege românească de proprietate industrială

Guy Tritton

INTELLECTUAL PROPERTY IN EUROPA

Sweet & Maxwell , 2008

ISBN:978-0-421-908-50-5

 


Acoperind o arie largă de legi, această lucrare analizează toate legile relevante din legislaţia UE. Aceasta acoperă toate aspectele legislaţiei PI din Europa, legislaţie care cuprinde Convenţia europeana a brevetelor şi alte convenţii din domeniul PI care au impact asupra practicii europene de PI, cazuistică precum deciziile recente ale Curţii Europene de Justiţie din Magill, dreptul de autor/ cazurile abuz de cazul poziţiei dominante.
Lucrarea analizează de asemenea, interacţiunea dintre legea competiţiei din UE şi proprietatea intelectuală. Un capitol se concentrează asupra problemelor de jurisdicţie în disputele PI şi enforcement.

Anual apar actualizări.

Oficiul European de Brevete

Guidelines for Examination in the European Patent Office (status December 2007)

Editura Oficiului European de Brevete, 2007

ISBN: 3-89605-091-5

Pe 3 aprilie, preşedintele Oficiului European de Brevete a decis să rectifice Ghidurile de Examinare. Acestă rectificare a fost prilejuită în principal de amendarea Articolelor convenite la Conferinţa Diplomatică din noiembrie 2000 ( EPC 2000) şi amendamentul corespunzător al Regementărilor de Implementare. De aceea aceste ghiduri revizute pot fi aplicate din 13 decembrie 2007

Marie-Françoise, MaraisThibault

LachacinskiL’Application des droits de propriété intellectuelle : Recueil de jurisprudence

Editura OMPI, 2008

ISBN:978-92-805-1638-8

Aceastaă nouă publicaţie OMPI analizează deciziile curţii franceze asupra anumitor cazuri din domeniul proprietăţii intelectuale si, de asemenea, include referinţe către deciziile altor curţi remise în alte ţări cu tradiţie în dreptul civil.Pregatită de Doamna Marie-Françoise Marais, consilier la Curtea de Casaţie din Paris şi de Domnul Thibault Lachacinski, jurist la "Cabinet Nataf Fajgenbaum et associés", Paris, această culegere de cazuri ţinteşte să fie un ghid valoros în aplicarea drepturilor de PI pentru părţile interesate din acest domeniu, în special judecătorii şi avocaţii din ţările în curs de dezvoltare.

Publicaţia a fost achizitionată şi în varianta în limba engleză

Florentina Sandu

Obligaţiile legale ale Directorului General: cum să luaţi decizii fără risc


Forum Media, 2007

 
 Cu acest produs:

Aveţi siguranţa că respectaţi obligaţiile legale la semnarea ş executarea unui contract şi economisiţi banii plătiţi firmelor de consultanţă în domeniu· Rezolvaţi rapid şi legal problemele apărute în cazul în care compania are creanţe sau datorii· Beneficiaţi de cunoaşterea drepturilor şi obligaţiilor în faţa instanţelor judecătoreşti şi a inspecţiilor economisind astfel timp şi bani. Evitaţi plata amenzilor prevăzute de lege, prin aplicarea normelor de protecţia mediului.


 

Cristina Mihaela Elena Tudose

Sănătate şi securitate în muncă


Forum Media, 2007

Noua Lege a securităţii şi sănătaţii în muncă a intrat deja în vigoare de la 1 Octombrie 2006! Implementarea noilor regulamente şi respectarea noii legi este în totalitate responsabilitatea dvs.! Evaluarea riscurilor, programele de instruire, listele de verificare a procedurii de lucru, certificatele pentru instruirea angajaţilor, avertismentele – vor fi primele dovezi ale implementării corecte a noii legi care va vor fi cerute de către inspectorii de securitate şi sănatate în muncă.

Pentru ca dvs. să implementaţi corect noua lege, pentru a vă asigura un mediu de lucru sigur şi sănatos şi pentru a vă proteja compania de plata unor sume mari de bani pentru amenzi, am cercetat pentru dvs. care sunt cele mai importante metode, declaraţii, dovezi, formulare, programe şi confirmări, adunându-le pe un CD-ROM aferent publicaţiei.

 

Mihaela Pistol

Noul Cod Vamal
Manual practic cu noua procedură vamală pentru Directorii de Achiziţii


Forum Media, 2007Veţi fi siguri că respectaţi noua lege, având mereu la îndemâna cele mai recente modificări prin serviciul nostru periodic de actualizări
Veţi economisi timp ţi bani, printr-o uşoară aplicare a legii în structura afacerii dvs., dar şi prin implementarea procedurii zilnice legale datorita sfaturilor şi instrucţiunilor practice uşor de folosit şi implementat.
Veţi evita întârzierile în livrarea mărfurilor şi problemele birocratice, având acces la întreaga procedură vamală descrisă detaliat, veţi fi la curent cu drepturile şi obligaţiile dvs. şi ale partenerilor dvs. de afaceri atunci când va veţi afla faţă în faţă cu un agent de vamă.


 

  

Camelia Stanculescu


Solicitarea cu succes a fondurilor europene
Solicitarea cu succes a fondurilor europene - Informaţii actuale, modele şi formulare-tip pe CD-ROM însoţite de manual cu instrucţiuni profesionale

Forum Media, 2007


 
  Acest produs, unic pe piaţa românească:
• Vă permite să identificaţi cele mai bune programe de finanţare împreună cu sursele financiare respective;
• Conţine o descriere detaliată a fondurilor şi a proiectelor posibile, a grupurilor-ţintă, a nivelelor de surse de finanţare, a cerinţelor formale specifice, oferindu-vă o descriere clară a fiecăruia;
• Conţine formulare-tip de cerere, modele pentru coordonarea proiectului, modele de contracte pentru implementarea managerială (contracte cu colaboratorii şi partenerii implicaţi).
• Conţine o colectie exceptională de sugestii practice şi formulare-tip care vă vor ajuta să evitaţi greşelile uzuale şi eventualele probleme care apar de obicei;
• Oferă informaţii despre termenele şi locurile de înscriere şi vă pune la dispoziţie o listă cu documentaţia necesară, asigurând o procedură corectă si sigură.


 


Alexandru Ţiclea

TRATAT DE DREPTUL MUNCII

Editura Universul Juridic, 2007

ISBN: 978-973-8929-65-4

 
Lucrarea este una monumentală, grupând analize amanunţite cu privire la cele mai noi probleme de dreptul muncii.


Este impresionant caracterul exhaustiv al lucrării, care abordează nu doar problemele ridicate de Codul muncii, ci tratează în detaliu chestiunile legate de incidenţa actelor normative conexe.
Tratatul profesorului Ţiclea este o lucrare de referinţă, un sprijin solid pentru practicieni.

 

Mihaela Brut


Instrumente pentru e-learning.

Ghidul informatic al profesorului modern


Editura Polirom, 2006

ISBN: 973-46-0251-9

 
E-learning-ul este o realitate deja prezentă în toate formele şi la toate nivelurile învaţămîntului: liceele din România folosesc platforma integrată de instruire asistată de calculator AEL, în universităţi se utilizează tot mai mult mijloacele oferite de tehnologia informaţiilor şi a comunicaţiilor, învăţămîntul la distanţă se implementează pe platforme de e-learning, iar elevii sînt încurajaţi să utilizeze Web-ul în pregatirea temelor. Modelele actuale de învăţare oferă o mai mare autonomie, încurajează învăţarea activă şi acordă cursanţilor un rol important în crearea de materiale, în comunicare şi participarea la procesul de predare-învăţare.
Cartea oferă o privire cuprinzătoare asupra modalităţilor concrete de utilizare a instrumentelor informatice pentru pregătirea şi predarea lecţtiilor într-o manieră modernă şi pentru învăţarea individuală cît mai eficientă. Cititorul va afla cum poate localiza informaţiile necesare, cum să le organizeze şi asambleze cu ajutorul instrumentelor potrivite, iar apoi să le publice pe Web sau să le utilizeze la clasă
.
 


Robin Williams,

John Tollet

DESIGN PENTRU WEB


Editura Corint, 2003


lISBN: 973-653-421-9


Dacă n-aţi fost niciodată în World Wide Web, este timpul să o faceţi! Dacă vă simţiţi confortabil printre servicii online, Internet, pagini Web, legături, module plug-in etc., tot veţi avea multe de învăţat din această lucrare.

 

Luanne Seymour Cohen

TEHINICI AVANSATE DE DESIGN

Editura Corint, 2004


ISBN: 973-653-603-3Cartea va arăta modul cum puteţi să realizaţi efecte grafice şi fotografice folosind programele Adobe Photoshop 7 şi Adobe Illustrator 10 nu încearcă să descrie funcţiile acestor programe, ci este o colecţie de reţete rapide pentru artiştii familiarizaţi cu instrumentele şi comenzile lor.
 

Craig Swann,
Gregg Caines

XML ÎN FLASH

Editura TEORA, 2002

ISBN 973-20-0472-X

XML în Flash™ este o carte excelentă de introducere în crearea de aplicaţii Flash de vârf, cu ajutorul limbajului XML. Acesta devine rapid cel mai popular mod de stocare şi gestionare a datelor. Cartea începe prin a prezenta elementele fundamentale ale limbajului XML şi obiectului XML, din programul Flash. ÎIn Partea I, programul Flash este folosit ca un instrument de învăţare, pentru studiul elementelor de baza pentru integrarea Flash/XML. Partea a II-a tratează modul în care programul Flash colaboreaza cu limbajele middleware, cum ar fi PHP şi ASP, precum şi problemele legate de performanţe şi optimizări. De asemenea, veţi crea un avizier de mesaje Flash cu o baza de date. Partea a III-a studiază amănunţit avantajele obiectului XMLSocket. În final, Anexele conţin informaţii de referinţă valoroase privind obiectele XML, XMLNode şi XMLSocket, precum şi întrebările puse frecvent (FAQ). Exemplele de aplicaţtii ilustrează de asemenea conceptele cheie, necesare pentru înţelegerea relaţiei Flash/XML.


E. Sireteanu,
I. Tomeanu


Dictionar Roman- German

Editura TEORA, 2005

ISBD: 973-20-0833-4

Dicţionar de buzunar Roman- German
 

Ştefan Cocoş

Mărci naţionale şi mărci comunitare

Editor Tribuna Economică, 2007

ISBD: 978-973-688-043-8


Este o lucrare care se adresează specialiştilor din domeniu, celor neavizaţi, cat şi utilizatorului de zi cu zi al mărcii